Sludinājumi

Par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām” 25. panta  4. daļu, Mārupes novada pašvaldības dome  informē par pieņemtajiem lēmumiem par nekustamā īpašuma nodokļu parādu dzēšanu

 

2023. gada 30. augusta Mārupes novada pašvaldības domes Lēmums Nr. 3

Dzēst L. S., personas kods _____________, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 86,64 eiro (astoņdesmit seši eiro un 64 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 34,70 eiro (trīsdesmit četri eiro un 70 centi) par nekustamo īpašumu Salas pagastā, Mārupes novadā,  kas izveidojies par 2014.gadu.

 

2023. gada 26. jūlija Mārupes novada pašvaldības domes sēdes Lēmums Nr.3

Dzēst SIA “Mežozols” reģistrācijas Nr.40103455195, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 16,69 eiro (sešpadsmit eiro, 69 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 6,73 euro (seši euro, 73 centi).

Lēmums Nr.4

Dzēst O.K., personas kods ________, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 153,36 eiro (viens simts piecdesmit trīs eiro, 36 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 75,15 eiro (septiņdesmit pieci eiro, 15 centi) par nekustamo īpašumu “_______”, Salas pagasts, Mārupes novads, kas izveidojies no 2010.gada līdz 2013.gadam.


Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 31.maija sēdes lēmums Nr. 9

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu šādām sarakstā minētajām personām

DZĒSTI NODOKĻU PARĀDI

 

Mārupes novada pašvaldības domes 2023.gada 28.februāra sēdes lēmums Nr. 26

 

Dzēst SIA FIDUCIA, reģistrācijas Nr.40103889477, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 42,00 (četrdesmit divi euro 00 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 12,84 (divpadsmit euro 84 centi).

Dzēst Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NERID”, reģistrācijas Nr.40103591110, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu EUR 48,21 (četrdesmit astoņi euro 21 cents) un ar to saistīto nokavējuma naudu EUR 15,09 (piecpadsmit euro 09 centi).


Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra sēdes lēmums Nr. 39

Dzēst L.Š., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 752.87 euro (septiņi simti piecdesmit divi euro un 87 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 560.99 euro (pieci simti sešdesmit euro  un 99 centi) par nekustamo īpašumu ___, Mārupē,  Mārupes pagastā, Mārupes novadā, kadastra Nr.___, kas izveidojies no 2012.gada līdz 2013.gadam.

Dzēst N.R., personas kods ___, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 19.04 euro (deviņpadsmit euro un 4 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 9.01 euro (deviņi euro un  1 cents).

Dzēst SIA “_”, reģistrācijas  Nr._, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 10.25 euro (desmit euro un 25 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 4.10 euro (četri euro un 10 centi).

Dzēst SIA “_”, reģistrācijas  Nr._, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 1264.49 euro (viens tūkstotis divi simti sešdesmit četri euro un 49 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 289.00 euro (divi simti astoņdesmit deviņi euro un 00 centi).

 

Mārupes novada domes 2021. gada 29. septembra sēdes lēmums Nr. 67

Dzēst SIA “JZ Investīcijas” nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 328.82 eiro un ar to saistīto nokavējuma naudu.

Mārupes novada domes 2021. gada 26. maija sēdes lēmums Nr. 28

Dzēst nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar to saistīto nokavējuma naudu Pielikumā Nr.1 un Pielikumā Nr.2 norādītajām personām. Pielikumi.

Mārupes novada domes 2021. gada 24. februāra sēdes lēmums Nr. 28

Dzēst G.B., personas kods ______, nekustamā īpašuma nodokļa pamatparādu 147.33 Eur (viens simts četrdesmit septiņi euro un 33 centi) un ar to saistīto nokavējuma naudu 87.05 (astoņdesmit septiņi euro un 05 centi) par nekustamo īpašumu ______, Vētrās, Mārupes novads, kadastra Nr.________, kas izveidojies no 2013.gada 15.novembra līdz 2014.gada 30.septembrim.

 

 

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 06.09.2023.