Aktuālie projekti

Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tīrainē

Piesaistot  Eiropas Reģionālā fonda līdzfinansējumu, Mārupes novadā tiks būvēta jauna pirmsskolas izglītības iestāde

Projekta mērķis - atbilstoši vienlīdzības pieejas principam veicināt pašvaldības  pirmsskolas izglītības pakalpojumu pieejamību, tai skaitā sociāli un ekonomiski mazaizsargātajām bērnu grupām.

Piedaloties “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" SAM 4.2.1.7. pasākumā "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība" īstenošanas noteikumi” informējam, ka

14.06.2024. ir saņemts Centrālās finanšu un līgumu aģentūras apstiprinājums par Mārupes novada pašvaldības iesniegto projekta iesniegumu Nr. 4.2.1.7/1/23/A/006 “Pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Tīrainē, Mārupes novadā”, tādējādi apstiprinot finansējuma piešķiršanu  5 000 000 eiro apmērā no Eiropas Reģionālā fonda (ERAF).  

Projekta īstenošanas darbībās paredzēts:

 • pirmsskolas izglītības iestādē izveidot 312 jaunas vietas pirmsskolas vecuma bērniem no 1,5 gada līdz 7 gadu vecumam; 
 • uzbūvēt pirmsskolas izglītības iestādes ēku, paredzot 15 grupu telpas ar guļamtelpām, ģērbtuvēm, sporta zāli un ēdamzāli zāli, divām mūzikas telpām, darbnīcu, sanitāro mezglu, kāpņu telpām un palīgtelpām; 
 •  aprīkot ēku ar modernām inženierkomunikācijām: telpu ventilācijas un kondicionēšanas sistēmām, LED apgaismojumu, saules baterijām, siltumsūkņiem un citiem risinājumiem, nodrošinot centralizētu, automatizētu kontroli un vadību ar “Building Managament system”; 
 • āra labiekārtojuma risinājumi tiks veidoti tā, lai ievērotu pirmsskolas izglītības iestādes vajadzības, ietverot  kvalitāti un inovācijas ārtelpu veidošanā un labiekārtošanā. Ārtelpas izveides galvenie risinājumi balstīti uz bērnu vispārējo fizisko, emocionālo  un sociālo prasmju attīstīšanu. Ārtelpas labiekārtojums paredz izveidot aktīvu sporta telpu, āra skatuvīti, rotaļu telpas dažāda vecuma bērniem, dabas izziņas parka telpu, kurā dominē dabas materiāli, sensorās gobelēnu sienas dabas materiālu pīšanai, dabas vērošanas binoklis, kukaiņu mājas, putnu būri un barotavas, vigvami un galds nodarbībām un sarunām un citi svarīgi elementi bērnu attīstības veicināšanai; 
 • izbūvēt piebraucamo ceļu (Kungu ielas turpinājums) ar inženierkomunikācijām un automašīnu stāvlaukumu.

 

Papildus vēlamies akcentēt, ka viena no projektēšanas svarīgākajām prioritātēm tika izvirzīta vispārīga būves pieejamība un daudzfunkcionalitāte, neakcentējot īpašās vajadzības cilvēkiem ar invaliditāti, tādējādi būvprojekta process tika balstīts ne tikai uz vispārīgo būvnormatīvu prasībām, bet gan projektēšanas pamatā tika pamatīgi izvērtētas prasības vides pieejamībai, panākot, ka projektā tiek ietvertas labās prakses darbības, kas balstīti uz vides piekļūstamības nodrošināšanu, radot iekļaujošus risinājumus.

Nokļūšana pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā paredzēta pa bruģētu ietvi, kas izbūvēta, ievērojot atbilstošus piekļūstamības nosacījumus. Ēkas durvis tiks aprīkotas ar automātisko atveri, lifti pielāgoti pieejamības prasībām, kāpņu pakāpienu segums izvēlēts ar tehnoloģiski iestrādātu taktilu. Labierīcību telpās un to aprīkojumā ietverti visi nosacījumi, lai pieejamība būtu iekļaujoša visiem izmantotājiem, kā arī projektā paredzēti vēl daudz citi daudzveidīgi risinājumi.

Projekta būvdarbu uzsākšana plānota šā gada rudenī.

Projekta būvdarbu pabeigšana plānota līdz 2026. gada beigām.

Logo

Attīstības un plānošanas pārvalde

Projektu konkurss "Mārupe - mūsu mājas 2024"

MMM2024

2023. gada 1. decembrī izsludināts Mārupes novada pašvaldības projektu konkurss “Mārupe – mūsu mājas 2024”, aicinot iedzīvotājus iesniegt projektu idejas apkaimju svētku vai citu sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai. Konkursa mērķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti novadā un veicināt novada iedzīvotāju iniciatīvas, paredzot iedzīvotāju iesaistīšanos un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā.

Finansējumu līdz 2 500 eiro var iegūt sabiedrisko aktivitāšu īstenošanai, ja projektā plānota:

 • iedzīvotāju izglītības nodrošināšana;
 • kultūras sekmēšana un tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana, kā arī tautas jaunrades attīstība;
 • iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšana;
 • veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana.

 

Finansējumu līdz 5 000 eiro var iegūt apkaimju svētku organizēšanai (atbilstoši projektu konkursa nolikumam apkaimju svētki tiek īstenoti sadarbībā ar apkaimes iniciatīvu grupu vai apkaimes biedrību. Svētkos jāparedz vismaz trīs dažādas aktivitātes, jānodrošina iespēja piedalīties neierobežotam apmeklētāju skaitam bez iepriekšējas pieteikšanās).

