Lokālplānojumi

 

 

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus esošas un jaunas savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai.

Darba uzdevums

Lokālplānojuma teritorija: 

 

Lambertu_3

Lambertu iela 3

 

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu - PUBLISKAJĀ APSPRIEŠANĀ

Paziņojums par lokālplānojuma īpašumam “Valteri”, Mārupes pagastā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

Lēmums ( šeit )

Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit)

Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2021.gada 9.decembrī plkst. 17.00.

 

Saite uz sanāksmi:ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

Parole: Valteri09

 

Lokālplānojuma projekts:

 

Paskaidrojuma rakstsšeit
Grafiskā daļa

esošā situācija 

funkcionālais zonējums

inženierkomunikāciju plāns 

informatīvi - attīstības priekšlikums

Apbūves noteikumišeit
Pārskats par izstrādišeit
Pielikums - nosacijumišeit
Izpētes

biotopi

meliorācija

transporta izpēte

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2021.gada 15.decembrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. , pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 

 


Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.26 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus loģistikas centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), uz zonējumu, kas pieļautu minēto apbūvi.

Darba uzdevums

Lokālplānojuma teritorija: 

 

Valteri

Valteri

 

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35, Lambertu ielā 37 un Kantora iela 107 teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus jaunas dzīvojamās apbūves, tai skaitā mazstāvu daudzdzīvokļu ēku un komercēku apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas uz zonējumu, kas pieļauj šādu atļauto izmantošanu. Ierosinājums atbilst pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes iepriekš jau pašvaldības atbalstīto pieeju veidot jauktas izmantošanas teritorijas zonā gar Kantora ielu, vienlaikus, izstrādājot lokālplānojuma risinājumus, ir jāņem vērā blakus teritorijās noteiktais savrupmāju zonējums un jāparedz atbilstoši pasākumi atļautās izmantošanas iespējamo ietekmju mazināšanai.

Darba uzdevums

 

Lokālplānojuma teritorija: 

 

Vecumnieki

Mežciems

 

Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā - PUBLISKAJĀ APSPRIEŠANĀ

Paziņojums par lokālplānojuma īpašumam “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.16 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

 

Lēmums ( šeit )

Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit)

Publicētais paziņojums ( šeit )

 

Publiskās apspriešanas termiņš: no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā2021.gada 2.decembrī plkst. 17.00.

 

Saite uz sanāksmi: ej.uz/publiska-apspriesana-marupe

Parole: Vecum02

 

Lokālplānojuma projekts:

 

Paskaidrojuma rakstsšeit
Grafiskā daļa

funkcionālais zonējums

Apbūves noteikumišeit
Pārskats par izstrādišeit

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 2021.gada 15.decembrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. , pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 

 


Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.22) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”), lai veicinātu apkārtējās teritorijas attīstības tendencēm atbilstošas apbūves iespējas, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).

Darba uzdevums

Lokālplānojuma teritorija: 

 

Vecumnieki

Mežciems

 

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. Nr.21) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz mazstāvu daudzīvokļu, kā arī publiskās apbūves (labiekārtotas ārtelpa, pakalpojumu un darījumu objektu) attīstības iespējas. Ņemot vērā ka līdz šim Vētras ciema tuvumā nav attīstījusies centra apbūve, ir pamatoti uzsākt Lokālplānojuma izstrādi, kas nodrošina arī pakalpojumu un darījumu apbūves iespējas.

Darba uzdevums

 Lokālplānojuma teritorija

Mežciems

Mežciems

 

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā - IZSTRĀDĒ

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi. Grozījumu priekšlikums atbilst Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētajai teritorijas telpiskai perspektīvai, īpašums atrodas paaugstināta lidostas un valsts autoceļa radītā trokšņa zonā, un teritorija piekļaujas funkcionālajam zonējumam Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas (RD).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Darba uzdevums

 

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 41 (kadastra Nr.80760031280), Mārupē, Mārupes novadā - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamajā īpašumā Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280)”

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz biroju apbūvi un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, ar publiskai apbūvei atbilstošiem apbūves rādītājiem (apbūves blīvumu u.c.), un lai radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības attīstībai un infrastruktūras izbūvei teritorijā, kas piekļaujas vaslts autoceļam. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir fiziskas personas, nekustamā īpašuma īpašnieki.

