Mārupes novada bāriņtiesa

Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167


APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, LV-2167,

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 18.00, tālr. 67149872, mob. 28305978, e-pasts: barintiesa@marupe.lv

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Bāriņtiesas priekšsēdētājaAnna Toniņatālr. 67687145; mob.28305978anna.tonina@marupe.lv
Bāriņtiesas vietnieceElīna Krastiņatālr. 67687146; mob.28305978elina.krastina@marupe.lv 
Bāriņtiesas locekleDiāna Andrašunetālr. 67687147; mob. 28305978diana.andrasune@marupe.lv
Bāriņtiesas locekleBaiba Verteletālr. 67687147; mob. 28305978baiba.vertele@marupe.lv
LietvedeInāra Bakanetālr. 67149872; mob. 28305978barintiesa@marupe.lv

 

Centra ielā 4 (2. st.- 25., 26. kab.), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV- 2107,

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 18.00,  tālr. 67914647, mob. 26513837, e-pasts: barintiesa@marupe.lv

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Bāriņtiesas vietnieceIlze Barisatālr. 67914647, mob. 26513837ilze.barisa@marupe.lv
Bāriņtiesas lietvedeAgnese Reinhardetālr. 67914824agnese.reinharde@marupe.lv

Mazā Spuņciema ielā 2, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, LV- 2105, 

pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 - 18.00,  tālr. 67147158, mob. 28676338, e-pasts: barintiesa@marupe.lv.

AmatsVārds, uzvārdsTālrunisE-pasts
Bāriņtiesas locekleVanda Kaņepe

tālr. Spuņciemā 67147158, mob. 28676338

tālr. Piņķos: 67914824, mob. 28676338
vanda.kanepe@marupe.lv

Plakāts


Pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas, Mārupes novada bāriņtiesa atsāk apmeklētāju apkalpošanu klātienē pirmdienās un ceturtdienās pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruni 67149872, mob. 28305978.

Vēršam uzmanību, ka atbilstoši Bāriņtiesu likuma 2. panta otrajai daļai novadu teritoriālajās vienībās, kurās nav notāra, bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šā likuma 61. pantā norādītos uzdevumus, kam ir notariālo darbību raksturs. Bāriņtiesu likuma 2. panta trešā daļa paredz, ka bāriņtiesas darbības teritorija ir attiecīgās pašvaldības administratīvā teritorija, izņemot gadījumus, kad vairākas pašvaldības izveido kopīgu bāriņtiesu.

Tādējādi bāriņtiesa atbilstoši Bāriņtiesu likuma 2. panta otrajai un trešajai daļai ir tiesīga veikt Bāriņtiesu likuma VII un VIII nodaļā noteiktos uzdevumus tikai tajās teritoriālajās iedalījuma vienībās, kurās nav zvērināts notārs.

Atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 28. maija noteikumu Nr. 230 "Noteikumi par zvērinātu notāru amata vietām" 3.1.4. un 3.1.6. apakšpunktiem Mārupes pilsētā un Piņķos ir noteikta pa vienai zvērināta notāra amata vietai. Tādējādi Mārupes novada bāriņtiesas kompetencē nav veikt notariālas darbības Mārupes pilsētā un Piņķos. 

Iedzīvotāji var izmantot zvērinātu notāru pakalpojumus, kuri praktizē tuvāk personu dzīvesvietai:

 • zvērināta notāre Baiba Gabriēle, prakses vieta Daugavas iela 38 - 3, Mārupe, tālrunis +371 23554838; e - pasts: baiba.gabriele@latvijasnotars.lv
 • zvērināta notāre Linda Damane, prakses vieta Jūrmalas iela 13 C, Piņķi,  tālrunis  +371 26282054;
 • vai cita zvērināta notāra pakalpojumus: www.latvijasnotars.lv.

Šobrīd Bāriņtiesa novada teritorijā deklarētajiem iedzīvotājiem notariālos apliecinājumus veic tikai Salas pagastā: apmeklētāju pieņemšanas laiks: pirmdiena, ceturtdiena plkst. 9.00 - 18.00, tālrunis 28676338 vai sazinoties pa e - pastu: vanda.kanepe@marupe.lv, adrese: “Vietvalži”, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads. 

Atgādinām, ka dokumentus joprojām var iesniegt attālināti, rakstot uz e-pastu barintiesa@marupe.lv vai izmantojot e-pakalpojumu portālā www.latvija.lv.

Par Bāriņtiesu

Bāriņtiesa ir Mārupes pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesas darbību regulē Bāriņtiesu likums, Latvijas Republikas Civillikums un Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi”.

Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošas personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa Civillikumā paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likumā noteiktos uzdevumus.

Mārupes novada Bāriņtiesas nolikums

Kārtība, kādā notiek starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības jomā Mārupes novada pašvaldībā

 

Bāriņtiesas pienākumi

 • aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;
 • piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;
 • sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);
 • sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;
 • informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;
 • neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;
 • sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;
 • uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;
 • Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;
 • informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu, pamatojoties uz Bāriņtiesu likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;
 • pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;
 • izvērtē, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informē tiesu izpildītāju par izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.

  Bāriņtiesas tiesības

  • pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;
  • pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;
  • veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;
  • uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;
  • iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;
  • veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;
  • lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;
  • pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus;
  • fotografēt, filmēt un iegūt skaņu ierakstus, ja bērna dzīves apstākļu pārbaudē atklājas, ka bērns atrodas dzīvībai un veselībai bīstamos apstākļos.

   Bāriņtiesas uzdevumi

   • apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
   • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
   • ieraksta testamentu grāmatā attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju testamentus, pieņem glabāšanā to privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
   • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
   • apliecina attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
   • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
   • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
   • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no līdzējiem dzīvo attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;
   •  sagatavo dokumentu projektus.

   Mārupes novada Bāriņtiesa

   Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV - 2167

   APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA

   • Konrādu ielā 5, Mārupē, Mārupes novadā, LV - 2167, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 18.00, tālr. 67149872, mob. 28305978, e-pasts: barintiesa@marupe.lv;
   • Centra ielā 4 (2. st.- 25., 26. kab.), Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, LV - 2107, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 9.00 - 18.00,  tālr. 67914647, mob. 26513837, e-pasts: barintiesa@marupe.lv.

   Struktūrvienības pakalpojumi

   Struktūrvienības kontaktpersonas