Sabiedrība

Apkaimes

Iesaisties savas apkaimes attīstībā!

Cilvēkam ir nepieciešama piederības sajūta. Būt piederīgam savai valstij, savai tautai, valodai, kultūrai. Esot piederīgam kādai noteiktai kopienai, tiek radīta drošības sajūta, arī atbildība. 

2022. gadā izstrādātajā un apstiprinātajā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2022 – 2034. gadam novadā noteiktas 12 apkaimes (Mārupes, Piņķu, Jaunmārupes, Tīraines, Tēriņu, Babītes, Spilves, Skultes, Dzilnuciema, Salas, Vētru, Klīvju) ar katrai definētu vai plānotu centru, pakalpojumu pieejamības klāstu. Apkaimju attēlotās robežas ir nosacītas, kas, praksē iedzīvinot un īstenojot apkaimju pieeju, var mainīties atbilstoši reālajai situācijai un apkaimju aktivitātei. 

APKAIMJU INTERAKTĪVO KARTI SKATĪT ZEMĀK

Apkaimju pārvaldības modelis ir būtisks ne tikai visa novada teritorijas vienmērīgas attīstības nodrošināšanā, apzinot un nodrošinot katras apkaimes vajadzības teritorijas attīstības jautājumos, bet arī līdzdalības budžeta realizēšanā. 

2022. gadā pašvaldība uzsāka līdzdalības budžeta plānošanu, aicinot iedzīvotājus sniegt idejas, kā īstenošanai pašvaldība novirzījusi kopumā 250 000 eiro budžeta līdzekļu. Ne vienmēr dzīvesvietas atrašanās konkrētā apkaimē, kas definēta stratēģijā, sakritīs ar to, kur jūtamies patiesi piederīgi vai saskatām investīcijām lielāko potenciālu, tādēļ iesniegtajai idejai nebija noteikti jāpārstāv iesniedzēja apkaime. Arī balsošanai galvenais priekšnosacījums bija piederība novadam (pēc deklarēšanās adreses). 

Iedzīvotāju balsojums bija tas siets, kas noteica, kuras idejas pašvaldībai īstenojamas. Vislielāko sabiedrības atbalstu ieguva idejas, kas risina bērnu brīvā laika pavadīšanas iespējas, gājēju infrastruktūras neesamību pār dzelzceļu un ļaus apzināt Babītes ezera dabas potenciālu. Kas būtu tas, ko tieši jūs vēlētos uzlabot, ieviest, pārveidot savā apkaimē? Sekojiet līdzi informācijai arī turpmāk, jo jau 2023. gada sākumā tiks izsludināts jauns līdzdalības budžeta ideju konkurss.

Vairāk par 2022.gada līdzdalības budžeta konkursā atbalstītājām idejām lasiŠEIT

Neskatoties uz brīvību ideju iesniegšanā un balsošanā, jāpatur prātā, ka mērķis un sūtība novada sadalīšanai apkaimēs ir noteikto teritoriālo vienību vienmērīga attīstīšana, interešu pārstāvniecība. Te rodas jautājums – kā tikt sadzirdētam? Bieži vien aktīvākie apkaimju interešu pārstāvji likumsakarīgi ap sevi pulcē atbalstītājus, domubiedrus, ko labi izgaismoja arī līdzdalības budžeta balsojums. Neformālas kopienas ir viena no populārākajām formām, kas savstarpējo informācijas apmaiņu nodrošina Whatsapp grupās, Facebook domubiedru grupās u.c. Forma, kas sniedz lielāko rīcības brīvību, ir biedrība. Savukārt pārstāvēt apkaimes idejas pašvaldībā iespējams, piedaloties Apkaimju konsultatīvajā padomē, kurā viens no dalībniekiem ir arī pašvaldība. Apkaimju konsultatīvajā padomē šobrīd darbojas pārstāvji no Jaunmārupes, Mārupes, Tīraines, Salas, Babītes, Klīvju un Spilves apkaimēm.

Katru gadu janvārī tiek izsludināta pieteikšanās brīvajām vietām padomē, un, lai arī parasti atsaucība ir lielāka par nolikumā noteikto padomes dalībnieku skaitu, ikvienam ir iespēja padomes sapulcēs piedalīties kā pieaicinātajam, par šādu vēlmi informējot pašvaldību uz e-pasta adresi: lidzdaliba@marupe.lv

Lai arī apkaimes ir tik dažādas, daudzām ir ļoti interesanta vēsture, dzīvesstāsti un mājvietu stāsti. Šogad “Mārupes Vēstīs” veidosim apkaimju stāstu sēriju, vēstot par katru apkaimi, to uzņēmējiem, cilvēkiem, interesantām apskates vietām un vēsturi. Pirmais sērijas raksts jau februāra numurā!

Ja arī jūsu pūra lādē ir kāds stāsts par vietu/apkaimi, kurai jūtaties piederīgi, sūtiet to mums uz e-pasta adresi: inuta.saroka@marupe.lv. Iedzīvināsim apkaimju ideju kopā, jo apkaime nav tikai kontūra attīstības dokumentos. Pirmkārt, tie esam mēs – cilvēki ar savu redzējumu par vietas attīstību, vēlmēm un sirdsbalsi.  

Vairāk par līdzdalības iespējām atradīsiet pašvaldības mājaslapas marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Sabiedrības līdzdalība. 

 

Informācija sadaļā atjaunota 13.01.2023.