 

Kopējais konkursa finansējuma apjoms ir 30 000 eiro.

 

Uz finansējumu var pretendēt jebkura privātpersona, t.i., fiziska persona, privāto tiesību juridiskā persona, vai šādu personu apvienība, kuras reģistrētā un faktiskā pamata darbības vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, vai fiziska persona, kuras deklarētā dzīvesvieta vai darba vieta, vai mācību vieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tai nav nenokārtotu saistību (kurām iestājies izpildes termiņš) ar pašvaldību vai valsti. 

 

Viena privātpersona konkursā var iesniegt vienu pieteikumu. Ar projekta īstenotāju pašvaldība slēdz līdzdarbības līgumu par valsts pārvaldes uzdevuma īstenošanu.

Projekts būs jāīsteno 12 mēnešu laikā no konkursa rezultātu paziņošanas dienas.

Laika grafiks konkursam "Mārupe - mūsu mājas 2024":

 • Projekta pieteikuma iesniegšana no 2023. gada 1. decembra plkst. 9.00 līdz 2024. gada 31. janvāra plkst. 17.00, iesniedzot klātienē vai ar drošu elektronisko parakstu parakstītu projekta pieteikuma veidlapu nosūtot līdz 31. janvāra plkst. 23.59 uz e-pasta adresi: lidzdaliba@marupe.lv.
 • Projektu pieteikumu apkopošanas un izvērtēšanas pirmā kārta (vērtē komisija) no 2024. gada 1. februāra līdz 2024. gada 29. februārim;
 • Projektu pieteikumu izvērtēšanas otrā kārta (iedzīvotāju balsojums) no 2024. gada 1. marta līdz 2024. gada 15. martam;
 • Rezultātu paziņošana līdz 2024. gada 28. martam.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas aicinām iepazīties ar projektu konkursa nolikumu un nepieciešamajiem dokumentiem. Pēc projekta novērtēšanas atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem projektu idejas tiks nodotas iedzīvotāju balsojumam.

 

Papildu informācija pieejama, sazinoties ar Attīstības un plānošanas pārvaldes projektu vadītāju Kristīni Štrālu, zvanot uz tālruņa numuru: 67914377 vai rakstot uz e-pasta adresi: kristine.strala@marupe.lv.

Projekta finansējums privātpersonai tiek izmaksāts priekšapmaksas veidā 100% apmērā no piešķirtā finansējuma. Gadījumā, ja fiziskā persona uz pārvaldes uzdevuma īstenošanas laiku normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav reģistrējusies Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, pašvaldība ietur no līguma summas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus un fiziskajai personai projekta īstenošanai izmaksā atlikušo daļu līguma summas.

Attīstības un plānošanas pārvalde


1_Projekta pieteikuma veidlapa.docx

2_Privātpersonas apliecinājums.docx

3_Ieceres saskaņojums ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.docx

4_Projekta īstenošanas vietas saskaņošana ar vietas likumisko pārstāvi.docx

5_Iesniegums publiska pasākuma organizēšanai.docx

6_Projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji.pdf

7_Līdzdarbības līguma projekts.pdf

8_Projekta īstenošanas pārskats.docx

NOLIKUMS Mārupe - mūsu mājas 2024.pdf

Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, Tīrainē

Logo josla

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Viršu ielā 20, Tīrainē"   (Nr. 23-04-AL04-A019.2205-000007). 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2025. gada maijam.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts labiekārtot suņu treniņu laukums, kurā tik uzstādīts:

 • nožogojums 116m
 • 3 suņu treniņu iekārtas
 • 1 Soliņš
 • 1 atkritumu urna
 •  1 dzeramā ūdens krāns

Projekta mērķis: radīt iespēju cilvēkiem, kuriem ir suņi tos savstarpēji socializēt, apmācīt, izmantojot uzstādītos adžilitus - suņu treniņu iekārtas un drošā, kontrolētā vidē ļaut tiem pārvietoties bez pavadas.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 21 000 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 18 000  eiro un Pašvaldības finansējums 3 000 eiro.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā pie Piņķu ūdenskrātuves

Logo

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Nožogota suņu treniņu, pastaigu laukuma izveidošana Babītes pagastā pie Piņķu ūdenskrātuves"   (Nr. 23-04-AL04-A019.2205-000006)

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2025. gada maijam.

Projekta ietvaros tiks izbūvēts labiekārtots suņu treniņu laukums, kurā tik uzstādīts:

 • nožogojums 165m
 • 3 suņu treniņu iekārtas
 • 1 soliņš
 • 1 atkritumu urna
 •  1 apmeklētāju skaita fiksētājs

Projekta mērķis: radīt iespēju cilvēkiem, kuriem ir suņi tos savstarpēji socializēt, apmācīt, izmantojot uzstādītos adžilitus - suņu treniņu iekārtas un drošā, kontrolētā vidē ļaut tiem pārvietoties bez pavadas.

Projekta attiecināmās izmaksas ir 22 000 eiro, tajā skaitā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 18 000  eiro un Pašvaldības finansējums 4 000 eiro.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde

Logo josla

20.02.2024.

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde"  (Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000006). 

