Lokālplānojumi


Lokālplānojumi (Mārupes pagasts) :

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - SPĒKĀ 

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23024 )

Publikācija "Latvijas vēstnesī" Nr.: 2022/45.21
 
Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot.Nr.2) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.8/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (17.05.2022.).

 • VARAM vēstule (šeit)
 • Lēmums (šeit
 • Saistošie noteikumi 8/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.21 

Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmumu Nr.11 “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.14) publiskajai apspriešanai tika nodots lokālplānojuma projekts.

Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021.gada 15.decembra līdz 2022.gada 14.janvārim.

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2022.gada 6.janvārī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana (pieejams šeit)


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus esošas un jaunas savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai.

Darba uzdevums

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu - SPĒKĀ

Lokālplānojums īpašumam "Valteri", Mārupes pagastā

Lokālplānojuma spēkā esošā redakcija (1.2 redakcija) pieejama www.geolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23844)

 

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot.Nr.2) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.7/2022 izdošanu"

 • Lēmums (šeit) un Saistošie noteikumi 7/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.20 

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu - pēc tam, kad Dome ir pieņēmusi lēmumu par apbūves noteikumu 19.punkta atcelšanu un lēmums ir publicēts sistēmā (07.06.2022.).

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 25.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.39 (prot.Nr.10) "Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu"

 • Lēmums par atcelšanu daļā (šeit) un Saistošie noteikumi Nr.34/2022 (šeit)
 • SN Publikācija "Latvijas vēstnesī" Nr.: 2022/112.18

 

  (Lokālplānojuma sākotnēji apstiprinātā redakcija (1.1.red.), saite uz dokumentu www.geolatvija.lv pieejama šeithttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23030)


  Publiskās apspriešanas informācija:

  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

  Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

  Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

   

  Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2021.gada 9.decembrī plkst. 17.00.

  Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)


  Uzsākšana:

  Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.26 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus loģistikas centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), uz zonējumu, kas pieļautu minēto apbūvi.

  Darba uzdevums

   

  Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - Izstrāde izbeigta

  Lokālplānojuma izstrāde izbeigta

   

  Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.1) “Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu, izstrādes izbeigšanu”.

   

  Lēmums pieejams šeit

   

  Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

   

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35, Lambertu ielā 37 un Kantora iela 107 teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus jaunas dzīvojamās apbūves, tai skaitā mazstāvu daudzdzīvokļu ēku un komercēku apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas uz zonējumu, kas pieļauj šādu atļauto izmantošanu. Ierosinājums atbilst pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes iepriekš jau pašvaldības atbalstīto pieeju veidot jauktas izmantošanas teritorijas zonā gar Kantora ielu, vienlaikus, izstrādājot lokālplānojuma risinājumus, ir jāņem vērā blakus teritorijās noteiktais savrupmāju zonējums un jāparedz atbilstoši pasākumi atļautās izmantošanas iespējamo ietekmju mazināšanai.

  Darba uzdevums

   

  Lokālplānojuma teritorija: 

   

  Vecumnieki

  Mežciems

   

  Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā - SPĒKĀ 

  Lokālplānojums īpašumam “Vecumnieki”, Mārupes pagastā

  Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22707 )

  SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju pieejama šeit 

  Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 26.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot.Nr.1) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.1/2022 izdošanu"

  Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (12.04.2022.).

  • VARAM vēstule (šeit)
  • Lēmums (šeit
  • Saistošie noteikumi 1/2022 (šeit)

  Publiskās apspriešanas informācija:

  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.16 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

   

  Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

  Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.

  Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā2021.gada 2.decembrī plkst. 17.00.

  Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

  Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi un priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

  Rakstiskus priekšlikumus varēja iesniegt līdz 2021.gada 15.decembrim 


  Uzsākšana:

  Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.22) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”), lai veicinātu apkārtējās teritorijas attīstības tendencēm atbilstošas apbūves iespējas, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).