Darba uzdevums

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupē, Mārupes novadā - IZSTRĀDĒ

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 4. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot. Nr.15) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr.80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604), Mārupes novadā, teritorijai”

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Jaukta centra apbūves teritorijas, kas veidojama izstrādātā Bieriņu purva teritorijā (JC1) un kas šobrīd neparedz vieglās ražošanas objektu apbūvi, uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi, un radītu priekšnoteikumus teritorijā jau esošu uzņēmumu darbības paplašināšanai un Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaistei to uzņēmējdarbības attīstībai. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Darba uzdevums

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

 

 

Lokālplānojums nekustamo īpašumu "Vismaņi" (kadastra Nr.80760030346) un "Lidoņi" (kadastra Nr. 80760030252), Mārupes novadā, teritorijai - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2020.gada 30. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.38 (prot. Nr.12) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumu veikšanai nekustamo īpašumu “Vismaņi” (kadastra Nr.80760030346) un “Lidoņi” (kadastra Nr.80760030252), Mārupes novadā, teritorijai”

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, un radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai un teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Mārupes novada Domes lēmums par grozījumiem darba uzdevumā 

Darba uzdevums

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam "Lielmaņi", Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) - Apstiprināts

Aktuāli: pieņemts lēmums par Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam "Lielmaņi", Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094) apstiprināšanu un saitošo noteikumu izdošanu.

Mārupes novada pašvaldības dome 2021.gada 24.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.50 (prot. Nr.14)  "Par Lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031094), apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.31/2021  apstiprināšanu"  un izdevusi saistošos noteikumus.

Lēmums pieejams šeit

Saistošie noteikumi Nr.31/2021 pieejami šeit


Lokālplānojuma pilnveidotās (3.0) redakcijas publiskā apspriešana norisinājās no 2021.gada 14. septembra līdz 12. oktobrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme norisinājās 27.09.2021. zoom platformā.

Sanāksmes protokols pieejams šeit

Sanāksmes prezentācija pieejama šeit

Ziņojums par pilnveidotās (3.0) redakcijas publisko apsriešanu, saņemtajiem atzinumiem un personu iesniegumiem, to vērā ņemšanu vai noraidīšanu, pieejams šeit


Mārupes novada Dome 2021.gada 26. augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (prot. Nr.9) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza, teritorijas plānojumu nekustamajā īpašumā “Lielmaņi”, Mārupes novadā (kadastra Nr.8076 003 1094),  pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”. 

Mārupes novada Domes lēmums par lokālplānojuma pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai

Izstrādes vadītāja ziņojums par lokālplānojuma izstrādi 

Lokālplānojuma otrā (3.) redakcija 

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa

Apgrūtinātās teritorijas un objekti

Funkcionālais zonējums

Paskaidrojuma rakstsPaskaidrojuma raksts
Pārskats par lokālplānojuma izstrādiPārskats

 

Attīstības priekšlikuma skice:

priekšlikums


Ar izstrādātajām lokālplānojuma redakcijām, pieņemtajiem lēmumiem un ziņojumiem ir iespējams iepazīties Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā - ĢeoLavija.lv 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz darījumu un ražošanas objektu apbūvei piemērotu funkcionālo zonējumu, un radītu priekšnoteikumus uzņēmējdarbības nodrošināšanai un teritorijas attīstībai atbilstoši apkārtējās teritorijas (lidostai “Rīga” tuvējās teritorijas) attīstības tendencēm. Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Mārupes novada Domes lēmums par grozījumiem darba uzdevumā 

Darba uzdevums

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

 Lokālplānojuma teritorija

Lielmani_1
Lielmani_2

Lokālplānojums sarkano līniju precizēšanai Mārupes un Tīraines ciemos - SPĒKĀ ESOŠS

Ar 2017.gada 12.decembra vēstuli Nr.15-2/9542 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir informējusi Mārupes novada pašvaldību par atļauju īstenot Lokālplānojumu. Līdz ar to, no 2017.gada 12.decembra Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem".

