Mārupes novads

Simbolika

Informācija par simbolikas izmantošanu:
Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūra
Tālrunis: 26828191
E-pasts: agentura@marupe.lv; ilze.zunde@marupe.lv

 

Ar 2021. gada 1. jūliju Mārupes novadu veido Babītes pagasts, Mārupes pagasts un Salas pagasts, kas nozīmē, ka ir izveidota jauna publiska persona – Mārupes novada pašvaldība.

Mārupes novada pašvaldības dome ir atzinusi par spēku zaudējušiem normatīvos aktus un lēmumus, kas saistīti ar bijušo Babītes un Mārupes novada pašvaldību vizuālo identitāti.

Mārupes novada pašvaldībā, piesaistot heraldisko mākslinieku Edgaru Simu, izstrādāts jaunais novada ģerbonis, kas apstiprināts ar 2022. gada 27. jūlija domes sēdes lēmumu un reģistrēts ģerboņu reģistrā. 

2023. gada 9. decembrī spēkā stājušies Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 43/2023 "Par Mārupes novada simboliku", kas nosaka Mārupes novada simbolikas aprakstu, lietošanas, izgatavošanas un izmantošanas kārtību, kā arī administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem.

Simboliku atļauts lietot tikai saskaņā ar augstākminētajiem saistošajiem noteikumiem un izstrādāto ģerboņa stila grāmatu - skatīt zemāk. Šaubu gadījumā, kad nav skaidrs, kuru no ģerboņa veidiem izmantot, aicinām rakstīt uz agentura@marupe.lv vai ilze.zunde@marupe.lv.

ĢERBOŅA STILA GRĀMATA 

Simboliku, tās attēlu vai elementus fiziskas un juridiskas personas drīkst izmantot tikai ar Mārupes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju, ja simbolikas izmantošanas mērķis ir komerciāla rakstura, piemēram, suvenīru ražošanai vai izmantošanai reklāmās, kā arī, ja Simbolika tiek lietota svinīgu pasākumu, sarīkojumu, ielu gājienu noformēšanai, ēku fasāžu, kā arī iekštelpu noformēšanai sabiedrisko pasākumu norises vietās.

 

Lai saņemtu atļauju, fiziskās un juridiskās personas iesniedz pašvaldībā iesniegumu, pievienojot izstrādājuma skici vai etalona paraugu. Iesniegums iesniedzams pašvaldībā klātienē, Daugavas ielā 19, Mārupē, Mārupes nov., vai elektroniski, sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pastu marupe@marupe.lv

Saistošie noteikumi neparedz maksu par Mārupes novada simbolikas lietošanu, kā arī nenosaka izsniegtās atļaujas termiņu.

Simboliku, tās attēlu vai elementus drīkst izmantot bez saskaņošanas ar Mārupes novada pašvaldības izpilddirektoru, ja karogs vai vimpelis tiek izkārts oficiālajās pieņemšanās, ģimenes svētkos, kā arī citos gadījumos, garantējot pienācīgu cieņu pret tiem, kā arī,  ja simboliku atveido ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos, piemēram, personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, bibliotēkās, muzejos.

Simbolikas lietojums bez saskaņošanas pieļaujams arī tādu pasākumu plakātos, izdevumos, reklāmās un norisēs, kurus atbalsta pašvaldība.

simbolika


Vienlaikus, lai saglabātu vēsturisko pēctecību, bijušie novadu ģerboņi apstiprināti un reģistrēti kā pagastu ģerboņi. 

Mārupes pagasta ģerbonis, krāsains: M_KR_0.jpg ; M_KR_0.pdf

Mārupes pagasta ģerbonis, melnbalts: M_MB_0.jpg ; M_MB_0.pdf

Babītes pagasta ģerbonis, krāsains: B_KR.jpg ; B_KR.pdf

Babītes pagasta ģerbonis, melnbalts: B_MB.jpg ; B_MB.pdf

 

Salas pagasts saglabājis savu esošo pagasta ģerboni: salas pagasta gerbonis.jpg

gerboni

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 17.12.2023.