Mārupes novads

2023. gads

SAISTOŠIE NOTEIKUMI
MĀRUPĒ

 

2023. gada 14. martā                                                                                                                                                Nr. 8/2023

 

Apstiprināti ar Mārupes novada pašvaldības domes
2023. gada 14. marta lēmumu Nr. 7

Grozīti ar
2023. gada 26. aprīļa
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr. 46
saistošiem noteikumiem Nr. 14/2023

Grozīti ar
2023. gada 28. jūnija
sēdes Nr. 13 lēmumu Nr. 8
saistošiem noteikumiem Nr. 22/2023

Grozīti ar
2023. gada 30. augusta
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr. 11
saistošiem noteikumiem Nr. 31/2023

Grozīti ar
2023. gada 27. septembra
sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 9
saistošiem noteikumiem Nr. 37/2023

Grozīti ar
2023. gada 29. novembra
sēdes Nr. 22 lēmumu Nr. 11
saistošiem noteikumiem Nr. 44/2023

Grozīti ar
2023. gada 28. decembra
sēdes Nr. 24 lēmumu Nr.18
saistošiem noteikumiem Nr.47/2023

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2023. gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar Pašvaldību likuma
11. panta pirmās daļas 1. punktu, 48. pantu,
Likuma "Par pašvaldības budžetiem" 16. pantu, 17. pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 2. Mārupes novada pašvaldības budžetu 2023. gadam šādā apmērā (1.pielikums):
  2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 80 863 605 EUR (1.pielikums),
  2.2. kārtējā gada izdevumi -  93 937 117 EUR (2.pielikums),
  2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 16 084 733 EUR;
  2.4. Aizdevumu atmaksa 3 532 987 EUR;
  2.5. Aizdevumu ieņēmumi 680 266 EUR (finansēšana);
  2.6. Ieguldījums SIA “Babītes siltums” pamatkapitālā 158 500 EUR (finansēšana).

(Grozīts ar MNP 26.04.2023. saistošiem noteikumiem Nr.14/2023
Grozīts ar MNP 28.06.2023. saistošiem noteikumiem Nr.22/2023
Grozīts ar MNP 30.08.2023. saistošiem noteikumiem Nr.31/2023
Grozīts ar MNP 27.09.2023. saistošiem noteikumiem Nr.37/2023
Grozīts ar MNP 29.11.2023. saistošiem noteikumiem Nr.44/2023
Grozīts ar MNP 28.12.2023. saistošiem noteikumiem Nr.47/2023)

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2023. gadam (3. pielikums).
 2. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības Ziedojumu un dāvinājumu budžetu 2023. gadam (4. pielikums).
 3. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2023. gada investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu, ielu apgaismojuma izbūvi un meliorācijas sistēmas atjaunošanas plānu (5. pielikums).
 4. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus, saistības). Ilgtermiņu saistību īstermiņa daļa 2023. gadam – 3 535 987 EUR  (6. pielikums).
  6.1 Noteikt Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsta aģentūras budžetu 186 446 EUR apmērā (7. pielikums).

(Grozīts ar MNP 30.08.2023. saistošiem noteikumiem Nr.31/2023)

 1. Mārupes novada pašvaldība 2023. gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 2. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 3. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 4. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs A. Ence

 

Pielikums Nr. 1 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023. gadā

Pielikums Nr. 2 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023. gadā

Pielikums Nr. 3 - Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2023. gadam

Pielikums Nr. 4 - Mārupes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2023. gadā

Pielikums Nr. 5 - Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2023. gadā

Pielikums Nr. 6 - Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2023. gadā

Pielikums Nr. 7 - Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsts aģentūras budžets 2023. gadam


 

Pielikums Nr.1 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023.gadā

Pielikums Nr.2- Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023.gadā

Pielikums Nr.3 - Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2023.gadam

Pielikums Nr.4 - Mārupes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2023.gadā

Pielikums Nr.5 - Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2023.gadā

Pielikums Nr.6 - Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2023. gadā

Pielikums Nr.7 Mārupes novada Tūrisma un uzņēmējdarbības atbalsts aģentūras budžets 2023.gadamDomes lēmums

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Pielikums Nr.1 - Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2023.gadā

Pielikums Nr.2- Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2023.gadā

Pielikums Nr.3 - Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2023.gadam

Pielikums Nr.4 - Mārupes novada pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžeta plāns 2023.gadā

Pielikums Nr.5 - Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2023.gadā

Pielikums Nr.6 - Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2023. gadā

Informācija sadaļā atjaunota 14.03.2024.