Kapitālsabiedrības

KAPITĀLSABIEDRĪBU SARAKSTS

SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese: Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes nov. LV-2167

Pamatkapitāls: 13 748 497 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 13 748 497 jeb 100%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk MKP) ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un esošajiem plānošanas dokumentiem, Mārupes novada pašvaldība komercdarbību veic ūdenssaimniecības un siltumapgādes sektorā, kā arī nodrošināt ēku apsaimniekošanu, kamēr iedzīvotāji izvēlas savu apsaimniekotāju.

Mārupes novada dome 2020.gada 29.septembrī sēdē Nr.8 pieņēma lēmumu Nr.27 par Mārupes novada pašvaldības tiešās līdzdalības saglabāšanu SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” un kapitālsabiedrību pārvaldes kārtības apstiprināšanu. Lēmums paredz saglabāt Mārupes novada pašvaldības tiešo līdzdalību sekojošās jomās:

 1. Siltumenerģijas ražošana, piegāde;
 2. Dzeramā ūdens ražošana un piegāde;
 3. Sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attīrīšanai, attīrīšana;
 4. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un pārvaldīšana;
 5. Elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencēts pakalpojuma sniedzējs.

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

1. Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos.

MKP pakalpojumus sniedz pamatojoties uz:

 • starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (ar 2019. gada 22.augusta grozījumiem), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2029. gada 26. maijam.
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.).
 • to, ka MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 16.06.2015 ar reģistrācijas numuru 4860-R, MKP veic būvniecību un projektēšanu ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai (no 01.01.2021 4.klase).

2. Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.

Siltumapgādes pakalpojumus MKP sniedz pamatojoties uz:

 • Starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu.
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumražotāju  reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012., siltuma jauda 7.7 MW).
 • to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumenerģijas pārvades un sadales reģistrā (ar Nr. E23010. No 21.07.2011. -20.07.2031.).

 

3. Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos.

Namu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 2004. gadā noslēgto līgumu Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu starp MND un MKP saskaņā ar likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļu, kurš nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

4. Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.

Attiecībā uz elektroenerģijas piegādi MKP nav pieejami normatīvie akti vai administratīvie dokumenti, kas noteiktu šādu pienākumu veikšanu. Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski.

Sīkāka informācija SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” mājas lapā www.mkp.lv .

 

Saskaņā ar SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 2020.gada pārskatu gads noslēdzies ar peļņu 8724 EUR. Saskaņā ar apstiprināto kārtību dividendes netiek maksātas.

Nodokļu maksājumi 2020.gadā:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 203 206 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 111 175 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 235 339 EUR
 • Uzņēmējdarbības riska nodoklis 189 EUR;
 • Dabas resursu nodoklis 54 470 EUR;
 • Transportlīdzekļu nodoklis 362 EUR;
 • Nekustamā īpašuma nodoklis 229 EUR;
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 27 EUR.

[1] Likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļa nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

No 2021. gada 1. jūnija kapitālsabiedrība kļuvusi par SIA “Mārupes komunālie pakalpojumi” 

 

Pielikumā:

MKP saimnieciskā gada plāns 2021.gadam

MKP apstiprinātais gada pārskats 2020.gadam

MKP vidēja termiņa stratēģija 2021. – 2025.gadam

MND lēmums par līdzdalības saglabāšanu

MKP apstiprinātais gada pārskats 2019

MKP apstiprinātais gada pārskats 2018

MKP apstiprinātais gada pārskats 2017

MKP saimniecisko darbu plāna izpilde 2017

MKP apstiprinātais gada pārskats 2016

MKP Vidēja termiņa darbības stratēģija

Darba plāns 2018

Darba plāns 2017

Ekonomisko mērķu rīcības un investīciju plāna faktiskā izpilde 2017.gadā

KARTE.png

 

SIA "Rīgas Apriņķa Avīze"

Juridiskā adrese: Rīga, Lāčplēša iela 24, LV-1011

Reģistrācijas Nr. 40103037514

Pamatkapitāls: 46 284 EUR

Mārupes novada Domes akcijas 1750 jeb 3,78%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs

 

NACE2 5814 Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā 2019.gadā:

Kopējie maksājumi valsts budžetā 51 154 EUR:

 • Pievienotās vērtības nodoklis 27087 EUR;
 • Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 8587 EUR;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 180 EUR.
 • Uzņēmuma ienākuma nodoklis 270 EUR;
 • Uzņēmuma riska nodeva 30 EUR.

Kapitāldaļu turētājs dividendes no uzņēmuma nav saņēmis.

SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav līdzdalības nevienā citā kapitālsabiedrībā, kā arī tā nav nevienas citas kapitālsabiedrības dibinātāja vai akcionārs. SIA "Rīgas Apriņķa avīze" nav uzsākta reorganizācija un tā nav arī plānota.

2020.gada pārskats nav apstiprināts (pievienots projekts).

Mārupes novada Dome 2019.gada 25.septembrī pieņēma lēmumu Nr.22 (prot.Nr.12) “Par Mārupes novada pašvaldības līdzdalības SIA “Rīgas Apriņķa avīze” izbeigšanu un kapitāla daļu pārdošanu par nominālvērtību 1.00 EUR. Visi kapitālsabiedrības dalībnieki ir atteikušies no pirmpirkuma tiesībām.

Gada pārskats 2020

Gada pārskats 2019

Gada pārskats 2018

Gada pārskats 2017

Gada pārskats 2016

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS"

Juridiskā adrese: Jūrmalas iela 13E, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107.

Reģistrācijas Nr.: 40003145751.

Kontakti:

valdes priekšsēdētāja Vita Meimere,
valdes loceklis Ričards Ramis:

tālr.nr.: 67914496, 23556200,

e - pasts: info@babitessiltums.lv,

www.babitessiltums.lv.

 

Pamatkapitāls: 3 497 852 EUR.

Pašvaldības līdzdalības apmērs kapitālsabiedrībā ir 100% no kapitālsabiedrības pamatkapitāla.

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada domes izpilddirektors K.Ločs.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BABĪTES SILTUMS" darbības veidi ir:

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (NACE 2.red. 35.30);

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (NACE 2.red. 36.00);

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (NACE 2.red. 37.00);

Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (NACE 2.red. 68.32);

Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (NACE 2.red. 81.10).

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība un vispārējais stratēģiskais mērķis:

atbilst Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta 1. daļai. Kapitālsabiedrības vispārējais sabiedriskais mērķis  – nodrošināt sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus Babītes ciemā, Piņķu ciemā, Priežciemā, un Spuņciemā, daļēji Spilves ciemā, kā arī siltumapgādi Piņķu ciemā.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās: nav.

Nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā: 

 • 2020. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 60. 49 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 111. 49 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 289. 07 tūkst. EUR;
 • 2019. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 61. 76 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 111. 53 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 261. 96 tūkst. EUR;
 • 2018. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 49. 02 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 91. 14 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 239. 20 tūkst. EUR;
 • 2017. gadā samaksāts Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 46. 61 tūkst. EUR, Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 77. 85 tūkst. EUR. Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā: 214. 74 tūkst. EUR.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2020. gadā EUR 0. 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2019. gadā EUR 0. 

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes Babītes novada pašvaldībai 2018. gadā EUR 0. 

Domes lēmumi:

Par pašvaldībai dividendēs izmaksājamo uzņēmumu peļņas daļu (26.09.2012.).

Gada pārskati: 

 

Informācija sadaļā atjaunota 24.03.2022.