VARAM vēstule par Lokālplānojuma īstenošanu

Mārupes novada Dome 2017.gada 30.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot.Nr.4) “Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu”.  Ar minēto lēmumu pieņemti saistošie noteikumi Nr. 24/2017. “

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Lēmums

Saistošie noteikumi Nr. 24/2017

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija:

1. Paskaidrojuma raksts

2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

3. Grafiskā daļa

4. Pielikumi

5. Pārskats par lokālplānojuma izstrādi (precizēts)

2017. gada 28.jūlijā notika darba sanāksme, kurā izskatīja lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai 2.redakcijas publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

 Atzinumu  izskatīšanas sanāksmes protokols (protokols)

Lokālplānojuma 2.redakcijas projekta publiskā apspriešana notika no 2017.gada 13.jūnijam līdz 2017.gada 5.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 28.jūnijā Mārupes novada Domes sēžu zālē, Mārupē,  Daugavas ielā 29, 2.stāvā.

Sanāksmes protokols (protokols)

Prezentācija

Mārupes novada Dome 2017.gada 24.maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (prot. Nr.3) ”Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 2.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai”.

Paziņojums par lokālplānojuma 2.redakcijas publisko apspriedi.

Lēmums
Pielikums – atzinums

Darba grupas sanāksmes protokols

Lokālplānojuma 2.redakcija:

Mārupes novada Dome 2017.gada 22.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.5 (prot. Nr.3) ”Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, pirmās redakcijas pilnveidošanu”.

Paziņojums par lēmuma pieņemšanu (paziņojums)

Pieņemtais lēmums (lēmums)

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Dome sēdē pieņemts lēmums Nr.11 (protokola Nr.15) “Par lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”.

2017. gada 6.februārī plkst.17.00 notika darba sanāksme, kurā izskatīja lokālplānojuma Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Sanāksmes protokols pieejams šeit

Lēmums

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 2016.gada 19.decembra līdz 2017.gada 30.janvārim.
Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 9.janvārī plkst.17.00 Mārupes novada Domes sēžu zālē, Mārupē,  Daugavas ielā 29, 2.stāvā.

Sanāksmes protokolsprezentācija 1 un prezentācija 2.

Apkopojums par izmaiņām konkrētās teritorijās pieejams šeit. Izmaiņas attēlotas grafiskās daļas kartē “plānotās sarkanās līnijas”.

Lokālplānojuma 1.redakcija:

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
 3. Grafiskā daļa 
  Pašreizējā izmantošana
  Plānotās sarkanās līnijas
  Sarkanās līnijas
  Piekļuves nodrošinājums
  Ielu šķērsprofili c3
  Ielu šķērsprofili c4
  Ielu šķērsprofili D4
  Ielu šķērsprofili E5
 4. Pielikumi 

Lokālplānojuma redakcija publicēta arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā Geolatvija.lv.

 Mārupes novada Domes 2015.gada 26.augusta lēmums Nr.10 par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevums

Lokālplānojums sporta un aktīvās atpūtas teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā - SPĒKĀ ESOŠS

Lokālplānojums īstenojams sākot no no 2018.gada 14.augusta. VARAM vēstule par lokālplānojuma īstenošanu pieejama šeit.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 7.06.2018. (paziņojumu skatīt šeit)

2018.gada 23.maijā ir pieņemts lēmums Nr.7 (prot.Nr.9), ar kuru apstiprināts “Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā” (lēmumu skatīt šeit) un pieņemti saistošie noteikumi  Nr.7/2018 „Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” (saistošos noteikumus skatīt šeit).

Ar saistošiem noteikumiem Nr 7/2018 tiek atcelts „Mārupes pagasta saimniecības „Laukkalniņi” detālplānojums”. 

Apstiprinātā lokālplānojuma redakcija:

Ar lokālplānojumu  var iepazīties arī Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 

Publiskā apspriešana:

Izstrādes vadītāja ziņojums redakcionālu kļūdu labošanai (skatīt šeit)

2018. gada 23.martā plkst.10.00 notika darba sanāksme, kurā izskatīti Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Tīraines ciema daļā projekta publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi. Sanāksmes protokols, kurā ietverts arī ziņojums par publiskās apspriedes laikā saņemto priekšlikumu un iebildumu vērā ņemšanu vai noraidīšanu, pieejams šeit.
 

