Sabiedrība

Ietekmes uz vidi novērtējumi (IVN)

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā "Lagūnas" Mārupes novadā

Aktuāli !!!

VPVB 8.05.2021. izsniegtā Programma IVN izstrādei pieejama šeit


Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi  novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta:Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā.

Datums, kad pieņemts birojalēmumspar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu:Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram, ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  

  • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
    LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien 9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) un tīmekļa vietnē marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi;
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.  

Atkārtotas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norise:

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants).

Videoprezentācija pieejama šeit

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 20. aprīļa līdz 26. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 20. aprīlī plkst. 17.30 neklātienes formā platformā “ZOOM” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Pieejas saite šeit

Meeting ID: 837 1101 9083
Passcode: Lagunas

Ja neizdodas pievienoties sanāksmei vai rodas tehniskas neskaidrības par platformu “ZOOM”, lūdzu, zvaniet 29127125 un centīsimies palīdzēt! 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 30. aprīlim

Informējam, ka paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana pirmo reizi norisinājās laikā no 16. marta līdz 8. aprīlim, tai skaitā 2021. gada 31. martā plkst. 18.00 notika tiešsaistes videokonference, taču ņemot vērā, ka paziņojums par šiem apspriedes pasākumiem iepriekš netika publicēts Mārupes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”, sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta atkārtoti.

Publicēts laikrakstā “Mārupes Vēstis” 2021. gada 9. aprīļa izdevumā.

DOKUMENTI


Uzaicinājums piedalīties tiešsaistes videosanāksmē par ietekmes uz vidi novērtējumu īpašumā “Lagūnas”

Atsaucoties uz iepriekš publicētajiem paziņojumiem par SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā, sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, atgādinām, ka šodien, 2021.gada 31.martā plkst. 18.00 notiks Tiešsaistes videokonference, kurā interesentiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājam. Sanāksmē piedalīsies arī pašvaldības pārstāvji.

Saite uz konferenci publicēta mājaslapā www.videseksperti.lv , kā arī šeit: https://us02web.zoom.us/j/83068887944?pwd=dTR2UGEzbUt0elQrbzR3VC9tOWZ2dz09

Meeting ID: 830 6888 7944
Passcode: Laguunas

Papildus informējam, ka SIA “Sabiedrība Mārupe” plāno rīkot vēl vienu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aprīļa mēnesī, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pēc iespējas plašākas līdzdalības iespējas un pilnvērtīgu informāciju, jo sākotnēji paziņojums par paredzētās darbības sākotnējās apspriešanas termiņiem un pasākumiem nav ticis publicēts novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. Paziņojums par nākamo sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiks publicēts novada domes izdevumā “Mārupes Vēstis” aprīļa izdevumā, kā arī tīmekļa vietnēs www.marupe.lv  , www.videseksperti.lv un www.vpvb.gov.lv.


Precizēti sākotnējās sabiedriskās apspriešanas termiņi!!!

Papildinājums Paziņojumam par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

19.03.2021.

Iepriekš publicētais Paziņojums par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā (ierosinātājs – SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas numurs 40103045371) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiek labots ar sekojošu informāciju par neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laika un priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu:

Neklātienes sabiedriskā apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 6. aprīlim (darba dienās).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2021. gada 8. aprīlim. 

Papildinājums publicēts arī laikrakstā " Rīgas apriņķa avīze " 2021.gada 19. martā, precizējot 16.03.2021. laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” izdevumā Nr. 21 publicēto Paziņojumu par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu


Sākotnējais Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

18.03.2021.

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004).  

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

DOKUMENTĀCIJA

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  

  • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
    LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien  9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) un tīmekļa vietnē marupe.lv  sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi; 
  • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.  

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs marupe.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 29. marta plkst. 10.00.

Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 2. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 31. martā plkst. 18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. martā. 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim. 

(Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2021. gada 16. marta izdevumā Nr. 21 (9135).)

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā

15.03.2021.

Lēmums

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, ar kuru piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Sabiedrība Mārupe” (reģistrācijas numurs  40103045371) paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Nekustamais īpašums „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā, kopējā platība 180,5 ha.

