Lokālplānojumi


Lokālplānojumi (Mārupes pagasts) :

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - SPĒKĀ 

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot.Nr.2) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.8/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (17.05.2022.).

 • VARAM vēstule (šeit)
 • Lēmums (šeit
 • Saistošie noteikumi 8/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.21 

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23024 )

Publikācija "Latvijas vēstnesī" Nr.: 2022/45.21

Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmumu Nr.11 “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.14) publiskajai apspriešanai tika nodots lokālplānojuma projekts.

Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021.gada 15.decembra līdz 2022.gada 14.janvārim.

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2022.gada 6.janvārī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana (pieejams šeit)


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus esošas un jaunas savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai.

Darba uzdevums

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu - SPĒKĀ

Lokālplānojums īpašumam "Valteri", Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot.Nr.2) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.7/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu - pēc tam, kad Dome ir pieņēmusi lēmumu par apbūves noteikumu 19.punkta atcelšanu un lēmums ir publicēts sistēmā (07.06.2022.).

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 25.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.39 (prot.Nr.10) "Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu"

 • Lēmums par atcelšanu daļā (šeit) un Saistošie noteikumi Nr.34/2022 (šeit)
 • SN Publikācija "Latvijas vēstnesī" Nr.: 2022/112.18

Lokālplānojuma spēkā esošā redakcija (1.2 redakcija) pieejama www.geolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23844)

 

 • Lēmums (šeit) un Saistošie noteikumi 7/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.20 

(Lokālplānojuma sākotnēji apstiprinātā redakcija (1.1.red.), saite uz dokumentu www.geolatvija.lv pieejama šeithttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23030)


Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2021.gada 9.decembrī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana (pieejams šeit)


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.26 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus loģistikas centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), uz zonējumu, kas pieļautu minēto apbūvi.

Darba uzdevums

 

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - Izstrāde izbeigta

Lokālplānojuma izstrāde izbeigta

 

Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.1) “Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu, izstrādes izbeigšanu”.

 

Lēmums pieejams šeit

 

Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35, Lambertu ielā 37 un Kantora iela 107 teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus jaunas dzīvojamās apbūves, tai skaitā mazstāvu daudzdzīvokļu ēku un komercēku apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas uz zonējumu, kas pieļauj šādu atļauto izmantošanu. Ierosinājums atbilst pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes iepriekš jau pašvaldības atbalstīto pieeju veidot jauktas izmantošanas teritorijas zonā gar Kantora ielu, vienlaikus, izstrādājot lokālplānojuma risinājumus, ir jāņem vērā blakus teritorijās noteiktais savrupmāju zonējums un jāparedz atbilstoši pasākumi atļautās izmantošanas iespējamo ietekmju mazināšanai.

Darba uzdevums

 

Lokālplānojuma teritorija: 

 

Vecumnieki

Mežciems

 

Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā - SPĒKĀ 

Lokālplānojums īpašumam “Vecumnieki”, Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 26.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot.Nr.1) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.1/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (12.04.2022.).

 • VARAM vēstule (šeit)
 • Lēmums (šeit
 • Saistošie noteikumi 1/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju pieejama šeit 

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22707 )


Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.16 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

 

Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.

Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi un priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā2021.gada 2.decembrī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

Lokālplānojuma projekts, par ko notikusi publiskā apspriešana pieejams www.geolatvija.lv saite uz apspriēsanai nodoto redakciju šeit

 

Rakstiskus priekšlikumus varēja iesniegt līdz 2021.gada 15.decembrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. , pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 

 


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.22) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”), lai veicinātu apkārtējās teritorijas attīstības tendencēm atbilstošas apbūves iespējas, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).

Darba uzdevums

 

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā - PUBLISKĀ APSPRIEŠANA noslēgusies

Lokālplānojums īpašumam “Mežciems”, Mārupē, Mārupes novadā

 

Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 26.10.2022. lēmumu Nr.10 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.21) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, lokālplānojuma projekts.

 

Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit)

Publiskās apspriešanastermiņš: 16.11.2022. – 16.12.2022.

Publiskās apspriešanas sanāksme:  28.11.2022. plkst. 17.00, ZOOM platformā.