Mārupes novada Dome 2018.gada 24.janvāra sēdē pieņēmusi lēmumu Nr.28 (prot.Nr.1) “Par Lokālplānojuma sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” (Lēmumu skatīt šeit)

Paziņojums par Lokālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai un informācija par lokālplānojuma risinājumu pieejama šeit (Paziņojumu skatīt šeit)

Lokālplānojuma projekta publiskā apspriešana notika no 2018.gada 12.februāra līdz 2018.gada 12.martam

Publiskās apspriešanas sanāksme notika 2018.gada 27.februārī plkst.17.00 Mārupes pamatskolā, Tīrainē, Viskalnu ielā 7. 

Publiskai apspriešanai nodotā Lokālplānojuma redakcija pieejama www.geolatvija.lv

 

Uzsākšana:

Mārupes novada Domes 2016.gada 28.septembra lēmums par Lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu (Lēmumu par uzsākšanu skatīt šeit)

Lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevums 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt attīstības priekšlikumu un nodrošināt priekšnoteikumus sporta aktivitātēm paredzētās teritorijas kompleksai attīstībai, tai skaitā izstrādāt funkcionālā zonējuma grozījumus, paredzētajai izmantošanai atbilstošus satiksmes un inženiertehniskās infrastruktūras risinājumus, un teritorijas apbūves un publiskās ārtelpas vienota vizuālā risinājuma koncepciju.

Lokālplānojuma teritoriju, kuras kopējā platība ir aptuveni 21,1 ha, veido 9 pašvaldības un 2 A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” īpašumi, tai skaitā teritorijas, kas tiek iznomātas BMX kluba vajadzībām, garāžām un mazdārziņiem.

 Lokālplānojuma teritorija

Lokālplānojuma teritorija

 

Lokālplānojuma teritorija

 

Lokālplānojuma teritorija

 

 

Lokālplānojums “Rail Baltica” dzelzceļa trasei - IZSTRĀDĒ

Mārupes novada Dome 2016.gada 31.augustā ir pieņēmusi lēmumu Nr.8 (sēdes protokola Nr.9) ”Par Lokālplānojuma  Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.- 2026. gadam grozījumu izstrādei Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecībai izstrādes uzsākšanu”.

Lēmums

Lokālplānojuma izstrādes Darba uzdevums

Lokālplānojuma teritorija ir noteikta atbilstoši Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas Rail Baltica Latvijas posma detalizētas tehniskā izpētes un ietekmes uz vidi novērtējuma rezultātā definētajam un Ministru kabineta  2016. gada 9. augusta rīkojumā „Par Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības paredzētās darbības akceptu” Rail Baltica līnijas novietojumam, ietverot:

 • Rail Baltica līnijas koridoru;
 • Rail Baltica līnijas funkcionēšanai nepieciešamās saistītās infrastruktūras teritorijas;
 • Teritoriju starp noteikto Rail Baltica līnijas koridoru un Valsts autoceļu A5

 Lokālplānojuma teritorija 

Rail Baltic Mārupe

 

Rail Baltic Mārupe topogrāfija

 

Mārupes novadā dzelzceļa koridors un ar to saistītā teritorija, kurā tiek izstrādāts lokālplānojums, kopumā aizņem 126,09 hektārus un skar 122 īpašumus, tai skaitā 70 fizisko personu, 25 juridisko personu, 13 pašvaldības un 9 valsts īpašumus (5 īpašumiem juridiski nenoteikt statuss).

