Sabiedrība

Atbalsts ūdenssaimniecības pieslēgumam

headeris

 

Lai veicinātu vides ilgtspēju un sekmētu Mārupes novada iedzīvotāju, dzīvojamo māju īpašnieku pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai, Pašvaldība jau kopš 2016. gada Mārupes pagastā sniedz atbalstu pieslēgumu izbūvei. Mārupes un Babītes novadiem apvienojoties, šobrīd arī Babītes iedzīvotājiem, kuriem gar īpašumu ir izbūvēti centralizētie ūdenssaimniecības tīkli, ir iespēja pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam būvdarbu tehniskās dokumentācijas izstrādei un būvdarbu izmaksu segšanai pieslēguma izveidei nekustamajā īpašumā. 

Pašvaldības budžetā 2023. gadā šim mērķim paredzēts 50 000 eiro liels finansējums. 

Ar līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību var iepazīties Pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai”. 

Līdzfinansējuma  pamatnosacījumi:

  • īpašumā esošai dzīvojamai mājai ir jābūt nodotai ekspluatācijā;
  • nekustamā īpašuma īpašniekam ir jābūt deklarētam īpašumā vismaz gadu;
  • nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda vai parāda pašvaldības kapitālsabiedrībai:
  • pa ielu/ ceļu ir izbūvēts maģistrālais ūdens/ kanalizācijas tīkls.

Līdzfinansējuma apmērs:

  • 30 eiro apmērā par vienu ūdensapgādes pieslēguma izbūves metru, saskaņā ar būvspeciālista izstrādāto un pašvaldības kapitālsabiedrības apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 1500 eiro no kopējām pieslēguma izmaksām;
  • 50 eiro apmērā par vienu kanalizācijas pieslēguma izbūves metru, saskaņā ar būvspeciālista izstrādāto un pašvaldības kapitālsabiedrības apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 2500 eiro no kopējā pieslēguma izmaksām;
  • Tehniskās dokumentācijas izmaksas, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem var tikt iekļautas kopējo izmaksu apjomā, nepārsniedzot 300 eiro un Saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktos noteiktos kopējos pieslēguma izmaksu sliekšņus.

Personām, kuras atbilst saistošo noteikumu 6.punktā minētajiem kritērijiem, tiek piemērots šāds līdzfinansējuma apmērs:

  • 50 eiro apmērā par vienu ūdensapgādes pieslēguma izbūves metru, saskaņā ar būvspeciālista izstrādāto un pašvaldības kapitālsabiedrības apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 2000 eiro no kopējām pieslēguma izmaksām;
  • 70 eiro apmērā par vienu kanalizācijas pieslēguma izbūves metru, saskaņā ar būvspeciālista izstrādāto un pašvaldības kapitālsabiedrības apstiprināto pieslēguma shēmu, bet ne vairāk kā 3000 eiro no kopējā pieslēguma izmaksām;
  • Tehniskās dokumentācijas izmaksas, saskaņā ar attaisnojuma dokumentiem var tikt iekļautas kopējo izmaksu apjomā, nepārsniedzot 300 eiro un Saistošo noteikumu 5.1. un 5.2. apakšpunktos noteiktos kopējos pieslēguma izmaksu sliekšņus.

 

Iesniedzamie dokumenti:

1. PIETEIKUMS

2. Tehniskā dokumentācija, kas saskaņota ar pašvaldības kapitālsabiedrību;
3. Dokumenta kopija, kas apliecina Saistošo noteikumu 6. punktā norādītā iesniedzēja vai atbalsta personas statusu (ja attiecināms);
4. Citi dokumenti atbilstoši saistošajiem noteikumiem.

 

Pirms pieteikuma iesniegšanas aicinām konsultēties, zvanot uz tālruņa numuru 67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi: atbalsts@marupe.lv.

Pieteikumu var sūtīt uz Pašvaldības e-pasta adresi: marupe@marupe.lv vai iesniegt Pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē; Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus veikt dzīvojamās mājas pieslēgumu izbūvi atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, izvērtējot atbilstību saistošo noteikumu kritērijiem.

 

Lai pārliecinātos, vai gar īpašumu ir izbūvēts maģistrālais ūdens/ kanalizācijas tīkls, ieskaties zemāk esošajā ĢIS kartē.

Mārupes novada UKT tīklu izbūves grafiki pa ielām.

Informācijai - norisinās darbi pie Babītes un Salas pagastos esošo datu pievienošanas ĢIS.

GIS_poga

 

Papildus informējam, ka Mārupes novada pašvaldība 2022. gada 24. augustā pieņēmusi lēmumu “Par pilnvarojumu SIA “Rīgas ūdens” sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Mārupes novada administratīvās teritorijas daļā”, kas paredz pilnvarot SIA “Rīgas ūdens” sniegt pakalpojumu ielās, kur atrodas SIA “Rīgas ūdens” īpašumā esošie ūdensvada un sadzīves kanalizācijas tīkli ar pieslēgumiem Mārupes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem. Lēmums attiecas uz daļu no Šosciema un Mārupes pilsētas teritoriju robežās starp Vienības gatvi un Mārupi, šķērsojošo dzelzceļa līniju, kā arī uz teritoriju Rīgas un Mārupes robežā - Sīpeles un Upesgrīvas ielu apkārtnē. Lēmuma pielikumā norādītajās pakalpojumu lietotāju adresēs iedzīvotāji pakalpojumu turpinās saņemt no SIA “Rīgas ūdens”, savukārt līdzfinansējumu par ūdenssaimniecības pieslēguma izbūvi būs iespēja saņemt no Mārupes novada pašvaldības, iepriekš saskaņojot ar SIA “Rīgas ūdens”. Ar lēmumu un ielu sarakstu var iepazīties ŠEIT

Pieteikumu var sūtīt uz Mārupes novada pašvaldības e-pasta adresi marupe@marupe.lv vai iesniegt Mārupes novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros Daugavas ielā 29, Mārupē, un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.

Pirms pieteikuma iesniegšanas lūdzam konsultēties, zvanot uz tālruņa numuru 67149875 vai rakstot uz e-pasta adresi atbalsts@marupe.lv.

Aicinām Mārupes novada iedzīvotājus veikt dzīvojamās mājas pieslēgumu izbūvi atbilstoši visiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, izvērtējot atbilstību saistošo noteikumu kritērijiem.

 

 

 

 

kan

 

kan

kan

 

MKP ģeogrāfiskās informācijas sistēma:

GIS_poga

Informācija sadaļā atjaunota 04.08.2023.