Uzņēmējdarbība

LEADER programma

LEADER programmas mērķis – uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos, domājot par ekonomiskajiem, sociālajiem uzlabojumiem un vides saglabāšanas iespējām.  Mārupes, Babītes un Olaines novados sabiedrības virzītu vietējo attīstības (SVVA) stratēģiju īsteno vietējā rīcības grupa — biedrība “Pierīgas partnerība”, kas administrē ES finanšu līdzekļus, organizējot projektu konkursus, atbilstoši izstrādātajai vietējās attīstības stratēģijai, veicina un atbalsta vietējās iniciatīvas un vietējos uzņēmējus.

LEADER programmas atbalsta saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kas darbojas vietējās rīcības grupas  (VRG) stratēģijas īstenošanas teritorijā.

LEADER programmas ietvaros ir paredzēts atbalsts:

 • Tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai;
 • Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai, to realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai;
 • Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai.

Projekta atbalsts:
Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 20 000.
EUR 60 000, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% no attiecināmajām izmaksām
Maksimālā atbalsta intensitāte 70%, kopprojektiem 80%.

Atbalsta saņēmējs:

 • Juridiska (tostarp biedrība/nodibinājums) vai fiziska persona, kas veic saimniecisku darbību (apgrozījums līdz 150 000 euro gadā);
 • Juridiska persona (tostarp biedrība /nodibinājums) vai fiziska persona, kas plāno veikt saimniecisku darbību;
 • Atbilstīga lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība vai atbilstīga mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība (kopprojekts*)- nav ierobežojums uz apgrozījumu;
 • Vietējā pašvaldība (tikai kopprojekta gadījumā).

Attiecināmās izmaksas:

 • jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādes un uzstādīšanas izmaksas;
 • jaunas būvniecības, būves pārbūves, būves ierīkošanas (būvdarbi inženierbūves montāžai, ieguldīšanai vai novietošanai pamatnē vai būvē), būves novietošanas (būvdarbi iepriekš izgatavotas būves salikšanai no gataviem elementiem paredzētajā novietnē, neizbūvējot pamatus vai pamatni dziļāk par 30 centimetriem) un būves atjaunošanas, ja būve tiek tehniski vai funkcionāli uzlabota (piemēram, ja ražošanas vajadzībām nepieciešams uzlabot ēkas energoefektivitāti, pārveidot vai pielāgot telpas, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju) izmaksas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu;
 • jaunu būvmateriālu iegādes izmaksas, pamatojoties uz būvprojektu ar būvatļaujā izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai pretendenta sastādītu tāmi, ja būvvalde pretendentam izsniegusi paskaidrojuma rakstu (apliecinājuma karti);
 •  ar sabiedriskajām attiecībām saistītas izmaksas, kas nepieciešamas produktu vai pakalpojumu atpazīstamības tēla veidošanai;
 • patentu, licenču, autortiesību un preču zīmju saņemšanas vai izmantošanas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 10% no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas;
 • vispārējās izmaksas, tajā skaitā arhitektu, inženieru un konsultantu honorāri, ekspertīzes, būvuzraudzības un autoruzraudzības pakalpojumu, juridisko pakalpojumu, tehniski ekonomisko pamatojumu, energoefektivitātes audita sagatavošanas izmaksas, kā arī izmaksas par nomas līguma reģistrāciju zemesgrāmatā, kuras ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz 7% no attiecināmo izmaksu kopsummas, tajā skaitā: 2% no pamatlīdzekļu u.c. izmaksām; 7% no būvniecības izmaksām.

 Vispārējās izmaksas var būt radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas.

 • PVN, ja nav tiesību to atskaitīt no valsts budžetā maksājamās nodokļa summas kā priekšnodokli normatīvajos aktos par pievienotās vērtības nodokli noteiktajā kārtībā.

NEATTIECINĀMI ir mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu iegādes izdevumi (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta).

Neattiecināmās izmaksas:

 • procentu maksājumi, maksa par naudas pārskaitījumiem, valūtas maiņas komisijas maksājumi un valūtas kursa svārstību dēļ radušies zaudējumi;
 • naudas sodi, līgumsodi un tiesas prāvu izmaksas;
 • tādu apakšlīgumu slēgšana, kuri mākslīgi un nepamatoti palielina projekta izmaksas un kuros samaksa ir noteikta procentos no kopējām projekta izmaksām;
 • izmaksas, kas saistītas ar jebkuru piegādi, pakalpojumu vai darbu, par kuru nav veikta atbilstoša iepirkuma procedūra saskaņā ar normatīvajiem aktiem par iepirkuma procedūras piemērošanu;
 • esošo būvju, iegādāto pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma uzturēšanas izmaksas;
 • īpašuma vai kapitāldaļu iegādes izdevumi;
 • tehniskās apkopes, rezerves daļu un ekspluatācijas izdevumi;
 • nodokļi un nodevas;
 • mopēdu, motociklu, triciklu, kvadriciklu, autobusu, vieglo automobiļu un kravas automobiļu (izņemot vispārējas nozīmes un speciālos transportlīdzekļus, kas pielāgoti specifisku darbu veikšanai, kam ir uzstādītas specifisko funkciju izpildei paredzētās iekārtas un kam ir mobila pakalpojuma sniegšanas vieta) iegādes izdevumi;
 • izdevumi, kas saistīti ar jebkuru darbību īstenošanu ārvalstīs;
 • pašvaldības ceļu būvniecības un pārbūves izmaksas;
 • izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas (izņemot vispārējās izmaksas);
 • Izmaksas, kas pēc Lauku atbalsta dienesta novērtējuma pārsniedz vidējās izmaksas, kā arī aktivitāšu īstenošanas un mērķu sasniegšanas laika grafika noteiktajā termiņā nepabeigto darbu izmaksas uzskata par neattiecināmajām izmaksām.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Projekta iesniegums
 • Nekustamā īpašuma apliecinoši dokumenti
 • Iepirkuma procedūru apliecinoši dokumenti
 • Būvniecības dokumenti
 • Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
 • Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izziņa (ja attiecas)
 • Apliecinājums par interešu konflikta neesamību ar piegādātāju.
 • Kopprojekta dokumenti (ja attiecas)

Sīkāka informācija: www.pierigaspartneriba.lv

Informācija sadaļā atjaunota 21.01.2022.