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

ID: 817 679 5216

Parole: LokMez28

 

Lokālplānojuma projekts, kas nodots publiskai apspriešanai pieejams www.geolatvija.lv saite https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19038 

 

Lokālplānojuma redakcija:

Ar Lokālplānojuma projektu klātienē izdrukas formātā iespējams iepazīties MNP Attīstības un plānošanas nodaļā, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads,   apspriešamas periodā, pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.

 

Rakstiskus ierosinājumusvar iesniegt līdz 16.12.2022:

 • pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.
 • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
 • reģistrējoties ģeoportāla www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

 

Kontaktinformācija: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Dace Žīgure,  tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv , speciālistu konsultāciju laikā – pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts:

Lokālplānojuma (turpmāk - LP) mērķis: teritorijas plānojuma grozīšana īpašuma “Mežciems” teritorijā, lai veiktu funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz mazstāvu daudzdzīvokļu māju, kā arī publiskās apbūves (labiekārtotas ārtelpas, pakalpojumu un darījumu objektu) attīstības iespējas.

 

LP risinājums paredz teritorijā noteikt 4 funkcionālos zonējumus:

 • Jaukta centra apbūves teritorijas (JC4) daudzdzīvokļu dzīvojamai apbūvei 12 zemes vienībās, kuru pirmajos stāvos paredzēta iespēja veidot telpas publisko pakalpojumu vai tirdzniecības objektu izvietošanai, pieļaujot to veidot arī kā pamatizmantošanu zemes vienībā (min platība 5000m2).
 • Publiskās apbūves teritorijas (P12, P13 un P14): 4 atsevišķas teritorijas, kurās veidojamas tikai būves publisko pakalpojumu vai tirdzniecības objektu izvietošanai, kur dzīvojamā funkcija nebūs atļauta. Tās ietver PII izbūvi zemes vienībā, kas izvietota tieši pie projektētā C30 savienojuma ar Lapiņu dambi un zemes vienībā atrodas uzbērums, kura pārbūve ir nosacījums PII īstenošanai (min.platība 3000 m2). Atsevišķā zemes vienībā paredzēta sporta laukuma būvniecība (min.platība 3000 m2). Vēl divās z.v. paredzēta nespecificēta publiskā izmantošana nelielās platībās (min.platība 1500 m2)
 • Dabas un apstādījumu teritorijas (DA9) Publiskās ārtelpas teritorija, ko veido uzbērums – kalns, kas paredzēts rekreācijas funkcijas nodrošināšanai (min.platība 3000 m2).
 • Transporta infrastruktūras teritorijas (TR8): ielas, izdalot tās dažādās kategorijas, un piekļuves ceļi bez sarkanajām līnijām. Ielu teritorijā atļauta īslaicīgo stāvvietu izvietošana, ja tas netraucē satiksmei un saskaņots ielas būvprojektā. Būvlaide noteikta 9m no C30 ceļa, un 6m no pārējo ielu sarkanās līnijas.

Teritorijas attīstības priekšlikums: paredz, ka lokālplānojuma teritorijā tiks izbūvētas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokļu skaitu – 366, attiecīgi paredzamais kopējais iedzīvotāju skaits lokālplānojuma teritorijā ir 1094. Automašīnu stāvvietas paredzētas katra īpašuma teritorijā, uz ielas atļautas vien īslaicīgas apstāšanās stāvvietas. Pēc 250 dzīvokļu izbūves paredzēta Pirmsskolas izglītības iestādes izbūve. JC4 zonējumā noteiktais stāvu skaits paredz 4 stāvus, kur 4 stāva līmenī apbūves platība nepārsniedz 50% no 1.stāva platības. Noteikti attālumi no apbūves savrupmāju zonējumā, kur stāvu skaits nevar pārsniegt 3 stāvus (50 m no  ēkās, 35m no zonas). Lokālplānojuma risinājums paredz esošā uzbēruma (kalna) pārprofilēšanu. Teritorijas apbūves īstenošana paredzēta 4.kārtās, nosacījumi īstenošanas secībai ietverti apbūves noteikumos.

