2021.gads-07

SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. 6/2021

MĀRUPĒ, 2021.gada 28.jūlijā

                                                                                            

 

Pieņemti ar
Mārupes novada pašvaldības domes
2021. gada 28.jūlija
sēdes Nr. 6 lēmumu Nr.61

Grozīti ar
2021. gada 11. augusta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr.27
saistošiem noteikumiem Nr.7/2021

Grozīti ar
2021. gada 29.septembra
sēdes Nr.11 lēmumu Nr.81
saistošiem noteikumiem Nr.18/2021

Grozīti ar
2021. gada 22.decembra
sēdes Nr.16 lēmumu Nr.60
saistošiem noteikumiem Nr.38/2021

Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada apvienotā budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu
Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma
Pārejas noteikumu 18.punktu

 

 

1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2021. gada  apvienotā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.

2. Noteikt Mārupes novada pašvaldības apvienoto budžetu 2021. gadam šādā apmērā (1.pielikums):

       2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 55 234 444 EUR (1.pielikums),

       2.2. kārtējā gada izdevumi -  69 856 844 (2.pielikums),

       2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 10 949 191 EUR;

       2.4. Aizdevumu atmaksa 2 413 380 EUR;

       2.5. Aizdevumu ieņēmumi 6 086 589 EUR (finansēšana).

(Grozīts ar 11.08.2021. saistošiem noteikumiem Nr.7/2021. Grozīts ar 29.09.2021. saistošiem noteikumiem Nr.18/2021. Grozīts ar 22.12.2021. saistošiem noteikumiem Nr.38/2021)

  1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības apvienotā budžeta finansēšanas daļu 2021.gadam (3.pielikums).
  1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2021.gadam (4.pielikums)
  1. Noteikt Mārupes novada pašvaldības apvienotā budžeta saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, saistības). Ilgtermiņu saistību īstermiņa daļa 2021. gadam – 2 701 448 EUR  (5.pielikums).
  1. Noteikt, ka Mārupes novada pašvaldība 2021.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
  1. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
  1. Noteikt, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
  1. Noteikt, ka Mārupes novada pašvaldība, kura konsolidē budžetu un tā izpildi ar pašvaldību iestādi “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 2021.gada ieņēmumi plānoti 196 237 EUR, izdevumi plānoti 196 237 EUR (6.pielikums).
  1. Mārupes novada pašvaldības konsolidētais apvienotais budžets 2021.gadam informatīviem mērķiem ir: ieņēmumi 55 430 681 EUR, izdevumi 70 053 088 EUR.

(Grozīts ar 11.08.2021. saistošiem noteikumiem Nr.7/2021. Grozīts ar 29.09.2021. saistošiem noteikumiem Nr.18/2021. Grozīts ar 22.12.2021. saistošiem noteikumiem Nr.38/2021)

  1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tie ir brīvi pieejami un publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs, A.Ence

 

Pielikums N.1

Pielikums N.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6

Saistošie noteikumi nr. 38/2021 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada apvienotā budžeta apstiprināšanu””

Saistošie noteikumi Nr. 7/2021 “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021. gada apvienotā budžeta apstiprināšanu””

Saistošie noteikumi Nr.18/2021  “Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021 „Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada apvienotā budžeta apstiprināšanu””

Saistošie noteikumi Nr. 18/2021 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības 2021.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.6/2021 ,,Par Mārupes novada pašvaldības 2021.gada apvienotā budžeta apstiprināšanu"" 

 

Informācija sadaļā atjaunota 30.12.2021.