Paredzētās darbības ierosinātājs:

  • SIA “Sabiedrība Mārupe”, Reģ.Nr.40103045371, adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166; elektroniskā adrese: info@sabiedribamarupe.lv (turpmāk – Ierosinātāja).
  • Ierosinātājas pilnvarotā persona: SIA “Vides eksperti” , Reģ.Nr.40003820612, adrese Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005; elektroniskā adrese: birojs@videseksperti.lv (turpmāk – Pilnvarotā persona).

Vēršam uzmanību, ka lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo izrakteņu ieguvei  dīķa izbūves rezultātā (tobrīd tika plānota dīķa izveide 3,18 ha platībā) nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ir ticis pieņemts jau 2020.gada 10.septembrī, balstoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes veikto ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. RI20SI0073. 2021. gada 6. janvārī Pilnvarotā persona (SIA “Vides eksperti”) informēja Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām savas darbības plānos, norādot, ka īpašumā plānotā dīķa/dīķu kopējā platība būs 30 - 50 ha. Balstoties uz šo papildinājumu, Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6  SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētajai darbībai.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Īpašumā plānota viena vai vairāku dīķu izveide līdz 50 ha kopplatībā, kā rezultātā tiks veikta arī derīgo izrakteņu (smilts) ieguve. Dīķu rakšanu un derīgā materiāla (smilts) ieguvi plānots veikt bez ūdens atsūknēšanas. Pēc dīķa (dīķu) izbūves paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanu (apzaļumošanu). Darbības Ierosinātāja ir informēta par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” būvniecību un tās trases iespējamo novietojumu Īpašuma teritorijā, kā arī par autoceļa A5 “Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)” paplašināšanas ieceri, kas tiks ņemts vērā un vērtēts IVN procesa gaitā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta viens prim pirmā un piektā daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Birojs saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15. panta otro daļu Ierosinātājai ir pieprasījis organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN .

 

Nekustamā īpašuma "Lagūnas" atrašānās vieta:

īpašuma atrašanās vieta

Paredzētās darbības teritorija īpašuma robežās:

novietojums_Lagūnas


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas”, Mārupes novadā 

15.09.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” Ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā. 

Paredzētās darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts.

Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0073 rezultātā (pieejams šeit). 

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=1&id=3397 ), kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN ( https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn ) .

Akceptēts - Ietekmes uz vidi novērtējums nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Pieņemts lēmums akceptēt paredzēto darbību “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”

Mārupes novada dome 2020. gada 2.jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””, lemjot akceptēt SIA “KVL Baltic”, reģ. Nr.40103355654, paredzēto darbību nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”.

Ar minēto lēmumu un tā pamatojumu var iepazīties Mārupes novada domes pašvaldības tīmekļa vietnē šajā sadaļā, kā arī tas publicēts Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē www.vpvb.gov.lv  (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=3&id=3174  ). Šajās vietnēs pieejams arī Vides pārraudzības valsts biroja 2020.gada 24.aprīļa atzinums Nr.5-04/1 par paredzēto darbību, kā arī saite* uz ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma pilnu aktuālo redakciju (Ietekmes un vidi novērtējums paredzētajai darbībai “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā”, Ziņojuma pilnveidotā redakcija (28.02.2020.) ), kas ievietota IVN izstrādātāja SIA “FirmaL4” tīmekļa vietnē www.l4.lv  saite: https://www.l4.lv/petition/pazinojums-par-paredzetas-darbibas-diksaimniecibas-izveide-un-ar-to-saistita-derigo-izraktenu-ieguve-zemes-ipasumos-liellauki-un-strautmali-marupes-novada-ietekmes-2/ (* saite dzēsta septembra sākumā, turpmāk ziņojums pieejams izmantojot Mārupes pašvaldības tīmekļa vietni) 

Pašvaldības lēmums pieņemts izvērtējot Ziņojumu, Vides pārraudzības valsts biroja sniegto Atzinumu, kā arī ietekmes uz vides novērtējuma publiskās apspriešanas procesu un sabiedrības sniegtos iebildumus un viedokļus, kā arī ņemot vērā paredzētās darbības atbilstību Mārupes novada teritorijas plānojumam 2014.-2026.gadam. Lēmumā noteikta virkne nosacījumu, kas ir saistoši paredzētās darbības īstenošanai.

