2017.gads

Apstiprināti ar

Mārupes novada Domes 
2017. gada 18. janvāra

sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.25

Grozīti ar

2017. gada 29. marta
sēdes Nr. 5 lēmumu Nr.33
saistošiem noteikumiem Nr.15/2017

Grozīti ar

2017. gada 24. maija
sēdes Nr. 7 lēmumu Nr.28
saistošiem noteikumiem Nr.15/2017

Grozīti ar

2017. gada 27. septembra
sēdes Nr. 6 lēmumu Nr.25
saistošiem noteikumiem Nr.27/2017

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

MĀRUPĒ
2017.gada 18.janvārī Nr. 4/2017

Par Mārupes novada pašvaldības 2017.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

1. Mārupes novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2017.gadā ir 30 610 451 EUR (1.pielikums), budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu ir 3 899 535 EUR. Plānots aizņēmums 535 282 EUR Eiropas Savienības struktūrfondu projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Mārupes novadā” pašvaldības līdzfinansējuma nodrošināšanai. Apstiprinātais aizņēmums Jaunmārupes pamatskolas stadiona pārbūvei 1 813 347 EUR un pašvaldības piecu ielu izbūvei 796 395 EUR. Kopā ir 37 655 010 EUR.

(Grozīts ar MND 29.03.2017. saistošiem noteikumiem Nr.15/2017
Grozīts ar MND 24.05.2017. saistošiem noteikumiem Nr.20/2017
Grozīts ar MND 27.09.2017. saistošiem noteikumiem Nr.27/2017)

2. Plānotie izdevumi 2017.gadā 35 894 477 EUR (2.pielikums). 2017.gadā plānota arī aizdevumu pamatsummas atmaksa 1 760 533 EUR apmērā. Kopā ir 37 655 010 EUR.

(Grozīts ar MND 29.03.2017. saistošiem noteikumiem Nr.15/2017
Grozīts ar MND 24.05.2017. saistošiem noteikumiem Nr.20/2017
Grozīts ar MND 27.09.2017. saistošiem noteikumiem Nr.27/2017)

3. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 251 759 EUR (Pielikums Nr.3).

4. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums uz 2017.gada 1.janvāri 223 704 EUR, kas kopā ar 2017.gada ieņēmumiem ir 475 463 EUR.

5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 475 463 EUR (Pielikums Nr.3).

6. Mārupes novada budžeta finansēšanas daļa ietver saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu 1 760 533 EUR, naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu pamatbudžetā ir 3 899 535 EUR. 2017. gadā saņemamo ilgtermiņa aizdevumu daļu 9 501 247 EUR (plānotais aizņēmums Valsts kasē). Pamatkapitāla palielinājums AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” 6 356 223 EUR. (Pielikums Nr.4).

(Grozīts ar MND 29.03.2017. saistošiem noteikumiem Nr.15/2017
Grozīts ar MND 27.09.2017. saistošiem noteikumiem Nr.27/2017)

7. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.

8. Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2017.gadam noteikts šo noteikumu 5.pielikumā.

9. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 2017.gada 1.janvāri ir 67 345 EUR (īstermiņa) un 21 346 523 EUR (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 1 639 521 EUR (Pielikums Nr.6).

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Domes priekšsēdētājs         M.Bojārs

 
Informācija sadaļā atjaunota 13.10.2017.