Sabiedrība

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

2023. gada 11. augustā spēkā stājušies saistošie noteikumi Nr. 13/2023  "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”,  kas paredz vienotu decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas kārtību Mārupes, Babītes un Salas pagastu nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru īpašums atrodas noteikumos norādītajās teritorijās un nav pieslēgts centralizētai kanalizācijas sistēmai. Neiekļaušanās pašvaldības organizētajā decentralizētās kanalizācijas sistēmas uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvs pārkāpums.

Papildus informējam, ka secīgi turpmākajos gados ciemu skaits, uz kuriem attieksies decentralizēto sistēmu reģistrācija, tiks paplašināts, veicot grozījumus normatīvajā aktā.

Mārupes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Babītes siltums” 2022. gadā veiks ūdenssaimniecības tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Salas un Babītes pagasta ciemos, lai izvērtētu privāto centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu atbilstību normatīvo aktu prasībām un apzinātu esošo decentralizēto sistēmu izvietojumu ciemu teritorijās Babītes un Salas pagastos. Pēc šī izvērtējuma tiks precizēts ciemu saraksts uz kuriem attieksies prasības par decentralizēto sistēmu reģistrāciju.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem ir:

  • jāreģistrē individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav pievienoti centralizētai kanalizācijas sistēmai, reģistra uzturētāja Mārupes novada pašvaldības izveidotā datubāzē,
  • jānodrošina obligātu uzkrāto notekūdeņu izvešana, izmantojot Mārupes novada komersantu reģistrā reģistrētus asenizatoru pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus,
  • jānodrošina attiecīgo iekārtu apkope.

Par reģistrācijas kārtību un prasībām

Pieteikumā jāsniedz ziņas par mājoklī deklarēto iedzīvotāju skaitu, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī, izvedamo notekūdeņu apjomu mēnesī, decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu, par to, kā īpašumā tiek nodrošināta notekūdeņu apsaimniekošana u.c. Atkarībā no decentralizētās kanalizācijas sistēmas tilpuma, veida un iedzīvotāju skaita, tiks noteikts, cik bieži nepieciešams krājtvertni iztukšot. Īpašniekam tiks izsniegta sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecība.

Pieteikumu var lejupielādēt zemāk, drukātā formātā tas ir pieejams arī Mārupes novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Daugavas ielā 29, Mārupē un Centra ielā 4, Piņķos.

Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai Mārupes novadā pieejams ŠEIT

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu apkope

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā  drīkst veikt tikai pašvaldībā reģistrēti komersanti, kas atbilst saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām un ir noslēguši ar centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju līgumu par notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanu.

Līdz 2022. gada 30. jūnijam aktīvi būs divi asenizatoru reģistri – Mārupes pagasta teritorijai un Babītes, Salas pagastu teritorijām.

Ar reģistrētiem komersantiem, kas tiesīgi sniegt asenizācijas pakalpojumus Mārupes novadā, var iepazīties ŠEIT.

Rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī (NAI) reizi gadā (ja ražotāja, būvnieka vai atbilstoša komersanta izsniegtajā tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) tiek veikta tehniskā apkope un apkopi veic atbilstošs komersants, kas specializējies šādu darbu izpildē. Ja iekārtas ekspluatācijas laikā konstatēts avārijas stāvoklis, pēc avārijas seku novēršanas tiek veikta iekārtas ārpuskārtas apkope.

Saskaņā ar 27.06.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu" 15.3. punktu, mēneša laikā pēc kārtējās vai ārpuskārtas apkopes NAI īpašnieks iesniedz reģistra uzturētājam darījumu apliecinoša dokumenta kopiju. Dokumenta (apkopes akta) kopiju nosūtīt ipasumu.parvalde@marupe.lv.

Jautājumos par kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu varat vērsties pašvaldības īpašumu pārvaldē, zvanot uz tālr. 27827535 vai rakstot uz e - pastu andra.priekule@marupe.lv.

Saistošie noteikumi Nr. 13/2023  "Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”. 

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas kampaņa ar mērķi mobilizēt iedzīvotājus aktīvāk pieslēgties centralizētajai notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmai.

Plakāts

Informācija sadaļā atjaunota 12.09.2023.