Kultūra

Novadpētniecība

Mārupes Vēstis

 

 

Bibliotēkas dati reģiona novadpētniecības datu bāzē

Novadpētniecības materiāli tiek aprakstīti atbilstoši Latvijas Nacionālās Bibliotēkas Standartizācijas nodaļas apstiprinātajiem standartiem un vadlīnijām.

Informācija par novadpētniecības materiāliem bibliotēkā ir pieejama vienkopus elektroniskajā datubāzē (novadpētniecība e-katalogā).

 

Novadpētniecības mapes Mārupes novada bibliotēkā

Nr.

Nosaukums

Laika posms, par kuru apkopoti dokumenti

1

IZGLĪTĪBA BABĪTES NOVADĀ

1986 – 2020

2

BABĪTES NOVADA PAŠVALDĪBAS BIBLIOTĒKA LAIKU LOKOS

No 2011

3

PIŅĶU BAZNĪCA

No 1998

4

SPORTS BABĪTES NOVADĀ

2005 – 2020

5

BŪVNIECĪBA BABĪTES NOVADĀ

2005 – 2020

6

ZIEMASSVĒTKU KAUJAS BABĪTES NOVADĀ

1920 – 2019

7

CEPTUVE “LĀČI ”

No 1999.

8

KULTŪRA BABĪTES NOVADĀ

2005 – 2021

9

BABĪTES NOVADA DABA

No 1931

10

SALAS PAGASTA VĒSTURE

No 1975

11

BABĪTES NOVADS UN TĀ VĒSTURE

2009 – 2020

12

BABĪTES PAGASTA VĒSTURE

1932 –2021

13

SIA  “LABIE KOKI”

No 2013

14

UZŅĒMĒJDARBĪBA BABĪTES NOVADĀ

No 2005

15

MĀRUPES NOVADS

No 1986

16

MĀRUPES NOVADNIEKI

No 2004

17

BIBLIOTĒKAS PASĀKUMI

No 2020

18

IEPAZĪSTI PERSONĀLIJAS

No 1924

19

IEVĒROJAMĀKIE CILVĒKI BABĪTES NOVADĀ

1925 – 2022

20

PĀRŠĶIRSTOT FOTALBUMUS

1940 – 1996

Novadpētniecības resursi bibliotēkā

Bibliotēka ir kā ceļvedis lokālā kultūras mantojuma resursu pasaulē, kas iepazīstina ar pieejamo, apkopoto informāciju un ziņo par citiem resursiem interesējošajā tēmā. 

Atbilstoši Bibliotēkas novadpētniecības koncepcijai 2021.-2026. gadam, novadpētniecības darba mērķi:

1) atklāt sava novada novadpētniecības unikalitāti;

2) saglabāt kultūrvēsturiskās liecības par vietējās kopienas dzīvi un vidi nākamajām paaudzēm;

3) nodrošināt materiālu pieejamību interesentiem un pētniekiem.

Novadpētniecības darba uzdevumi ir vākt un uzkrāt, sistematizēt un klasificēt, saglabāt un nodrošināt pieejamību, izmantot un popularizēt – novadpētniecības materiālus.

Bibliotēkā informācija tiek uzkrāta fiziskā veidā bibliotēkas novadpētniecības krājumā (mapēs) un elektroniski novadpētniecības datubāzē.

Resursi tiek komplektēti, izvērtējot pieejamos dokumentus par Mārupes novadu: grāmatas, periodika raksti, pašvaldības informatīvais izdevums u.c. Novadpētniecības krājums tiek regulāri papildināts ar jauniem materiāliem, kas apkopoti un sistematizēti tematiskās mapēs; tiem tiek veidoti apraksti novada datubāzē. Krājumā ir arī bukleti, kvalifikācijas darbs, fotoalbumi ar aprakstiem rokrakstā un attēli ar aprakstiem, kā arī pašvaldības periodisko izdevumu “Babītes Ziņas” (līdz ATR 2021.g.) un “Mārupes Vēstis” (pēc ATR 2021.g.) obligātie eksemplāri.  