Lokālplānojuma izstrādes ietvaros veikts Satiksmes kvalitātes novērtējums, kas parāda, ka teritorijas apbūvei būs nebūtiska ietekme uz satiksmes kvalitāti (situācija vērtēta trīs krustojumos: C30-Rožu iela-C23, C30-P132, Rožu iela-Mārupītes gatve). Kopējais automašīnu skaits uz lokālplānojuma teritoriju tika aprēķināts- 709 automašīnas.

 

 


Uzsākšana:

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. Nr.21) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz mazstāvu daudzīvokļu, kā arī publiskās apbūves (labiekārtotas ārtelpa, pakalpojumu un darījumu objektu) attīstības iespējas. Ņemot vērā ka līdz šim Vētras ciema tuvumā nav attīstījusies centra apbūve, ir pamatoti uzsākt Lokālplānojuma izstrādi, kas nodrošina arī pakalpojumu un darījumu apbūves iespējas.

Darba uzdevums

 


Lokālplānojuma teritorija:

Mežciems

Mežciems

 

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā - IZSTRĀDĒ

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi. Grozījumu priekšlikums atbilst Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētajai teritorijas telpiskai perspektīvai, īpašums atrodas paaugstināta lidostas un valsts autoceļa radītā trokšņa zonā, un teritorija piekļaujas funkcionālajam zonējumam Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas (RD).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Darba uzdevums

 

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 41 (kadastra Nr.80760031280), Mārupē, Mārupes novadā - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280)”

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz biroju apbūvi un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, ar publiskai apbūvei atbilstošiem apbūves rādītājiem (apbūves blīvumu u.c.), un lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un infrastruktūras izbūvei teritorijā, kas piekļaujas vaslts autoceļam. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

Darba uzdevums

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupē, Mārupes novadā - SPĒKĀ 

 

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 27.aprīlī pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot.Nr.7) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijā, un Saistošo noteikumu Nr.20/2022 apstiprināšanu"

Saistošie noteikumi stājas spēkā 11.05.2022.,

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (20.07.2022.).

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geolatvija.lv  , saite uz dokumentu pieejama šeit ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23554)

 


Publiskās apspriešanas informācija:

Mārupes novada pašvaldības dome 26.01.2022. pieņēmusi lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112, (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.1).

- Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), 

- Lokālplānojuma projekts, kas tika nodots publiskajai apsriešanai (1.0 redakcija) pieejams www.geolatvija.lv 

 

Publiskā apspriešana notika no 2022. gada 21.februārim līdz 2022. gada 22.martam:

- Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

- Pamatojums redakcionalu labojumu veikšanai (šeit

 

Publiskās apspriešanas sanāksme notika Zoom platformā 2022.gada 7.martā plkst. 17.00.

- sanāksmes protokols (šeit)

- sanāksmes prezentācija (šeit)

Rakstiskus priekšlikumus varēja iesniegt līdz 2022.gada 22.martam 


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupes novadā, teritorijai”

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Jaukta centra apbūves teritorijas, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā (JC1) un kas šobrīd neparedz vieglās ražošanas objektu apbūvi, uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi, un radītu priekšnoteikumus teritorijā jau esošu uzņēmumu darbības paplašināšanai un Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaistei to uzņēmējdarbības attīstībai. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Darba uzdevums

 

Kontaktpersona:  Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja p.i. Dace Žīgure,  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, tālr. Nr.67149862, vai rakstot uz e-pasta adresi: dace.zigure@marupe.lv.

 

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

 

 

Lokālplānojums nekustamo īpašumu "Vismaņi" (kadastra Nr.80760030346) un "Lidoņi" (kadastra Nr. 80760030252), Mārupes novadā, teritorijai - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi” (kadastra Nr.80760030252), Mārupes novadā, teritorijai”

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, un radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai un teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Mārupes novada Domes lēmums par grozījumiem darba uzdevumā 

Darba uzdevums

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lielmaņi", Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) - Spēkā esošs

Aktuāli: Lokālplānojums piemērojams ar 2022.gada 10.februāri

VARAM vēstule par atļauju uzsākt īstenošanu, pieejams šeit

Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.50 (prot. Nr.14)  "Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094), apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.31/2021  apstiprināšanu"  un izdevusi saistošos noteikumus.

