Sabiedrība

KF projekts

 Pateicoties Eiropas Savienības fondu, Valsts budžeta un Mārupes novada Domes finansiālam atbalstam, no 2011.gada A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” realizē vērienīgus ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus visā Mārupes novadā.

Projekta I kārta

Projekta I kārtas karte

Projekta „Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I kārtas ietvaros ir izbūvēta jauna ūdens ņemšanas un attīrīšanas sistēma, ar kuras palīdzību Mārupes un Tīraines ciematos centralizētajā ūdensapgādes tīklā tiek nodrošināts augstas kvalitātes dzeramais ūdens kopš 2012.gada septembra.

Turpinās vērienīgi centralizētās kanalizācijas un ūdensapgādes maģistrālo tīklu izbūves darbi Mārupes un Tīraines ciematos, kurus pilnībā plānots pabeigt un sistēmu nodot ekspluatācijā 2013. gada septembrī.

Lai nodrošinātu īpašnieku piekļūšanu īpašumiem, ceļu un ielu seguma stāvoklis regulāri tiek apsekots un iespēju robežās veikti uzturēšanas darbi. Seguma un būvdarbu skarto teritoriju atjaunošanas darbi tiks veikti tā, lai to stāvoklis pēc būvdarbu pabeigšanas būtu ne sliktāks, kā pirms to uzsākšanas.

A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” cer uz iedzīvotāju izpratni un sadarbību būvdarbu veikšanas laikā un atvainojas par radītajām neērtībām saistībā ar ceļu stāvokli kanalizācijas trašu izbūves vietās un apbraucamajiem ceļiem.

logo projekti

Projekta II kārta

Projekta II kārtas karte


Projekta II kārtā iekļautos būvdarbu apjomus ir plānots realizēt līdz 2015. gada 2. ceturkšņa beigām.Paralēli projekta „Mārupes ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība” I kārtas būvdarbiem notiek darbs pie tehniskā projekta izstrādes II kārtas būvdarbu realizācijai. Informācija par II kārtā plānotajiem kanalizācijas trašu izbūves apjomiem un trasējumu ir apskatāma projekta II kārtas kartē.

Mārupes novada Skultes ciematā projekta ūdenssaimniecības attīstībai ietvaros ir uzsākti I kārtas projektēšanas darbi. Projekta I kārtas ietvaros līdz 2014. gada martam ir paredzēts izbūvēt jaunus dziļurbumus, dzeramā ūdens uzglabāšanas rezervuāru un II pacēluma sūkņu staciju, kas nodrošinās atbilstošu ūdens spiedienu daudzdzīvokļu māju augšējo stāvos, kā arī izbūvēt jaunas Latvijas un Eiropas standartiem atbilstošas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Projekta II kārtas ietvaros ir paredzēts rekonstruēt vecos ūdens un kanalizācijas tīklus, kā arī paplašināt tīklu pārklājumu centralizētā pakalpojuma pieejamībai.

Jaunmārupes ciematā, pateicoties Mārupes novada Domes finansiālajam atbalstam, ir izbūvēti divi jauni dziļurbumi un līdz jūnija beigām tiks izbūvēta jauna dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, kas nodrošinās Jaunmārupes ciemata iedzīvotājiem augstas kvalitātes dzeramā ūdens padevi centrālajā tīklā. Lai attīstītu kanalizācijas pakalpojuma pieejamību Jaunmārupes ciematā, A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” ir nodrošinājusi projekta pieteikuma izstrādi un pieteikuma iesniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai no ES ERAF fonda. Paralēli ar Mārupes novada Domes finansiālu atbalstu tiks uzsākts darbs pie tehniskā projekta izstrādes visai Jaunmārupes ūdenssaimniecības sistēmas attīstībai un pakalpojuma pārklājuma uzlabošanai.

Atbilstoši finansējuma pieejamībai un plānotajam laika grafikam, visus augstākminētos projektus ir plānots realizēt un infrastruktūru nodot ekspluatācijā līdz 2015. gada vidum.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” speciālistiem pa tālruni 67915279 vai sūtot e-pastu uz info@mkp.lv.

logo

Projekta realizācijas laika grafiks un transporta kustības shēmas

Būvdarbi Mārupītes gatvē, Dāliju, Upleju un Avotu ielās

Paziņojums un laika grafiks

Transporta organizācijas shēmas:

I rajons

Būvdarbi Mūsas ielā

Būvdarbi Mēmeles ielā

Būvdarbi Krones ielā

Būvdarbi Tīraines un Mēmeles ielās

Būvdarbi Kokles, Avotu, Pilskalnu, Mēmeles un Krones ielās

Būvdarbi Līgotnes un Avotu ielās

Būvdarbi Liepkalnu, Kabiles un Reviņu ielās

Laika grafiks

 

Informācija atjaunota  31.03.2015.

