Viedie risinājumi

Projekts "Co2mmunity"

co2

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

co22

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

co23

Par kopienu enerģijas projektiem sauc projektus, ko veido, ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie ir fundamentāli svarīgi un sniedz būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.
Projekta ietvaros Mārupes novada pašvaldībā plānots izveidot vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanai un īstenot kopienu enerģijas pilotprojektu. 
co24

•    2017. gada jūnijā Mārupes pašvaldībā saņemti pozitīvi lēmumi par dalību starptautiskos projektos. Kā viens no tiem ir apstiprinājums Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projektam “Co2mmunity” par kopsadarbības projektu atjaunojamo energoresursu jomā, kura ietvaros piedalīsies projekta partneri no 8 valstīm (Vācija, Dānija, Igaunija, Somija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Latvija).

•    2018. gada septembrī veikta aptauja par kopienu enerģijas projektu attīstību. Tās mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju ieinteresētību energoefektīvu risinājumu ieviešanā, kā arī enerģētisko resursu taupīšanas un optimizācijas paradumus. Aptaujā kopā piedalījās 42 novada iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 76% respondentu vēlas vairāk izprast energoefektivitātes pamatprincipus un uzzināt, kā būt energoefektīvam ikdienā, pārējie jau ir pietiekami labi informēti. Nedaudz vairāk kā 70 % aptaujāto nākotnē būtu interese izmantot kādus inovatīvus risinājumus enerģijas patēriņa samazināšanai savā mājvietā. Šie rezultāti norāda uz to, ka daļai novada iedzīvotāju ir liela interese par energoefektivitātes risinājumiem.

•    2018. gada 25.oktobrī tika organizēta diskusija ar iedzīvotājiem par energoefektivitātes risinājumiem novadā. Pasākumā kopumā piedalījās ap 20 dalībnieki, kuri tika iepazīstināti ar š.g. septembrī notikušo iedzīvotāju aptauju novadā.

•    2019. gada 27.martā Mārupes novada dome uzņēma projekta partnerus no astoņām Eiropas valstīm - Vācijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Mēs varam lepoties ar 2014. gadā Jaunmārupes pamatskolā uzstādīto saules siltuma enerģijas kolektoru sistēmu un saules PV paneļu sistēmu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.  Lai aplūkotu siltā ūdens un elektroenerģijas ieguvei uzstādītās sistēmas klātienē, „Co2mmunity” projekta partneri apmeklēja Jaunmārupes pamatskolu. Šī projekta ietvaros tieši Jaunmārupes pamatskolā tiks izveidots monitoringa stacijas modelis, kā rezultātā ikvienam būs iespēja iepazīties ar saules radītās enerģijas ietaupījumu, interaktīvi atspoguļojot to Mārupes pašvaldības mājaslapā.

•    Vizītei par godu, parādot skolēnu un viņu vecāku iesaisti ne tikai energoefektivitātes jomā, bet arī vides aizsardzībai nozīmīgos jautājumos -  Jaunmārupes pamatskolas 1. – 3. klases skolēni kopā ar vecākiem izgatavoja lampas un to abažūrus, izmantojot mājās atrodamus priekšmetus – piena pakas, kartona kastes, plastmasas pudeles u.c.
4.–9. klašu skolēni izgatavoja dažādas saimniecībā noderīgas lietas no plastmasas maisiņiem, mūžu nokalpojušiem krekliem, avīzēm un citiem sadzīves priekšmetiem, sniedzot tiem jaunu pielietojumu. Lai noteiktu oriģinālākās idejas, projekta partneri tika aicināti iejusties starptautiskas žūrijas lomā, balsojot par viņuprāt interesantākajiem izstādes darbiem. Viesi ļoti atzinīgi vērtēja paveikto, kā arī uzteica skolēnu izpratni par resursu taupības nozīmīgumu. Skolotājiem klasēs pārrunājot energoefektivitātes jautājumus, katra klase radīja plakātu, aicinot taupīt energoresursus, izvēlēties dabai draudzīgu dzīvesveidu un ieviest inovatīvus enerģijas ieguves risinājumus.

•    Pēc pašvaldības iniciatīvas viens no bērnu veidotajiem plakātiem ir pārtapis informatīvā skrejlapā, kuru ikkatrs mārupietis saņēma savā pastkastītē kopā ar izdevumu “Mārupes Vēstis”. Daļa no Jaunmārupes skolēnu veidotajiem plakātiem tika izstādīti Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, lai ikviens novada iedzīvotājs var aplūkot tos un smelties iedvesmu zaļākam dzīvesveidam.

•    2019. gada 13. septembrī norisinājās Co2mmunity ekspertu sanāksme, kurā tika diskutēts par iespējamiem energoefektivitātes risinājumiem Mārupes novadā.

