Mārupes novads

2022. gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada pašvaldības domes
2022. gada 26. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.64

Grozīti ar
2022. gada 21. marta
Ārkārtas sēdes Nr. 4 lēmumu Nr.6
saistošiem noteikumiem Nr.13/2022

Grozīti ar
2022. gada 27. aprīļa
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.40
saistošiem noteikumiem Nr.23/2022

Grozīti ar
2022. gada 25. maija
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr.28
saistošiem noteikumiem Nr.29/2022

Grozīti ar
2022. gada 29. jūnija
sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.42
saistošiem noteikumiem Nr.37/2022

Grozīti ar
2022. gada 24. augusta
sēdes Nr. 17 lēmumu Nr.36
saistošiem noteikumiem Nr.40/2022

Grozīti ar
2022. gada 28. septembra
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr.40
saistošiem noteikumiem Nr.43/2022

 

 

 

 

Mārupes novada pašvaldības

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

MĀRUPĒ

 

2022.gada 26.janvārī                                                                                           Nr. 6/2022

 

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2022. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2022. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
  1. kārtējā gada ieņēmumi – 62 303 490 EUR (1.pielikums),
  2. kārtējā gada izdevumi -  71 894 364 EUR (2.pielikums),
  3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 8 220 239 EUR;
  4. Aizdevumu atmaksa 3 121 017 EUR;
  5. Aizdevumu ieņēmumi 4 522 511 EUR (finansēšana);
  6. Drošības naudas atgriešana 30 859 EUR (finansēšana).

(Grozīts ar MNP 21.03.2022. saistošiem noteikumiem Nr.13/2022
Grozīts ar MNP 27.04.2022. saistošiem noteikumiem Nr.23/2022
Grozīts ar MNP 29.06.2022. saistošiem noteikumiem Nr.37/2022
Grozīts ar MNP 24.08.2022. saistošiem noteikumiem Nr.40/2022
Grozīts ar MNP 28.09.2022. saistošiem noteikumiem Nr.43/2022)

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2022.gadam (3.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2022.gadam (4.pielikums)
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2022.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu un ielu apgaismojuma izbūvi (5.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, saistības). Ilgtermiņu saistību īstermiņa daļa 2022. gadam – 3 121 017 EUR  (6.pielikums).
 1. Mārupes novada pašvaldība 2022.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 1. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 1. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

Domes priekšsēdētājs A.Ence

 

Domes lēmums par saistošo noteikumu Nr. 43/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu

Pielikums Nr.1 (konsolidēts 28.09.2022.)

Pielikums Nr.2 (konsolidēts 28.09.2022.)

Pielikums Nr.3 (konsolidēts 28.09.2022.)

Pielikums Nr.4 (konsolidēts 28.09.2022.)

Pielikums Nr.5 (konsolidēts 28.09.2022.)

Pielikums Nr. 6

 

Domes lēmums par saistošo noteikumu Nr. 29/2022  “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022. gada 26. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022. gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu. (25.05.2022.)

Pielikums Nr.1 (konsolidēts 25.05.2022.)

Pielikums Nr.2 (konsolidēts 25.05.2022.)

Pielikums Nr.3 (konsolidēts 25.05.2022.)

Pielikums Nr.4 (konsolidēts 25.05.2022.)

Pielikums Nr.5 (konsolidēts 25.05.2022.)

Pielikums Nr. 6 (konsolidēts 25.05.2022.)

 


Domes lēmums par saistošo noteikumu  Nr.13/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu”” apstiprināšanu.

Paskaidrojuma raksts Mārupes novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.13/2022 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.6/2022 „Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada budžeta apstiprināšanu””

Pielikumi (grozījumi 21.03.2022.)

Pielikums Nr.1 (konsolidēts, 21.03.2022)

Pielikums Nr.2 ((konsolidēts, 21.03.2022)

Pielikums Nr.3 (konsolidēts, 21.03.2022)

Pielikums Nr.4 (konsolidēts, 21.03.2022)

Pielikums Nr. 5 (konsolidēts, 21.03.2022)

Pielikums Nr.6 (konsolidēts, 21.03.2022)


Domes lēmums (26.01.2022)

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums (26.01.2022.)

Pielikums Nr.1 (26.01.2022.)

Pielikums Nr.2 (26.01.2022.)

Pielikums Nr.3 (26.01.2022.)

Pielikums Nr.4 (26.01.2022.)

Pielikums Nr.5 (26.01.2022.)

Pielikums Nr.6 (26.01.2022.)

Informācija sadaļā atjaunota 17.10.2022.