II rajons

Paziņojums par darbu uzsākšanu Pededzes ielā

Paziņojums par darbu uzsākšanu Kurpnieku, Sniķeru, Briežu ielās

Paziņojums par darbu uzsākšanu

Paziņojums par darbu uzsākšanu Dreimaņu un Paleju ielās

Laika grafiks

Informācija atjaunota 25.03.2015.

III rajons

Būvdarbu uzsākšana Gaiziņa, Spulgu, Ziedoņu ielā

Būvdarbu uzsākšana Kalna ielā

Precizēts paziņojums par darbu uzsākšanu Baltlāču, Māliņu, Kalēju un Atvaru ielās

Paziņojums par darbu uzsākšanu Čakaiņu, Gundegu, Kreimeņu ielās

Paziņojums par darbu uzsākšanu Upleju ielā

Laika grafiks

Projekta III kārta

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” informē, ka 2016. gada 30. augustā tika parakstīts līgums ar PA “RERE Vide 1”, reģ. Nr. 40103824428 par ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūves darbiem Jaunmārupes ciemā par kopējo summu 2 945 223, 80 EUR bez PVN. Būvdarbu inženiertehnisko būvuzraudzību veiks SIA “Firma L4”, Nr. 40003236001.

Līgumu ietvaros tiks izbūvēti 6,2 km ūdensapgādes tīklu, 10,7 km sadzīves kanalizācijas tīklu un 6 kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbus plānots pabeigt 6 mēnešu laikā un objektu nodot ekspluatācijā līdz 2017. gada aprīlim.

Līgums tiek realizēts projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4.kārta” ietvaros, kuram Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļus A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” plāno piesaistīt 2017. gada sākumā.

Aktualizēts Plānotais darbu grafiks Jaunmārupes ciemā

Loka ceļa satiksmes organizācijas shēma

Loka_cels_satiksmes_organizacijas_shema_N.15.1.jpg

 

Kārkliņu ielas – Segliņu ielas, Loka ceļa satiksmes organizācijas shēma
Gobu, Lazdu ielas organizācijas shēma
Kārkliņu ielas – Ceriņu ielas, Segliņu ielas organizācijas shēma
Ceriņu ielas organizācijas shēma

 

Plānotais darba grafiks Jaunmārupes ciemā

Darba grafiks 2.daļa

 

Satiksmes organizācijas shēmas

Kļavu un Kadiķu ielas satiksmes organizācijas shēma

Meža ielas satiksmes organizācijas shēma

Ošu ielas satiksmes organizācijas shēma

Ozolu ielas satiksmes organizācijas shēma

Pīlādžu un Egļu ielas satiksmes organizācijas shēma

Priežu, Bērzu, Rudzu, Liepu, Skābaržu, Vīksnas ielas satiksmes organizācijas shēma

Alkšņu ielas satiksmes organizācijas shēma

Ciņu ielas satiksmes organizācijas shēma

 

Mārupes novada Šosciemā tiks veikti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbi

A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” ir plānojusi veikt centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes infrastruktūras attīstību Mārupes novada Šosciemā un šī mērķa realizācijai ir uzsākusi projektēšanas darbus.

Plānotais ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu trasējums Šosciemā

Informējam, ka maģistrālās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots finansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes novada Domes budžeta līdzekļiem. Būvdarbu realizācija ir plānota 2017. – 2019. gadā.

Esošie un plānotie ūdensapgādes tīkli Mārupē

Mārupes un Jaunmārupes centralizētās kanalizācijas sistēmas principiālā shēma

Ekspluatācijā nodotie centralizētie sadzīves kanalizācijas tīkli

KF_ES_sauklis.JPG

 

Projekta IV kārta

d

Turpinot ūdenssaimniecības tīklu izbūves darbus, 2020.gada 2.jūnijā Mārupes novada domē parakstīti trīs būvdarbu līgumi ar SIA “VELVE” par būvdarbu veikšanu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta" ietvaros. Tiesības slēgt būvuzraudzības līgumu projekta īstenošanai piešķirtas SIA “GeoConsultants”, savukārt līguma slēgšanas tiesības autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanai piešķirtas SIA “LaKalme”.

