Teritorijas plānojums

Mārupes novada teritorijas plānojuma 2024. - 2036. gadam IZSTRĀDE

Aktuāli:

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 2022.gada septembrī notika trīs tematiskās diskusijas.
Aicinām iepazīties ar sanāksmes laikā sniegtajām prezentācijām, kā arī pieejami sanāksmju protokoli:
  • 8.septembrī Mazcenas bibliotēkā par Transporta sistēmas attīstību (prezentācija un protokols);
  • 15.septembrī Mārupes Kultūras namā par Mārupes pilsētas identitātes veidošanu (prezentācija un protokols);
  • 22.septembrī Babītes Kultūrizglītības centrā par Apdzīvojuma struktūras attīstību (prezentācija un protokols).

 


Informācija par TP izstrādi:

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 27.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.18.”Par Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2024.-2036.gadam izstrādi” (sēdes protokols Nr.7). 

Jaunajā teritorijas plānojumā, integrējot līdzšinējos atsevišķo Mārupes pagasta un Babītes un Salas pagastu teritorijas plānošanas dokumentu risinājumus, tiks izstrādāts teritorijas attīstības telpiskais risinājums un apbūves noteikumi, kas sekmēs Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022. - 2034. gadam vadlīniju ieviešanu un Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam paredzēto pasākumu īstenošanu. 

Lēmums (šeit)

Darba uzdevums (šeit).

Ievērojot, ka Babītes novada (šobrīd Babītes pagasts un Salas pagasts) teritorijas plānojums apstiprināts pavisam nesen (Babītes novada pašvaldības domes 22.01.2020.  saistošie noteikumiem Nr.1 ), savukārt 2017.gadā uzsāktā Mārupes novada Teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam grozījumu izstrāde ir izbeigta, kaut arī izstrādātais dokuments ir bijis nodots publiskajai apspriešanai jau 3 reizes, jaunā plānojuma izstrāde tiks balstīta uz minētajos dokumentos jau saskaņotajiem risinājumiem, to piemērojot jaunās novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022.-2034.gadam noteiktajām prioritātēm un vadlīnijām telpiskajai attīstībai.

Saskaņā ar provizorisko laika grafiku, paredzēts, ka jaunā teritorijas plānojuma projekts varētu tik nodots publiskajai apspriešanai 2023. gada sākumā. 


Līdzdalības iespējas:

Teritorijas plānošanas process tiek īstenots Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, un tiek publicēts valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv , kur sadaļā Teritorijas attīstības plānošana cita starpā var pieteikties informatīvo paziņojumu saņemšanai. 

Saite uz dokumentiem ģeoportālā :  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23783 

 

Rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei varēja iesniegt Mārupes novada pašvaldībai līdz 2022.gada 31.jūlijam pa pastu Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. , vai  atstāt arī klientu apkalpošanas centrā Centrālās administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 vai Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā. 

Teritorijas plānojuma izstrādes ietvaros 2022.gada septembrī notika trīs tematiskās diskusijas:

  • 8.septembrī Mazcenas bibliotēkā par Transporta sistēmas attīstību (prezentācija un protokols);
  • 15.septembrī Mārupes Kultūras namā par Mārupes pilsētas identitātes veidošanu (prezentācija un protokols);
  • 22.septembrī Babītes Kultūrizglītības centrā par Apdzīvojuma struktūras attīstību (prezentācija un protokols).

Sanāksmes tika organizētas klātienē, nodrošinot arī iespējas pieslēgties izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM. 

Pēc plānojuma 1.redakcijas izstrādes, tiks nodrošināta teritorijas plānojuma projekta publiskā apspriede, kuras laikā būs iespējams iepazīties ar sagatavotajiem risinājumiem un iesniegt rakstiskus priekšlikumus, kā arī piedalīties publiskās apspriedes sanāksmēs. Prognozējams, ka plānojuma 1.redakcijas publiskā apspriede varētu notikt 2023.gada sākumā, par ko attiecīgi tiks publicēti paziņojumi pašvaldības tīmekļa vietnē, izdevumā “Mārupes vēstis” un vietnē www.geolatvija.lv


Kontaktpersonas: 

Jautājumu gadījumā vērsties Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā speciālistu konsultāciju laikā – pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 18.00.

Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja - Dace Žīgure, e-pasta adrese: dace.zigure@marupe.lv, tālr. nr. 67149862;
Stratēģiskās attīstības plānotāja: Gerda Rubīna–Kiukucāne: e-pasta adrese: gerda.rubina-kiukucane@marupe.lv, tālr. nr. 67149856.

 

Mārupes pagasta (bij. Mārupes novada) teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam - spēkā esošs 

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Vides pārskats

 

Papildus spēkā esošajam teritorijas plānojumam, teritorijās, uz kurām tas attiecas, ir piemērojami ar lokālplānojumu noteiktais funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi:

-  no 2018.gada 14.augusta piemērojams "Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā”.  Ar šo lokālplānojumu tiek grozīts funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi teritorijām, kur plānota teritorijas kompleksa attīstība sporta laukumu un rekreācijas teritoriju izveidošanai Tīraines ciema daļā pie Lapiņu dambja (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai".  Ar šo lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem" (skatīt šeit), kā arī precizēti  noteikumi ar transporta infrastruktūras izbūvei un izmantošanai (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojums". Ar šo lokālplānojumu mainīts zonējums un apbūves noteikumi mazdārziņu un vasarnīcu teritorijai pie Jaunmārupes ciema, tai skaitā noteikti ierobežojumi šī lokālplānojuma teritorijā, kur plānota dzelzceļa līnijas Rail Baltica trase (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

Babītes un Salas pagasta (bij. Babītes novada) teritorijas plānojums -spēkā esošs

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. janvāra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

2020. gada 22. aprīlī un 11. maijā saņemts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējums par Babītes novada teritorijas plānojumu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā ir noteikusi, ka Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no saistošo noteikumu izdošanas brīža, kuri atceļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14.4. apakšpunktu, 16., 17., 18. un 60. punktus.

Ņemot vērā, ka Babītes novada dome 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22. 01. 2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”, Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 23. maija. 

Lēmums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Centralizētās siltumapgādes nodrošinājuma karte

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu karte

Ciemu robežu izmaiņu karte

Elektroapgādes nodrošinājuma karte

Elektronisko sakaru tīklu karte

Gāzes apgādes nodrošinājuma karte

Kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas karte 

Meliorētās teritorijas un dabas polderu karte

Pašvaldības īpašumu karte

Transporta infrastruktūras karte

Vides pārskats

 

Novada aizsargjoslu vektordatu fails: DGN  DWG (10.06.2020).

Sarkano līniju vektordatu fails: DGN  DWG  (10.06.2020).

Ciema robežu vektordatu fails: DGN un DWG  (15.06.2020).

 

VIDES PĀRSKATS

Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumos (02.05.2012)

Vides pārskats (Rīga, 2012) gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.)

Pielikumi

Babītes novada pašvaldība 2013. gada 14. augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no 2013. gada 14. augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 14.maija lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr.1  “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu (prot. Nr. 8, 1.§) 

Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 25. septembra lēmums “Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.17, 13.§) 

Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada 23. novembra lēmums “Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 13.§)

Noderīga informācija nekustamā īpašuma iegādes un sadales gadījumos!


Teritorijas plānojums

 

GIS_poga

 

Informācija sadaļā atjaunota 02.08.2023.