Lokālplānojuma teritorijas skarto īpašumu saraksts

Lokālplānojums Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi” - SPĒKĀ ESOŠS

Mārupes novada Dome 2016.gada 29.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 (prot.Nr.7) “Par Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma projekta apstiprināšanu un saistošo noteikumu „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa” apstiprināšanu” un apstiprinājusi saistošos noteikumus Nr.19/2016 „Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Lokālplānojums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 12.07.2016. (skatīt šeit)

Lokālplānojuma piemērošana uzsākama ar 2016.gada 16.septembri, kad saņemts par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgās ministrijas paziņojums par lokālplānojuma īstenošanu (skatīt šeit)

Ar lokālplānojumu var iepazīties arī, Latvijas ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Mārupes novada pašvaldības Attīstības nodaļā, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā. Apmeklētāju pieņemšanas laiki: pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Lēmums par lokālplānojuma apstiprināšanu

Saistošie noteikumi

Paskaidrojuma raksts

Labiekārtojuma plāns

Esošais zonējums

Plānotās komunikācijas

Transporta organizācija

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Grafiskā daļa

Funkcionālais zonējums

Inženierkomunikācijas un aizsargjoslas

Darba grupas sanāksmes

Ņemot vērā projekta „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” attīstību, lai turpinātu lokālplānojuma izstrādi Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi”, ar Mārupes novada Domes 2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.9 (sēdes protokola Nr. 21) ir apstiprināti grozījumi lokālplānojuma darba uzdevumā.

Mārupes novada Domes 2014.gada 29.oktobra lēmums

Mārupes novada Domes 2013.gada 18.decembra lēmums

Darba uzdevums

Lēmums par lokālplānojuma nodošanu publiskajai apspriešanai

Saite uz paziņojumu par sabiedrisko apspriedi

Lokālplānojuma 1.redakcija – Paskaidrojuma rakstsApbūves noteikumiGrafiskā daļa un Grafiskais pielikums

Mazcenas dārzi

Ņemot vērā projekta „Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecība” attīstību, lai turpinātu lokālplānojuma izstrādi Jaunmārupes vasarnīcu teritorijai “Mazcenas dārzi”, ar Mārupes novada Domes 2015.gada 22.decembra sēdes lēmumu Nr.9 (sēdes protokola Nr. 21) ir apstiprināti grozījumi lokālplānojuma darba uzdevumā.

Lokālplānojums teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes novadā - NORAIDĪTS

Ar Mārupes novada Domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmumu Nr.16 (protokols Nr.8) ir noraidīts izstrādātais lokālpānojums Mārupes novada Mārupes ciema teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava.

Līdz ar to arī šobrīd teritorijā paliek spēkā  2013.gada 18.jūnijā apstiprinātajā Mārupes novada teritorijas plānojumā 2014.-2026.gadam noteiktā teritorijas atļautā izmantošana un apbūves noteikumi.

Mārupes novada Domes 2015.gada 27.maija sēdes lēmums Nr.16

Lokālplānojuma teritorijai starp Ābolu ielu, Vienības gatvi un dzelzceļu Rīga-Jelgava Mārupes novadā pilnveidotās redakcijas publiskā apspriešana notiks no 2015.gada 9.februāra līdz 2.martam, publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2.martā plkst. 18.00. Tīraines pamatskolā.

Domes lēmums
Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija 1.sējums
Lokālplānojuma pilnveidotā redakcija 2.sējums

Lokālplānojuma publiskā apspriešana  notiks no 2014.gada 18.augusta līdz 18.septembrim. Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 4.septembrī plkst.18.00 Mārupes pamatskolā, Viskalnu ielā 7, Tīrainē.

Lokālplānojuma 1.redakcija:

 1. Paskaidrojuma raksts
 2. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa
 3. Grafiskie materiāli
 4. Kopsavilkums
Ortofoto

 

Topogrāfija

 

šosciems

 

 

 

GIS_baneris_1

Papildus, lai koncentrētu un vizuāli apkopotu informāciju par Mārupes novadā esošajiem attīstības plānošanas dokumentiem, ir izveidota lietotne jeb pārskata karte, kas ļauj ātrāk atrast nepieciešamo informāciju. Pārskata kartes meklēšanas laukā ir iespējams meklēt objektu gan pēc adreses, gan kadastra identifikatora, gan plānošanas dokumenta nosaukuma, kā arī manuāli pašā kartē.

Informācijai - norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastos esošo teritorijas attīstības plānošanu dokumentu pievienošanas kopīgā datubāzē.

Gis_poga

Informācija sadaļā atjaunota 02.12.2021.