  Darba uzdevums

   

  Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā - SPĒKĀ

  Lokālplānojums īpašumam “Mežciems”, Mārupē, Mārupes novadā

   

  Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis?#document_29311

  SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" 08.03.2023 Nr.:2023/48.9  (šeit), saite uz publikāciju:  https://www.vestnesis.lv/op/2023/48.9

  Mārupes novada pašvaldības dome 2023.gada 28.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.55 (prot.Nr.4) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.6/2023  izdošanu"

  Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli  izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (12.05.2023.)

  VARAM vēstule (šeit)

  • Lēmums Nr.55 (šeit) 
  • Saistošie noteikumi 6/2023 (šeit)

  Publiskās apspriešanas informācija:

  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 26.10.2022. lēmumu Nr.10 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.21) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, lokālplānojuma projekts.

  Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit)

   

  Publiskā apspriešana notika no 2022. gada 16.novembra līdz 2022. gada 16.decembrim.

  Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2022.gada 28,novembrī plkst. 17.00.

  Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

  Papildus sabiedrības līdzdalības pasākums 2022.gada 12.decembrī (protokols)

   

  Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

  Rakstiskus ierosinājumus varēja iesniegt līdz 16.12.2022.


  Uzsākšana:

   

  Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. Nr.21) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz mazstāvu daudzīvokļu, kā arī publiskās apbūves (labiekārtotas ārtelpa, pakalpojumu un darījumu objektu) attīstības iespējas. Ņemot vērā ka līdz šim Vētras ciema tuvumā nav attīstījusies centra apbūve, ir pamatoti uzsākt Lokālplānojuma izstrādi, kas nodrošina arī pakalpojumu un darījumu apbūves iespējas.

  Darba uzdevums

   

  Kontaktinformācija: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Dace Žīgure,  tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv , speciālistu konsultāciju laikā – pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.


  Lokālplānojuma teritorija:

  Mežciems

  Mežciems

   

  Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā - IZSTRĀDĒ

   

  Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi. Grozījumu priekšlikums atbilst Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētajai teritorijas telpiskai perspektīvai, īpašums atrodas paaugstināta lidostas un valsts autoceļa radītā trokšņa zonā, un teritorija piekļaujas funkcionālajam zonējumam Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas (RD).

  Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

  Darba uzdevums

   

   

   Lokālplānojuma teritorija

  Vismani_Lidoni_1

  Vismani_Lidoni_2

   

   

  Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 41 (kadastra Nr.80760031280), Mārupē, Mārupes novadā - SPĒKĀ

  Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geolatvija.lv ,

  saite uz dokumentu pieejama šeit : https://geolatvija.lv/geo/tapis?#document_29311

  SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" 08.03.2023 Nr.:2023/48.9  (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2024/49.18

   

  Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – MNP)  dome 28.02.2024. pieņēmusi lēmumu Nr.31. (prot. Nr.4) Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280) teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.4/2024  izdošanu”.

  Saistošie noteikumi būs piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli  būs izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (Pārsūdzēšanas termiņš 09.05.2024.)

  VARAM 13.05.2024.vēstule (šeit)

  • Lēmums Nr.31 (šeit
  • Saistošie noteikumi 4/2024 (šeit)

  Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Žīgure,  tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv , speciālistu konsultāciju laikā – pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.


  Publiskās apspriešanas informācija:

  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 30.08.2023. lēmumu Nr.49 (prot.Nr. 16) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai”, publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, lokālplānojums

  Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), 

  Publiskā apspriešana notika 20.09.2023. – 20.10.2023 

  Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta MS Teams platformā 2023.gada 9.oktobrī, plkst. 17.00.

  Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

  Papildus sabiedrības līdzdalības pasākums 2024.gada 29.janvārī (protokols)

   

  Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

  Rakstiskus ierosinājumus varēja iesniegt līdz 20.10.2023.


  Izstrādes uzsākšana:

   

  Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280)”

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz biroju apbūvi un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, ar publiskai apbūvei atbilstošiem apbūves rādītājiem (apbūves blīvumu u.c.), un lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un infrastruktūras izbūvei teritorijā, kas piekļaujas vaslts autoceļam. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

  Darba uzdevums

   

   Lokālplānojuma teritorija

  Vismani_Lidoni_1

  Vismani_Lidoni_2

   

  Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupē, Mārupes novadā - SPĒKĀ 

   

  Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geolatvija.lv  , saite uz dokumentu pieejama šeit ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23554)
  SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/90.18 )
   
  Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 27.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot.Nr.7) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijā, un Saistošo noteikumu Nr.20/2022 apstiprināšanu"

  Saistošie noteikumi stājas spēkā 11.05.2022.,

  Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (20.07.2022.).