2024.gada 31.janvārī starp Mārupes novada pašvaldību un  Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “FL BIROJS” ir noslēgts līgums par summu 2 431,44 EUR (bez pievienotās vērtības nodokļa), par virtuves mēbeļu un aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu jauniešu telpās Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

Saskaņā ar noslēgto līgumu, atbilstoši tehniskajam piedāvājumam un iesniegtajam finanšu piedāvājumam, līdz 2024.gada aprīlim tiks veikta virtuves mēbeļu un aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana jauniešu telpās Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.

Līguma summā ir iekļauti visi izdevumi, kas saistītu ar preču izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu, nodokļi un transporta izdevumi.

Projekta ietvaros ir iegādāts aprīkojums – projektors par summu 5 74,49 EUR. Iepirkuma rezultātā, veicot cenu aptauju, no trīs pretendentiem tika izvēlēts SIA “MK TRADE”.

Projekta mērķis ir labiekārtot Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā esošās jauniešu telpas atbilstoši jauniešu vajadzībām, tādā veidā veicinot jauniešu iniciatīvu un iesaisti, dodot iespēju visiem Mārupes novada jauniešiem līdzvērtīgas iespējas dažādot sabiedriskās aktivitātes.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 5 265,57, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 4 739,02 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 5 26,55.

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv


 

Mārupes novada pašvaldība īsteno projektu "Piņķu jauniešu telpu labiekārtošana un aprīkojuma iegāde"  (Nr. 23-04-AL04-A019.2201-000006).

 

Projekta īstenošanas laiks: līdz 2024. gada 31. jūlijam.

 

Projekta ietvaros tiks labiekārtotas brīvi pieejamas jauniešu telpas, ierīkojot virtuvi un iegādājoties projektoru.

 

Projekta mērķis ir labiekārtot Centra ielā 3, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā esošās jauniešu telpas atbilstoši jauniešu vajadzībām, tādā veidā veicinot jauniešu iniciatīvu un iesaisti, dodot iespēju visiem Mārupes novada jauniešiem līdzvērtīgas iespējas dažādot sabiedriskās aktivitātes.

 

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 7 000, tajā skaitā: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums EUR 6 300 un Mārupes novada pašvaldības finansējums EUR 7 00.

 

Projekts tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē šeit.  

Vairāk informācijas par atbalsta saņemšanas nosacījumiem biedrības „Pierīgas partnerība” mājaslapā www.pierigaspartneriba.lv

 

Uzsākta projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā” īstenošana

logo

 

Mārupes novada pašvaldība ar līdzfinansējumu no Eiropas Atveseļošanas fonda 2 877 000 eiro apmērā ir uzsākusi projekta “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide Mārupes novadā” īstenošanu.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Maršruts (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe 

Plānots kā Rīgas valstspilsētas maģistrālās veloinfrastruktūras turpinājums. Tas sāksies no Mārupes novada administratīvās teritorijas robežas ar Rīgas valstspilsētu (pie Sīpeles ielas), turpināsies gar Dzelzceļa ielu, Jelgavas ceļu (V-13), Vecozolu ielu un Mārupītes gatvi. Tālāk pa esošo gājēju-velo ceļu Mārupe – Jaunmārupe un Mazcenu aleju līdz Ziedkalnu ielas un Loka ceļa krustojumam Jaunmārupē, iekļaujot Ozola ielas posmu kā savienojošo maršrutu.

Maršruta (V7) kopgarums plānots 16 205 m. No tiem 8843 m tiks pārbūvēti vai izbūvēti no jauna. 

Maršruts (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve) 

Plānots kā Rīgas valstspilsētas maģistrālās veloinfrastruktūras turpinājums. Tas sāksies no Mārupes novada administratīvās teritorijas robežas ar Rīgas valstspilsētu gar Slokas ielu (V20) esošajā gājēju-velo ceļā Imanta – Babīte, pa kuru turpināsies līdz regulējamajai gājēju pārejai, kur šķērsos autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)). Pieslēgsies gājēju ceļam, kas ved uz dzelzceļa staciju “Babīte”, turpināsies gar Bērzu ielu līdz dzelzceļa pārbrauktuvei, šķērsos velo ceļu Rīga – Jūrmala. Turpināsies gar Liepu aleju, Veco Kalnciema ceļu un Celtnieku ielu. Pa esošo gājēju un velosipēdistu tiltu šķērsos autoceļu A10 (Rīga – Ventspils), turpināsies gar autoceļu A5 (Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)), šķērsos regulējamu gājēju pāreju. Velomaršruta noslēdzošais posms plānots gar Rīgas ielu līdz Piņķu ūdenskrātuvei. 

Maršruta (V8) kopgarums plānots 7074 m. No tiem 4996 m tiks pārbūvēti vai izbūvēti no jauna. 

2022. gadā ir veikta abu maršrutu priekšizpēte un izstrādāta izmaksu un ieguvumu analīze. 2024. gada pirmajā ceturksnī paredzēts pabeigt būvdarbus maršrutā Rīga–Mārupe–Jaunmārupe, izbūvējot Ziedkalnu ielas posmu Jaunmārupē. Pārējos maršrutu posmos notiek būvprojektu sagatavošana - procesam noslēdzoties, 2024. gada trešajā ceturksnī plānots uzsākt visu ceļa posmu būvdarbus.

