Pakalpojumi

Iesniegums pašvaldībai

PAŠVALDĪBA

Iesniegumu pieņemšana Mārupes novada pašvaldībā

Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu saņemšana

 

IZGLĪTĪBA

Iesniegums līdzfinansējuma saņemšanai citu pašvaldību dibināto izglītības iestāžu profesionālās ievirzes izglītības akreditēto programmu apguvei

Iesniegums juridiskām personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

Iesniegums fiziskām personām interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai

Pašvaldības līdzfinansējums bērna uzraudzības pakalpojuma saņemšanai (1,5  - 5gadi)

Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības ieguvei

 

APBEDĪJUMI

Iesniegums kapa vietas piešķiršanai ģimenes kapu izveidošanai

Iesniegums jauna apbedījuma izveidošanai ģimenes kapavietā

 

DZIMTSARAKSTU NODAĻA

Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

Laulības  reģistrācija

Izziņa - iesniegšanai tirdzniecības vietā

Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu aktualizēšana

Iesniegums vārda, uzvārda, tautības maiņai

Izziņas izsniegšana par personas deklarēto dzīvesvietu

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKLIS

NĪN atvieglojumu saņemšana

NĪN atvieglojuma saņemšana komersantiem 

 

ATĻAUJAS

Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai tiem kuri nereģistrē saimniecisku darbību

Atļaujas saņemšana ielu tirdzniecībai tiem kuri reģistrē saimniecisku darbību

Atļaujas saņemšana alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā publisko pasākumu norises vietās

Atļaujas saņemšana koku ciršanai ārpus meža

 

BĀRIŅTIESA

Aizbildnības statusa iegūšana

Audžuģimenes statusa iegūšana

Iesniegums Bāriņtiesai

 

TERITORIJAS ATTĪSTĪBA

Zemes ierīcības projekta izstrāde

Adreses piešķiršana / mainīšana nekustamajam īpašumam vai tā sastāvā esošajam objektam 

Izziņa - atļauja nepilsonim zemes iegādei 

Lēmuma saņemšana par nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu  vai maiņu

Detālplānojuma (lokālplānojuma) izstrādes uzsākšana

Izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā

Atļaujas izsniegšana reklāmas izvietošanai

Pieprasījums atmežošanas kompensācijas aprēķinam

Iesniegums par darījumu ar lauksaimniecības zemi juridiskām personām

Pieteikums decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijai

 

SOCIĀLAIS DIENESTS

Aprūpes mājās pakalpojums nepilngadīgām personām ar invaliditāti

Pašvaldības pabalsta saņemšana par bērna piedzimšanu

Pabalsts apbedīšanai

Pabalsts politiski represētajām personām

Pabalsts transporta pakalpojumiem

Pabalsts jubilejā

Iesniegums brīvā formā Sociālajam dienestam

Pabalsts veselības aprūpei 

Pabalsts vasaras nometnei bērniem invalīdiem vai ar celiakiju slimiem bērniem

Pašvaldības pabalsta saņemšana krīzes situācijā 

Izziņas saņemšana par trūcīgas vai maznodrošinātas  ģimenes statusa piešķiršanu 

Dzīvokļa pabalsta piešķiršana

Pabalsta piešķiršana mācību līdzekļu iegādei

Pabalsts daudzbērnu ģimenēm

Pabalsts veselības aprūpei bērnam invalīdam vai ar celiakiju slimam bērnam

Pabalsts aprūpei guļošai vai uzraugāmai pilngadīgai personai

Pabalsts vakcīnu apmaksai

Pabalsts veselības nodrošināšanai vai uzlabošanai hroniskas nieru mazspējas slimniekam

Pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekam

Pabalsts ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās līdz 9.klasei

Pabalsts medicīnisko pakalpojumu izdevumiem 

Īslaicīgas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

Ģimenes asistenta pakalpojums

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām

 

SPORTS

Finansiāla atbalsta sniegšana sportistiem

 

BŪVVALDE

Teritorijas plānošana

Nekustamā īpašuma plānotā atļautā izmantošana

 

Būvniecība

Paskaidrojuma raksts

Apliecinājuma karte (ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu)

Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā

Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā un Apliecinājums par ēkas gatavību ekspluatācijā pielikums

Iesniegums izziņai par būves neesību dabā

Iesniegums izziņai par jaunbūvi

BIS pilnvara

Iesniegums pilnvarojuma reģistrēšanai

Jauna ārvalstnieka lietotāja reģistrācija Būvniecības informācijas sistēmā

 

Reklāma

Reklāmas objekta saskaņošana

 


Tiesībsargs informē - videopamācība: "Ko rakstīt iesniegumā?"

Informācija sadaļā atjaunota 06.06.2024.