Mārupes novads

Sabiedrības līdzdalības pasākumi

Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde

Informācija par notikušo Attīstības programmas 2022.-2028.gadam publisko apspriešanu

 

Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 13.jūnija lēmums Nr.1 (prot.Nr.11) “Par Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

Publiskās apspriešanas periods norisinājās no 2022.gada 27.jūnija līdz 29.jūlijam. Notika divas publiskās apspriešanas sanāksmes 2022.gada 18.jūlijā Piņķos un Mārupē, kurās bija iespēja piedalīties gan klātienē, gan izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.

 

Publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi 

Pārskats par sabiedrības iesaistes pasākumiem un publisko apspriešanu 

 


Attīstības programmas izstrādes pamatojums

Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrāde uzsākta ar 2021.gada 29.septembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 62 (prot.Nr.11). Informāciju par pieņemto lēmumu skaties šeit sadaļā Mārupes novada Attīstības programma 2022.-2028.gadam.

Sabiedrības līdzdalības pasākumu plāns

Apvienoto novadu Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādāšanas gaitā līdz 2021.gada 31.maijam tika veikta virkne pasākumu sabiedrības iesaistei (iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujas, četras tematiskās darba grupas, četri iedzīvotāju forumi, divas konsultatīvās padomes, interaktīva aktivitāte), lai iegūtu sabiedrības viedokļus un priekšlikumus par turpmāko apvienotā Mārupes novada attīstību. Lai nodrošinātu attīstības plānošanas dokumentu pēctecību, izstrādājot Attīstības programmu 2022.-2028.gadam, tiks ņemti vērā iepriekš veiktās aptaujas (2021.gada 8.februāris – 1.marts)rezultāti un tematiskajās darba grupās pārrunātais par sekojošām jomām:

 • Mobilitāte, transporta infrastruktūra un apdzīvojuma struktūra;
 • Novada profils un publiskie pakalpojumi;
 • Uzņēmējdarbība un konkurētspēja;
 • Vides resursi un energoefektivitāte.

Ar pārskatu par organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstādes ietvaros var iepazīties šeit.

Plānotie sabiedrības iesaistes pasākumi Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes ietvaros saskaņā ar apstiprināto līdzdalības plānu:

Sabiedrības līdzdalības pasākumiPlānotās sabiedrības līdzdalības mērķgrupasPlānotā pasākuma vieta/ platformaPlānotais norises laiks

Publiskā apspriešana

https://www.marupe.lv/lv/marupes-novada-pasvaldiba/attistiba-un-planosana/attistibas-dokumenti

Ikviens Mārupes novada iedzīvotājs, nevalstiskās organizācijas, komersanti
 • Babītes Kultūrizglītības centrā (Jūrmalas iela 14A, Piņķos);
 • Mārupes Kultūras namā (Daugavas iela 29, Mārupe).

Abās sanāksmēs iespējams piedalīties gan klātienē, gan izmantojot tiešsaistes platformu ZOOM.

Saite uz sanāksmi - https://ej.uz/publiska-apspriesana-AP

Meeting ID: 393 653 4317

Parole: AP2028

2022.gada 18.jūlijā

plkst. 14.00

plkst. 18.00

Iedzīvotāju diskusiju forumi:

 • Mārupe (Mārupe, Tīraine);
 • Jaunmārupe (Jaunmārupe, Vētras, Skulte);
 • Babīte (Babīte, Piņķi, Salas pagasts).

Notikušo prezentāciju materiāli un sanāksmes protokoli pieejami sadaļā ATTĪSTĪBAS DOKUMENTI - šeit! 

Ikviens Mārupes novada iedzīvotājs, nevalstiskās organizācijas, komersanti

ZOOM

Saite uz sanāksmi: https://ej.uz/AP-forumi 

 

ID: 817 679 5216

Parole: APforums

01.02. plkst. 17:00

07.02. plkst. 15:00

10.02. plkst. 18:00

Konsultatīvās padomes:

 • Sporta un aktīvās atpūtas padome;
 • Izglītības un jaunatnes padome;
 • Kultūrvides un tūrisma padome;
 • Uzņēmējdarbības padome;
 • Apkaimju padome.
Konsultatīvo padomju locekļiZOOM

2022.gadā:

15.februārī;

10.martā;

7.februārī;

24.februārī;

3.martā.

