Sabiedrība

Ielas un ceļi

Mārupes novada transporta infrastruktūru veido valsts, pašvaldības un privāto īpašnieku ceļu tīkls, ielas un dzelzceļa līnija Rīga – Jelgava. Mārupes novadā ielu un ceļu tīklu kopgarums ir vairāk kā 240 km, no kuriem nepilni 100 km jeb ~ 40 % ir privātīpašumā esošas ielas un ceļi.

Mārupes novadā par pašvaldības īpašumā esošajām ielām un ceļiem, par to pārraudzību un apsaimniekošanu atbild Mārupes novada pašvaldības īpašumu pārvalde, kas ir Mārupes novada domes izveidota iestāde, kuras uzdevums ir nodrošināt pašvaldībai piederošā un piekrītošā nekustamā īpašuma racionālu un lietderīgu izmantošanu organizēšanu, pārraudzību un apsaimniekošanu.

Par satiksmei bīstamām bedrēm un citiem ar Mārupes novada pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanu saistītiem jautājumiem aicinām sazināties ar Pašvaldības īpašumu pārvaldi.

Tālrunis: 26467729 | E-pasts: ipasumu.parvalde@marupe.lv

Lai veidotu vienotu pašvaldības ielu un ceļu tīklu, kā arī nodrošinātu iespēju pašvaldībai uzturēt novada teritorijā esošo ceļu infratsruktūru, pašavaldība  aicina privātīpašumā esošās ielas nodot pašvaldībai, izdalot atsevišķās zemes vienībās sarkano līniju robežās esošo īpašuma daļu, vai ierosināt noteikt privātai ielai "pašvaldības nozīmes ielas" statusu atbilstoši Zemes pārvaldības likuma 81.panta regulējumam.

Lai uzsāktu ielas nodošanu pašvaldībai vai piešķirtu tai pašvaldības nozīmes ielas statusu, sākotnēji visas ielas īpašniekiem jāvienojas un jāiesniedz Mārupes novada pašvaldībā visu īpašnieku parakstīts kolektīvais iesniegums, kurā izteikta vēlme nodot pašvaldībai ielas teritoriju īpašumā vai apsaimniekošanā. 

Jautājumus par ielu atsavināšanas/pašvaldības nozīmes ielas statusa piešķiršanu procesu, lūdzam adresēt Mārupes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldei uz e-pastu: ilze.kremere@marupe.lv vai lauma.erdmane@marupe.lv .

Pašvaldības nozīmes ielas un ceļi - karte

Zemes pārvaldības likuma 81.pants nosaka, ka pašvaldības nozīmes ceļš vai iela ir privātā īpašuma lietošanas tiesību aprobežojums nekustamajam īpašumam, kas noteiktssabiedrības interesēs, lai nodrošinātu vienotu ceļu un ielu tīklu pašvaldībā un sabiedrības iespējas un tiesības ikvienam to izmantot.

Pašvaldības nozīmes ceļu vai ielu pašvaldība nosaka divos veidos:

1) pašvaldības teritorijas plānojumā vai lokālplānojumā.

2) ar atsevišķu administratīvo aktu, kam pievienots grafiskais pielikums.

Pirms lēmuma pieņemšanas par pašvaldības nozīmes ielas vai ceļa statusa noteikšanu,  pašvaldībai ir jānoskaidro to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedoklis, kuru zemes robežās atrodas pašvaldības nozīmes iela.

