Aktuālie projekti

Jauniešu centra izveide un sporta laukuma labiekārtošana

ES logo rinda

Mārupes novada pašvaldība ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu īsteno divus projektus “Jauniešu centra izveide” (Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000002) un “Sporta laukuma labiekārtošana” (Nr. 20-04-AL04-A019.2201-000004).

Projekta ietvaros uzbūvēta neliela ēka Dreimaņu ielā 12, kuras telpas paredzētas Jauniešu Domes, izglītojošu semināru un interešu nodarbību norisei. Teritorijā ieklāts bruģēts celiņš, uzstādīts viedais soliņš, kas uzkrāj saules enerģiju un dod iespēju uzlādēt ierīces. Teritorijā izvietota atkritumu urna, kuras aizpilde tiek kontrolēta ar sensora palīdzību, šādi jauniešiem testējot mūsdienās pieejamo sensoru efektivitāti, praktisko pielietojamību un, balstoties uz secinājumiem, tiek dota iespēju izvirzīt jaunas idejas praktiskai saimniekošanai kā mājsaimniecības, tā novada līmenī.

Mārupes novada pašvaldība ir noslēgusi apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu ar apvienību SIA “Kvites” un SIA “DL BŪVE”, kas iekļauj gan projektēšanas, gan būvniecības, gan vides labiekārtošanas izmaksas.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 58 194 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. 

jauniešu

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos tīklos.

Co2mmunity – projekts zaļākai nākotnei

ES

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

Vairāk informācija par projektu: https://www.marupe.lv/lv/sabiedriba/sabiedribas-lidzdalibas-pasakumi 

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 329 143 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 279 771.55 euro un valsts budžeta finansējums – 49 371,45 euroProjekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots no 2017. - 2023.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • projekta īstenošanas laikā no 2017. - 2020. gadam (projekta 1.kārta) 1825 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tika iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos;
 • projekta īstenošanas laikā no 2021. - 2023.gadam (projekta 2.kārta) tiks īstenoti ne mazāk kā 752 pasākumi.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.
 • Mārupes Valsts ģimnāzijas un Mārupes pamatskolas trešo klašu audzēkņu peldētapmācība.        

Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē

ESMārupes pašvaldība īsteno projektu “Tirdzniecības vietas izveidošana Bebru ielā 10, Mārupē” (Nr. 19-04-AL04-A019.2102-000002).
Projekta mērķis ir izveidot amatnieku, mājražotāju un mākslinieku produkcijas popularizēšanas un noieta vietu, kur tiktu arī sniegta informācija par tūrisma pakalpojumiem.

Projekta ietvaros 2020./2021. gada būvniecības sezonās paredzēts Mārupē, Bebru ielā 10 izveidot vietējās produkcijas tirdzniecības vietu un tūrisma informācijas punktu. Tiks uzbūvēta neliela izmēra ēka ar tirdzniecības zāli, noliktavu un publisko tualeti. Ēkai tiks pievienotas visas nepieciešamās komunikācijas – ūdensvads, kanalizācija un elektrotīkls.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 35 000 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos portālos.

Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana

ES

Mārupes pašvaldība īsteno projektu “Tirdzniecības vietai Mārupē, Bebru iela 10 tuvējās teritorijas labiekārtošana” (Nr. 19-04-AL04-A019.2205-000003).

Projekta mērķis ir labiekārtot teritoriju Bebru ielā 10, Mārupē pie topošās vietējās produkcijas tirdzniecības ēkas.

Projekta ietvaros 2020./2021. gada būvniecības sezonās Mārupē, Bebru ielā 10 tiks labiekārtota teritorija aptuveni ~2837 m2 platībā, ierīkojot cietā seguma laukumus un divus celiņus, kas būs lietojami arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tiks uzstādīti soliņi, atkritumu urnas un velosipēdu turētāji, kā arī uzstādīts informācijas stends. Paralēli, ar projektu nesaistīti, pašvaldība teritorijas DR daļā ierīkos apgaismojumu un apzaļumos teritoriju. Veicamie darbi un apjomi tiks precizēti būvprojektā.

Projekta īstenošanai pašvaldība ir piesaistījusi finansējumu 13 500 EUR apmērā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai. Līdzfinansējumu nodrošinās pašvaldība.  

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Pierīgas partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas kārtā. Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu un pašvaldības līdzfinansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv un sociālajos portālos.

Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā

PROJEKTS (Nr.22-04-AL04-A019.2205-000001 ) “Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā”

Ar Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes lēmumu apstiprināts Mārupes novada pašvaldības projekts Nr. 22-04-AL04-A019.2205-000001  “Pastaigu takas labiekārtošana Medemu purvā”.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024.gada 30.aprīlim

Projekta ietvaros paredzēts labiekārtot purva apskates maršrutu,.

Plānots:

 • izbūvēt trīs tiltiņus, lai nodrošinātu iespēju droši šķērsot takas maršrutā esošos grāvjus;
 • ainaviskā vietā pie purva ezeriņa un takas garumā uzstādīt piecus soliņus;
 • uzstādīt trīs informatīvos stendus (par purvu, tā floru, faunu u.c.).

Projekta mērķis ir radīt iespēju sabiedrībai aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, izzinot purvu ekosistēmu. Izveidojot publisko infrastruktūru Medemu purvā, tiks veicināta veselīga brīvā laika pavadīšana iedzīvotājiem un veicināta tūrisma attīstība.

Projekta kopējā summa ir EUR 50 000, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 45 000 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 5 000.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 16.11.2022.