Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri

vpvkacMārupes novada pašvaldībā darbojas divi Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC), tādējādi iedzīvotājiem pieejamas klientu apkalpošanas speciālista konsultācijas par 8 valsts iestāžu pakalpojumiem: Valsts ieņēmumu dienesta (VID), Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA), Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA), Uzņēmumu reģistra (UR), Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP), Valsts zemes dienesta (VZD), Valsts darba inspekcijas (VDI) un Lauku atbalsta dienesta (LAD).

Jau 2015. gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsākusi VPVKAC izveidi novadu nozīmes attīstības centros. Pakalpojumu centri darbojas uz pašvaldību bāzes, saskaņā ar vienotiem principiem vienkopus nodrošinot klientiem gan pašvaldību, gan noteiktus valsts iestāžu pakalpojumus. Centru izveides mērķis ir ekonomēt iedzīvotāju resursus, laiku un padarīt valsts iestāžu pakalpojumus pieejamākus.

 

Darba laiks un kontakti:

Adrese

Tālrunis

E-pasta adrese 

Darba laiki

 

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

66954902

marupe@pakalpojumucentri.lv

P., C. 9.00–18.00

O.,T. 9.00–17.00

P. 9.00–15.00 

 

Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107

66954913babite@pakalpojumucentri.lv

P., C. 9.00–18.00

O.,T. 9.00–17.00

P. 9.00–15.00

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai"

2023. gadā braukšanas maksas atvieglojumus starppilsētu un vietējās nozīmes autobusos, vilcienos varēs saņemt tikai ar eid karti


Svarīgi atcerēties!

Dodoties uz VPVKAC, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments — pase vai personas apliecība (eID).

Lai saņemtu e-pakalpojumu, personai nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, ar eID karti (kurā ir aktivizēts e-paraksts), elektroniskā paraksta viedkarti.

VPVKAC var saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, informāciju vai konsultācijas par tiem.

VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS (VID) pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai:

 1. elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas iesniegšana/izņemšana;
 2. iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšana vai anulēšana;
 3. lietotājvārda un paroles saņemšana elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) lietošanai;
 4. gada ienākumu deklarācijas iesniegšana (bez konsultācijas par deklarācijas aizpildīšanu);
 5. sniedz atbalstu darbā ar EDS un VID e-pakalpojumu izmantošanā;

 VALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS AĢENTŪRA (VSAA) pieņem iesniegumus šādu pakalpojumu saņemšanai:

 1. apbedīšanas pabalsts;
 2. bezdarbnieka pabalsts;
 3. bērna invalīda kopšanas pabalsts;
 4. bērna kopšanas pabalsts;
 5. bērna piedzimšanas pabalsts;
 6. ģimenes valsts pabalsts;
 7. paternitātes pabalsts;
 8. maternitātes pabalsts;
 9. invaliditātes pensija;
 10. pabalsts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana;
 11. pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;
 12. slimības pabalsts;
 13. valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;
 14. vecāku pabalsts;
 15. vienreizējs pabalsts mirušā laulātajam (pensionāram).

uzrakstot iesniegumu, iedzīvotāji var saņemt izziņu:

 1. par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;
 2. par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);
 3. par piešķirtās pensijas, pabalsta un atlīdzības apmēru;
 4. par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu un atlīdzību;
 5. par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;
 6. par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;
 7. par izmaksātajiem pabalstiem, pensijām, atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai);
 8. par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;
 9. par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;
 10. par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības;
 11. par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;

citi

 1. brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;
 2. pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;
 3. vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu laikposmā pēc pensijas piešķiršanas/ pārrēķināšanas;
 4. personas datu vai izmaksas adreses maiņa;
 5. klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsts/atlīdzības izmaksa.

Ievērībai!

Ārstniecības čeki, kas saistīti ar arodslimību un nelaimes gadījumu darbā, kā arī iesniegums valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem piešķiršanu netiek pieņemts. Čekus un minēto iesniegumu jānosūta pa pastu VSAA vai personīgi jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA (NVA) sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem:

 1. CV un vakanču reģistrēšana;
 2. aktīvie nodarbinātības un preventīvie bezdarba samazināšanas pasākumi;
 3. bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana;
 4. profilēšana;
 5. karjeras pakalpojumi;
 6. apmācību monitorings;
 7. darba tirgus prognozes;
 8. elektroniskās apmācības modulis;
 9. izglītības iestāžu meklētājs.

UZŅĒMUMU REĢISTRS (UR) sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem: reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros.

PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE (PMLP) sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem:

 1. dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana;
 2. iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves;
 3. iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs;
 4. personas īpašumā deklarētās personas;
 5. personas dati Iedzīvotāju reģistrā;
 6. pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē;
 7. pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi;
 8. pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
 9. vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa;
 10. reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs;
 11. vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana;
 12. personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē;
 13. ziņas par personas rīcībspēju;
 14. personas kodu atbilstība vienai personai;
 15. aktuālais un iepriekšējais personas kods.

 VALSTS ZEMES DIENESTS (VZD) sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem:

 1. nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā;
 2. datu reģistrācija/aktualizācija kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments;
 3. zemes vienības daļas reģistrācija kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu;
 4. sadaļas „mans konts” izveide Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv;
 5. pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei;
 6. personas dati kadastrā;
 7. informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību;
 8. tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu;
 9. dokumenta kopijas saņemšana no Valsts zemes dienesta arhīva;
 10. būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā;
 11. kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām;
 12. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana;
 13. datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem;
 14. Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām;
 15. Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana;
 16. mobilā lietotne kadastrs.lv;
 17. Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana.

VALSTS DARBA INSPEKCIJA (VDI) sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem:

 1. iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana;
 2. atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā;
 3. paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā;
 4. darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana u.c.

LAUKU ATBALSTA DIENESTS (LAD) sniedz konsultācijas par e-pakalpojumiem: informēšana par platību maksājumu iesniegšanas kārtību un atbalsts elektroniskās pieteikšanas sistēmas pakalpojumu izmantošanā.

VPVKAC Mārupē un Piņķos izsniedz arī Covid -  19 sertifikātu.

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 07.02.2024.