Pakalpojumi

Iesniegums pašvaldībai

Iesniegumu pieņemšana Mārupes novada pašvaldībā

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu saņemšana

Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

NĪN atvieglojumu saņemšana

Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai tiem kuri nereģistrē saimniecisku darbību

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai tiem kuri reģistrē saimniecisku darbību

Atļaujas saņemšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās

Aizbildnības statusa iegūšana

Audžuģimenes statusa iegūšana

Iesniegums Bāriņtiesai

Pašvaldības līdzfinansējums aukles pakalpojumu saņemšanai

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Adreses piešķiršana / mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam 

Izziņa - atļauja nepilsonim zemes iegādei 

Lēmuma saņemšana par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu  vai maiņu

Detālplānojuma (lokālplānojuma) izstrādes uzsākšana

Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai

Laulības  reģistrācija

Izziņa - iesniegšanai tirdzniecības vietā

Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana

Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu

Pabalsts apbedīšanai

Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam

Pabalsts politiski represētajām personām

Pabalsts transporta pakalpojumiem

Pabalsts jubilejā

Iesniegums brīvā formā Sociālajam dienestam

Pabalsts veselības aprūpei 

Pabalsts vasaras nometnei bērniem invalīdiem vai ar celiakiju slimiem bērniem

Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā 

Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes statusa piešķiršanu 

Dzīvokļa pabalsta piešķiršana

Pabalsta piešķiršana mācību līdzekļu iegādei

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

NĪN atvieglojuma saņemšana komersantiem 

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža

Iesniegums vārda, uzvārda, tautības maiņai

Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu

Pabalsts veselības aprūpei bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam

Informācija sadaļā atjaunota 28.12.2022.