Tūrisms

Medema purvs un mežs

Medema purvs un mežs
Tīraines un Vētras ciems, Mārupes novads
+371 67012553

Medema purvs atrodas Mārupes novada Dienvidaustrumu daļā. Tā teritorija robežojas ar Olaines novadu. Kūdras purvs aizņem 3400ha. Pašreiz kūdras ieguve Medema purvā vairs nenotiek un daļa purva ir izstrādāta. Daļa teritorijas ir apmežota. Lielākā augu daudzveidība ir konstatēta Medema purva relatīvi mazskartajās daļās, kur saglabājušies augstiem un pārejas purviem raksturīgie elementi. Medema purvā un pieguļošajos mežu masīvos ir novērojama bagātīga lielo zīdītāju fauna. Teritorijas apsekojumos konstatēti staltbrieži, aļņi, stirnas, lapsas, zaķi, bebri, sīko zīdītājdzīvnieku pēdas. Apkaimē novērojama arī ļoti bagātīga putnu fauna kopā konstatējot vairāk kā 100 putnu sugu. No Medema purva iztek Mārupīte. Tā sākas starp Tīraini un Stūnīšiem jeb Gaismām, satekot vairākiem meliorācijas grāvjiem un purva ezeriņiem.

Medema purvs

2015.gadā veikta Medema purva izpēte un izvērtētas rekreatīvā tūrisma attīstības iespējas šajā teritorijā. Teritorijas apsekošanas laikā tūrisma un dabas speciālists Juris Smaļinskis teritorijā atradis retu sēni – parazītisko samtbeku jeb “Xerocomus parasiticus”. Atraduma unikalitāte slēpjas tajā, ka līdz šim par parazītiskās samtbekas pastāvīgo mājvietu Latvijā uzskatīja tikai Moricsalas dabas rezervātu, kur tā konstatējama kopš 1931. gada. Kā rakstīts Latvijas Mikologu biedrības interneta vietnē, pirmo reizi minētā sēne Latvijā atrasta Priedainē 1903. gadā. 1988. gadā tā sastapta arī Slokas apkaimē, tomēr tagad uzskata, ka Slokas un Priedaines atradnes ir zudušas. Par Medema purva apkaimi Juris Smaļinskis bilst, ka atrast tik retu sēni cilvēka tik intensīvi izmantotā vidē ir brīnums. Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja mikoloģe Inita Dāniele skaidro, ka parazītiskā samtbeka nav indīga un teorētiski ir ēdama, taču jāatceras, ka tā ir aizsargājama un ierakstīta Sarkanajā grāmatā. 

Medema purvs

Lai radītu iespēju sabiedrībai aktīvi pavadīt brīvo laiku dabā, izzinot purvu ekosistēmu, 2023. gadā īstenots projekts “Pastaigu takas labiekārtošana Medema purvā” (Nr. 22-04-AL04- A019.2205-000001). Projekta ietvaros izveidota 1,3 km gara (vienā virzienā) pastaigu taka ar vairākiem labiekārtojuma elementiem – īpaša dizaina soliem, tiltiem, uzziņas informācijas stendiem, kā arī foto rāmi, lai iemūžinātu rāmo purva ezeriņa ainavu. Mitrāju šķērsošanai vienā no takas posmiem izbūvēta 230 m gara koka laipa. Visā takas garumā uz kokiem atzīmētas marķējuma zīmes baltā un dzeltenā krāsā, kas palīdz orientēties maršrutā. Jāņem vērā, ka taka nav piemērota pastaigai ar ratiem, jo maršruts ved cauri mežam un purvainākām vietām. Tāpat arī mitrākā laikā ieteicams vilkt pārgājiena apavus.

Medema purva pētījums (2015. gads) pieejams šeit.

Takas karte ar sākumpunktu GPS 56.874792, 23.999709.

Uzvedības noteikumi.

Medema purvs

Medema purvs

Medema purvs