Sabiedrība

Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte un pagalmu labiekārtošana

Ēkas energoefektivitāte ir siltumenerģijas un elektroenerģijas daudzums, kas tiek patērēts, lai nodrošinātu visu dzīvošanai nepieciešamo procesu (apkure, ventilācija, apgaismojums, karstā ūdens apgāde u.c.) norisi ēkā. Attiecīgi ēkas energoefektivitātes veicināšana nozīmē pasākumu kopumu, kas ļauj ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu ēkā. Vairāki no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju sliktā tehniskā stāvokļa iemesliem ir dzīvokļu īpašnieku izpratnes un zināšanu trūkums ne vien par sava mājokļa (dzīvokļa), bet arī kopējās ēkas uzturēšanu un nevēlēšanās kopīgi sakārtot nekustamo īpašumu.

2022. gada sākumā Mārupes novada pašvaldība uzsāka darbu pie saistošo noteikumu izstrādes ”Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, lai veicinātu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus īstenot energoefektivitātes pasākumus un sakārtot dzīvojamo māju pakārt esošo infrastruktūru. Šogad finansējums ir paredzēts vienam no saistošajos noteikumos paredzētajiem atbalsta pasākumiem -  slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izbūvei.

 

PAŠVALDĪBA LĪDZFINANSĒ SLĒGTA TIPA ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETŅU IZVEIDEI DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMO MĀJU TERITORIJĀS

2022.gada 3.oktobrī uzsākta pieteikumu pieņemšana līdzfinansējuma saņemšanai slēgta tipa atkritumu konteineru novietņu izveidei daudzdzīvokļu dzīvojamo māju teritorijās.

Sadzīves atkritumi ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. Atkritumu šķirošana ir vienkāršs process, kas neprasa nedz daudz laika, nedz arī kādas speciālas prasmes. Šķirojot atkritumus, galvenais ir no sadzīves atkritumiem atdalīt tos atkritumu veidus, ko iespējams nodot otrreizējai pārstrādei. Lai katra daudzdzīvokļu māja būtu pārliecināta, ka maksā tikai par savas dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku radītajiem atkritumiem, un, šķirojot atbildīgi, spētu samazināt atkritumu daudzumu un pielāgot atkritumu izvešanas biežumu, kā arī samaksas apmēru,  pašvaldība aicina izmantot iespēju pie savām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām ar pašvaldības atbalstu izvietot slēgta tipa atkritumu konteineru novietnes. Šim mērķim pašvaldība 2022. gada budžetā paredzējusi 20 000 eiro.

Vienas atkritumu konteineru novietnes izveidei vai atjaunošanai iespējams saņemt līdzfinansējumu līdz 80 % apmērā no būvniecības kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk kā 4 000 eiro.

Aicinām iepazīties ar Mārupes novada pašvaldības domes apstiprinātajiem saistošiem noteikumiem Nr. 36/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu īstenošanai”, kur aprakstīta pieteikšanās kārtība un nepieciešamie dokumenti līdzfinansējuma saņemšanai.

PIETEIKUMS

Aicinām iepazīties ar izstrādātajiem pašvaldību ieteikumiem slēgtas atkritumu konteineru novietnes izveidei ŠEIT.

Pieteikumu var sūtīt uz Mārupes novada pašvaldības e-pasta adresi: marupe@marupe.lv vai iesniegt Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzam konsultēties ar pašvaldības speciālistiem: 

atkritumi

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 05.10.2022.