Izstrādātās AP publiskā apspriešanaIkviens Mārupes novada iedzīvotājs un komersantsZOOMPlānots 2022.gada aprīlī - maijā

 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034. gadam - spēkā

Apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam 

 

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022.gada 26.janvāra lēmumu Nr.23 (prot.Nr.1), apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034.gadam.

Stratēģijas gala redakcijā ietverti precizējumi, kas saņemti publiskās apspriešanas laikā, atbilstoši ziņojumā par priekšlikumiem norādītajam. Līdz ar stratēģijas apstiprināšanu, spēku zaudē Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013.-2026.gadam un Babītes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam.

Ar apstiprināto stratēģiju iespējams iepazīties šeit.

Lēmums par stratēģijas apstiprināšanu pieejams šeit.

Paldies visiem, kas iesaistījās novada ilgtspējīgas stratēģijas izstrādē, un aicinām līdzdarboties arī turpmāk pie novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes!

Veidosim novadu kopā!

 


Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Izstrādātā Ilgstspējīgas attīstības stratēģija publiskai apspriešanai tika nodota ar Mārupes novada pašvaldības domes 2021.gada 27.oktobra lēmumu Nr. 41 (prot.Nr.13).

Publiskās apspriešana noritēja laikā no 2021.gada 15.novembra līdz 17.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme notika Zoom platformā 2021.gada 6.decembrī plkst. 17:00.

 

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam projekts, par kuru notika publiskā apspriešana:

IAS projekts

 

(skatīt šeit)

 

Pārskats par IAS izstrādes ietvaros organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem

(skatīt šeit)

 

 

Izpētes par patreizējo situāciju: 

 

 

 

 

- Apdzīvojuma struktūra un demogrāfijas tendences (skatīt šeit)

- Mobilitātes un satiksmes intrastruktūras novērtējums (skatīt šeit)

- Publisko pakalpojumu novērtējums (skatīt šeit)

- Dabas un vides resursu novērtējums (skatīt šeit)

 

 

Ar IAS projektu un pārējo ar IAS izstrādi saistīto dokumentāciju iespējams iepazīties arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana, saite uz dokumentu: https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19602


Sabiedrības iesaistes pasākumi IAS izstrādes laikā

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrādes ietvaros noslēdzies sabiedrības iesaistes pirmais posms, kura ietvaros tika organizēta plaša sabiedriskā iedzīvotāju un uzņēmēju aptauja, četras tematiskās darba grupas, četri iedzīvotāju forumi (iedzīvotājiem, uzņēmējiem un teritoriju īpašniekiem un attīstītājiem), divas konsultatīvo padomju sanāksmes, kā arī interaktīva aktivitāte “Mana ideālā dzīvesvieta” (objektu un pakalpojumu kartēšana). Tematiskās darba grupas ietvēra atbilstošo jomu speciālistu un ar nozari saistīto uzņēmēju, biedrību vai institūciju pārstāvju diskusijas, savukārt diskusiju forumos tika dota iespēja jebkuram iedzīvotājam un īpašniekam, attīstītājam, uzņēmējam vai pakalpojumu sniedzējam diskutēt un sniegt priekšlikumus par jaunizveidojamā novada attīstību kopumā.Visi sabiedrības līdzdalības pasākumi tika realizēti līdz 2021. gada 31. maijam.

Aicinām interesentus iepazīties ar "Pārskatu par Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros organizētajiem sabiedrības līdzdalības pasākumiem" (pieejams šeit), kurā apkopota informācija par notikušajiem pasākumiem, kā arī pielikumos pieejami attālināti organizēto sanāksmju protokoli.