Paredzētā darbība ietver dīķa ierīkošanu aptuveni 30 ha platībā, kurā iecerēts attīstīt dīķsaimniecību, kā arī dīķa ierīkošanas gaitā paredzēta derīgo izrakteņu ieguve, iegūstot līdz 100 000 m3 smilts gadā. Derīgo izrakteņu apstrāde uz vietas nav paredzēta. Paredzētā darbība ietver 3 etapus:  (1) Smilts materiāla izrakšana, veicot to ar ekskavatoru un zemessmēlēju, (2) Zivju dīķa aprīkošana un teritorijas labiekārtošana un (3) Zivju dīķa ekspluatācija.

Ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes gaitā notika gan paredzētās darbības Sākotnējā sabiedriskā apspriešana,  gan izstrādātā IVN Ziņojuma sabiedriskā apspriešana. Kā nozīmīgākā problēma sabiedriskās apspriedes gaitā tika identificēta dīķsaimniecības izveides laikā iegūtā smilts materiāla transportēšana un tās radītie traucējumi iedzīvotājiem - piesārņojums ar putekļiem, troksnis un vibrācijas. Šīs ietekmes un iespējamie pasākumi ietekmju mazināšanai detalizēti vērtēti IVN ziņojumā, tai skaitā risinājumi transportēšanas plūsmu diversificēšanai, ceļu seguma apstrādei un laika ierobežojumi paredzētās darbības īstenošanai. IVN ziņojuma pielikumos pieejami ar projekta publisko apspriešanu saistītie materiāli.

Lēmums - Mārupes novada domes 2020. gada 2.jūlija lēmums Nr.1 (ārkārtas sēdes protokols Nr.13) “Par paredzētās darbības “Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā” akceptēšanu””

Atzinums - Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ziņojums - Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā galīgā redakcija, 28.02.2020., pieejams šeit.

Paziņojums par iesniegumu paredzētās darbības akceptēšanai nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Mārupes novada domē 2020.gada 30.aprīlī saņemts iesniegums no SIA "KVL Baltic" par  paredzētās darbības akceptēšanu (iesniegums Nr.27/04/-1, parakstīts 30.04.2020.).

Paredzētā darbība: Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve nekustamajos īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā.

Paredzētās darbības norises vieta: paredzētā darbība plānota divos blakus esošos nekustamajos īpašumos - „Liellauki" (kadastra Nr. 8076 011 1455, zemes vienības kadastra apzīmējums Nr. 8076 011 0699, platība 10,72 ha) un „Strautmaļi" (kadastra Nr. 8076 011 0112, platība 34,42 ha), Mārupes novadā. Īpašumi atrodas dienvidrietumu virzienā no Jaunmārupes ciema. Paredzēto darbību plānots īstenot uz fiziskām personām piederošiem īpašumiem, kuru izmantošanas tiesības uz līguma pamata nodotas SIA "KVL Baltic". Kopējā paredzētās darbības īstenošanai izmantojamās zemes platība sastāda 45,14 ha.

Ierosinātājs: SIA "KVL Baltic", reģ.Nr. 40103355654, Mārupes novads, Mārupe, Amatas iela 13, LV-2167, tālr. 26644612. 

Vides pārraudzības valsts biroja atzinums Nr.5-04/1 par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā, izdots 2020.gada 24.aprīlī (derīgs līdz 2023.gada 24.aprīlim). 

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos  "Liellauki" un "Strautmaļi" Mārupes novadā aktuālo redakciju var iepazīties ziņojuma sagatavotāja SIA "Firma L4" reģ.nr. 40003236001 tīmekļa vietnē www.l4.lv.

Turpmākās darbības:  Saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 22.panta otro daļu, pašvaldība, izvērtējusi ziņojumu, pašvaldības un sabiedrības viedokli un ievērojot kompetentās institūcijas atzinumu par ziņojumu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņems lēmumu par paredzētās darbības akceptēšanu vai neakceptēšanu, kas tiks publicēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka 2020. gada 24. aprīlī Vides pārraudzības valsts birojs ir izsniedzis atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu SIA “KVL Baltic” paredzētajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajos īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi” Mārupes novadā.

Ar ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu var iepazīties Mārupes novada domē un Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē, kā arī Vides pārraudzības valsts birojā, Rīgā, Rūpniecības ielā 23, tālr. 67321173, un biroja interneta mājaslapā www.vpvb.gov.lv.


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedrisko apspriešanu dīķsaimniecības izveidei un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguvei zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā

Paziņojums par paredzētās darbības Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos "Liellauki" un "Strautmaļi", Mārupes novadā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā.

