Nolikumi un noteikumi

 

Pašvaldība

Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 7 "Mārupes novada pašvaldības nolikums" 

Mārupes novada pašvaldības struktūrshēma 

Mārupes novada pašvaldības iekšējā audita nolikums 

Mārupes novada pašvaldības dibināto iestāžu darba samaksas un sociālo garantiju noteikumi

Mārupes novada pašvaldības institūciju darba kārtības noteikumi 

Mārupes novada Jauniešu Domes nolikums

Pašvaldības izdevuma "Mārupes Vēstis" nolikums

Par Mārupes novada pašvaldības apbalvojumiem

Nolikums par Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, deputāta un citu vēlētu amatpersonu atlīdzības sistēmu

Mārupes novada Vēlēšanu komisijas nolikums

Mārupes novada pašvaldības Vienotā grāmatvedības uzskaites kārtība

Noteikumi par Mārupes novada pašvaldības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas novērtēšanu

Mārupes novada pašvaldības darba reglaments

Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Par Mārupes novada pašvaldības iepirkumu plānošanu, veikšanu un kontroli (šo noteikumu III nodaļa “Iepirkumu komisiju izveidošana, apstiprināšana un darbība” stājas spēkā 2023. gada 1. maijā, pārējā daļā – 2023. gada 1. jūnijā)

Par iekšējo trauksmes celšanas kārtību Mārupes novada pašvaldībā

Par Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu darbinieku mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu kompensēšanas kārtību

Konkurss "Mārupe - mūsu mājas 2024"

 

Informācija sadaļā atjaunota 03.07.2024.