2010.gads

Saistošie noteikumiI Nr. 5/2010 
Mārupē, 2010.gada 17.februārī
 

Par Mārupes novada pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”14.panta otrās daļas 2.punktu daļu,
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2010.gadam.
 2. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 8723108,- LVL (Pielikums Nr.1);
 3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 8723108,- LVL (Pielikums Nr.2);
 4. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 114543,- LVL (Pielikums Nr.3);
 5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 114543,- LVL (Pielikums Nr.3);
 6. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50000,- LVL;
 7. Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2010. gada sākumā 149016,- LVL;
 8. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2010. gada sākumā 21531,- LVL;
 9. Noteikt katrai izdevumu kategorijai iedalīto līdzekļu apjomu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai budžeta klasifikācijai un darbinieku amatu sarakstus un darba algas likmes (Pielikums Nr. 4)
  9.1. Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25% no summas, kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem;
 10. Apstiprināt „Darba samaksas un sociālo garantiju nolikumu 2010.gadam”
 11. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 01.01.2010.g. ir 661751,- LVL (īstermiņa) un 3302803,- LVL (ilgtermiņa);
 12. Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta – PII „Zeltrīti” saistības turpmākajiem 19 gadiem, atmaksājamās būvniecības izmaksas 1985262,09 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5.549% un mainīgā daļā 6 mēnešu Eiropas starpbanku tirgus likme (EURIBOR)
 13. Pieņemt zināšanai, ka debitoru saistības uz 01.01.2010.g. ir 190136,- LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi), 77299,-LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm) un 4164,- LVL (citi debitori);
 14. Pašvaldībai ir līgumsaistības ar SIA „Rīgas Būvdarbi” reģ. Nr. 40003386037 par 330157,26 LVL.
 15. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs   

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.