Sagatavotais precizētais IVN Ziņojums Vides pārraudzības valsts birojā (VPVB) iesniegts 2019. gada 11. jūnijā. Ar pilnu Ziņojuma aktuālo redakciju var iepazīties izstrādātāja SIA "Firma L4" interneta vietnē šeit.

IVN ziņojuma kopsavilkums pieejams šeit.


Vispārīga informācija par paredzēto darbību:

Vides pārraudzības valsts birojs 2018. gada 18. aprīlī (Lēmums Nr.5-02/2) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu dīķsaimniecības izveidei un derīgo izrakteņu ieguvei Mārupes novadā.

Paredzētās darbības ierosinātājs: SIA „KVL Baltic”, reģ.Nr. 40103355654, juridiskā adrese: Amatas iela 13, Mārupe, Mārupes novads, LV-2166.

Paredzētās darbības norises vietas: Mārupes novads, nekustamais īpašums „Liellauki” (kadastra Nr. 80760111455, zemes vienības kadastra Nr. 80760110699), nekustamais īpašums „Strautmaļi” (kadastra Nr. 80760110112).

p

 

Atbilstoši 1998. gada 14. oktobra likumam „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un Vides pārraudzības valsts biroja 2018. gada 20. jūlijā izdotajai ietekmes uz vidi novērtējuma programmai Nr.5-03/4 SIA „Firma L4” ir sagatavojusi IVN Ziņojumu paredzētajai darbībai Dīķsaimniecības izveide un ar to saistītā derīgo izrakteņu ieguve zemes īpašumos “Liellauki” un “Strautmaļi”, Mārupes novadā. Ar 

IVN ziņojuma 1.redakcijas Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 24.04.2019. plkst.18:00 Jaunmārupes pamatskolā, Mazcenu alejā 4a, Mārupes novadā, Jaunmārupē, LV – 2166. Notikušās sanāksmes protokols pieejams šeit.

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums  aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecībai nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Niedras”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2019.gada 4.martā ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „ORAM OT” (reģ.Nr.40103224672) ierosinātajai darbībai – aktīvās atpūtas centra, dīķa un kabeļu trases būvniecība nekustamā īpašumā „Niedras” (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8076 009 0035), Mārupes novadā. Paredzētā darbība saistīta arī ar derīgo izrakteņu ieguvi. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI19SI0026 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Saulgoži-B”, Mārupes novadā

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2018.gada 30.novembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Kvatro” ierosinātajai darbībai – dīķsaimniecības izveidei/derīgo izrakteņu ieguvei nekustamā īpašumā „Saulgoži B” (nekustamā īpašuma zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 011 0099), Mārupes novadā. Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI18SI0100 rezultātā. Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti.

Pieņemts lēmums neakceptēt paredzēto darbību “Kūdras ieguves lauku paplašināšana atradnē “Cenas tīrelis” Mārupes novada, Babītes novada Babītes pagasta un Olaines novada Olaines pagasta teritorijās”

Domes lēmums

Paziņojumu par pieņemto lēmumu skatīt šeit

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu 

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu par autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu (turpmāk – Paredzētā darbība)

 

Vides pārraudzības valsts birojs 2020. gada 21. decembrī (Lēmums Nr.5-02/21) ir pieņēmis lēmumu par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu Autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu (VAS “Latvijas Valsts ceļi”). 

Lēmumu skatīt šeit

Paredzētās darbības ierosinātājs:Latvijas valsts ceļi VAS, Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050.

Ietekmes uz vidi novērtējuma objektsautoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūve par ātrgaitas autoceļu. 

Paredzētās darbības norises vieta (adrese):Babītes, Mārupes, Olaines un Ķekavas novadi.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Paredzētās darbības ietvaros plānota autoceļa A 5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A10) pārbūve par ātrgaitas/ātrsatiksmes (perspektīvā - automaģistrāle) ar divām brauktuvēm (4 braukšanas joslas, normālprofils NP 26). Autoceļam plānoti divlīmeņu ceļumezgli ar visiem nozīmīgākajiem autoceļiem (galvenokārt ar valsts galvenajiem un valsts reģionālajiem autoceļiem). Projekta ietvaros plānots precizēt ceļu mezglu konfigurāciju un paralēlo ceļu izvietojumu.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums:

Likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 4. panta pirmās daļas 1. punkts, šī likuma 1. pielikuma 11. punkts.

Informācija sadaļā atjaunota 25.05.2021.