Izglītība

Karjeras izglītība

logo

Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana 2021./2022.mācību gadā

 

Saskaņā Ministru kabineta 2016.gada 7.jūnija noteikumiem Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – projekts) Valsts izglītības un attīstības aģentūra  sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām nodrošina projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Projekta ietvaros 2021./2022.mācību gadā pašvaldībām ir pieejams Eiropas Sociālā fonda finansējums pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam atbilstoši Valsts izglītības un attīstības aģentūras aprēķinātajai un piešķirtajai slodzei.  Finansējums tiek piešķirts 2021./2022. mācību gadam par 9 mēnešu periodu no 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.maijam projektā iesaistīto pedagogu karjeras konsultantu atalgojumam, kuri projekta ietvaros 7.-12.klašu grupās īsteno deleģētos sadarbības partnera uzdevumus. Mārupes novada pašvaldībai pieejamais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs par dalību projektā, t.i. projekta turpināšanai, apstiprināts:

*Tiešo izmaksu finansējuma kopsumma EUR 23 625,45

*Netiešās attiecināmās izmaksas (15% no tiešajām attiecināmajām PKK atlīdzības izmaksām (maksimāli plānotās) EUR 3 543,82

 Mārupes novada pašvaldība ar VIAA 2021.gada 1.oktobrī ir noslēgusi sadarbības līgumu par dalību projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”. Projektā piedalās 3 izmēģinājumskolas – Mārupes Valsts ģimnāzija, Babītes vidusskola un Jaunmārupes pamatskola. 2020./2021.mācību gadā Mārupes Valsts ģimnāzija darbu uzsāka ar divām amata vietām,  skolai piešķirta 1, 15 slodzes, Jaunmārupes pamatskolai piešķirtā slodze skolai  – 0, 45 , viena amata vieta un  Babītes vidusskolai  - 0,76 slodzes ar vienu amata vietu. Kopā Mārupes pašvaldībai piešķirtas 2,36 slodzes un projektā nodarbināti 4 pedagogi karjeras konsultanti. Pedagogi karjeras konsultanti  pieņemti darbā Mārupes novada pašvaldības  izglītības iestādēs.

  Projekta īstenošanas termiņš 2021.gada 1.septembra līdz 2022.gada 31.maijam.

Informācija par projekta īstenošanu skolās skatīt – izglītības iestāžu tīmekļa vietnēs.

 

Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. - 2025.gadam

Domes lēmums

Informācija sadaļā atjaunota 06.07.2022.