Zemāk iekļautas arī darba grupu, forumu un konsultatīvo padomju laikā sniegtās prezentācijas:

Tematisko darba grupu prezentācijas:

Diskusiju forumu prezentācijas:  

Konsultatīvo padomju sanāksmes prezentācijas:

Interaktīvs pasākums “Mana ideālā dzīvesvieta” norisinājās līdz 2021.gada 31.maijam. Tās ietvaros saņemtos priekšlikumus iespējams apskatīt interaktīvajā kartē. Saite uz karti “Mana ideālā dzīvesvieta” pieejama šeit: www.ej.uz/mana-ideala-dzivesvieta,

Ar Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros veikto aptauju un tās rezultātiem varat iepazīties šeit

 

Turpinot Stratēģijas izstrādi paredzams, ka stratēģijas projekts tiks nodots publiskajai apspriešanai 2021.gada oktobrī-novembrī, lai nodotu vērtējumam sagatavoto novada vīziju, ilgtermiņa stratēģiskos mērķus un galvenās prioritātes, kā arī telpisko attīstības redzējumu. 

Aicinām ikvienu interesentu arī turpmāk iesaistīties jaunā Mārupes novada veidošanā un attīstībā!

 


Stratēģijas izstrādes pamatojums

Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034. gadam izstrāde uzsākta ar Mārupes novada domes 2020.gada 25.novembra lēmumu Nr.20 (prot.Nr.21). 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis - izstrādāt jaunizveidojamā  Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2022.-2034.gadam (turpmāk – IAS), kurā, izvērtējot nacionālā un reģionālā līmenī noteiktos attīstības virzienus, noteikts vietējās pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Lēmumu par IAS izstrādi 25.novembrī pieņēmusi arī Babītes novada dome, jo Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrāde attiecas uz jaunizveidojamā Mārupes novada kopīga dokumenta izstrādi. Informācija par pieņemto lēmumu skaties šeit sadaļā Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2034.gadam izstrāde.

Sabiedrības iesaistes pasākumu plāns 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022.-2034. gadam izstrādes ietvaros tiek organizēti sabiedrības līdzdalības pasākumi, saskaņā ar apstiprināto sabiedrības līdzdalības plānu (skatīt šeit).

Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020.-2025.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada Izglītības dienests izstrādā Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plānu 2020.-2026.gadam. Izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada jauniešu domes, Sociālā dienesta, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības un jaunatnes konsultatīvās padomes dalībnieki.

Plāna mērķis ir noteikt Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, lai uzlabotu jauniešu dzīves kvalitāti novadā.

Jaunatnes politikas attīstības plāns būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

Dokuments tika konceptuāli izskatīts un apstiprināts Izglītības un jaunatnes konsultatīvajā padomē 2020.gada 10.augustā.

Aicinām iesaistīties minētā dokumenta izstrādē, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus uz e-pastu izglitibas.dienests@marupe.lv  vai rakstiski adresējot Mārupes novada Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167,  vai zvanot pa tālruni - 67687143.

Mārupes novada Jaunatnes politikas attīstības plāns 2020.-2025.gadam 

Statistisks apkopojums un jauniešu viedokļu izpēte Mārupes novadā

Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes Izglītības dienests ir uzsācis darbu pie Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāna 2020. – 2025.gadam. Plāna izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta speciālisti, novada izglītības iestāžu pedagogi karjeras konsultanti, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki. Plāna mērķis ir Mārupes pašvaldības izglītības iestādēs ieviest strukturēti pēctecīgu, visiem skolēniem pieejamu, karjeras izglītības sistēmu, pilnveidot un padziļināt skolēnu karjeras vadības prasmes un sniegt iespējas katram skolēnam tās apgūt viņam vispiemērotākajā veidā, sniegt skolēniem iespēju saņemt profesionālu pedagoģiskā personāla karjeras attīstības atbalstu.

Dokuments tika konceptuāli izskatīts un apstiprināts Izglītības un jaunatnes konsultatīvajā padomē 2020.gada 10.augustā.

Aicinām iesaistīties minētā dokumenta izstrādē, iesniedzot rakstiskus priekšlikumus uz e-pastu izglitibas.dienests@marupe.lv vai rakstiski adresējot Mārupes novada Izglītības dienestam, Konrāda ielā 5, Mārupē, Mārupes novads, LV-2167.

Mārupes novada izglītības iestāžu karjeras izglītības plāns 2020. – 2025.gadam

Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam izstrāde norisinājās laikā no 2018.gada decembra līdz 2020.gada februārim.

