Izglītība

ATBALSTS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IEGUVEI


MĀRUPES NOVADA PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

Mārupes novada pašvaldības dome noteikusi samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā (Mārupes Mūzikas un mākslas skolā, Babītes Mūzikas skolā):

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 35/2022 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu īstenošanā".


CITU PAŠVALDĪBU IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

2022. gada 12. novembrī spēkā stājušies saistošie noteikumi par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu* apguvi.

Līdz 2022. gada 1. septembrim skolēniem, kuri mācās citu pašvaldību profesionālās izglītības iestādēs, sadārdzinājuma koeficientu sedza Mārupes novada pašvaldība, veicot savstarpējos norēķinus. Ņemot vērā to, ka 2022. gada 24. augustā Rīgas dome lauza līgumu par pašvaldību savstarpējajiem norēķiniem, un tagad visus maksājumus vecāki veic paši, Mārupes novada pašvaldības dome ir pieņēmusi noteikumus, kas paredz 100% vai daļēju izmaksu segšanu par Mārupes novadā deklarēto skolēnu mācībām citu pašvaldību profesionālās ievirzes skolās. 
 
Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi paredz izglītojamā likumisko pārstāvju līdzfinansējumu 100% apmērā  mēnesī, par katru izglītības iestādes īstenoto profesionālās ievirzes akreditētas programmas apguvi, ja izglītojamais atbilst vienam no šādiem apstākļiem: 

  • noteikta invaliditāte;
  • bez vecāku gādības palicis bērns;
  • daudzbērnu ģimenes bērns, un attiecīgajai ģimenei piešķirts Latvijas Goda ģimenes statuss un izsniegta 3+ Ģimenes karte;
  • no ģimenes, kurai ar Mārupes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, laikā uz kuru tas piešķirts.

Ja uz izglītojamo nav attiecināms neviens no minētajiem apstākļiem, un izglītojamā likumiskā pārstāvja līdzfinansējuma maksai par profesionālās ievirzes akreditētas programmas apguvi izglītības iestādē  noteikts koeficients, pašvaldība sedz līdzfinansējuma maksas palielinājumu atbilstoši minētajam koeficientam. 

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu, izglītojamā likumiskais pārstāvis ne biežāk kā divas reizes kalendāra gadā (par periodu no 1. janvāra līdz 31. maijam un no 1. jūnija līdz  31. decembrim) iesniedz Mārupes novada Izglītības pārvaldē iesniegumu, kurā norāda:

  • izglītojamā vārdu, uzvārdu, personas kodu;
  • profesionālās ievirzes izglītības iestādi un akreditētu programmu, kuru izglītojamais apgūst;
  • norēķinu kontu uz kuru veicama pašvaldības līdzfinansējuma izmaksa. 

Iesniegumam pievieno izglītības iestādes izrakstītus rēķinus un maksājumu apliecinošus dokumentus un dokumentus, kas apliecina pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas tiesisko pamatojumu (invaliditātes apliecība, 3+ ģimenes karte u.c.). Ja viens izglītojamais vienā izglītības iestādē apgūst vairākas profesionālās ievirzes akreditētas izglītības programmas, izglītības iestādes rēķinā jānorāda likumiskā pārstāvja līdzfinansējuma apmērs par katru akreditēto izglītības programmu atsevišķi. Ja likumiskais pārstāvis līdzfinansējumu maksā par vairākiem izglītojamiem, izglītības iestādes rēķinā jānorāda līdzfinansējuma apmērs par katru izglītojamo atsevišķi.

Lai izvērtētu iesniegumu, Izglītības pārvalde pārbauda datus, izmantojot pašvaldības rīcībā esošo valsts reģistros pieejamo informāciju.

Iesnieguma veidlapa

Lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem Izglītības pārvaldes vadītājs.  

Lēmumu par atteikumu piešķirt pašvaldības līdzfinansējumu pieņem, ja izglītojamais neatbilst saistošo noteikumu noteiktajām prasībām vai profesionālās ievirzes izglītības programma nav akreditēta.  

Pašvaldības līdzfinansējumu izmaksā 30 kalendāra dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, pārskaitot to uz izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumā norādīto bankas norēķinu kontu, no izmaksājamās summas ieturot iedzīvotāju ienākumu nodokli normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.  

Saistošajos noteikumos noteiktais pašvaldības līdzfinansējums piemērojams, sākot ar 2022./2023. mācība gada sākumu.

Saistošie noteikumi stājušies spēkā 2022. gada 12. novembrī. 

Saistošo noteikumi Nr. 44 “Kārtība, kādā Mārupes novada pašvaldība līdzfinansē citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditētu programmu apguvi”.

2022. gada 26. oktobra domes lēmums Nr. 26.

*Mūzikas, mākslas un sporta skolas

 

Izglītības pārvalde

SN 44
 

Informācija sadaļā atjaunota 17.01.2023.