2016.gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes
2016. gada 27. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.33
Grozīti ar
2016. gada 27. aprīļa
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr.50
saistošiem noteikumiem Nr.13/2016
2016. gada 29. jūnija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.57
saistošiem noteikumiem Nr.23/2016
2016. gada 3. oktobra
ārkārtas sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.2
saistošiem noteikumiem Nr.35/2016
2016. gada 21. decembra
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr.20
saistošiem noteikumiem Nr.48/2016

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 2/2016

MĀRUPĒ

2016.gada 27.janvārī                                                                                         

Par Mārupes novada pašvaldības 2016.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

1. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 25 614 392EUR (Pielikums Nr.1).

(Grozīts ar MND 29.06.2016. saistošiem noteikumiem Nr.23/2016;
Grozīts ar MND 03.10.2016. saistošiem noteikumiem Nr.35/2016
Grozīts ar MND 21.12.2016. saistošiem noteikumiem Nr.48/2016)

2. Mārupes novada Domes pamatbudžeta 2015.gada atlikums uz 2016.gada 1.janvāri 7 006 697 EUR.

(Grozīts ar MND 27.04.2016. saistošiem noteikumiem Nr.13/2016)

3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 36 160 474 EUR (Pielikums Nr.2).

(Grozīts ar MND 27.04.2016. saistošiem noteikumiem Nr.13/2016
Grozīts ar MND 29.06.2016. saistošiem noteikumiem Nr.23/2016;
Grozīts ar MND 03.10.2016. saistošiem noteikumiem Nr.35/2016;
Grozīts ar MND 21.12.2016. saistošiem noteikumiem Nr.48/2016)

4. Mārupes novada uzņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 2016.gadā ir 1 037 600 EUR.

(Grozīts ar MND 27.04.2016. saistošiem noteikumiem Nr.13/2016)

5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 271 759 EUR (Pielikums Nr.3).

6. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums uz 2016.gada 1.janvāri 190 157 EUR, kas kopā ar 2016.gada ieņēmumiem ir 461 916 EUR.

7. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 461 916 EUR  (Pielikums Nr.3).

8. Mārupes novada budžeta finansēšanas daļa ietver saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu 1 037 600 EUR, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu pamatbudžetā 7 006 697 EUR. 2016.gadā saņemamo ilgtermiņa aizdevumu daļu 8 644 319 EUR (apstiprinātais Valsts kases aizdevums 2016.gadā izņemamā daļā 3 572 693 EUR, plānotais aizņēmums 5 071 626 EUR). Pamatkapitāla palielinājums AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” 436 275 EUR. (Pielikums Nr.4).

(Grozīts ar MND 27.04.2016. saistošiem noteikumiem Nr.13/2016

Grozīts ar MND 29.06.2016. saistošiem noteikumiem Nr.23/2016)

9. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.

10. Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2016.gadam noteikts šo noteikumu 5.pielikumā.

11. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 2016.gada 1.janvāri ir 62 735 EUR (īstermiņa) un 13 449 641  EUR (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 832 904 EUR, saistības par izsniegto galvojumu 1 169 161 EUR, (Pielikums Nr.6).

12. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Bojārs

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.