2011.gads

Saistošie noteikumi Nr. 5/2011
Mārupē, 2011.gada 24.februārī

Par Mārupes novada pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2011.gadam.
 2. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 9 889 471 LVL (Pielikums Nr.1);
 3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 11 635 770 LVL (Pielikums Nr.2 un Nr.3);
 4. Budžeta deficīts 1 746 299  LVL, budžeta deficītu segt no 2010.gada pamatbudžeta atlikuma.
 5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 90 394 LVL un izdevumus 90 394 LVL (Pielikums Nr.4);
 6. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL;
 7. Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2011.gada sākumā 1 746 299  LVL;
 8. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2011.gada sākumā 0.00 LVL;Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25% no summas, kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem;
 9. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 01.01.2011.g. ir 78 326 LVL (īstermiņa) un 5 294 524  LVL (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 474 765,- (Pielikums Nr.5).
 10. Pieņemt zināšanai pašvaldības Privātās Publiskās partnerības projekta – PII „Zeltrīti” saistības turpmākajiem 18 gadiem, atmaksājamās būvniecības izmaksas 1 874 969,75 LVL apmērā ar procentu likmi gadā fiksētajā daļā 5,549% un mainīgā daļā 6 mēnešu Eiropas starpbanku tirgus likme (EURIBOR) (pielikums Nr.6);
 11. Pieņemt zināšanai, ka debitoru saistības uz 01.01.2011.g. ir 282 915 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par zemi), 439 113 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm), 21 482 LVL (nekustamā īpašuma nodoklis par dzīvokli) un 603 LVL (citi debitori);
 12. Pieņemt zināšanai plānoto Mārupes novada attīstībai plānoto pašvaldības budžetu 2011.gadam (pielikums Nr.7)
 13. Pašvaldībai ir līgumsaistības ar SIA „Rīgas Būvdarbi”, reģ. Nr. 40003386037, un SIA „Abrasiv”, reģ.nr.40003920079, par 73 349 LVL (garantijas summa).
 14. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs
M.Bojārs                                                                                                           

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.