Lēmums pieejams šeit

Saistošie noteikumi Nr.31/2021 pieejami šeit

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20887)


Lokālplānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2021.gada 14. septembra līdz 12. oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisinājās 27.09.2021. zoom platformā.

Sanāksmes protokols pieejams šeit

Sanāksmes prezentācija pieejama šeit

Ziņojums par pilnveidotās (3.0) redakcijas publisko apsriešanu, saņemtajiem atzinumiem un personu iesniegumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, pieejams šeit


Mārupes novada Dome 2021.gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094),  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. 

Mārupes novada Domes lēmums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma izstrādi 

Lokālplānojuma otrā (3.0) redakcija 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Apgrūtinātās teritorijas un objekti

Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma rakstsPaskaidrojuma raksts
Pārskats par lokālplānojuma izstrādiPārskats

 

Attīstības priekšlikuma skice:

priekšlikums


Ar izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām, pieņemtajiem lēmumiem un ziņojumiem ir iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā - ĢeoLavija.lv 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, un radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai un teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Mārupes novada Domes lēmums par grozījumiem darba uzdevumā 

Darba uzdevums

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

 Lokālplānojuma teritorija

Lielmani_1
Lielmani_2

Lokālplānojums sarkano līniju precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos - SPĒKĀ ESOŠS

Ar 2017.gada 12.decembra vēstuli Nr.15-2/9542 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informējusi Mārupes novada pašvaldību par atļauju īstenot Lokālplānojumu. Līdz ar to, no 2017.gada 12.decembra Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem".

VARAM vēstule par Lokālplānojuma īstenošanu

Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot.Nr.4) “Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu”.  Ar minēto lēmumu pieņemti saistošie noteikumi Nr. 24/2017. “

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi Nr. 24/2017

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija:

1. Paskaidrojuma raksts

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa

4. Pielikumi

5. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi (precizēts)

2017. gada 28.jūlijā notika darba sanāksme, kurā izskatīja lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

 Atzinumu  izskatīšanas sanāksmes protokols (protokols)

Lokālplānojuma 2.redakcijas projekta publiskā apspriešana notika no 2017.gada 13.jūnijam līdz 2017.gada 5.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 28.jūnijā Mārupes novada Domes sēžu zālē, Mārupē,  Daugavas ielā 29, 2.stāvā.

Sanāksmes protokols (protokols)

Prezentācija

Mārupes novada Dome 2017.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.3) ”Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Paziņojums par lokālplānojuma 2.redakcijas publisko apspriedi.

Lēmums
Pielikums – atzinums

Darba grupas sanāksmes protokols

Lokālplānojuma 2.redakcija:

Mārupes novada Dome 2017.gada 22.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.3) ”Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, pirmās redakcijas pilnveidošanu”.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu (paziņojums)

Pieņemtais lēmums (lēmums)

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Dome sēdē pieņemts lēmums Nr.11 (protokola Nr.15) “Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

2017. gada 6.februārī plkst.17.00 notika darba sanāksme, kurā izskatīja lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Sanāksmes protokols pieejams šeit

Lēmums

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 30.janvārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Mārupes novada Domes sēžu zālē, Mārupē,  Daugavas ielā 29, 2.stāvā.

Sanāksmes protokolsprezentācija 1 un prezentācija 2.

Apkopojums par izmaiņām konkrētās teritorijās pieejams šeit. Izmaiņas attēlotas grafiskās daļas kartē “plānotās sarkanās līnijas”.

Lokālplānojuma 1.redakcija:

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 3. Grafiskā daļa 
  Pašreizējā izmantošana
  Plānotās sarkanās līnijas
  Sarkanās līnijas
  Piekļuves nodrošinājums
  Ielu šķērsprofili c3
  Ielu šķērsprofili c4
  Ielu šķērsprofili D4
  Ielu šķērsprofili E5
 4. Pielikumi 

Lokālplānojuma redakcija publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

 Mārupes novada Domes 2015.gada 26.augusta lēmums Nr.10 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevums

Lokālplānojums sporta un aktīvās atpūtas teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā - SPĒKĀ ESOŠS

Lokālplānojums īstenojams sākot no no 2018.gada 14.augusta. VARAM vēstule par lokālplānojuma īstenošanu pieejama šeit.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 7.06.2018. (paziņojumu skatīt šeit)

2018.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.7 (prot.Nr.9), ar kuru apstiprināts “Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā” (lēmumu skatīt šeit) un pieņemti saistošie noteikumi  Nr.7/2018 „Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (saistošos noteikumus skatīt šeit).

