Izglītība

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Mārupes novada pašvaldība informē, ka no 2022. gada 1. janvāra Mārupes novada pašvaldības Izglītības pārvalde pārņem un uzsāk īstenot Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes funkcijas – Mārupes novadā deklarēto pirmsskolas vecuma un sākumskolas (1. - 4.klase) vecuma bērnu pedagoģiski psiholoģisko pārbaudi (turpmāk – Pedagoģiski medicīniskā komisija), nosakot viņu spējām, veselības stāvoklim un attīstības līmenim atbilstošu vispārējās vai speciālās izglītības programmu.

Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes tiks organizētas Mārupes novada pašvaldības telpās ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Par sēžu norises laiku un vietu Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekļi un izglītojamo likumiskie pārstāvji tiks informēti pa tālruni vai e-pastā ne vēlāk kā divas nedēļas pirms kārtējās sēdes norises. 

Komisijas nolikums

Saskaņā ar Mārupes novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikuma (apstiprināts ar Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 24.novembra lēmumu Nr.31, prot.Nr.14) otrās daļas “Komisijas sastāvs un darba organizācija” 8.punktā noteikto, izveidota Mārupes novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija šādā sastāvā:

Komisijas vadītāja - speciālais pedagogs Gita Skrode.

Komisijas locekļi:

Logopēds – Antra Krauce,
Speciālais pedagogs – Aelita Žučkova,
Psihologs – Irina Kaminska,
Bērnu psihiatrs – Laura Ķevere.

Lai pieteiktos pedagoģiski medicīniskai komisijai, lūgums sazināties ar komisijas vadītāju – Gitu Skrodi, tālrunis: 26296156, e – pasts - gitani@inbox.lv.

Tuvākās Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiek Mārupes Mūzikas un mākslas skolas telpās - Mazcenu alejā 39, Jaunmārupē, Mārupes novadā, LV-2166.

Izglītojamā pieteikšana izpētei komisijas sēdē notiek telefoniski, klātienē vai ar elektroniskās saziņas līdzekļu starpniecību, norādot izglītojamā vārdu un uzvārdu, vecumu, izglītības iestādi un klasi, mācību/dzimto valodu, pieteikšanas iemeslu (īsu problēmas formulējumu), pieteicēju un tālruņa numuru, dzīvesvietu. Komisija pieteicēju informē par dokumentiem, kurus nepieciešams iesniegt komisijā.

Ierodoties uz komisijas sēdi, nepieciešami šādi dokumenti:

1.likumiskā pārstāvja iesniegums (1.pielikums) par izglītojamā intelektuālo spēju un veselības stāvokļa izvērtēšanu komisijā, izglītojamā likumiskais pārstāvis iesniegumu veidlapu var aizpildīt arī, ierodoties uz Komisijas sēdi. Ja izglītojamo uz Komisijas sēdi pavada aizbildnis, tad nepieciešams bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu.

  1.  izglītojamā dzimšanas apliecība vai pase un likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments:
  2. ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli un izglītojamā anamnēzi, kurš izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes, tajā skaitā atzinums par izglītojamā redzi un dzirdi;
  3. izglītības iestādes sniegtā informācija (2.pielikums), vai tās sagatavotais izglītojamā raksturojums, kuri izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms komisijas sēdes, sekmju izraksts un liecība kā arī individuālais izglītības plāns (ja tāds ir izstrādāts);
  4. izglītojamā darba burtnīcas, darba lapas, sekmju izrakstu, izdrukas no e – klases, mykoob u.c. mācību žurnāliem;
  5. logopēda vai audiologopēda un/vai speciālā pedagoga atzinumi par izglītojamo, kuri sagatavoti ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  6. izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamo, kurš sagatavots ne agrāk kā gadu pirms komisijas sēdes. Nepieciešamības gadījumā bērnu psihiatra/psihiatra vai bērnu neirologa/neirologa atzinums par izglītojamo, kurš izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes; izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (pirmsskolas izglītībā) un mācīšanās traucējumiem (pamatizglītībā) – nepieciešamības gadījumā bērnu psihiatra/psihiatra atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes; izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem – bērnu psihiatra/ psihiatra, vai bērnu neirologa/ neirologa atzinums, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes.
  7. citi speciālistu atzinumi (ja tādi ir), kas raksturo izglītojamā veselības stāvokli, spēju un attīstības līmeni. Vēlams izglītojamo intelektuālo spēju diagnostiku, zināšanu un prasmju izvērtējumu veikt iepriekš pie speciālistiem, kā arī ieteikt vecākiem nepieciešamības gadījumos jau pirms komisijas konsultēties ar bērnu psihiatru.

Uz komisijas sēdi ierodas izglītojamais (izņemot gadījumus, kad ārsts ir noteicis pārvietošanās ierobežojumus, ja jālemj par ilgstoši slimojošo bērnu mācību organizēšanu mājās) un viens no izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem. Izglītojamā spēju, veselības stāvokļa un attīstības līmeņa izvērtēšanu komisija uzsāk tikai pēc izglītojamā likumiskā pārstāvja rakstiska iesnieguma saņemšanas.

Ja komisijai netiek uzrādīti izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegums, izglītojamā dzimšanas apliecība un izglītojamā likumiskā pārstāvja personas apliecinošs dokuments, izglītojamā izpēte komisijas sēde tiek atlikta.

Pēc pieprasījuma, Komisija ir tiesīga sniegt pakalpojumu arī blakus novadiem, saskaņā ar Mārupes novada domes lēmumu, kurā ir noteikta pakalpojuma sniegšanas maksa.

Domes lēmums un cenrādis

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 11.10.2023.