Mārupes novada Attīstības programma 2020.-2026.gadam apstiprināta ar Mārupes novada domes 2020.gada 26.februāra lēmumu Nr.14 (prot.Nr.3, pielikums Nr.14). Informācija par pieņemto lēmumu un Attīstības programmas redakcija pieejama Mājas lapas sadaļā Attīstība un plānošana/Attīstības dokumenti/Attīstības programma 2020.-2026.gadam.

Attīstības programmas izstrādes ietvaros tika organizēta sabiedrības līdzdalība uzsākot redakcijas izstrādi, kā arī veicot tās publisko apspriešanu, saskaņā ar apstiprināto sabiedrības līdzdalības plānu (skatīt šeit)

2019.gada vasarā notikušo sabiedrības līdzdalības pasākumu protokoli: 

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Tīrainē PROTOKOLS Nr.1

2019.gada 12.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Mārupē PROTOKOLS Nr.2

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Skultē PROTOKOLS Nr.3

2019.gada 17.jūnija Mārupes novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gada izstrādes iedzīvotāju forumu sanāksmes Jaunmārupē PROTOKOLS Nr.4

Izstrādātās Attīstības programmas publiskā apspriešana noritēja laikā 2019.gada 11.novembra līdz 11.decembrim. Tās ietvaros tika organizētas divas publiskās apspriešanas sanāksmes:

- 2019.gada 28.novembra sanāksme Mārupes kultūras namā -  protokols

- 2019.gada 2.decembra sanāksme Mazcenas bibliotēkā -  protokols

Publiskās apspriešanas sanāksmju prezentācijas: AP izstrāde, Vides pārskata izstrāde

Izglītības attīstības stratēģijas 2020. – 2026.gadam izstrāde

Informējam, ka Mārupes novada domes uzdevumā SIA “Dynamic University” ir uzsākusi darbu pie Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam. Stratēģijas izstrādes procesā piedalās Izglītības dienesta, novada izglītības iestāžu, Attīstības nodaļas speciālisti un Izglītības konsultatīvās padomes dalībnieki.

Stratēģijas mērķis ir apzināt pašreizējo situāciju un pastāvošos izaicinājumus, un noteikt Mārupes novada izglītības attīstības tendences un iespējamās nākotnes vajadzības pirmsskolā, pamatizglītībā, vidējā izglītībā, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā, karjerizglītībā, pieaugušo izglītībā, iekļaujošajā izglītībā, speciālajā un neformālajā izglītībā. Stratēģijā tiks noteikti izglītības attīstības mērķi, prioritātes, rīcības virzieni un pasākumi, un tā būs pamats pašvaldības budžeta plānošanai un finansējuma piesaistei izglītības attīstības projektiem nākotnē.

2019.gada 13.maijā notikusi diskusija un uzklausīti viedokļi "Mārupes novada izglītības attīstības stratēģijas 2020.-2026. gadam" izstrādei:

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PROTOKOLS

13.05.2019. DARBSEMINĀRA PREZENTĀCIJA - Mārupes novada Izglītības attīstības stratēģija 2020.-2026. gadam

13.05.2019.  DARBSEMINĀRA REZULTĀTI

Co2mmunity – projekts zaļākai nākotnei

co2

Mārupes novada pašvaldība kā asociētais partneris sadarbībā ar Rīgas Plānošanas reģionu INTERREG VB Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam ietvaros kopā ar vēl citām 8 Eiropas valstīm ir iesaistījusies projektā “Co2mmunity” par vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanu un kopfinansēšanu. Projekta ieviešanas laiks ir no 2017.gada 1.oktobra līdz 2020. gada 1.oktobrim.

co22

Projekta mērķis ir palielināt sabiedrības zināšanas par kopienu enerģijas projektu attīstību, palielināt politikas veidotāju un energoplānošanas speciālistu kapacitāti atbalstīt atjaunojamo energoresursu izmantošanu kopienu enerģijas projektos un veicināt atjaunojamo energoresursu plašāku un efektīvāku izmantošanu.

