Izglītība

Uzņemšana izglītības iestādēs

Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs Mārupes novada Mārupes pagastā

 

Ar 2020.gada 1.janvāri vecāki pirmsskolas vecuma bērnus rindā uz Mārupes novada dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un iestādēm, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, var piereģistrēt elektroniski, izmantojot e-pakalpojumu portālu www.epakalpojumi.lv.

Pirmsskolas rindā tiek uzņemti bērni, kuri kopā ar vismaz vienu no vecākiem deklarēti Mārupes pašvaldības teritorijā.

Ar 2020.gada 1.janvāri vecākiem pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.lv  ir iespēja elektroniski reģistrēt sava bērna pieteikumu pirmsskolas rindā uz Mārupes novada dibinātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas grupām. Reģistrējot ir nodrošināta iespēja ar vienu pieteikumu izvēlēties līdz četrām pašvaldības pirmsskolas iestādēm, nosakot sev vēlamo, apskatīt pašvaldības pirmsskolas pieteikumu reģistru un sekot sava bērna vietas virzībai rindā, kā arī elektroniski saņemt uzaicinājumu par piedāvāto vietu pirmsskolā.

Vienlaikus vecāki pēc nepieciešamības var papildināt vai mainīt reģistrācijas pieteikumā norādīto informāciju.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūgums vērsties Mārupes novada domes Izglītības dienestā, zvanot pa tālr. 26678608, 25448489, vai nosūtot savu jautājumu uz e – pasta adresi bernudarzs@marupe.lv, vai ierodoties Izglītības dienestā klātienē, Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā.

Vecākiem, kuri jau ir reģistrējuši  bērnu pirmsskolas iestāžu rindā, nekādas darbības nav jāveic, dati tiks pārnesti automātiski.

 

Uzņemšana vispārējās izglītības iestādēs Mārupes novada Mārupes pagastā

Kārtība bērnu uzņemšanai 1.klasē Mārupes novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs

Bērnu mācībām Mārupes pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) var pieteikt elektroniski vai personīgi attiecīgās izglītības iestādes lietvedībā.

Iesniegums uzņemšanai Mārupes vispārējās izglītības iestādēs

Iesniegums uzņemšanai Mārupes valsts ģimnāzijā

Iesniegums tiks pieņemts ar elektronisko parakstu, vai arī ar ieskenētu parakstu. Ja nav pieejama neviena no minētajām iespējām,iesniegumu uz e-pastu var sūtīt neparakstītu, to parakstot vēlāk, līdz 30.jūnijam, reizē ar dokumentu iesniegšanu skolā.

Iesniegumu personīgi var iesniegt skolas norādītajos pieņemšanas laikos (skatīt skolas tīmekļa vietnē). Izglītības iestādes direktors vai pilnvarots darbinieks iesniedzēja klātbūtnē reģistrē iesniegumu, fiksējot iesniegšanas laiku.

Mārupes valsts ģimnāzijā prioritāri tiek uzņemti bērni, kuriem kopā ar vienu no vecākiem ir deklarēta dzīvesvieta Mārupes novada administratīvajā teritorijā līdz iepriekšējā gada 31.decembrim saskaņā ar zemāk norādīto teritoriju

karte

Piesakoties elektroniski, aizpildītu iesniegumu nosūta uz attiecīgās skolas norādīto e-pasta adresi:

Elektroniskie iesniegumi fiksējas no pirmās uzņemšanas dienas plkst.8.30 pēc iesūtīšanas laika to ienākšanas secībā līdz 31.martam.

Izglītības iestāde 10 darba dienu laikā (pēc 1.aprīļa) rakstiski paziņo vecākiem (aizbildņiem) par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai par atteikumu uzņemt izglītības iestādē.

1.klasē bērns tiek ieskaitīts, kad vecāks (aizbildnis) pēc rakstiska vai elektroniska  paziņojuma saņemšanas par bērna uzņemšanu izglītības iestādē līdz 30.jūnijam iesniedzis šādus dokumentus:

  • bērna dzimšanas apliecību kopiju, uzrāda (oriģinālu);
  • medicīnisko karti 026/u.

 


Uzņemšana pirmsskolas izglītības iestādēs Mārupes novada Babītes un Salas pagastā

 

BĒRNU REĢISTRĒŠANA RINDĀ UZ VIETU PAŠVALDĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS


Kā pieteikt bērnu rindā uz bērnudārzu?
 

Bērna reģistrēšanai rindā pirmsskolas izglītības iestādēs: PII “Saimīte”, Babītes PII un Salas sākumskola nepieciešams iesniegt pieteikumu  un bērna dzimšanas apliecības kopiju.

Pieteikuma veidlapa

Dokumentus var iesniegt: klātienē – pašvaldības administrācijas ēkā Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, apmeklētāju pieņemšanas dienās (pirmdienās  un ceturtdienās); elektroniski – nosūtot nepieciešamos dokumentus parakstītus ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu: ; pa pastu – sūtot uz adresi: Mārupes novada pašvaldība, Centra iela 4, Piņķi, Babītes pagasts, Mārupes novads, LV-2107.

Ārpuskārtas uzņemšana: pieteikumā pie  “Papildu informācija” norādiet pamatojumu, ja tāds ir, ārpuskārtas uzņemšanai (saskaņā ar Babītes novada pašvaldības domes 17.06.2020. noteikumiem Nr.11  – daudzbērnu ģimene; aizbildņu (bāreņu) bērns; ģimene, kurai noteiktas priekšrocības saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

Kāds ir bērna kārtas numurs rindā uz bērnudārzu?
Bērnudārzu rindas pēc bērnu dzimšanas gada

Saraksts tiek aktualizēts katru mēnesi. Savu bērnu kārtas numuru rindā vecāki var noskaidrot, atverot dokumentu atbilstoši bērna dzimšanas gadam, atrodot bērna iniciāļus un dzimšanas datumu. Statuss “DB” attiecas uz daudzbērnu ģimenēm.

Informācija sadaļā atjaunota 22.10.2021.