•    2019. gada 23. septembrī Mārupes novada domē notika diskusija par projekta “Co2mmunity” aktualitātēm un kopienu atjaunojamās enerģijas projektu idejām Mārupes novadā, kurā informējām par projekta gaitu un diskutējām par energoefektivitātes risinājumu alternatīvām Mārupē. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliem. 

23.09.2019. Prezentācija

•    2019. gada 26. novembrī norisinājās Co2mmunity ekspertu sanāksme, kuras laikā tika pieņemts lēmums par pilotprojekta formātu un norises vietu. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliem. 

26.11.2019. Prezentācija

•    2019. gada decembrī tapusi Rīgas Plānošanas reģiona kolēģu veidotā īsfilma par projektu.

2020. gads 

Projekta gaitā tika izvēlētas divi objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mazcenu alejā 15, kur uz jumta tika izvietoti saules kolektori un saules paneļi, un rindu māja Lielajā ielā 160, uz kuras jumta izvietoti saules paneļi. Tā kā rindu mājas iedzīvotāji iegūto elektroenerģijas pārdaudzumu varēs atgriezt kopējā elektrotīklā, tas ļaus  samazināt elektrības rēķinus. Projekta laikā un pēc projekta šīs iekārtas paliks pašvaldības īpašumā.

Septembris tika pasludināts par ZAĻĀS ENERĢIJAS MĒNESI, iedzīvotājiem līdz ar pašvaldības informatīvo izdevumu pastkastēs saņemot arī bukletu, kas mudina apsvērt iespēju mājsaimniecības vajadzībām izmantot alternatīvus enerģijas ieguves veidus, kā arī dalīties savā pieredzē ar citiem, sūtot pieredzes stāstus uz e-pastu dzivozali@marupe.lv

plakāts

plakāts

2020. gada 18. septembrī  norisinājās Co2mmunity noslēguma seminārs novada iedzīvotājiem par tēmu “ZAĻĀ ENERĢIJA”, kurā par “Co2mmunity” projekta rezultātiem klātesošos informēja projekta eksperts Raivis Šķērstens, ar prezentāciju uzstājās arī Saules enerģijas asociācijas pārstāvis Aigars Kalniņš, AS Sadales tīkls pārstāvji Lauris Andžāns un Aivars Slišāns, savukārt pieredzē par dalību Co2mmunity projektā kā vienam no pilotobjektiem dalījās Lielās ielas 160 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs Jānis Bethers.

Prezentācija "ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS PROJEKTA ĪSTENOŠANA IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS IETVAROS"

Prezentācija "ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS"

Prezentācija "Lielās ielas 160 pieredzes stāsts"

Prezentācija "Ģenerējošo iekārtu pieslēgšanas process ST"

2021. gada 18. septembrī sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu, ES Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Energize Co2mmunity” ietvaros aizvadīts festivāls “zaļš, neatkarīgs& jaudīgs”. Interesentiem bija iespēja klausīties Saules enerģijas asociācijas pārstāvja Aigara Kalniņa vēstījumā par saules enerģijas izmantošanas iespējām, par vēja parku attīstības iespējām klātesošos uzrunāja Vēja enerģijas asociācijas pārstāvis Toms Nāburgs, apvienoties kopienās aicināja kopienu un vietu attīstības profesionālis Āris Ādlers.

Attiecībā uz saules paneļu vai kolektoru uzstādīšanu, nereti kaimiņi ir lielākais iedvesmas avots, tādēļ pasākumā īpaša vieta tika atvēlēta novadnieku pieredzes stāstiem, ar kuriem video formātā varat iepazīties šeit.

Sarunas dalībnieku un apmeklētāju vidū kustināja Uģis Joksts un Eva Johansone, novada jaunieši dalījās redzējumā par zaļo dzīvesveidu, bet viesis no Vācijas, Christian Andresen, aizrautīgi iepazīstināja ar zaļās enerģijas risinājumiem lokālas kopienas ietvaros.

Prezentācijas:

Prezentācija "Solar-Energie Andresen GmbH", Christian Andresen

Prezentācija "Vēja enerģija - modernas un viedas elektroenerģijas sistēmas stūrakmens", Toms Nāburgs, Vēja enerģijas asociācijas vadītājs

Prezentācija "KOPIENA globāli, nacionāli, reģionāli, vietēji izaicinājumi/tendences"

Prezentācija "Mārupes zaļā pieredze", Mārupes novada pašvaldības izpilddirektors Kristaps Ločs 

Prezentācija "ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS.", Aigars Kalniņš Saules enerģijas asociācija

 

co25

Ja arī Tev ir idejas, kā mēs visi kopā varam kļūt energoefektīvāki, ar mērķtiecīgu rīcību samazinot saražoto CO2 izmešu daudzumu Mārupes novadā, kā arī, ja vēlies dalīties pieredzē par energoefektīvu risinājumu ieviešanu savā mājoklī ar citiem mārupiešiem, raksti mums uz e-pastu dzivozali@marupe.lv. 

izstāde

Informācija sadaļā atjaunota 30.09.2021.