Mārupes novada pašvaldība

Mārupes novada pašvaldības ēkas iekšpagalms vasaras saulē
Mārupes novada pašvaldība

Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167

Tālrunis: 67934695
E-pasta adrese: marupe@marupe.lv, babite@marupe.lv


Gadījumos, kad nepieciešams nodot fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju aicinām izmantot e-adresi!

e-adreseSūti mums uz e-adresi!

Visu pašvaldības institūciju e-adreses pieejamas šeit!

Bankas rekvizīti:
AS “SEB Banka”
Konts: LV69UNLA0003011130405
Kods: UNLALV2X
Reģ.Nr.: 90000012827


VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
Daugavas ielā 29, Mārupē
Tālrunis:  66954902
E-pasta adrese: marupe@pakalpojumucentri.lv


Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā
Tālrunis: 66954913
E-pasta adrese: babite@pakalpojumucentri.lv


Rekvizīti nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanai

Mārupes novada iedzīvotājiem:

Bankas rekvizīti:
AS “Swedbank”
Konts: LV90HABA0551024217551
Kods: HABALV22
Reģ.Nr.: 90000012827

Mārupes novada pašvaldības darba laiks*

*Pašvaldības iestādes apmeklētājus pieņem pirmdienās un ceturtdienās (ieteicams pierakstīties iepriekš). Pārējās dienās aicinām izmantot attālinātos pakalpojumu saņemšanas veidus.

 • Pirmdienās no  9.00 līdz 18.00
 • Otrdienās no 9.00 līdz 17.00
 • Trešdienās no 9.00 līdz 17.00
 • Ceturtdienās no  9.00 līdz 18.00
 • Piektdienās no 9.00 līdz 15.00

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Mārupes novada pašvaldības KASE no 2023. gada 1. jūlija pašvaldības Centrālās pārvaldes ēkā Daugavas ielā 29 Mārupē ir slēgta!

Maksājumus ar karti iespējams veikt:

 • Daugavas ielā 29, Mārupē, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 (maksājumiem ar bankas norēķinu karti).
 • Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 (maksājumiem ar bankas norēķinu karti);
 • Mazajā Spuņciema ielā 2, Spuņciemā, Salas pagastā, pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 20.00 (maksājumiem ar bankas norēķinu karti);

Mārupes iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns –  Mārupes novada pašvaldības dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu.

Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Mārupes novada pašvaldības domē tiek ievēlēti 19 deputāti. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ievēl:

 • Finanšu komiteju
 • Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju
 • Attīstības un vides jautājumu komiteju
 • Administratīvo komisiju

Domes darbu nodrošina administrācija – pašvaldības dibināta iestāde, kas nodrošina domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Administrācija darbojas saskaņā ar domes apstiprināto Mārupes novada pašvaldības nolikumu. Domes administrācijas darbu vada izpilddirektors.

Mārupes novada pašvaldības nolikums

Dome ir biedrs šādās biedrībās (nodibinājumos):

 • Biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība";
 • Biedrība "Publiskās un privātās partnerības asociācija";
 • Latvijas Atkritumu apsaimniekotāju asociācija;
 • Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība "RĪGAS METROPOLE";
 • Biedrība "Latvijas Pašvaldību izpilddirektoru asociācija";
 • Biedrība "Pierīgas partnerība";
 • Biedrība "Latvijas Personāla vadības asociācija";
 • Biedrība "Latvijas Bāriņtiesu darbinieku asociācija";
 • Biedrība "Pierīgas tūrisma asociācija";
 • Sociālo dienestu vadītāju apvienība;
 • Dzimtsarakstu nodaļu darbinieku asociācija;
 • Latvijas vieglatlētikas savienība;
 • Latvijas basketbola savienība;
 • Latvijas riteņbraukšanas federācija;
 • Latvijas futbola federācija;
 • Latvijas florbola savienība.
Informācija sadaļā atjaunota 09.05.2024.