Ar saistošiem noteikumiem Nr 7/2018 tiek atcelts „Mārupes pagasta saimniecības „Laukkalniņi” detālplānojums”. 

Apstiprinātā lokālplānojuma redakcija:

Ar lokālplānojumu  var iepazīties arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 

Publiskā apspriešana:

Izstrādes vadītāja ziņojums redakcionālu kļūdu labošanai (skatīt šeit)

2018. gada 23.martā plkst.10.00 notika darba sanāksme, kurā izskatīti Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Sanāksmes protokols, kurā ietverts arī ziņojums par publiskās apspriedes laikā saņemto priekšlikumu un iebildumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, pieejams šeit.
 

Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.28 (prot.Nr.1) “Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (Lēmumu skatīt šeit)

Paziņojums par Lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un informācija par lokālplānojuma risinājumu pieejama šeit (Paziņojumu skatīt šeit)

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 2018.gada 12.februāra līdz 2018.gada 12.martam

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 27.februārī plkst.17.00 Mārupes pamatskolā, Tīrainē, Viskalnu ielā 7. 

Publiskai apspriešanai nodotā Lokālplānojuma redakcija pieejama www.geolatvija.lv

 

Uzsākšana:

Mārupes novada Domes 2016.gada 28.septembra lēmums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Lēmumu par uzsākšanu skatīt šeit)

Lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevums 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt attīstības priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas kompleksai attīstībai, tai skaitā izstrādāt funkcionālā zonējuma grozījumus, paredzētajai izmantošanai atbilstošus satiksmes un inženiertehniskās infrastruktūras risinājumus, un teritorijas apbūves un publiskās ārtelpas vienota vizuālā risinājuma koncepciju.

Lokālplānojuma teritoriju, kuras kopējā platība ir aptuveni 21,1 ha, veido 9 pašvaldības un 2 A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” īpašumi, tai skaitā teritorijas, kas tiek iznomātas BMX kluba vajadzībām, garāžām un mazdārziņiem.

 Lokālplānojuma teritorija

Lokālplānojuma teritorija

 

Lokālplānojuma teritorija

 

Lokālplānojuma teritorija

 

 

Lokālplānojums “Rail Baltica” dzelzceļa trasei - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2016.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes protokola Nr.9) ”Par Lokālplānojuma  Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai izstrādes uzsākšanu”.

Lēmums

Lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevums

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta atbilstoši Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizētas tehniskā izpētes un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātā definētajam un Ministru kabineta  2016. gada 9. augusta rīkojumā „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akceptu” Rail Baltica līnijas novietojumam, ietverot:

 • Rail Baltica līnijas koridoru;
 • Rail Baltica līnijas funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras teritorijas;
 • Teritoriju starp noteikto Rail Baltica līnijas koridoru un Valsts autoceļu A5

 Lokālplānojuma teritorija 

Rail Baltic Mārupe

 

Rail Baltic Mārupe topogrāfija

 

Mārupes novadā dzelzceļa koridors un ar to saistītā teritorija, kurā tiek izstrādāts lokālplānojums, kopumā aizņem 126,09 hektārus un skar 122 īpašumus, tai skaitā 70 fizisko personu, 25 juridisko personu, 13 pašvaldības un 9 valsts īpašumus (5 īpašumiem juridiski nenoteikt statuss).

Lokālplānojuma teritorijas skarto īpašumu saraksts

Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” - SPĒKĀ ESOŠS

Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot.Nr.7) “Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.19/2016 „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 12.07.2016. (skatīt šeit)

Lokālplānojuma piemērošana uzsākama ar 2016.gada 16.septembri, kad saņemts par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu (skatīt šeit)

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Labiekārtojuma plāns

Esošais zonējums

Plānotās komunikācijas

Transporta organizācija

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikācijas un aizsargjoslas

Darba grupas sanāksmes

Ņemot vērā projekta „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” attīstību, lai turpinātu lokālplānojuma izstrādi Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi”, ar Mārupes novada Domes 2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.9 (sēdes protokola Nr. 21) ir apstiprināti grozījumi lokālplānojuma darba uzdevumā.

