Attīstības dokumenti

Mārupes novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam

Mārupes novada dome 2021. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 62 (prot.Nr.11) ”Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes uzsākšanu”. Lai nodrošinātu attīstības plānošanas procesa pēctecību atbilstoši jaunajai Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022.-2034.gadam, ir nepieciešams izstrādāt apvienotā novada kopīgu attīstības programmu. Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veikt spēkā esošās Mārupes novada Attīstības programmas 2020.-2026.gadam un Babītes novada Attīstības programmas 2014.-2020.gadam izvērtēšanu un izstrādāt apvienotā novada kopīgu plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Domes lēmums Nr. 62

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde

Noslēgušies sabiedrības iesaistes pasākumi 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros noslēdzies sabiedrības iesaistes pirmais posms, kura ietvaros tika organizēta plaša sabiedriskā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, četras tematiskās darba grupas, četri iedzīvotāju forumi (iedzīvotājiem, uzņēmējiem un teritoriju īpašniekiem un attīstītājiem), divas konsultatīvo padomju sanāksmes, kā arī interaktīva aktivitāte “Mana ideālā dzīvesvieta” (objektu un pakalpojumu kartēšana). Tematiskās darba grupas ietvēra atbilstošo jomu speciālistu un ar nozari saistīto uzņēmēju, biedrību vai institūciju pārstāvju diskusijas, savukārt diskusiju forumos tika dota iespēja jebkuram iedzīvotājam un īpašniekam, attīstītājam, uzņēmējam vai pakalpojumu sniedzējam diskutēt un sniegt priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā.Visi sabiedrības līdzdalības pasākumi tika realizēti līdz 2021. gada 31. maijam.

Aicinām interesentus iepazīties ar "Pārskatu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem" (pieejams šeit), kurā apkopota informācija par notikušajiem pasākumiem, kā arī pielikumos pieejami attālināti organizēto sanāksmju protokoli.

Zemāk iekļautas arī darba grupu, forumu un konsultatīvo padomju laikā sniegtās prezentācijas:

Tematisko darba grupu prezentācijas:

Diskusiju forumu prezentācijas:  

Konsultatīvo padomju sanāksmes prezentācijas:

Interaktīvs pasākums “Mana ideālā dzīvesvieta” norisinājās līdz 2021.gada 31.maijam. Tās ietvaros saņemtos priekšlikumus iespējams apskatīt interaktīvajā kartē. Saite uz karti “Mana ideālā dzīvesvieta” pieejama šeit: www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta,

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros veikto aptauju un tās rezultātiem varat iepazīties šeit

 

Turpinot Stratēģijas izstrādi paredzams, ka stratēģijas projekts tiks nodots publiskajai apspriešanai 2021.gada oktobrī-novembrī, lai nodotu vērtējumam sagatavoto novada vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un galvenās prioritātes, kā arī telpisko attīstības redzējumu. 

Aicinām ikvienu interesentu arī turpmāk iesaistīties jaunā Mārupes novada veidošanā un attīstībā!


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi, saskaņā ar apstiprināto sabiedrības līdzdalības plānu: skatīt šeit

 


Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti:

 

 

Kopsavilkums

Socioloģiskās aptaujas ziņojums

- Infografikas:  

Novadu reforma

Mobilitāte un satiksme

Mabas kapitāla un vides novērtējums

Efektīva novada pārvaldība

Sabiedrības līdzdalība

Uzņēmējdarbība

 


Ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 (sēdes.prot.Nr.21) uzsākta jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis - izstrādāt jaunizveidojamā  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam (turpmāk – IAS), kurā, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmenī noteiktos attīstības virzienus, noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Lēmumu par IAS izstrādi 25.novembrī pieņēmusi arī Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi.

Mārupes novada domes Lēmums

Darba uzdevums

Babītes novada domes Lēmums

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam

Attīstības dokumenti līdz 2021.gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam


Ielu un ceļu programma 2020.-2022. gadam ar grozījumiem

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam ar grozījumiem


2019.gada 23.janvāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.6 “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.-2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”

Rīcības plāns 2017.- 2019.gadam

Investīciju plāns 2017.- 2019.gadam

Ielu un ceļu programma 2017.- 2019.gadam

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2016.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2017.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2018.gadā


Rīcības plāns 2015. – 2017.gadam 

Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

Ielu un ceļu programma 2015. – 2019.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2013.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2014.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2015.gadā

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma
VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”Lejupielādēt
Informācija sadaļā atjaunota 08.10.2021.