Mārupes novada pašvaldības domes 2021. gada 27.oktobra saistošie noteikumi  Nr.19/2021 “Par Mārupes novada pašvaldības dalību pašvaldības nozīmes ceļu un ielu būvniecībā un uzturēšanā”

 

 

Ar teritorijas plānojumu noteiktas pašvaldības nozīmes ielas un ceļi

Babītes novada (tagad Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumā:

 

skatīt funkcionālā zonējuma kartē vai interaktīvajā kartē (skatīt zemāk)

 

Ar atsevišķu administratīvo aktu noteiktas pašvaldības nozīmes ielas un ceļi

Iela (pagasts, ciems, pilsēta)Lēmums (datums, lēmuma Nr., protokola Nr.)Grafiskais pielikums
Čakaiņu iela, Mārupe

11.08.2021. lēmums Nr.5 (protok.Nr.8)

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Čakaiņu ielai  (zemes vienību ar  kadastra apzīmējumiem 80760072144, 80760070102, 80760072143, 80760072139, 80760072142, 80760072138, 80760072141, 80760072137 un 80760072140 daļām), neiekļaujot to ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā un neparedzot uzturēšanu no pašvaldības budžeta.

skatīt šeit
Skalbju iela, Mārupe

29.06.2022. lēmums Nr.5.1. (prot.Nr.12)

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Skalbju ielai  (zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8076 003 2367) , neiekļaujot to ielu un ceļu uzturēšanas sarakstā un neparedzot uzturēšanu no pašvaldības budžeta.

skatīt šeit
Ledaiņu ielas un Mazās Ledaiņu ielas posmi, Mārupe

29.06.2022. lēmums Nr.5.2. (prot.Nr.12)

Piešķirts pašvaldības nozīmes ielas statuss Ledaiņu ielas posmam (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760071715, 80760071338, 80760071722, 80760071720, 80760071746, 80760070502, 80760072388, 80760072385, 80760072386, 80760072384, 80760072819, 80760072390, 80760072079, 80760071744, 80760071725, 80760071338, 80760071731 daļām), un Mazās Ledaiņu ielas posmam (zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 80760072384 un 80760072383 daļām). Ielu posmu uzturēšana turpmāk nodrošinās pašvaldība atbilstoši piešķirtajai ielas uzturēšanas klasei, pēc ielu apsekošanas un iekļaušanas ielu uzturēšanas sarakstā.

skatīt šeit
Veccīruļu ielas posms, Mārupe22.12.2021 lēmums Nr.11.1. (prot. Nr.16)skatīt šeit
Zvaigžņu iela, Mārupe23.02.2022 lēmums Nr. 3.2.(prot. Nr. 2)skatīt šeit
Penkules iela posms, Mārupe30.11.2022 lēmums nr. 28 (prot. Nr.24)skatīt šeit
Stirnu ielas posms, Lapsas, Babītes pagasts28.02.2022 lēmums Nr.41 (prot. Nr.4)skatīt šeit

Pureņu ielas posms, Mārupe

31.05.2023 lēmums Nr. 44.2 (prot. Nr. 10)skatīt šeit
Vītolu iela, Jaunmārupe, Mārupes pagasts31.05.2023 lēmums Nr. 44.1 (prot. Nr. 10)skatīt šeit
Kadiķu ielas posms, Jaunmārupe, Mārupes pagasts30.08.2023 lēmums Nr. 36 (prot. Nr. 16)skatīt šeit
Rudzu ielas poms, Jaunmārupe, Mārupes pagasts30.08.2023 lēmums Nr. 37 (prot. Nr. 16)skatīt šeit
Kadiķu ielas posms, Jaunmārupe, Mārupes pagasts25.10.2023 lēmums nr. 67 (prot. Nr. 20)skatīt šeit
Mežkalnu iela, Mārupe, Mārupes pagasts25.10.2023 lēmums nr. 67 (prot. Nr. 20)skatīt šeit
Kabiles ielas posms, Mārupe29.11.2023 lēmums Nr. 45 ( prot. Nr. 22)skatīt šeit
Sarmas iela, Mārupe28.12.2023 lēmums Nr.56 (prot. Nr.24)skatīt šeit
Meistaru ielas posms, Mārupe28.12.2023 lēmums Nr.57 (prot. Nr.24)skatīt šeit

GIS_poga

Plānošanas dokumenti, kas nosaka pašvaldības ielu un ceļu infrastruktūras apsaimniekošanu un attīstību

 

Informācija sadaļā atjaunota 11.01.2024.