Sabiedrība

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

Izmaiņas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanā un reģistrēšanā!

2019.gadā ir stājušies spēkā saistošie noteikumi Nr.17/2018 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā”, kas paredz jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību tiem novada iedzīvotājiem, kuri dzīvo ciemos, un kuru īpašums nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir jāsāk reģistrēt individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķus, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja (A/S Mārupes komunālie pakalpojumi) izveidotā datubāzē, jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus, kā arī jānodrošina attiecīgo iekārtu apkope. Attiecīgā reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas Mārupes novadā tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Datu reģistrs pilnībā jāizveido līdz 2021.gada beigām.

Mārupes novada ciemu iedzīvotājiem ar 2019.gada 9.februāri ir pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu, iesniedzot A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” pieteikumu decentralizētās sistēmas reģistrācijai. Pieteikumu var lejupielādēt A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” un Mārupes novada domes mājas lapā, drukātā formātā tas ir pieejams arī A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē. 

Pieteikumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c. Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Par iekārtu tehnisko stāvokli īpašniekam būs jāiesniedz sertificēta speciālista atzinums vai arī tās novērtēs A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” speciālists, apsekojot decentralizētās sistēmas tehnisko stāvokli un sastādot apsekošanas aktu. Pēc 30 dienām īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecību.

Pieteikumā sniegtās ziņas un noteiktā izvešanas biežuma ievērošanu kontrolēs A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Mārupes novada Pašvaldības policijai būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems novada Administratīvā komisija.

Sākot ar 2019.gada 1.oktobri notekūdeņus un nosēdumus no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām Mārupes pašvaldības administratīvajā teritorijā varēs savākt un izvest asenizators, kas šā pakalpojuma sniegšanai būs reģistrējies Mārupes novada domē, atbildīs saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un būs noslēdzis ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Mārupes novada pašvaldība šobrīd īsteno Latvijas vides aizsardzības fonda līdzfinansēto projektu “Decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas vietas ierīkošana Mārupes novadā”, kura ietvaros līdz 2019.gada septembra beigām tiks ierīkots decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu pieņemšanas punkts Tīrainē, pašvaldības īpašuma saimnieciskajā teritorijā, lai novadā nodrošinātu nepārtrauktu un drošu decentralizēto kanalizācijas notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu.

Vadlīnijas decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai un reģistrācijai pieejamas A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” un Mārupes novada domes mājas lapā. Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu var iegūt A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”, darba laikā zvanot uz tālruņa numuriem 28670000, 67915279, rakstot uz e-pasta adresi info@mkp.lv vai klātienē, vēršoties birojā Viršu ielā 6, Tīrainē.

Aicinām laikus vērsties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi”, lai sniegtu datus par mājoklī izbūvēto decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

VADLĪNIJAS decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanai un reģistrācijai

PIETEIKUMS decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai

Ciemu robežu karte

Informācija sadaļā atjaunota 04.11.2019.