Saistošo noteikumu projekti

Plakāts

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām, aicinām iedzīvotājus izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu, to sūtot uz e - pastu marupe@marupe.lv.

 

Nr.NosaukumsPubliskās apspriešanas termiņš
46. 

Par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu  noformēšanu un izvietošanu Mārupes novadā

08.05.2024.-22.05.2024.
45. Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos  Nr. 11/2023 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā"

25.04.2024.-09.05.2024.

44.Par kārtību Mārupes novada pašvaldības bērnu rotaļu un sporta laukumos

09.04.2024.-23.04.2024.

43. Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 27/2023 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Mārupes novadā"

08.04.2024.-22.04.2024. 

42.

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 14.marta saistošajos noteikumos Nr.7/2023 “Mārupes novada pašvaldības nolikums”

04.04.2024.-18.04.2024.

41.

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.24/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem”

04.04.2024.-18.04.2024.

40.

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”

02.04.2024.-16.04.2024.

39.

Par vispārējo izglītības iestāžu 9. un 12. klašu absolventu apbalvošanu

19.03.2024.-02.04.2024.

38.

Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai

06.03.2024.-20.03.2024.
37.Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā01.03.2024.-15.03.2024.
36.Par tirdzniecību publiskajās vietās Mārupes novadā

07.02.2024.-21.02.2024.

35.

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr. 33/2023 “Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”

06.02.2024.-20.02.2024.

34.

Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras maksas pakalpojumi un to cenrādis

Paskaidrojuma raksts

13.12.2023.-27.12.2023.

33.Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 25.maija saistošajos noteikumos Nr.26/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai  ūdensapgādes sistēmai un centralizētai kanalizācijas sistēmai.  

01.12.2023.-15.12.2023.

32.

Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes saistošajos noteikumos  Nr. 11/2023 "Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā"

22.11.2023.-06.12.2023.

31.

Par Mārupes Valsts ģimnāzijas un Babītes vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamo stipendijām, un vispārējās izglītības iestāžu 9. un 12.klašu absolventu apbalvošanu

03.11.2023.-17.11.2023.
30. 

Par Mārupes novada pašvaldības simboliku

25.10.2023.-08.11.2023.

29. 

Par Mārupes novada kapsētu uzturēšanu

03.10.2023.-17.10.2023.

28. Par interešu izglītības un neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību

29.09.2023.-13.10.2023.

27. 

Par Mārupes novada pašvaldības atbalstu kultūrai un kultūras, izglītības un mākslas projektiem

28.09.2023.-12.10.2023.

26. 

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 29. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 35/2022

“Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā”

 
31.08.2023.-14.09.2023.

25. Par Mārupes novada pašvaldības palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

14.07.2023.-28.07.2023.

24. 

Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldības Mārupes Valsts ģimnāzijas un Babītes vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamiem tiek piešķirta stipendija

14.07.2023.-28.07.2023.

Saistošo noteikumu projekts ir atcelts un tiks izstrādāts jaunā redakcijā!

23. 

Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi upes daļai Mārupes novada teritorijā

11.07.2023. - 25.07.2023.

22.

"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"

30.06.2023. - 13.07.2023.

21.

"Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi"

27.06.2023.-11.07.2023.
20.

Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2023 “Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja”

27.06.2023.-11.07.2023.
19. 

Mārupes novada sabiedriskās kārtības noteikumi

16.06.2023.-30.06.2023.

18.Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr. 12/2021 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un sociālās palīdzības pabalstiem Mārupes novadā"

01.06.2023.-15.06.2023.

17.Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupes novadā

22.05.2023.-05.06.2023.

16.Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras nolikums

10.05.2023.-24.05.2023.

15. Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.3/2023 “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā

28.04.2023.-12.05.2023.

14.Par Mārupes novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem

21.04.2023.-05.05.2023.

13.Par Mārupes novada pašvaldības finansētu aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti no 5 līdz 18 gadu vecumam

20.04.2023.-04.05.2023.

12.Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības kārtība izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās Mārupes novadā

14.04.2023.-28.04.2023.

11.Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā

05.04.2023.-19.04.2023.

10.Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu Mārupes novadā

03.04.2023.-17.04.2023.

9.Grozījums Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 29.septembra saistošajos noteikumos Nr.15/2021 “Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Mārupes novadā” 

10.03.2023.- 24.03.2023.

8.Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi
Mārupes novadā

09.03.2023.-23.03.2023.

7.Par Mārupes novada pašvaldības pabalstiem iedzīvotājiem bez materiālā stāvokļa izvērtēšanas

02.03.2023.-16.03.2023.

6.Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā

01.03.2023.-15.03.2023.

5.

Mārupes novada pašvaldības nolikums

Mārupes novada pašvaldības struktūrshēma

13.02.2023.-27.02.2023.

