Sabiedrība

Atbalsts ūdenssaimniecības pieslēgumam

headeris

Mārupes novada pašvaldība Mārupes pagastam jau kopš 2016. gada piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai. Lai turpinātu sniegt atbalstu iedzīvotājiem, Mārupes novada pašvaldība arī turpmāk, atbilstoši kārtējā gadā apstiprinātajam budžeta pieejamam finansējuma apmēram, piešķirs līdzfinansējumu Mārupes novadā dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Pieteikumu uz līdzfinansējuma saņemšanu iesniegšana tiks izsludināta, kad tiks apstiprināts 2023. gada pašvaldības budžets. Informācija par 2023. gada pašvaldības budžetu un paziņojums par pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai tiks publicēts vietējā laikrakstā “Mārupes vēstis” un pašvaldības mājaslapā www.marupe.lv .

Ar līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību var iepazīties Mārupes novada pašvaldības apstiprinātajos saistošajos noteikumos Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai”

Līdzfinansējuma saņemšanai pamatnosacījumi ir:

  • Īpašumā esošai dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā;
  • Nekustamā īpašuma īpašniekam ir jābūt deklarētam īpašumā vismaz gadu;
  • Nav nekustamā īpašuma nodokļa parāds vai parāds pašvaldības kapitālsabiedrībā;
  • Pa ielu/ ceļu ir izbūvēts maģistrālais ūdens/ kanalizācijas tīkls

Lai pārliecinātos, vai gar īpašumu ir izbūvēts maģistrālais ūdens/ kanalizācijas tīkls, ieskaties zemāk esošajā ĢIS kartē.

Mārupes novada UKT tīklu izbūves grafiki pa ielām.

Informācijai - norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastos esošo datu pievienošanas ĢIS.

GIS_poga

Iesniedzamie dokumenti:

1. PIETEIKUMS

2. Tehniskā dokumentācija, kas saskaņota ar pašvaldības kapitālsabiedrību;

3. Dzīvokļu kopīpašnieku protokola kopija, kurā iekļauts lēmums par pieslēguma izbūves nepieciešamību, tāmes saskaņojumu, būvdarbu izbūves un finansēšanas kārtību un norādīta pilnvarotā persona pieteikuma iesniegšanai (ja attiecināms);

4. Dokumenta kopija, kas apliecina Saistošo noteikumu 6. punktā norādītā iesniedzēja vai atbalsta personas statusu (ja attiecināms).

 

Papildus informējam, ka Mārupes novada pašvaldība 2022. gada 24. augustā pieņēmusi lēmumu “Par pilnvarojumu SIA “Rīgas ūdens” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Mārupes novada administratīvās teritorijas daļā”, kas paredz pilnvarot SIA “Rīgas ūdens” sniegt pakalpojumu ielās, kur atrodas SIA “Rīgas ūdens” īpašumā esošie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli ar pieslēgumiem Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Lēmums attiecas uz daļu no Šosciema un Mārupes pilsētas teritoriju robežās starp Vienības gatvi un Mārupi, šķērsojošo dzelzceļa līniju, kā arī uz teritoriju Rīgas un Mārupes robežā - Sīpeles un Upesgrīvas ielu apkārtnē. Lēmuma pielikumā norādītajās pakalpojumu lietotāju adresēs iedzīvotāji pakalpojumu turpinās saņemt no SIA “Rīgas ūdens”, savukārt līdzfinansējumu par ūdenssaimniecības pieslēguma izbūvi būs iespēja saņemt no Mārupes novada pašvaldības, iepriekš saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens”. Ar lēmumu un ielu sarakstu var iepazīties ŠEIT

Pieteikumu var sūtīt uz Mārupes novada pašvaldības e-pasta adresi marupe@marupe.lv vai iesniegt Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzam konsultēties, zvanot uz tālruņa numuru 67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi atbalsts@marupe.lv.

Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus veikt dzīvojamās mājas pieslēgumu izbūvi atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, izvērtējot atbilstību saistošo noteikumu kritērijiem.

 

 

 

 

kan

 

kan

kan

 

MKP ģeogrāfiskās informācijas sistēma:

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 23.01.2023.