 

MARŠRUTU INTERAKTĪVĀ KARTE


PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. ROŽU IELAS POSMS

2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu  Nr.22  “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”. Rožu ielā*

APRAKSTS:

Būvprojektā plānota Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) - Mārupe – Jaunmārupe. Būvprojektā paredzēts izbūvēt kopīgo gājēju un velosipēdistu celiņu Rožu ielā. Projektētā celiņa garums ir 300m, platums 2.5m un 3.0m. Papildus apvienotajam gājēju un veloceļam vairākās vietās paredzētas apstādījuma zonas, kā arī apgaismojums Lai īstenotu projektu nepieciešams likvidēt krūmu stādījumus 68m garā posmā un jāparedz 4 (četru) koku nociršana.

Apvienotais gājēju un velosipēdistu celiņš paredzēts Mārupē, Rožu ielā nekustamajos īpašumos: ar kadastra apzīmējumiem:

80760071158 (Rožu iela, Mārupe), 80760070900 (Rožu iela, Mārupe), 80760070875 (“Mārupīte”, Mārupe).

Apbūvējamā zemes gabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

 

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV -2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV -2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

-  2024. gada 19. februāri no plkst. 18.00 līdz 19.00 Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Jautājumu gadījumā vērsties pie:  

- būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "Ceļu komforts Rīga" būvprojekta vadītāja Viktora Akentjeva: viktors@celukomforts.lv , tālr. nr. 29129063

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV -2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "Ceļu komforts Rīga", reģ. nr. 44103112147

Bauskas iela 16c, Rīga, LV-1004

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Rožu ielas posma plakāts

Par koku ciršanu Rožu ielā, Mārupē


 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. VECOZOLU IELAS POSMS

2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.22 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”. Vecozolu ielā*

APRAKSTS:

Būvprojektā plānota Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) - Mārupe – Jaunmārupe. Būvprojektā paredzēts izbūvēt kopīgo gājēju un velosipēdistu celiņu Vecozolu ielā. Projektētā celiņa garums ir 1650m, platums 2.5m un 3.0m. Papildus apvienotajam gājēju un velosipēdistu ceļam tiek projektētas divas atpūtas vietas, iestādīti 46 jauni koki un vairākās vietās paredzētas apstādījuma zonas, kā arī apgaismojums. Lai īstenotu projektu nepieciešams likvidēt krūmu stādījumus 72m garā posmā un jāparedz 27 (divdesmit septiņu) koku nociršana.

Apvienotais gājēju un velosipēdistu celiņš  paredzēts Mārupē, Vecozolu ielā nekustamajos īpašumos: ar kadastra apzīmējumiem: 80760072469 (Vecozolu iela, Mārupe), 80760080384 (Vecozolu iela, Mārupe), 80760070446 (Vecozolu iela 2, Mārupe), 80760070449 (Vecozolu iela 4, Mārupe), 80760070583 (Vecozolu iela 6, Mārupe), 80760070584 (Vecozolu iela 8, Mārupe), 80760070585 (Vecozolu iela 10, Mārupe), 80760071960  (Vecozolu iela 14, Mārupe), 80760072197 (Vecozolu iela 16, Mārupe), 80760070280 (Vecozolu iela 18, Mārupe), 80760072393 (Vecozolu iela 20, Mārupe), 80760071530 (Vecozoli-C, Mārupe), 80760072192 (Mauriņu iela 38, Mārupe), 80760070209 (Pētera iela 1, Mārupe), 80760072764 (Veczariņu iela, Mārupe), 80760080234 (Tīraines dārzi-2, Mārupe), 80760080530 (Bez adreses, Mārupe), 80760080260 (Zirgu iela, Mārupe), 80760080070 (Vecozolu iela 29, Mārupe), 80760080427 (Vecozolu iela 31, Mārupe), 80760080065 (Vecozolu iela 33, Tīraine), 80760080418 (Vecozolu iela 35, Tīraine), 80760080169 (Vecozolu iela 37, Tīraine), 80760080434 (Vecozolu iela 39, Tīraine), 80760080464 (Vecozolu iela 39A, Tīraine), 80760080372 (Aplociņu iela 1, Tīraine), 80760080400 (Aplociņu iela, Tīraine), 80760080371 (Vecozolu iela 100, Tīraine), 80760080233 (Vecozolu iela 32, Tīraine), 80760080374 (Vecozolu iela 101, Tīraine), 80760080231 (Vecozolu iela 45, Tīraine), 80760080073 (Vecozolu iela 105, Tīraine), 80760080397 (Viskalnu iela 4A, Tīraine), 80760080419 (Jelgavas ceļš 24, Tīraine), 80760080244 (V13 Tīraine - Jaunolaine, Tīraine)

 

Apbūvējamā zemes gabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

 

Viedokļa vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV -2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV -2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

 • 2024 .gada 19. februārī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā.

Jautājumu gadījumā vērsties pie:

būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "Ceļu komforts Rīga" būvprojekta vadītāja Viktora Akentjeva, viktors@celukomforts.lv, tālr. nr. 29129063;

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00:

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV -2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "Ceļu komforts Rīga", reģ. nr. 44103112147

Bauskas iela 16c, Rīga, LV-1004

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 • virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 • virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Vecozolu ielas posma plakāts

Par koku ciršanu Vecozolu un Aplociņu ielās, Mārupē


 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. BABĪTES IELAS POSMS

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”. Babītes posms*

APRAKSTS:

Būvprojektā paredzēta Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) - Babīte - Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve). Būvprojektā paredzēts izbūvēt apvienotu gājēju un veloceliņu Babītes posmā. Projekta realizācijas ieguvums būs sakārtota infrastruktūra kājāmgājējiem un velosipēdistiem, ierīkota atpūtas vieta, ierīkota atpūtas vieta, iestādīti 7 jauni koki, un vairākas vietas paredzētas apstādījuma zonas. Būvniecības vajadzībām un teritorijas sakārtošanas nolūkos paredzēta 42 koku nociršana. Projektēta celiņa garums 1600m, platums 2,5m.

