Sabiedrība

Materiālā palīdzība

Pabalsts apbedīšanai

Pabalsts tiek izmaksāts personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Mārupes teritorijā, apbedīšanu. Pabalsta apmērs 200 eiro.

 

Pabalsts politiski represētajām personām

Tiesības saņemt šo pabalstu ir politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas pamata dzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Pabalsta apmērs 150 eiro gadā.

 

Pabalsts astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām

Pabalsts tiek piešķirts neņemot vērā klienta sociālo statusu personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā. Pabalsta apmērs, sasniedzot 80, 85,90 gadus - 75 eiro, sasniedzot 91-99 gadu vecumu - 75 eiro gadā. Sasniedzot 100 gadu vecumu - 100 eiro gadā.

 

Pabalsts jaundzimušo aprūpei

Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra, mēbeļu un citu priekšmetu iegādei. Pabalsta apmērs par katru jaundzimušo 200 eiro, ja viens no vecākiem deklarēts Mārupes novadā, 400 eiro - ja abi vecāki deklarēti Mārupes novadā ne mazāk kā vienu gadu.

 

Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu apmaksai

Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu (Human papilloma virus-HPV) apmaksai 13-21 gadus vecām personām, kuras pēc vecuma neatbilst valsts noteiktai programmai valsts apmaksātas vakcīnas saņemšanai. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot čeku par saņemtu pirmo un otro vakcīnas devu. Vakcīnas pirmās devas saņemšanas brīdī personai jābūt deklarētai Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai personai pienākošos pabalstu par vakcīnu saņem viens no vecākiem. Vakcīna tiek apmaksāta pilnībā.

 

Pabalsts aizbildnim par aizbilstamā aprūpi

Pabalstu saņem uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo. Pabalsta apmērs 100 eiro mēnesī.

 

Pabalsts transporta pakalpojumiem

Pabalstu piešķir personai, kura izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, ir vecāka par 70 gadiem. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā 100 eiro apmērā.

 

Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem

Pabalsts paredzēts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem. Pabalsta apmērs 150 eiro gadā.

 

Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem

Ikmēneša pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze. Pabalstu var saņemt, saskaņā ar ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par hemodialīzes saņemšanu. Pabalsta apmērs 75 eiro mēnesī.

 

Pabalsts tuberkulozes slimniekiem

Ikmēneša pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem, saskaņā ar ārstējošā ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu. Pabalsta apmērs 75 eiro mēnesī.

 

Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem

Pabalsts tiek piešķirts tikai bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa un tiek pārskaitīts nometnes rīkotājam par bērna dalību nometnē. Pabalsta apmērs līdz 200 eiro gadā.

 

Pabalsts pneimokoka vakcīnas apmaksai personām, kuras sasniegušas 65 gadu vecumu 

Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot izdevumus apliecinošu dokumentu. Vakcīna tiek apmaksāta pilnā apmērā.

 

Pabalsts mājokļa pielāgošanai

Pabalsts mājokļa pielāgošanai personai pārvietošanās grūtībām, kurām noteikta 1. vai 2. grupas invaliditāte vai bērnam ar invaliditāti no 5 gadu vecuma, ja mājoklis ir personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu un tā apmēru pieņem uz ergoterapeita novērtējuma par personas vai personas aprūpē esoša bērna spējām un nepieciešamo fiziskās vides pielāgojumu, kā arī uz mājokļa pielāgošanas darbu un materiālu izmaksu aprēķina un izdevumus apliecinoša dokumenta pamata.

Informācija sadaļā atjaunota 25.03.2021.