co23

Par kopienu enerģijas projektiem sauc projektus, ko veido, ievieš un līdzfinansē paši iedzīvotāji sadarbībā ar pašvaldību, biznesa sektoru u.c. Tie ir fundamentāli svarīgi un sniedz būtisku ieguldījumu augstāka atjaunojamās enerģijas īpatsvara sasniegšanai enerģijas ražošanā Eiropā.
Projekta ietvaros Mārupes novada pašvaldībā plānots izveidot vietējo iedzīvotāju grupu (kopienu) atjaunojamās enerģijas projektu kopradīšanai un īstenot kopienu enerģijas pilotprojektu. 
co24

•    2017. gada jūnijā Mārupes pašvaldībā saņemti pozitīvi lēmumi par dalību starptautiskos projektos. Kā viens no tiem ir apstiprinājums Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam projektam “Co2mmunity” par kopsadarbības projektu atjaunojamo energoresursu jomā, kura ietvaros piedalīsies projekta partneri no 8 valstīm (Vācija, Dānija, Igaunija, Somija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Latvija).

•    2018. gada septembrī veikta aptauja par kopienu enerģijas projektu attīstību. Tās mērķis bija noskaidrot novada iedzīvotāju ieinteresētību energoefektīvu risinājumu ieviešanā, kā arī enerģētisko resursu taupīšanas un optimizācijas paradumus. Aptaujā kopā piedalījās 42 novada iedzīvotāji. Aptaujas rezultāti parādīja, ka 76% respondentu vēlas vairāk izprast energoefektivitātes pamatprincipus un uzzināt, kā būt energoefektīvam ikdienā, pārējie jau ir pietiekami labi informēti. Nedaudz vairāk kā 70 % aptaujāto nākotnē būtu interese izmantot kādus inovatīvus risinājumus enerģijas patēriņa samazināšanai savā mājvietā. Šie rezultāti norāda uz to, ka daļai novada iedzīvotāju ir liela interese par energoefektivitātes risinājumiem.

•    2018. gada 25.oktobrī tika organizēta diskusija ar iedzīvotājiem par energoefektivitātes risinājumiem novadā. Pasākumā kopumā piedalījās ap 20 dalībnieki, kuri tika iepazīstināti ar š.g. septembrī notikušo iedzīvotāju aptauju novadā.

•    2019. gada 27.martā Mārupes novada dome uzņēma projekta partnerus no astoņām Eiropas valstīm - Vācijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas. Mēs varam lepoties ar 2014. gadā Jaunmārupes pamatskolā uzstādīto saules siltuma enerģijas kolektoru sistēmu un saules PV paneļu sistēmu elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem.  Lai aplūkotu siltā ūdens un elektroenerģijas ieguvei uzstādītās sistēmas klātienē, „Co2mmunity” projekta partneri apmeklēja Jaunmārupes pamatskolu. Šī projekta ietvaros tieši Jaunmārupes pamatskolā tiks izveidots monitoringa stacijas modelis, kā rezultātā ikvienam būs iespēja iepazīties ar saules radītās enerģijas ietaupījumu, interaktīvi atspoguļojot to Mārupes pašvaldības mājaslapā.

•    Vizītei par godu, parādot skolēnu un viņu vecāku iesaisti ne tikai energoefektivitātes jomā, bet arī vides aizsardzībai nozīmīgos jautājumos -  Jaunmārupes pamatskolas 1. – 3. klases skolēni kopā ar vecākiem izgatavoja lampas un to abažūrus, izmantojot mājās atrodamus priekšmetus – piena pakas, kartona kastes, plastmasas pudeles u.c.
4.–9. klašu skolēni izgatavoja dažādas saimniecībā noderīgas lietas no plastmasas maisiņiem, mūžu nokalpojušiem krekliem, avīzēm un citiem sadzīves priekšmetiem, sniedzot tiem jaunu pielietojumu. Lai noteiktu oriģinālākās idejas, projekta partneri tika aicināti iejusties starptautiskas žūrijas lomā, balsojot par viņuprāt interesantākajiem izstādes darbiem. Viesi ļoti atzinīgi vērtēja paveikto, kā arī uzteica skolēnu izpratni par resursu taupības nozīmīgumu. Skolotājiem klasēs pārrunājot energoefektivitātes jautājumus, katra klase radīja plakātu, aicinot taupīt energoresursus, izvēlēties dabai draudzīgu dzīvesveidu un ieviest inovatīvus enerģijas ieguves risinājumus.