Būvniecība paredzēta nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 80480040513 (Vecais Kalnciema ceļš C-48), 80480040478 (Liepu alejas laukums), 80480040693 (Liepu aleja I-23), 80480040502 (Bērzu iela I-26), 80480040613 (Mēness ielas laukums), 80480040715 (Autoceļš A5 Salaspils _ Babīte), 80480040455 ("Stacija "Babīte""), 80480040716 (“Ziediņi”), 80480040168 (“Jaunāres”), 80480040359 (“Mazāres”).


Apbūvējamā zemes gabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

 

Viedokļa vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā LV 2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

 • 2024.gada 15.februarī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā

Jautājumu gadījumā vērsties:

- būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles: didzis@bm-projekts.lv, tālr.nr. 26191009

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 • Inženierbūvju nodaļas ceļu būvinženieres Antras Parisas: antra.parisa@marupe.lv, tālr. nr. 29449916;
 • Būvniecības nodaļas ainavu arhitektes Žanetes Salzirnes: zanete.salzirne@marupe.lv, tālr. nr. 25663647

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "BM-projekts", reģ. nr. 40103196966

"Ezīši", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2166

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Babītes ielas posma plakāts nr.1

Babītes ielas posma plakāts nr.2

Par koku ciršanu Babītes posmā


 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. MAZCENU ALEJAS POSMS

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”. Mazcenu alejas posms*

APRAKSTS:

Būvprojektā plānota Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe. Būvprojektā paredzēts izbūvēt apvienotu gājēju un velosipēdistu ceļu Mazcenu alejas posmā. Papildus apvienotajam gājēju un velosipēdistu ceļam tiek projektēta viena atpūtas vieta, jauni kokaugu stādījumi, tiks iestādīti 23 jauni koki, kā arī apgaismojums. Būvniecības vajadzībām un teritorijas sakārtošanas nolūkos paredzēta 19 koku nociršana. Projektētā veloceļa garums 640m, platums 2,5m.

Apvienotais gājēju un velosipēdistu ceļš paredzēts Jaunmārupē gar Mazcenu aleju posmā no Krasta ielas līdz Jaunmārupes pamatskolai. Būvniecība paredzēta nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 8076 011 0800 (V19, Jaunmārupe), 8076 011 0863 (I-85 Mazcenu aleja, Jaunmārupe), 8076 011 0149 (Ūdensrozes, Jaunmārupe), 8076 011 0654 (P132, Jaunmārupe).

Apbūvējamā zemes gabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

 

Viedokļa vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā LV 2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

 • 2024.gada 20.februarī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā

- Jautājumu gadījumā vērsties pie:

būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles:

didzis@bm-projekts.lv, tālr. nr. 26191009

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā -  pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "BM-projekts", reģ. nr. 40103196966

"Ezīši", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2166

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Mazcenu alejas posma plakāts nr.1 

Mazcenu alejas posma plakāts nr.2

Par koku ciršanu Mazcenu alejā, Jaunmārupē


 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. PRIEŽCIEMA POSMS

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”. Priežciems posmā *

APRAKSTS:

Būvprojektā paredzēta Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) - Babīte - Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve). Būvprojektā paredzēts izbūvēt apvienotu gājēju un veloceliņu Priežciems posmā. Projekta realizācijas ieguvums būs sakārtota infrastruktūra kājāmgājējiem un velosipēdistiem, ierīkota atpūtas vieta, iestādīti 7 jauni koki. Būvniecības vajadzībām un teritorijas sakārtošanas nolūkos paredzēta 9 koku nociršana. Projektēta celiņa garums 1230m, platums 2,5m.

Būvniecība paredzēta nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 80480100247, 80480030440 (Autoceļš A5 Salaspils - Babīte), 80480041056 (divlīmeņu ceļu mezgls A5 - A10), 80480100190 (autoceļš A10 Rīga – Ventspils), 80480100183(Tilti).
Apbūvējamā zemes gabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam

 

Viedokļa vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā LV 2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

 • 2024.gada 15.februarī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā

Jautājumu gadījumā vērsties:

- būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles: didzis@bm-projekts.lv , tālr. nr. 26191009

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 • Inženierbūvju nodaļas ceļu būvinženieres Antras Parisas: antra.parisa@marupe.lv, tālr. nr. 29449916;
 • Būvniecības nodaļas ainavu arhitektes Žanetes Salzirnes: zanete.salzirne@marupe.lv, tālr. nr. 25663647

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ.nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "BM-projekts", reģ.nr. 40103196966

"Ezīši", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2166

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Priežciema posma plakāts nr.1

Priežciema posma plakāts nr.2

Par koku ciršanu Priežciema posmā


 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. DZELZCEĻA IELAS POSMS UN TĪRAINES POSMS

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 22 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”.  Dzelzceļa ielas posms un Tīraines posms *

APRAKSTS:

Būvprojektā paredzēta Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe. Būvprojektā paredzēts izbūvēt apvienotu gājēju un veloceliņu Dzelzceļa ielas posmā un Tīraines posmā. Projekta realizācijas ieguvums būs sakārtota infrastruktūra kājāmgājējiem un velosipēdistiem, ierīkota atpūtas vieta, izbūvēts apgaismojums, iestādīti 147 jauni koki. Būvniecības vajadzībām un teritorijas sakārtošanas nolūkos paredzēta 11 kokus, kura celma caurmērs ir vienāds vai lielāks par 20cm un 32 kokus, kura celma caurmērs ir mazāks par 20cm. Projektētā veloceļa garums 2400m, platums 2,5m.

