Izglītība

Projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ESF_RGB.png

Mārupes novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs:

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

Projekta mērķis:

pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projekta īstenošanas laiks:

2017. gada 1. janvāris – 2023. gada 31. decembris.

Projekta finansējuma avots:

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un valsts budžeta līdzfinansējums.

Pašvaldības aktivitātes projektā:

 • mācību piedāvājuma un mācību vajadzību apkopošana pašvaldības teritorijā;
 • nodarbināto iedzīvotāju vecumā no 25 gadiem informēšana un iesaiste projektā;
 • nodarbināto iedzīvotāju informēšana par karjeras konsultanta pakalpojumiem.

Projekta mērķa  grupa:

strādājošie un pašnodarbinātie:

 • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam - arī strādājoši pensionāri;
 • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību;
 • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības.

Priekšrocības uzņemšanā būs sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība);
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

Mācību izmaksas:

 • mācību maksu 90% (95% profesionālās tālākizglītības programmu apguvei) apmērā sedz ES fondi un valsts, attiecīgi 5 - 10% ir strādājošā līdzmaksājums;
 • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas.

Mērķa grupai ieejamais atbalsts projekta laikā:

 • pieaugušo izglītības koordinatora konsultācija sadarbības pašvaldībās;
 • karjeras konsultanta konsultācija tuvākajā NVA filiālē;
 • asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti;
 • atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss;
 • atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības programmas apguvei kvalifikācijas prakses īstenošanas laikā (nepārsniedzot 30 EUR mēnesī).

Projektā pieejamās mācības un citi pakalpojumi:

Kontaktinformācija pašvaldībā: pieaugušo izglītības koordinators: Ilze Priževoite, e-pasts: ilze.prizevoite@marupe.lv, tālrunis: +371 6768 7144.

Sīkāka informācija:www.macibaspieaugusajiem.lv.

Projekta īstenošanas pamats: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”.

Informācija sadaļā atjaunota 06.07.2022.