•    Pēc pašvaldības iniciatīvas viens no bērnu veidotajiem plakātiem ir pārtapis informatīvā skrejlapā, kuru ikkatrs mārupietis saņēma savā pastkastītē kopā ar izdevumu “Mārupes Vēstis”. Daļa no Jaunmārupes skolēnu veidotajiem plakātiem tika izstādīti Mārupes novada domē, Daugavas ielā 29, lai ikviens novada iedzīvotājs var aplūkot tos un smelties iedvesmu zaļākam dzīvesveidam.

•    2019. gada 13. septembrī norisinājās Co2mmunity ekspertu sanāksme, kurā tika diskutēts par iespējamiem energoefektivitātes risinājumiem Mārupes novadā.

•    2019. gada 23. septembrī Mārupes novada domē notika diskusija par projekta “Co2mmunity” aktualitātēm un kopienu atjaunojamās enerģijas projektu idejām Mārupes novadā, kurā informējām par projekta gaitu un diskutējām par energoefektivitātes risinājumu alternatīvām Mārupē. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliem. 

23.09.2019. Prezentācija

•    2019. gada 26. novembrī norisinājās Co2mmunity ekspertu sanāksme, kuras laikā tika pieņemts lēmums par pilotprojekta formātu un norises vietu. Iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar diskusijas laikā prezentētajiem informatīvajiem materiāliem. 

26.11.2019. Prezentācija

•    2019. gada decembrī tapusi Rīgas Plānošanas reģiona kolēģu veidotā īsfilma par projektu.

2020. gads 

Projekta gaitā tika izvēlētas divi objekti – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Mazcenu alejā 15, kur uz jumta tika izvietoti saules kolektori un saules paneļi, un rindu māja Lielajā ielā 160, uz kuras jumta izvietoti saules paneļi. Tā kā rindu mājas iedzīvotāji iegūto elektroenerģijas pārdaudzumu varēs atgriezt kopējā elektrotīklā, tas ļaus  samazināt elektrības rēķinus. Projekta laikā un pēc projekta šīs iekārtas paliks pašvaldības īpašumā.

Septembris tika pasludināts par ZAĻĀS ENERĢIJAS MĒNESI, iedzīvotājiem līdz ar pašvaldības informatīvo izdevumu pastkastēs saņemot arī bukletu, kas mudina apsvērt iespēju mājsaimniecības vajadzībām izmantot alternatīvus enerģijas ieguves veidus, kā arī dalīties savā pieredzē ar citiem, sūtot pieredzes stāstus uz e-pastu dzivozali@marupe.lv

plakāts

plakāts

18. septembrī  norisinājās Co2mmunity noslēguma seminārs novada iedzīvotājiem par tēmu “ZAĻĀ ENERĢIJA”, kurā par “Co2mmunity” projekta rezultātiem klātesošos informēja projekta eksperts Raivis Šķērstens, ar prezentāciju uzstājās arī Saules enerģijas asociācijas pārstāvis Aigars Kalniņš, AS Sadales tīkls pārstāvji Lauris Andžāns un Aivars Slišāns, savukārt pieredzē par dalību Co2mmunity projektā kā vienam no pilotobjektiem dalījās Lielās ielas 160 daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājs Jānis Bethers.

Prezentācija "ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU IZMANTOŠANAS PROJEKTA ĪSTENOŠANA IEDZĪVOTĀJU KOPIENAS IETVAROS"

Prezentācija "ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS MŪSDIENU TEHNOLOĢIJAS"

Prezentācija "Lielās ielas 160 pieredzes stāsts"

Prezentācija "Ģenerējošo iekārtu pieslēgšanas process ST"

 

co25

Ja arī Tev ir idejas, kā mēs visi kopā varam kļūt energoefektīvāki, ar mērķtiecīgu rīcību samazinot saražoto CO2 izmešu daudzumu Mārupes novadā, kā arī, ja vēlies dalīties pieredzē par energoefektīvu risinājumu ieviešanu savā mājoklī ar citiem mārupiešiem, raksti mums uz e-pastu dzivozali@marupe.lv. 

izstāde

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.01.2024.