Būvniecība paredzēta nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumiem: 80760070924 (I-75 Dzelzceļa iela), 80760070910 (I-61 Ventas iela), 80760080244 (V13 Tīraine - Jaunolaine), 80760071612 (Dzelzceļa Rīga-Jelgava 6.km-8.km), 80760072956 (Rudzrogas), 80760072616 (Dzelzceļa iela 81).


Viedokļa vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV 2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā LV 2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

 • 2024.gada 19.februarī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā

Jautājumu gadījumā vērsties pie:

- būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "BM-projekts" Ceļu projektēšanas nodaļas vadītāja Didža Dāles: didzis@bm-projekts.lv, tālr. nr. 26191009

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ. nr. 90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV 2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "BM-projekts", reģ. nr.  40103196966

"Ezīši", Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV 2166

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Dzelzceļa ielas posma un Tīraines posma plakāts nr.1

Dzelzceļa ielas posma un Tīraines posma plakāts nr.2

Par koku ciršanu dzelzceļa Rīga - Jelgava 6.0km-8.0km, Mārupē un V13 valsts vietējā autoceļā Tīraine – Jaunolaine, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā

 


 

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANU PAR BŪVNIECĪBAS IECERI. PIŅĶU POSMS

Mārupes novada pašvaldības dome 2023. gada 28.februārī ir pieņēmusi lēmumu  Nr.22 “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”. Investīciju plāna punkts Nr.20 nosaka “Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras un gājēju infrastruktūras izveidi Mārupes novadā”. Piņķu posms*

APRAKSTS:

Būvprojektā plānota Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras izveide virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) - Babīte - Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve). Būvprojekta realizācijas ietvaros paredzēts izbūvēt apvienoto gājēju un velosipēdistu celiņu Piņķu posmā. Projektētā celiņa garums ir 925m, platums 3.0m. Papildus apvienotā gājēju un velosipēdistu celiņa  izbūvei tiek plānota  vienas sabiedriskā transporta pieturvietas pārbūve, kā arī jauna mikromobilitātes punkta izveide ar velostatīvu un skrejriteņu zonu, informācijas stendu un atpūtas solu Babītes kultūrizglītības centra tuvumā . Projekts ietver arī risinājumus apstādījumiem.  Būvniecības ieceres realizācijas ietvaros paredzēts nocirst 18 (astoņpadsmit) esošus lapu kokus, ko paredzēts kompensēt ar jauniem stādījumiem, kas ietver 10 kokus,  96 krūmus un 365 graudzāles. Koku stādīšanai paredzēts izmantot dižstādus.

Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa trase Piņķu posmā no Meistaru ielas līdz Skolas ielai. Būvniecība paredzēta nekustamajos īpašumos ar kadastra apzīmējumu:  8048 003 0441 (V-11 Rīgas iela), 8048 003 0274 (“Piņķu ciems 2”), 80480030343 (Rīgas iela 5), 80480030347 (Rīgas iela 9),  80480030349 (Rīgas iela 11), 80480030350 (Jūrmalas iela 15), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā.

Apbūvējamā zemes gabala izmantošana atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojumam.

 

Viedokļa vai priekšlikumu iesniegšanas termiņš un laiks:

Termiņš iesniegšanai no 25.01.2024. - 25.02.2024.

 • Mārupes novada pašvaldība, Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, LV -2167;
 • Mārupes novada pašvaldība, Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV -2107;
 • vai e-pasts ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Viedokļa vai priekšlikumu veidlapa pieejama šeit.

 

Būvniecības ieceres prezentācijas pasākuma norises vieta un laiks:

 • 2024. gada 15. februārī no plkst. 18.00 līdz 19.00 Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā

 

Jautājumu gadījumā vērsties pie:

- būvniecības ieceres ierosinātāja pilnvarotā pārstāvja SIA "GLOBAL PROJECT" ceļu projektētāja Alekseja Circeņa: aleksejs@globalproject.lv , tālr. nr. 29238689

- vai Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvaldes speciālistiem konsultāciju laikā - pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00

 • Inženierbūvju nodaļas ceļu būvinženieres Antras Parisas: antra.parisa@marupe.lv, tālr. nr. 29449916;
 • Būvniecības nodaļas ainavu arhitektes Žanetes Salzirnes: zanete.salzirne@marupe.lv, tālr. nr. 25663647

 

Informācija par būvniecības ieceres ierosinātāju:

Mārupes novada pašvaldība, reģ. nr.90000012827

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV -2167

 

Informācija par būvprojekta izstrādātāju:

SIA "GLOBAL PROJECT", reģ. nr.4010352416

Biešu iela 5-2, Rīga, LV-1004

 

*Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes “Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja” 1.1. reformu un investīciju virziena “Emisiju samazināšana transporta sektorā” 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.3.i. investīcijas “Pilnveidota veloceļu infrastruktūra” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt vienotas, nepārtrauktas maģistrālās veloceļu infrastruktūras izveidi Rīgas metropoles areālā – Rīgas valstspilsētā un Pierīgā, lai nodrošinātu “zaļās” mobilitātes pieejamību starp apdzīvotām vietām un radītu priekšnosacījumus arī vietēja līmeņa un apkaimju savienojumu attīstībai, dotu pienesumu vides un dzīves kvalitātes uzlabošanā reģiona iedzīvotājiem.