4.Mārupes novada pašvaldības līdzdalības budžeta nolikums

07.02.2023.-21.02.2023.

3. Par kārtību kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja

01.02.2023.-15.02.2023.

2.Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā

02.01.2023.-16.01.2023.

1.Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība

03.01.2023.-17.01.2023.

Papildināts 2023. gada 6. janvārī

Skaidrojums par saistošo noteikumu projektu “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”

Paldies par sniegtajiem priekšlikumiem, turpināsim tos uzklausīt līdz 17. janvārim (iesniegšanai lūdzam izmantot pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv). Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas visi viedokļi, komentāri, ieteikumi tiks apkopoti, izvērtēti, lai nepieciešamības un pamatojuma gadījumā mainītu, labotu vai papildinātu esošo noteikumu projekta redakciju. 

31. punkta otrā apakšpunkta formulējums, kas raisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos, pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas tiks koriģēts, lai tas neradītu liekus pārpratumus un būtu saprotamāks.

Saistošo noteikumu projekta punkta 31.2. pašreizējā redakcija: “nenodrošina līdzfinansējumu privātās izglītības iestādes apmeklējumam, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktos gadījumus”, iespējams, rada neizpratni.

Vēlamies vērst uzmanību, ka esošā saistošo noteikumu projekta redakcija nav tiešā pretrunā ar Izglītības likumu, un Mārupes novada pašvaldības institūcijas arī turpmāk sniegs atbalstu privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējuma līdzfinansēšanai atbilstoši Izglītības likumā noteiktajam.

Izglītības likuma” 17. pants noteic pašvaldību kompetenci izglītībā, kur šī panta 2.3 daļā noteikts, ka “Pašvaldība, sedzot pirmsskolas izglītības programmas izmaksas šā panta 2.1 daļā noteiktajos gadījumos, turpina segt šīs izmaksas privātajai izglītības iestādei, ja izglītojamam rakstveidā piedāvāta vieta pašvaldības izglītības iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uzņemšanai, bet šā izglītojamā likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas ir atteicies un izglītojamais turpina apgūt pirmsskolas izglītības programmu privātajā izglītības iestādē”.

Savukārt noteikumu projektā paredzēts, ka pašvaldības līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam netiek nodrošināts, ja bērna likumīgais pārstāvis no piedāvātās vietas atteicies, un bērns uzsācis apmeklēt privāto pirmsskolas izglītības iestādi pēc datuma, kurā bērnam bija iespēja uzsākt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu, kā arī gadījumā, ja bērns, kurš, uzsācis apmeklēt pašvaldības izglītības iestādi, pēc likumīgo pārstāvju iniciatīvas, sāk apmeklēt privāto izglītības iestādi.


Iespēja paust viedokli par saistošo noteikumu projektiem

Pamatojoties uz Pašvaldību likuma 46. panta trešo daļu, kas nosaka, ka saistošo noteikumu projektu un tam pievienoto paskaidrojuma rakstu publicē pašvaldības oficiālajā tīmekļvietnē sabiedrības viedokļa noskaidrošanai, Mārupes novada pašvaldības mājaslapā tiek publicēti sagatavotie saistošo noteikumu projekti, iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai paredzot termiņu, kas nav mazāks par divām nedēļām. Papildus minētā informācija tiek publicēta arī sociālās saziņas vietnē Facebook/Marupesnovads.


Janvāra sākumā sabiedrības viedokļa noskaidrošanai tika nodoti divi saistošo noteikumu projekti: “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Mārupes novadā” un “Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība”, kuru apspriešanai tika noteikti termiņi – 16. un 17. janvāris. Pateicamies par izrādīto ieinteresētību, atsaucību un aktivitāti!


Pēc sabiedrības viedokļa noskaidrošanas visi viedokļi, komentāri, ieteikumi tiek apkopoti, izvērtēti, gan darba grupās, gan domes pastāvīgajās komitejās, lai nepieciešamības un pamatojuma gadījumā mainītu, labotu vai papildinātu sabiedrībai nodoto noteikumu projektu redakciju.

Par jauniem saistošo noteikumu projektiem aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/ Sabiedrības līdzdalība/Saistošo noteikumu projekti apspriešanai.


Tikai līdzdarbojoties un iesaistoties, ir iespējams mainīt vidi, kurā dzīvojam!

Aicinām savus priekšlikumus par publicētajiem saistošo noteikumu projektiem noteiktajā laika posmā nosūtīt uz oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.


Aicinām iepazīties arī ar jauno Pašvaldību likumu, kas stājies spēkā 2023. gada 1. janvārī un paredz plašākas iespējas iedzīvotājiem iesaistīties pašvaldību darbā, mājaslapas www.likumi.lv meklētājā ierakstot “Pašvaldību likums”.
 

Informācija sadaļā atjaunota 16.05.2024.