Mārupes novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmums

Mārupes novada Domes 2013.gada 18.decembra lēmums

Darba uzdevums

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Saite uz paziņojumu par sabiedrisko apspriedi

Lokālplānojuma 1.redakcija – Paskaidrojuma rakstsApbūves noteikumiGrafiskā daļa un Grafiskais pielikums

Mazcenas dārzi

Ņemot vērā projekta „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” attīstību, lai turpinātu lokālplānojuma izstrādi Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi”, ar Mārupes novada Domes 2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.9 (sēdes protokola Nr. 21) ir apstiprināti grozījumi lokālplānojuma darba uzdevumā.

Lokālplānojums teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes novadā - NORAIDĪTS

Ar Mārupes novada Domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr.16 (protokols Nr.8) ir noraidīts izstrādātais lokālpānojums Mārupes novada Mārupes ciema teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava.

Līdz ar to arī šobrīd teritorijā paliek spēkā  2013.gada 18.jūnijā apstiprinātajā Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana un apbūves noteikumi.

Mārupes novada Domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmums Nr.16

Lokālplānojuma teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes novadā pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 9.februāra līdz 2.martam, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2.martā plkst. 18.00. Tīraines pamatskolā.

Domes lēmums
Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija 1.sējums
Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija 2.sējums

Lokālplānojuma publiskā apspriešana  notiks no 2014.gada 18.augusta līdz 18.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 4.septembrī plkst.18.00 Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē.

Lokālplānojuma 1.redakcija:

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
 3. Grafiskie materiāli
 4. Kopsavilkums
Ortofoto

 

Topogrāfija

 

šosciems

 


 Lokālplānojumi (Babītes pagasts) :

„Varavīksnes”, „Mežrūķi”, Strautmaļu iela 2, Strautmaļu iela 4, Strautmaļu iela 6, Babītes pagasts, Mārupes novads - SPĒKĀ 

Jūrmalas iela 13A, Priedaines iela 4, Piejūras iela 1, Piejūras iela 2, Piejūras iela 3, Piejūras iela 4 - PUBLISKĀ APSPRIEŠANA noslēgusies

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 28.09.2022. lēmumu Nr.14 “Par Lokālplānojuma, kas ietver nekustamo īpašumu Jūrmalas iela 13A (kadastra Nr.80480030262), Priedaines iela 4 (kadastra Nr.80480031485), Piejūras iela 1 (kadastra Nr.80480031012), Piejūras iela 2 (kadastra Nr.80480031015), Piejūras iela 3 (kadastra Nr.80480031013) Piejūras iela 4 (kadastra Nr.80480031014) un Piejūras iela (kadastra Nr.80480031010) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā teritoriju, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.18) publiskajai apspriešanai tika nodots lokālplānojuma projekts.
Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )
Publiskā apspriešana notiks no 2022.gada 24.oktobra līdz 2022.gada 22.novembrim.
Publiskās apspriešanas sanāksme:  3.11.2022. plkst. 17.00, ZOOM platformā.
 
Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe
ID: 817 679 5216
Parole: LokJPP3

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notiks publiskā apspriešana (pieejams šeit)

https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_20361

 

Lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (28.04.2021. Nr.9)


Lokālplānojumi (Salas pagasts) :


GIS_baneris_1

Papildus, lai koncentrētu un vizuāli apkopotu informāciju par Mārupes novadā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem, ir izveidota lietotne jeb pārskata karte, kas ļauj ātrāk atrast nepieciešamo informāciju. Pārskata kartes meklēšanas laukā ir iespējams meklēt objektu gan pēc adreses, gan kadastra identifikatora, gan plānošanas dokumenta nosaukuma, kā arī manuāli pašā kartē.

Gis_poga

Informācija sadaļā atjaunota 26.12.2022.