Projektā līdz 2026. gada 31. maijam tiks izveidoti divi reģionāla mēroga velomaršruti:

 1. virzienā (V7) Rīga (pilsētas robeža) – Mārupe – Jaunmārupe;
 2. virzienā (V8) Rīga (pilsētas robeža) – Babīte – Piņķi (Piņķu ūdenskrātuve).

Piņķa posma plakāts

Par koku ciršanu Rīgas ielā, Piņķos

Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās

Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās uzstādīti energoefektīvi LED gaismekļi

Projektā “Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās”* aprīlī veikta nātrija gaismekļu nomaiņa, aizstājot tos ar energoefektīviem LED gaismekļiem. 1300 nātrija gaismekļu vietā uzstādīti energoefektīvi LED gaismekļi, no kuriem 276 ir aprīkoti ar kustības radaru, tādējādi radot drošu un komfortablu vidi. Gaismekļu nomaiņas darbus veica uzņēmums SIA “Vizulo Solutions”. 

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novadā, veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu. Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums ir 466,72 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 50,87 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs – 0,106 kg CO2 gadā/eiro. 

Noslēdzoties darbiem, ir pabeigta projekta īstenošana Babītes, Salas, Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās, kopumā nomainot 2730 gaismekļus. 

*Projektu “Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada publiskajās teritorijās” finansiāli atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII). Līgums Nr.EKII-7/24 "Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Mārupes pilsētas un pagasta publiskajās teritorijās". Piešķirtais EKII finansējums ir 478 750,69 eiro. Vairāk informācijas - Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā "Pašvaldība" - "Projekti" - "Aktuālie projekti". 

Karte ar teritorijām, kurās veikta gaismekļu nomaiņa, apskatāma zemāk.

Attīstības un plānošanas pārvalde 

Emisijas kvotu logo

 

 

 

Pilnekrāna karti skatīt šeit

 


PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS

logo

 

Nr. EKII-7/24

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novada, Mārupes pilsētā un Mārupes pagastā, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros tiks nomainīti esoši 1300 nātrija gaismekļi, to vietā uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, no kuriem 276 tiks aprīkoti ar kustības radaru, tādejādi radot drošu un komfortablu vidi.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 466,72 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 50,87 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,106 kg CO2 gadā/ euro.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2024.gada 5.oktobrim

BUDŽETS

Plānotās investīcijas

Finanšu rezerve

Paredzamā līguma summa bez PVN

Paredzamā līguma summa ar PVN

 

EUR 748 047,95

 

 

EUR 21 787,80

 

EUR 600 215,00

 

EUR 726 260,15

 

FINANŠU AVOTI

Attiecināmās izmaksas

EUR 748 047,95

100 %

EKII finansējums

EUR 478 750,69

64 %

Pašvaldības finansējums

EUR 269 297,26

36 %

 

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

EKII ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. Tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.

Vairāk informācijas: https://ekii.lv/index.php?page=par-ekii-projektu

 

Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās

Mārupes novadā tiek uzstādīti energoefektīvi LED gaismekļi

Projekta "Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada publiskajās teritorijās"* ietvaros martā ir uzsākta nātrija gaismekļu nomaiņa, aizstājot tos ar energoefektīviem LED gaismekļiem. Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novadā, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Gaismekļu nomaiņa sākusies Babītes un Salas pagastu publiskajās teritorijās, kur tiks nomainītas 1430 vienības, un no tām - 192 gaismekļi aprīkoti ar kustību radaru. Aprīlī darbi turpināsies Mārupes pilsētā un pagastā, nomainot 1300 gaismekļus, no kuriem 276 būs aprīkoti ar kustību radaru. Karte ar teritorijām, kurās tiks veikta gaismekļu nomaiņa, pieejama pēc teksta (skatīt zemāk).

Gaismekļu nomaiņas darbus veic uzņēmums SIA “Vizulo Solutions”. Februārī pašvaldības pārstāvji apmeklēja SIA “Vizulo Solutions” ražotni Iecavas novadā. Apmeklējums sniedza ieskatu rūpnīcas darbībā, tās produktu klāstā un tehnoloģiju izmantošanā, kas veicina videi draudzīgu un efektīvu apgaismojumu risinājumu nodrošināšanu pilsētvidē. Pašvaldības darbinieki atzinīgi novērtēja, ka uzņēmums spēj nodrošināt tik plašu, augstas pievienotās vērtības produktu klāstu, kas būtiski samazina ietekmi uz vidi un tiek augstu novērtēts eksporta tirgū.

*Projektu “Apgaismojuma nomaiņa Mārupes novada publiskajās teritorijās” finansiāli atbalsta Emisijas kvotu izsolīšanas instruments. Vairāk informācijas Mārupes novada pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā "Pašvaldība" - "Projekti" - "Aktuālie projekti".