Līdz 2021. gadam aptvertā izpētes teritorija bijusi Babītes novads, kas glabā Latvijas vēsturei nozīmīgus notikumus (piem. Ziemassvētku kaujas) un vietas ar kultūrvēsturisku vērtību (piem. Sv. Jāņa Piņķu baznīca). Ir apkopota informācija par agrāk šeit dzīvojušām, strādājušām vai šim novadam pietuvinātām ievērojamām personībām (publicists un redaktors Ansis Leitāns, aktieris Eduards Pāvuls, rododendru selekcionārs prof. Rihards Kondratovičs, vietējā vēsturniece Aina Kvēpa u.c.). Spuņciemā atrodas Babītes Kultūrizglītības centra filiāle Salas pagastā “Vietvalži”, kur iekārota izstāžu zāle ar iespēju izzināt seno Salas pagasta vēsturi un iepazīties ar Eduarda Pāvula memoriālās istabas eksponātiem. Bibliotēka novadpētniecībā sadarbojas ar vietējiem vēsturniekiem (piem. Mārtiņš Mitenbergs, Inga Sarma) un Sv. Jāņa Piņķu draudzi. Pēc 2021. gada novadpētniecības materiāli tiek papildināti ar dokumentiem par kādreizējo un esošo Mārupes novada teritoriju. 

Grāmatas, kas ievietotas bibliotēkas brīvpieejas krājumā un kurās atrodama informācija par novadu vai kuras uzrakstījuši novadnieki, tiek marķētas ar īpašu uzlīmi - to atpazīstamībai. 

Novadpētniecības materiālu popularizēšanai Mārupes novada bibliotēkā regulāri tiek veidotas tematiskas izstādes.

Novadpētniecības attīstības politika

Bibliotēku novadpētniecība ir bibliotēkas apkalpojamās teritorijas (novada, apkaimes) vispusīga izpēte. Bibliotēku novadpētniecības darba pamats ir novadpētniecības literatūra.  Bibliotēku novadpētniecības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvas (objektīvas, ticamas) novadpētniecības informācijas pieejamību par bibliotēkas apkalpojamo teritoriju (novadu, apkaimi, reģionu).pagātnē, tagadnē un nākotnes perspektīvā visās zinātņu nozarēs un vietējās kopienas pagātnē.

Novadpētniecības krājuma veidošana

Novadpētniecības krājuma veidošanas principi:

Prioritāri komplektējami unikāli materiāli ar vēsturisku, kultūrvēsturisku, zinātnisku vai māksliniecisku vērtību, vai praktisku nozīmi vietējās kopienas dzīvē.

Komplektējami arī materiāli par mūsdienām un neseno pagātni, lai fiksētu un saglabātu vietējās sociālās, ekonomiskās un kultūras aktivitātes un sasniegumus.

Novadpētniecības darbā jāaptver un jāatspoguļo novads visā kultūru daudzveidībā.

Noteicamais novadpētniecības krājuma aptvērums (tematiskais, ģeogrāfiskais, hronoloģiskais, valodas u.c.):

  • komplektēšanas avoti (abonētie izdevumi, dāvinājumi u.c.),
  • novadnieku atlases kritēriji (dzimis, audzis, dzīvo(dzīvojis), mācījies, devis paliekošu ieguldījumu novada vēstures vai  vēstures vai mūsdienu procesu nianses u.c.),
  • ar novadu saistītā daiļlliteratūras komplektēšana ( novadnieku darbi, darbības vieta-novads u.c.).

 


Kontaktpersona jautājumos par novadpētniecības materiāliem bibliotēkā: Ieva Ķēde, 67914445, ieva.kede@marupe.lv.

Informācija sadaļā atjaunota 07.05.2024.