Meliorācija

Paziņojums par pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas ūdens notekām

Mārupes novada pašvaldība atbilstoši Meliorācijas likuma 22.2 pantam plāno piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens noteku statusu koplietošanas ūdens notekām 381222:K:1 12,716 km (piketi 00/00-127/16) un 41312:K:70 3,68 km (piketi 00/00-36/80). Pašvaldības statusa piešķiršanas plāna mērķis ir pašvaldībai iegūt tiesības iesaistīties nozīmīgas meliorācijas infrastruktūras ūdens režīma regulēšanā, finanšu iespēju robežās pašvaldības teritorijā.

Valsts SIA "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" ir saskaņojusi koplietošanas meliorācijas sistēmas ūdens noteku atrašanās vietas, meliorācijas kadastra apzīmējumus un būvju garumus.

Pirms lēmuma par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens noteku statusa piešķiršanu koplietošanas ūdens notekām pieņemšanas, Mārupes novada pašvaldība vēlas noskaidrot un izvērtēt to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas ūdens notekas.

Zemes īpašumu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji, kuru īpašumus skar pašvaldības plānā iekļautās meliorācijas būves, viedokli par pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanu koplietošanas ūdens notekām var līdz 2024. gada 30. jūnijam rakstiski iesniegt Pašvaldības īpašumu pārvaldei Piņķos, Centra ielā 4, vai sūtot elektroniski uz e-pasta adresi ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Konsultācijām meliorācijas nozares jautājumos aicinām sazināties ar meliorācijas inženieri Gunāru Bodnieku, zvanot uz tālruņa numuru 29903325 vai rakstot uz e-pasta adresi gunars.bodnieks@marupe.lv.

Virtuāla pārskata karte, kurā var aplūkot ūdens noteku lokācijas, apskatāma zemāk.

Pilnekrāna karte.


Par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu, kas skars Mārupes novada iedzīvotājus, kuru īpašumā atrodas meliorācijas sistēmas daļa (grāvis)

Meliorācijas likuma grozījumi, kas stājās spēkā 2015.gada 1.janvārī, paredz to, ka pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā, nosakot pašvaldībai nozīmīgus meliorācijas grāvjus.

Atbilstoši Meliorācijas likuma 1.panta 5.1 punktam pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ir koplietošanas meliorācijas sistēma, kas būtiski ietekmē ūdens režīmu pašvaldības teritorijas plānojumā noteiktajās apbūves teritorijās, lauksaimniecības un mežu teritorijās, infrastruktūras objektos (ielās, ceļos, ūdenssaimniecības objektos, pašvaldības polderos). Saskaņā ar Meliorācijas likuma 22.1 pantu pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu nodrošina attiecīgās zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji. Pašvaldība var piedalīties pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā.

Meliorācijas likuma 22.2 panta 1.daļa nosaka, ka lēmumu par pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa piešķiršanu pašvaldība pieņem kā administratīvo aktu. Pirms lēmuma pieņemšanas pašvaldība noskaidro un izvērtē to zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli, kuru zemes robežās atrodas koplietošanas meliorācijas sistēma.

Pašvaldības likumīgai iesaistei meliorācijas sistēmu būvniecībā, ekspluatācijā un uzturēšanā Mārupes novada dome 2015.gada 22.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.17 (sēdes protokols Nr.5) “Par koplietošanas meliorācijas sistēmām, kurām plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu”. Pamatojoties uz šo lēmumu tika noteikti meliorācijas grāvji, kuriem plānots piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu.

Grāvju karte

Pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas grāvju saraksts

Mārupes novada Domes LĒMUMS Nr.13 “Par Mārupes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusa precizēšanu”


 

Informācija sadaļā atjaunota 03.06.2024.