Attīstības dokumenti

Mārupes novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam - spēkā

Apstiprināta Attīstības programma 2022.-2028.gadam

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 24.augusta lēmumu Nr.25 (prot.Nr.17) apstiprināta Mārupes novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam. Lēmums pieejams šeit

Apstiprinātā redakcija:

  1. Esošā situācija
  2. Stratēģiskā daļa
  3. Rīcības plāns
  4. Investīciju plāns 2022.-2025.gadam

 

Investīciju plāna trīs gadu periodam un rīcības plāna aktualizācija

2023februāris

2023.gada 28.februārī pieņemts Mārupes novada pašvaldības domes lēmums “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”:

 jūnijs

2023.gada 28.jūnijā pieņemts Mārupes novada pašvaldības domes lēmums "Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028.gadam aktualizētā rīcību un investīciju plāna 2023. - 2025.gadam grozījumu apstiprināšanu"

 novembris

2023.gada 29.novembrī pieņemts Mārupes novada pašvaldības domes lēmums “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam investīciju plāna 2023.-2025.gadam grozījumu apstiprināšanu”.

2024

janvāris

2024.gada 31. janvārī pieņemts Mārupes novada pašvaldības domes lēmums “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam aktualizētā rīcības un investīciju plāna 2024.-2026.gadam apstiprināšanu”.

 aprīlis

2024. gada 24. aprīlī pieņemts Mārupes novada pašvaldības domes lēmums “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam rīcību plāna un investīciju plāna 2024.-2026.gadam grozījumu apstiprināšanu”.


Informācija par notikušo Attīstības programmas 2022.-2028.gadam publisko apspriešanu

Publiskā apspriešana norisinājās no 2022.gada 27.jūnija līdz 29.jūlijam.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notika 2022.gada 18.jūlijā ar iespēju piedalīties gan klātienē, gan attālināti ZOOM platformā:

  • Babītes Kultūrizglītības centrā Piņķos plkst. 14:00

Sanāksmes protokols šeit

  • Mārupes Kultūras namā plkst. 18:00

Sanāksmes protokols šeit

Sanāksmes laikā sniegtā prezentācija pieejama šeit

 

Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam redakcija, par kuru notika publiskā apspriešana

Esošā situācija

Stratēģiskā daļa

Rīcības plāns

Investīciju plāns

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 13.jūnijā pieņēmusi lēmumu Nr. 1 (prot.Nr.11) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. Publiskās apspriešanas periods noteikts no 2022.gada 27.jūnija līdz 29.jūlijam.

Domes lēmums

Pārskats par sabiedrības iesaistes pasākumiem un publisko apspriešanu (pieejams šeit)


INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBAS IESAISTES PASĀKUMIEM

Līdz 2021. gada 17.decembrim bija iespēja sniegt rakstiskus priekšlikumus par Attīstības programmā 2022. - 2028. gadam vērtējamiem un iekļaujamiem pasākumiem novada attīstībai. Priekšlikumi netika saņemti.

Iedzīvotāju diskusiju forumu prezentācijas un sanāksmes protokoli:


Mārupes novada dome 2021. gada 29. septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 62 (prot. Nr. 11) ”Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādes uzsākšanu”. Lai nodrošinātu attīstības plānošanas procesa pēctecību atbilstoši jaunajai Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2022. - 2034. gadam, ir nepieciešams izstrādāt apvienotā novada kopīgu attīstības programmu. Attīstības programmas izstrādes mērķis ir veikt spēkā esošās Mārupes novada Attīstības programmas 2020. - 2026. gadam un Babītes novada Attīstības programmas 2014. - 2020. gadam izvērtēšanu un izstrādāt apvienotā novada kopīgu plānošanas dokumentu, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai. 

Domes lēmums Nr. 62

Attīstības programmas 2022.-2028. gadam izstrādes ietvaros tiek organizēti iedzīvotāju diskusiju forumi: skatīt šeit.

 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam - zaudējusi spēku

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam 

Mārupes novada attīstības plānošanas dokumentus izstrādājuši personu grupas „SIA „Reģionālie projekti” un SIA „Konsorts”” eksperti sa­darbībā ar Mārupes novada spe­ciālistiem, deputātiem, uzņēmējiem, iestāžu vadītājiem un darba grupu dalīb­niekiem.

 

Dokuments zaudējis spēku, Mārupes novada pašvaldības domei ar 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.23 (prot.Nr.1), apstiprinot Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam.

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam - spēkā

Apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam 

 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.23 (prot.Nr.1), apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam.

Stratēģijas gala redakcijā ietverti precizējumi, kas saņemti publiskās apspriešanas laikā, atbilstoši ziņojumā par priekšlikumiem norādītajam. Līdz ar stratēģijas apstiprināšanu, spēku zaudē Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam un Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.

Ar apstiprināto stratēģiju iespējams iepazīties šeit.

Lēmums par stratēģijas apstiprināšanu pieejams šeit.

Paldies visiem, kas iesaistījās novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē, un aicinām līdzdarboties arī turpmāk pie novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes!

Veidosim novadu kopā!

 


 

Informācija par notikušo Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam publisko apspriešanu: 

Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobrī pieņēma lēmums Nr. 41 (prot.Nr.13) “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”. (lēmumu skatīt šeit)

Publiskās apspriešana norisinājās no 2021.gada 15.novembra līdz 17.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika Zoom platformā 2021.gada 6.decembrī plkst. 17:00.

 


Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022-2034 redakcija, par kuru notika publiskā apspriešana:

IAS projekts(skatīt šeit)

Pārskats par IAS izstrādes ietvaros organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem

(skatīt šeit)
Izpētes par patreizējo situāciju: 

- Apdzīvojuma struktūra un demogrāfijas tendences (skatīt šeit)

- Mobilitātes un satiksmes intrastruktūras novērtējums (skatīt šeit)

- Publisko pakalpojumu novērtējums (skatīt šeit)

- Dabas un vides resursu novērtējums (skatīt šeit)

Rakstiskus priekšlikumus par publiskai apspriešanai nodoto Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam varēja iesniegt līdz 2021.gada 17.decembrim.

(Publicētais paziņojums par apspriešanu (skatīt šeit))


Informācija par līdz šim notikušajiem sabiedrības iesaistes pasākumiem: 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros noslēdzies sabiedrības iesaistes pirmais posms, kura ietvaros tika organizēta plaša sabiedriskā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, četras tematiskās darba grupas, četri iedzīvotāju forumi (iedzīvotājiem, uzņēmējiem un teritoriju īpašniekiem un attīstītājiem), divas konsultatīvo padomju sanāksmes, kā arī interaktīva aktivitāte “Mana ideālā dzīvesvieta” (objektu un pakalpojumu kartēšana). Tematiskās darba grupas ietvēra atbilstošo jomu speciālistu un ar nozari saistīto uzņēmēju, biedrību vai institūciju pārstāvju diskusijas, savukārt diskusiju forumos tika dota iespēja jebkuram iedzīvotājam un īpašniekam, attīstītājam, uzņēmējam vai pakalpojumu sniedzējam diskutēt un sniegt priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā.Visi sabiedrības līdzdalības pasākumi tika realizēti līdz 2021. gada 31. maijam.

Aicinām interesentus iepazīties ar "Pārskatu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem" (pieejams šeit), kurā apkopota informācija par notikušajiem pasākumiem, kā arī pielikumos pieejami attālināti organizēto sanāksmju protokoli.