  • VARAM vēstule (šeit)
  • Lēmums (šeit
  • Saistošie noteikumi 20/2022 (šeit)

  Publiskās apspriešanas informācija:

  Mārupes novada pašvaldības dome 26.01.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.1).

  - Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), 

  - Lokālplānojuma projekts, kas tika nodots publiskajai apsriešanai (1.0 redakcija) pieejams www.geolatvija.lv 

   

  Publiskā apspriešana notika no 2022. gada 21.februārim līdz 2022. gada 22.martam:

  - Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

  - Pamatojums redakcionalu labojumu veikšanai (šeit

   

  Publiskās apspriešanas sanāksme notika Zoom platformā 2022.gada 7.martā plkst. 17.00.

  - sanāksmes protokols (šeit)

  - sanāksmes prezentācija (šeit)

  Rakstiskus priekšlikumus varēja iesniegt līdz 2022.gada 22.martam 


  Uzsākšana:

  Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupes novadā, teritorijai”

  Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

  Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Jaukta centra apbūves teritorijas, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā (JC1) un kas šobrīd neparedz vieglās ražošanas objektu apbūvi, uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi, un radītu priekšnoteikumus teritorijā jau esošu uzņēmumu darbības paplašināšanai un Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaistei to uzņēmējdarbības attīstībai. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

  Darba uzdevums

   

  Kontaktpersona:  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure,  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. Nr.67149862, vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.zigure@marupe.lv.

   

   

   Lokālplānojuma teritorija

  Vismani_Lidoni_1

  Vismani_Lidoni_2

   

   

   

  Lokālplānojums nekustamā īpašuma "Vismaņi" (kadastra Nr.80760030346), Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijai - SPĒKĀ

  Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_28125

  SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" 11.09.2023 Nr.:2023/175.17 ( šeit), saite uz publikāciju:  https://www.vestnesis.lv/op/2023/175.17

   

  Mārupes novada pašvaldības dome 2023.gada 30.augustā pieņēmusi lēmumu Nr.48 (prot.Nr.16) "Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas daļā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.35/2023  izdošanu".

  Ar šo saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanu, daļā par Lokālplānojuma teritoriju (nekustamā īpašuma Vismaņi" (kadastra Nr. 80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijas daļa 9,0408 ha platībā), spēku zaudē ar Mārupes pagasta padomes 2001. gada 9. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 11 apstiprinātais "Mārupes pagasta teritorijas daļas starp K. Ulmaņa gatvi, Upesgrīvas, Kantora, Plieņciema ielām un lidostas pievedceļu detālais plānojums".

  Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc paziņojuma par tā apstiprināšanu publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (paziņojums publicēts 11.09.2023.), oficiālās publikācijas Nr.:2023/175.17. 

  Saistošie noteikumi piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli  izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu

  VARAM vēstule 16.10.2023. (šeit)

  • Lēmums Nr.48 (šeit) 
  • Saistošie noteikumi 35/2023 (šeit)

  Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Žīgure,  tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv , speciālistu konsultāciju laikā – pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.


  Publiskās apspriešanas informācija:

  Ar Mārupes novada pašvaldības domes 28.02.2023. lēmumu Nr.49 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.4) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Vismaņi” lokālplānojuma projekts.

  Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit)

  Publiskā apspriešana notika no 15.03.2023. līdz 14.04.2023. Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2023.gada 30.martā plkst. 17.00.Sanāksmes protokols un prezentācija (šeit)

  Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

  Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana, pieejams www.geolatvija.lv, saite uz 1.0 redakciju:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18364

  Rakstiskus ierosinājumus varēja iesniegt līdz 14.04.2023., pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv  , pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, vai reģistrējoties ģeoportāla www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

  Attīstības priekšlikuma skice: