Teritorijas plānojums

Mārupes pagasta (bij. Mārupes novada) teritorijas plānojums 2014.-2026.gadam - spēkā esošs 

2013.gada 17.septembrī spēkā stājušies Mārupes novada Domes 2013.gada 18.jūnija saistošie noteikumi Nr.11 „Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un Grafiskā daļa”.

Informatīvais ziņojums
Paskaidrojuma raksts
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Teritorijas plānojuma funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Vides pārskats

 

Papildus spēkā esošajam teritorijas plānojumam, teritorijās, uz kurām tas attiecas, ir piemērojami ar lokālplānojumu noteiktais funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi:

-  no 2018.gada 14.augusta piemērojams "Lokālplānojums sportam un aktīvai atpūtai paredzētās teritorijas attīstībai Mārupes novada Tīraines ciema daļā”.  Ar šo lokālplānojumu tiek grozīts funkcionālais zonējums un apbūves noteikumi teritorijām, kur plānota teritorijas kompleksa attīstība sporta laukumu un rekreācijas teritoriju izveidošanai Tīraines ciema daļā pie Lapiņu dambja (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Lokālplānojums Mārupes un Tīraines ciemu ielu tīkla un sarkano līniju precizēšanai, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai".  Ar šo lokālplānojumu Mārupes un Tīraines ciemos ir piemērojamas sarkanās līnijas, kādas tās norādītas Lokālplānojuma grafiskās daļas kartē "Ielu sarkanās līnijas ar grozījumiem" (skatīt šeit), kā arī precizēti  noteikumi ar transporta infrastruktūras izbūvei un izmantošanai (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

- no 2017.gada 12.decembra piemērojams "Jaunmārupes vasarnīcu teritorijas „Mazcenas dārzi” lokālplānojums". Ar šo lokālplānojumu mainīts zonējums un apbūves noteikumi mazdārziņu un vasarnīcu teritorijai pie Jaunmārupes ciema, tai skaitā noteikti ierobežojumi šī lokālplānojuma teritorijā, kur plānota dzelzceļa līnijas Rail Baltica trase (skatīt šeit). Lokālplānojuma pilnu redakciju skatīt sadaļā "Lokālplānojumi".

 

Ar Mārupes novada teritorijas plānojuma 2014.-2026.gadam dokumentiem var iepazīties arī Mārupes novada Būvvaldē, Daugavas ielā 29.

Babītes un Salas pagasta (bij. Babītes novada) teritorijas plānojums -spēkā esošs

Atbilstoši Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 22. janvāra lēmumam “Par Babītes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu” (prot. Nr.2, 11.§) apstiprināts Babītes novada teritorijas plānojums un Vides pārskats un pieņemti saistošie noteikumi Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

2020. gada 22. aprīlī un 11. maijā saņemts  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējums par Babītes novada teritorijas plānojumu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija atzinumā ir noteikusi, ka Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no saistošo noteikumu izdošanas brīža, kuri atceļ teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 14.4. apakšpunktu, 16., 17., 18. un 60. punktus.

Ņemot vērā, ka Babītes novada dome 2020. gada 15. maijā ir pieņēmusi lēmumu “Par saistošo noteikumu Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22. 01. 2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” (protokola Nr. 8, 1. §) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr. 1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā”, Babītes novada teritorijas plānojums ir īstenojams no 2020. gada 23. maija. 

Lēmums par teritorijas plānojuma un Vides pārskata gala redakcijas apstiprināšanu

Saistošie noteikumi Nr.1 “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Paskaidrojuma raksts

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Funkcionālā zonējuma karte

Aizsargjoslu karte

Centralizētās siltumapgādes nodrošinājuma karte

Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu karte

Ciemu robežu izmaiņu karte

Elektroapgādes nodrošinājuma karte

Elektronisko sakaru tīklu karte

Gāzes apgādes nodrošinājuma karte

Kultūras pieminekļu un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas karte 

Meliorētās teritorijas un dabas polderu karte

Pašvaldības īpašumu karte

Transporta infrastruktūras karte

Vides pārskats

VIDES PĀRSKATS

Informatīvs ziņojums par Vides pārskatā esošo vides aspektu iekļaušanu Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumos (02.05.2012)

Vides pārskats (Rīga, 2012) gala redakcija Babītes novada Babītes pagasta teritorijas plānojuma 2008. – 2020. gadam un Salas pagasta teritorijas plānojuma 2005. – 2017. gadam grozījumiem (01.03.2012.)

Pielikumi

Babītes novada pašvaldība 2013. gada 14. augustā saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izvērtējumu par Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem. Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā noteikts, ka ministrs informē pašvaldību par to, ka pārkāpumi nav konstatēti un nosaka dienu, kad var uzsākt saistošo noteikumu īstenošanu.

Informējam, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs atzinumā ir noteicis, ka Babītes novada Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojuma grozījumi ir īstenojami no 2013. gada 14. augusta (no vēstules saņemšanas brīža).

SAISTĪTIE DOKUMENTI

Babītes novada pašvaldības domes 2020. gada 14.maija lēmums “Par saistošo noteikumu Nr.9 “Par Babītes novada pašvaldības 22.01.2020. saistošo noteikumu Nr.1  “Babītes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu (prot. Nr. 8, 1.§) 

Babītes novada pašvaldības domes 2019. gada 25. septembra lēmums “Par Babītes novada teritorijas plānojuma pilnveidotā projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.17, 13.§) 

Babītes novada pašvaldības domes 2016. gada 23. novembra lēmums “Par Babītes novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 13.§)

Noderīga informācija nekustamā īpašuma iegādes un sadales gadījumos!


Teritorijas plānojums

Informācijai - norisinās tehniskie darbi pie Teritorijas plānojuma pārskata kartes izveides .

 

GIS_poga

 

Informācija sadaļā atjaunota 22.09.2021.