Mārupes novada Būvvalde

Karte

Adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2166
Tālrunis: 67149863
E-pasta adrese: marupe.bv@marupe.lv
 

Apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta arī Piņķos, Babītes pagastā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35 (Waze norāde "Mārupes novada būvvalde")
  Pirmdienās un ceturtdienās 9.00-18.00
 • Piņķos, Centra ielā 4
  Ceturtdienās 9.00-12.00

No 2022. gada 28. oktobra piektdienās būvvalde strādā attālināti. Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Plakāts


Vēsturiskā būvniecība / būvniecības lieta nav BIS sistēmā

Papīra formātā uzsāktām būvniecības lietām jāreģistrē vēsturisko būvniecību, kas ļaus konkrētu lietu turpmāk vest elektroniski, izmantojot BIS

Izmaiņas būvatļaujā/vienkāršotā iecerē nepieciešamas, ja uzsāktas būvniecības laikā mainās būvdarbu veicējs, būvuzraudzības veicējs, autoruzraudzības veicējs, būvkomersantu norīkotie atbildīgie būvspeciālisti: darba aizsardzības koordinators vai būvniecības ierosinātājs.

Par izmaiņām būvatļaujā/vienkāršotā iecerē atbildīgs ir būvniecības ierosinātājs vai tā pilnvarota persona. Ja mainās būvniecības ierosinātājs, iesniegumu par izmaiņām būvatļaujā/vienkāršotā iecerē iesniedz jaunais būvniecības ierosinātājs.

Papīra formātā uzsāktām būvniecības lietām jāreģistrē vēsturisko būvniecību.

Lai reģistrētu vēsturisko būvniecību Būvniecības informācijas sistēmā jāiesniedz vēsturisko datu iesniegumu. Jāaizpilda datus pēc līdzības kā ieceri, papildus norādot dokumenta datumu un numuru, kas bija saņemts no būvvaldes papīrveidā un uz kā pamata uzsākts būvniecības process.

Lai iesniegtu Vēsturisko datu iesniegumu nepieciešams izveidot saistīto iesniegumu un izvēlēties vienu no:

 • Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā vai iesniegums par izmaiņām vienkāršotā iecerē
 • Projektēšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes iesniegums
 • Iesniegums izmaiņu veikšanai būvprojektā.

Ar iesniegumu iespējams mainīt:

 • Dalībniekus – mainīt būvniecības procesa dalībniekus būvatļaujas pielikumā
 • Apdrošināšanu – iesniegt apdrošināšanas polises
 • Pārreģistrēt – mainīt būvniecības ierosinātāju uz citu personu
 • Pagarināt – būvdarbu veikšanas derīguma termiņa pagarināšana
 • Labot - labot pārrakstīšanās kļūdas.

Klāt jāpievieno katram iesnieguma veidam normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.


Būvatļaujas pagarināšana būvatļaujām, kurām beidzies maksimālais / kopējais būvdarbu veikšanas ilgums

Atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 80. punktam maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā: būvēm, kurām tika veikts paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējums - pieci gadi; pārējām būvēm - astoņi gadi.

Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.

Lai pagarinātu būvatļauju, Būvniecības informācijas sistēmā jāiesniedz iesniegums būvatļaujas termiņa pagarināšanai, kam klāt jāpievieno:

 • kadastra informācija par būves reģistrāciju un tās vērtību (nepabeigtai jaunbūvei jābūt reģistrētai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā) vai aktuāla ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta, ja tā nav pieejama būvniecības informācijas sistēmā;
 • ēkas novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns;
 • būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopija uz pieprasīto pagarinājuma termiņu.

Par būvvaldi

Būvvalde ir Mārupes novada Domes izveidota iestāde, kas normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros nodrošina būvniecības procesa tiesiskumu pašvaldības administratīvajā teritorijā un izpilda citas ar likumu noteiktas funkcijas būvniecības jomā.

Mārupes novada Būvvaldes nolikums

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus privātpersonas ierosinātas būvniecības ieceres īstenošanai pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarkano līniju, un citu inženierkomunikāciju objektu aizsargjoslu robežās

Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr 21/2021 "Par nodevu pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanai"

Pakalpojumi

Būvniecības informācijas sistēma (Par būvniecības procesiem)

Būvvaldes pakalpojumu aprakstu elektroniska pieejamība nodrošināta caur Publisko pakalpojumu katalogu www.latvija.lv.

 • Informācijas izsniegšana no teritorijas plānojuma un detālplānojuma grafiskās daļas un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem
 • Izziņa iesniegšanai Zemesgrāmatā par būvniecības tiesisko pamatu un jaunbūves raksturojumu

Būvvaldē jūs saņemsiet nepieciešamās konsultācijas par būvniecību vai teritorijas plānojumiem, varēsiet aizpildīt nepieciešamos iesniegumus.

Ja nav iespējams pašam to izdarīt, to var uzticēt citai personai, izsniedzot attiecīgu pilnvaru.

Par būvatļaujas saņemšanu pašvaldība iekasē nodevu saskaņā ar Mārupes novada Domes saistošajiem noteikumiem “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu”

Apmeklējiet būvvaldi arī tad, ja vēlaties iegādāties nekustamo īpašumu Mārupes novadā. Šeit var iepazīties ar Mārupes novada teritorijas plānojumu, kas ir tas dokuments, kurā atspoguļota plānotā apbūve un atļautā zemes izmantošana. Tikai iepazīstoties ar teritorijas plānojumu, jūs nākotnē nesagaidīs pārsteigumi, jo vienmēr ir ļoti svarīgi zināt, kas atradīsies jums kaimiņos. Arī tad, ja pašlaik tās ir tukšas pļavas, tās noteikti kādam pieder un zemes īpašnieks kaut kad noteikti tās apbūvēs.

Arī pašiem būs zināms, vai zemesgabalā, ko vēlaties pirkt, ir iespējams būvēt tādas ēkas, kādas jums nepieciešamas. Ar Mārupes novada teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem iespējams iepazīties arī Mārupes novada mājas lapā.

Būvvalde sniegs padomu un palīdzību gadījumos:

 • ja esat uzbūvējis māju un gribat nodot to ekspluatācijā;
 • ja esat pazaudējis savas mājas tehnisko projektu un nevarat to atrast;
 • ja gribat noskaidrot, ko kaimiņos vai uz ielas rok;
 • ja gribat zināt, ko Mārupes novadā plānots būvēt;
 • ja gribat izteikt savu viedokli par publiskai apspriešanai nodotām būvniecības iecerēm.

Mārupes novada būvvalde

Karte

Adrese: Mazcenu aleja 35, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV - 2166
Tālrunis: 67149863
E-pasts: marupe.bv@marupe.lv

Apmeklētāju pieņemšana tiek nodrošināta arī Piņķos, Babītes pagastā.

Apmeklētāju pieņemšanas laiki:

 • Jaunmārupē, Mazcenu alejā 35 (Waze norāde "Mārupes novada būvvalde")
  Pirmdienās un ceturtdienās 9.00 - 18.00
 • Piņķos, Centra ielā 4
  Ceturtdienās 9.00 - 12.00

Struktūrvienības kontaktpersonas