Attīstības un plānošanas pārvalde

Emisijas kvotu logo

 

 

Pilnekrāna karti skatīt šeit

 


 

PROJEKTU FINANSIĀLI ATBALSTA
EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS

logo

 

 

Nr. EKII-7/10

Projekta mērķis ir uzlabot publisko teritoriju apgaismojuma energoefektivitāti Mārupes novada, Babītes un Salas pagastos, tādējādi veicinot elektroenerģijas patēriņa un siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

Projekta ietvaros tiks nomainīti esoši 1430 nātrija gaismekļi, to vietā uzstādot energoefektīvus LED gaismekļus, no kuriem 192 tiks aprīkoti ar kustības radaru, tādejādi radot drošu un komfortablu vidi.

Plānotais elektroenerģijas patēriņa samazinājums – 508,77 MWh/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājums – 55,46 t CO2/gadā, plānotais oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītājs 0,111 kg CO2 gadā/ EUR.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2024.gada 5.oktobrim

BUDŽETS

Plānotās investīcijas

Finanšu rezerve

Paredzamā līguma summa bez PVN

Paredzamā līguma summa ar PVN

 

EUR 780 539,67

 

 

EUR 21 259,83

 

EUR 627 504

 

EUR 759 279,84

 

FINANŠU AVOTI

Attiecināmās izmaksas

EUR 780 539,67

100 %

EKII finansējums

EUR 499 545,39

64 %

Pašvaldības finansējums

EUR 280 994,28

36 %

 

Informācija par Emisijas kvotu izsolīšanas instrumentu (EKII)

EKII ir Latvijas Republikas valsts budžeta programma. Tās mērķis ir veicināt globālo klimata pārmaiņu novēršanu, pielāgošanos klimata pārmaiņu radītajām sekām un sekmēt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju samazināšanu.

EKII finansē no valstij piederošo Eiropas Savienības emisijas kvotu (EUA) un Eiropas Savienības aviācijas emisiju kvotu (EUAA) izsolīšanas, kas notiek atbilstoši Komisijas 2010.gada 12.novembra Regulai (ES) Nr.1031/2010 par siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju kvotu izsoļu laika grafiku, administrēšanu un citiem aspektiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā.

EKII darbību reglamentē apstiprinātie tiesību akti, t.sk. likums „Par piesārņojumu” (spēkā kopš 01.07.2001.) un MK 2012.gada 25.septembra noteikumi Nr.657 „Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas kārtība”, kuros noteikta Latvijai piešķirto EUA izsolīšanas kārtība.

Vairāk informācijas: https://ekii.lv/index.php?page=par-ekii-projektu

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā

ES līdzfinansē

Mārupes novada Dome ir noslēgusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Mārupes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/032) īstenošanu. Projekts tiks īstenots “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” un 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Projekta budžets: 329 143 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 279 771.55 euro un valsts budžeta finansējums – 49 371,45 euroProjekta pasākumus 100% apmērā finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

Projekts tiks īstenots no 2017. - 2023.gadam.

Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas pakalpojumiem Mārupes novada iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.

Projekta mērķa grupa ir visi Latvijas iedzīvotāji, jo īpaši teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas:

 • iedzīvotāji, kuri dzīvo teritorijā ārpus pilsētām ar iedzīvotāju blīvumu zem 50 iedzīvotājiem uz kvadrātkilometru;
 • trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji;
 • bezdarbnieki;
 • personas ar invaliditāti;
 • iedzīvotāji, kas vecāki par 54 gadiem;
 • bērni;
 • pārējās riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

 • Mārupes novada iedzīvotājiem būs uzlabota pieejamība veselības veicināšanas pakalpojumiem – nodrošināts veselības veicināšanas pasākumu komplekss;
 • mainīta iedzīvotāju domāšana attiecībā uz veselīgu dzīvesveidu, mainīti iedzīvotāju ieradumi;
 • projekta īstenošanas laikā no 2017. - 2020. gadam (projekta 1.kārta) 1825 atbalsta mērķa grupas iedzīvotāji tika iesaistīti dažādos veselības veicināšanas pasākumos;
 • projekta īstenošanas laikā no 2021. - 2023.gadam (projekta 2.kārta) tiks īstenoti ne mazāk kā 752 pasākumi.

Projekta ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības pirmskolas izglītības iestādēs.
 • Izglītojošas rotaļu nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1. – 4.klase).
 • Izglītojošas nodarbības par veselīga uztura pamatprincipiem Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5. – 12. klase).
 •  Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par vielu un procesu atkarībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (1.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanu Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Interaktīvas, informatīvi izglītojošas nodarbības par garīgo veselību Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (5.-12.klase).
 • Veselības veicināšanas nometnes Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.
 • Veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana grūtniecēm.
 • Veselīga uztura jautājumu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+.
 • Veselīga dzīvesveida popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – ekskursija senioriem par un ap veselīgu uzturu un dzīvesveidu.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana sabiedrībā – interešu grupas iedzīvotājiem.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Mārupē – orientēšanās pasākums visām vecuma grupām.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana iedzīvotājiem vecuma grupā 54+ – veselības diena.
 • Fizisko aktivitāšu popularizēšana – veselības diena Skultes ciemā.
 • Fizisko aktivitāšu jautājumu popularizēšana Jaunmārupes un Skultes ciemos.
 • Mārupes Valsts ģimnāzijas un Mārupes pamatskolas trešo klašu audzēkņu peldētapmācība.        

 

Informācija sadaļā atjaunota 19.06.2024.