Kopējās būvniecības realizācijas līgumu izmaksas ir 9 958 584,56 eiro bez PVN, tai skaitā, ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums - 4 917 159,51 eiro (50%), Mārupes novada pašvaldības finansējums - 2 516 188,19 eiro (25%), AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" finansējums - 2 525 236,86 eiro (25%).

Noslēgtie būvdarbu līgumi paredz izbūvēt 15,8 km ūdensapgādes tīklu, 28,7 km sadzīves kanalizācijas tīklu un 16 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, pabeidzot būvdarbus divu gadu laikā no darbu uzsākšanas.

Projekta 4.kārtas ietvaros ūdenssaimniecības sistēmas uzlabojumi jau veikti Jaunmārupes ciemā, kur izbūvēti kanalizācijas tīkli 14,2 km garumā, sešas kanalizācijas sūkņu stacijas un dzeramā ūdens apgādes tīkli 10,7 km garumā. Jaunmārupē realizēto līgumu kopējās izmaksas ir 2 976 903,89 eiro bez PVN.

Tuvākajā laikā plānots slēgt vēl vienu būvdarbu līgumu, lai izbūvētu papildus kanalizācijas tīklus novadā 9,4 km garumā, ūdensapgādes tīklus 4,1 km garumā un sešas kanalizācijas sūkņu stacijas, kopumā šiem darbiem, tai skaitā, būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, paredzot 4 114 531,91 eiro bez PVN.

Līdz šim Mārupes novadā īstenotas jau trīs vērienīgas šī investīciju projekta kārtas un daļa no projekta 4.kārtas, nodrošinot ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību arvien vairāk novada iedzīvotājiem, tai skaitā - centralizētajai ūdensapgādei – 83,5 % apmērā, centralizētajiem kanalizācijas tīkliem – 93,2% apmērā. Pabeidzot projekta ceturtās kārtas būvdarbus, centralizētās ūdensapgādes pakalpojumu varēs izmantot  90%  iedzīvotāju un centralizētās sadzīves kanalizācijas pakalpojumu - 98,6% iedzīvotāju.

Projekta "Mārupes ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība, 4. kārta" kopējās izmaksas sastāda 17,2 miljoni eiro bez PVN, tai skaitā, Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums – 8,5 miljoni eiro; Mārupes novada domes finansējums – 5,3 miljoni eiro; AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” finansējums – 3,2 miljoni eiro.

Zemāk tabulā ar zvaigznīti atzīmētajās ielās būvdarbi pabeigti, iestājoties atbilstošiem laikapstākļiem, tiks veikta ielas pastāvīgā seguma asfaltēšana un zaļās zonas atjaunošana.

 