Zemāk iekļautas arī darba grupu, forumu un konsultatīvo padomju laikā sniegtās prezentācijas:

Tematisko darba grupu prezentācijas:

Diskusiju forumu prezentācijas:  

Konsultatīvo padomju sanāksmes prezentācijas:

Interaktīvs pasākums “Mana ideālā dzīvesvieta” norisinājās līdz 2021.gada 31.maijam. Tās ietvaros saņemtos priekšlikumus iespējams apskatīt interaktīvajā kartē. Saite uz karti “Mana ideālā dzīvesvieta” pieejama šeit: www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta,

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros veikto aptauju un tās rezultātiem varat iepazīties šeit


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros tika organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi, saskaņā ar apstiprināto sabiedrības līdzdalības plānu: skatīt šeit 


Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros veiktās aptaujas rezultāti:

Kopsavilkums

Socioloģiskās aptaujas ziņojums

- Infografikas:  

Novadu reforma

Mobilitāte un satiksme

Dabas kapitāla un vides novērtējums

Efektīva novada pārvaldība

Sabiedrības līdzdalība

Uzņēmējdarbība


Ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 (sēdes.prot.Nr.21) uzsākta jaunizveidojamā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde. Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis - izstrādāt jaunizveidojamā  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam (turpmāk – IAS), kurā, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmenī noteiktos attīstības virzienus, noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Lēmumu par IAS izstrādi 25.novembrī pieņēmusi arī Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi.

Mārupes novada domes Lēmums

Darba uzdevums

Babītes novada domes Lēmums

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam

Nozaru plāni un stratēģijas

 

Uzņēmējdarbības veicināšanas plānsPLĀNS
Mārketinga plāns 2023. gadamPLĀNS

Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020. - 2026.gadam

 

Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020. - 2026.gadam

Mārupes novada izglītības attīstības stratēģija 2020. - 2026.gadam Rīcības plāns

Mārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānsMārupes novada Ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns
Mārupes novada pašvaldības Energopārvaldības plāns

2021.gada 24.februāra Mārupes novada domes lēmums Nr.6 "Par Mārupes novada pašvaldības energopārvaldības plāna apstiprināšanu"

Mārupes novada pašvaldības Energopārvaldības plāns

Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2023. gadam

Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2022. gadam 

PLĀNS 2023

 

Tūrisma un aktīvās atpūtas plāns 2022. gadam

Attīstības dokumenti līdz 2021.gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam

Mārupes novada Attīstības programma 2013.-2019. gadam


Ielu un ceļu programma 2020.-2022. gadam ar grozījumiem

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam

Investīciju plāns 2020.-2022.gadam ar grozījumiem


2019.gada 23.janvāra Mārupes novada Domes lēmums Nr.6 “Par Mārupes novada attīstības programmas 2013.-2019.gadam aktualizētā rīcības plāna un investīciju plāna 2017.-2019.gadam grozījumu apstiprināšanu”

Rīcības plāns 2017.- 2019.gadam

Investīciju plāns 2017.- 2019.gadam

Ielu un ceļu programma 2017.- 2019.gadam

Mārupes novada pašvaldības speciālā budžeta - ceļu un ielu fonda vidējā termiņa programma 2019.-2021.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2016.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2017.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.- 2019. gadam īstenošanu 2018.gadā


Rīcības plāns 2015. – 2017.gadam 

Investīciju plāns 2015.-2017.gadam

Ielu un ceļu programma 2015. – 2019.gadam

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2013.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2014.gadā

Pārskats par Mārupes novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam īstenošanu 2015.gadā

Mārupes novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2016. – 2020.gadam1.daļa – Esošās situācijas analīze
2.daļa – Alternatīvu izvērtējums un rīcības plāns
Rīcības plāns
Mārupes novada Tūrisma attīstības stratēģija 2016.-2020.gadamLejupielādēt
Mārupes novada Kultūrvides attīstības un tradīciju plāns

1.daļa - Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze
2.daļa - Alternatīvu analīze un rīcības plāns
3.daļa - Pielikums. Mārupes novada kultūras iestāžu prezentācijas

2016.gada 30.novembra Mārupes novada Domes lēmums Nr.31 Par Mārupes novada kultūrvides attīstības un tradīciju plāna" apstiprināšanu

Mārupes novada Pilsētvides mārketinga un komunikācijas stratēģija1.daļa Mārupes novada raksturojums un analīze
2.daļa Mārketinga programma
VRAA iniciēts pilotprojekts “Teritoriālā mārketinga stratēģija Latvijas pašvaldībām: Mārupes novada gadījums”Lejupielādēt

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.04.2024.