2018.gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.1
Grozīti ar
2018. gada 23. marta
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr.16
saistošiem noteikumiem Nr.5/2018
Grozīti ar
2018. gada 27. jūnija
sēdes Nr. 10 lēmumu Nr.41
saistošiem noteikumiem Nr.11/2018
Grozīti ar
2018. gada 26. septembra
sēdes Nr. 13 lēmumu Nr.28
saistošiem noteikumiem Nr.15/2018
Grozīti ar
2018. gada 19. decembra
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr.23
saistošiem noteikumiem Nr.22/2018

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 1/2018

MĀRUPĒ

 

2018.gada 24.janvārī                                                                                           

 

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2018.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta un speciālā budžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2018. gadam šādā apmērā:
  1. kārtējā gada ieņēmumi – 34 334 711 EUR (1.pielikums),
  2. kārtējā gada izdevumi -  39 248 010 EUR (2.pielikums),
  3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 6 387 426 EUR;
  4. aizdevumu atmaksa 1 474 127 EUR.

(Grozīts ar MND 23.03.2018. saistošiem noteikumiem Nr.5/2018
Grozīts ar MND 24.05.2018. saistošiem noteikumiem Nr.11/2018
Grozīts ar MND 26.09.2018. saistošiem noteikumiem Nr.15/2018)

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības speciālo budžetu (īpašiem mērķiem iezīmētos līdzekļus) 2018. gadam šādā apmērā (3.pielikums):

3.1. kārtējā gada ieņēmumi – 282 622 EUR,
3.2. kārtējā gada izdevumi – 505 728 EUR,
3.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 308 106 EUR;
3.4. ieguldījums kapitālsabiedrības pamatkapitālā – 85 000 EUR.

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2018.gadam (4.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2018.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu un ielu apgaismojuma izbūvi (5.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2018. gadam šādā apmērā – 1 474 127 EUR  (6.pielikums).
 1. Mārupes novada pašvaldība 2018.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 1. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 1. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes ēkā un pagasta vai pilsētas pārvaldēs, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                         M.Bojārs

 

 

Informācija sadaļā atjaunota 03.09.2019.