IelaBūvdarbu periodsSatiksmes organizācijas shēma
Atpūtas iela*2020.gada novembris 2021.gada aprīlis 
Bebru iela2020.gada jūlijs2021.gada maijs Skatīt šeit
Braslas iela2020.gada jūlijs2021.gada aprīlis Skatīt šeit
C18 ceļš2020.gada septembris2021.gada maijs Skatīt šeit
C30 ceļš2020.gada novembris2021.gada maijs 
Daugavas iela2021.gada februāris2021.gada marts 
Dzintaru iela2021.gada janvāris2021.gada februāris 
Ezeriņu iela*2020.gada novembris2021.gada aprīlis Skatīt šeit
Gaileņu iela2021.gada jūnijs2021.gada septembris 
Gaujas iela2021.gada februāris2021.gada augusts Skatīt šeit
Konrādu iela2020.gada jūlijs2021.gada septembris 
Krones iela2021.gada maijs2021.gada septembris Skatīt šeit
Kurmales iela2021.gada augusts2021.gada augusts 
Kurmenes iela2021.gada janvāris2021.gada aprīlis Skatīt šeit
Kursīšu iela2021.gada aprīlis2021.gada aprīlis 
Lapiņu dambis2020.gada novembris2021.gada augusts Skatīt šeit
Mauriņu iela2020.gada februāris2020.gada maijs Skatīt šeit
Mākoņu iela2020.gada jūlijs2021.gada jūlijsSkatīt šeit
Mārupītes gatve2021.gada februāris2021.gada aprīlis 
Mežkalnu iela*2020.gada jūlijs2020.gada aprīlisSkatīt šeit
Miķeļa iela2021.gada maijs2021.gada septembris Skatīt šeit
Pilskalnu iela*2020.gada septembris2020.gada oktobris 
Putnukalna iela*2020.gada novembris2020.gada aprīlis Skatīt šeit
Reviņu iela2021.gada februāris2021.gada maijs 
Robežnieku iela2021.gada maijs2021.gada jūlijs 
Sietnieku iela*2020.gada septembris2020.gada aprīlis Skatīt šeit
Silaputniņu iela*2020.gada septembris2020.gada aprīlis Skatīt šeit
Silnieku iela2020.gada jūlijs2021.gada augustsSkatīt šeit
Strazdu iela2021.gada janvāris2021.gada maijs Skatīt šeit
Stīpnieku ceļš2020.gada septembris2021.gada septembrisSkatīt šeit     
Stūnīšu iela2020.gada septembris2020.gada maijs Skatīt šeit   Skatīt šeit
Trenču iela2021.gada februāris2020.gada maijs Skatīt šeit
Ūdru iela2021.gada marts2021.gada aprīlis Skatīt šeit
Vaivariņu iela2021.gada marts2021.gada aprīlis Skatīt šeit
Ventas iela2020.gada septembris2021.gada aprīlis Skatīt šeit
Vējiņu iela*2020.gada jūlijs2021.gada aprīlisSkatīt šeit
Vilnīšu iela2021.gada februāris2021.gada maijs 
Vīnkalnu iela*2020.gada jūlijs2021.gada aprīlisSkatīt šeit
Zeltiņu iela2020.gada jūlijs2021.gada augustsSkatīt šeit
Zīraku iela2021.gada februāris2021.gada maijs 

 

 

IelaBūvdarbu periodsSatiksmes organizācijas shēma
Ābolu iela2021.gada jūlijs2021.gada septembris 
Teritorija starp Ābolu un Mālu ielām2021.gada marts2020.gada jūlijs 
Mālu iela2021.gada augusts2021.gada septembris 
Teritorija starp Mālu un Meiju ielām2021.gada jūlijs2021.gada jūlijs 
Meiju iela2021.gada maijs2021.gada jūnijs 
Vienības gatve 145 līdz Vienības gatve 1552021.gada janvāris2021.gada aprīlis Skatīt šeit
Vienības gatve 163 līdz Vienības gatve 1712020.gada novembris2021.gada aprīlis

 

Skatīt šeit

Gar dzelzceļu īpašumos "Roņi" un Vienības gatve 165/12020.gada augusts2021.gada aprīlisSkatīt šeit

 

 

2022.gada martā tiek uzsākti ūdenssaimniecības izbūves darbi Liliju ielā Mārupē

 

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" informē, ka Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.3.1.0/16/I/003 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Mārupē, 4. kārta” ietvaros plānota ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Liliju ielā. Līgums par ūdenssaimniecības infrastruktūras realizāciju Liliju ielā noslēgts ar būvuzņēmēju SIA “Woltec”.

Plānotais laika grafiks

Liliju iela no Rožu ielas līdz Daugavas ielai

marts - maijs

Liliju iela no Daugavas ielas līdz Pededzes ielai

aprīlis - jūnijs

Ceļa segums posmā no Rožu ielas līdz Pededzes ielai

jūnijs - jūlijs

Liliju iela no Liliju ielas 122  līdz Penkules ielai

jūlijs - septembris

Liliju iela no Liliju ielas 122/Penkules ielas līdz Zeltiņu ielai

jūnijs - septembris

Ceļa segums posmā no Penkules ielas līdz Zeltiņu ielai

septembris

Liliju iela posmā no Zeltiņu ielas līdz Pededzes ielai

maijs (beigas) - septembris

Būves nodošana ekspluatācijā

septembris

 

Ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūves darbu laikā tranzīta transporta satiksmei būs slēgts Liliju ielas posms no Rožu ielas līdz Daugavas ielai, savukārt krustojums ar Gerberu ielu būs pieejams satiksmei.

Satiksmes organizācijas shēmas SHĒMA NR1   SHĒMA NR2

Apbraucamais ceļš tiks organizēts pa Daugavas ielu, Mārupītes gatvi, Rožu ielu, Neļķu ielu, Lielo ielu un Gerberu ielu, kā arī gājēju kustība tiks nodrošināta gar ceļa darbu zonu pa esošām ietvēm (ceļa nomalēm).

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 23.01.2023.