Sabiedrība

Priekšrocības deklarētajiem iedzīvotājiem

Izglītība

Līdzfinansējums pirmsskolas izglītības ieguvei privātajās izglītības iestādēs

 • EUR 262,96 – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam  
 • EUR 204,76  bērniem, kuriem nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei

Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra lēmums Nr.18 “Par pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu  norēķiniem ar privātajām izglītības iestādēm) (Domes lēmums Nr.18 un aprēķins)

 • Nosacījumi līdzfinansējuma piešķiršanai: bērnam un vienam no vecākiem jābūt deklarētiem Mārupes novadā; PPII jābūt reģistrētai izglītības iestāžu reģistrā un jāīsteno licencētas mācību programmas; PPII jābūt noslēgtam līgumam ar Mārupes novada Domi. 
 • Vecākiem jautājumos par līguma slēgšanu ar privātajām PII, jāvēršas pie attiecīgo izglītības iestāžu vadības.

EUR 240,00 pašvaldības līdzfinansējums par katru Mārupes novadā deklarētu bērnu pašvaldības apmaksātajās vietās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs (PII), ar kurām noslēgts līgums publiskā iepirkuma rezultātā. Iepirkums Nr. MND 2017/27, pamatojoties uz Mārupes novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.32/2016 "Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtība" 3.punktu

Līdzfinansējums pamata un vidējās izglītības ieguvei privātajās izglītības iestādēs

 • EUR 75 pašvaldības līdzfinansējums Mārupes novadā deklarētajiem bērniem, kuri vispārējās izglītības programmu apgūst privātajās izglītības iestādēs, ar ko Mārupes pašvaldībai ir noslēgts līgums par dalību izglītības iestādes līdzfinansēšanā. Mārupes novada Domes 2019.gada 23.janvāra lēmums Nr.16 “Par privāto vispārējās izglītības iestāžu līdzfinansēšanu” (Domes lēmums Nr.16).

 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr 46/2016

Par atbalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību par bērnu, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

 

Atbalsts kultūrai

Dome piešķir finansiālu atbalstu fiziskām un juridiskām personām kultūras un mākslas nozaru profesionālās un amatiermākslas jaunrades procesu un radošās darbības veikšanai (dažādu kultūras pasākumu īstenošanai novadā, kā arī atbalsts mūziķiem, dalībai koncertos,  skatēs un semināros).

Plašāku informāciju par atbalstu kultūras jomā skatīt šeit

 

Atbalsts sportam

 • Pirmsskolas un skolas vecuma bērniem tiek piedāvāta iespēja ar vecāku līdzmaksājumu apmeklēt nodarbības dažādos sporta veidos šādās interešu izglītības programmās: Futbols, basketbols, volejbols, teikvando, vieglatlētika, vispārējā fiziskā sagatavotība.
 • Pašvaldības izglītības iestāžu 1.-2. klašu audzēkņiem bezmaksas peldēšanas apmācība.
 • Dome piešķir finansiālu atbalstu fiziskām un juridiskām personām sporta un veselīga dzīvesveida veicināšanai ( atbalsts sportistiem pašvaldības sporta zāļu izmantošanai, kā arī dalībai sporta sacensībās, treniņnometnēs).

Plašāku informāciju par sporta piedāvājumu Mārupē skatīt šeit

 

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumi

2017. gadā Mārupes novadā iedzīvotājiem tiek piemērots nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums 50% apmērā par vienu mājokli. Tiesības to saņemt ir NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Mārupes novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.

Atvieglojumi no attiecīgajā periodā aprēķinātas nekustamā īpašuma nodokļa summas var tikt piešķirti šādām nodokļa maksātāju kategorijām:

 • Politiski represētām personām, kurām zeme īpašumā vai valdījumā ir mazāk nekā piecus gadus – 90 % apmērā
 • Černobiļas avārijas likvidētājiem, Afganistānas kara dalībniekiem un nacionālo pretošanās kustību dalībniekiem – 90 % apmērā
 • Maznodrošinātām personām (ģimenēm) – 90 % apmērā, par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst maznodrošinātas personas statusam saskaņā ar Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu, neatkarīgi no tā, cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
 • Trūcīgām personām (ģimenēm) – 90 % apmērā, par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas personas statusam saskaņā ar Mārupes novada Sociālā dienesta izsniegtu izziņu, neatkarīgi no tā, cik ilgi tās deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā
 • Zemnieku saimniecībām un juridiskām personām, kuras nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu Mārupes novada administratīvajā teritorijā – 25 % apmērā
 • Personām, kuru likumīgajā aprūpē (apgādībā, aizgādībā) atrodas bērns(-i) invalīds(-i) un/vai 1. un 2. grupas nestrādājošais(-ie) invalīds(-i) – 50 % apmērā
 • 1. un 2.grupas invalīdiem – 90 % apmērā
 • Vientuļajiem pensionāriem – 90 % apmērā
 • Persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai) vai nestrādājošie pilngadīgie bērni līdz 24 gadu vecumam, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības ieguvi pilna laika klātienes studijās – 90% apmērā
 • Personām, kas no Mārupes novada pašvaldības nomā zemi sakņu dārzu ierīkošanai, un tām nav nomas maksas parāda –  90% apmērā
 • Personām, kas ar Mārupes novada pašvaldību ir noslēgušas lauku apvidus zemes nomas līgumu, ir sasniegušas 75 un vairāk gadus, tām nav nomas maksas parāda –  90% apmērā
 • Personām par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir atjaunotas likuma „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” 2.nodaļā noteiktajā kārtībā, – 70% apmērā
 • Personām par nekustamo īpašumu, uz kuru īpašuma tiesības ir iegūtas mantojuma ceļā no personām, kas minētas šo noteikumu 4.12.punktā – 70 % apmērā
 • Juridiskām personām un fiziskām personām, kuras izbūvē Mārupes novadā pašvaldībai piederošas koplietošanas ielas (vai ielas daļu) sabiedriskajām vajadzībām par saviem finanšu līdzekļiem, vai kuras investējušas līdzekļus jaunu sabiedriskās nozīmes infrastruktūras objektu izbūvē un/vai esošo attīstībā novada teritorijā atbilstoši Mārupes novada spēkā esošajā Attīstības programmā un citos pašvaldības Domes apstiprinātajos plānošanas dokumentos izvirzītajām prioritātēm, pirms tam noslēdzot attiecīgu līgumu ar pašvaldību – 70% apmērā
 • Juridiskām personām, kuru saimnieciskā darbība Mārupes novada administratīvajā teritorijā ne mazāk kā 90% apmērā ir saistīta ar Mārupes novada pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu komplekso ēdināšanu – 50% apmērā par nomā esošajām pašvaldības izglītības iestāžu telpām. Šajā gadījumā ir pieļaujama juridiskās personas reģistrēta juridiskā adrese citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
 • Personām, uz kuru zemes atrodas pašvaldībai piederošas izglītības iestādes – 90% apmērā
 • Fiziskām un juridiskām personām par zemi, kas tiek nomāta no pašvaldības platībā ne mazākā par 1 ha un izmantota lauksaimniecības vajadzībām, un kura nav nodota apakšnomā citām juridiskām vai fiziskām personām – 90% apmērā

 

Sociālais atbalsts

 • Pabalsts apbedīšanai
  Pabalsts tiek izmaksāts personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Mārupes teritorijā, apbedīšanu.
   
 • Pabalsts politiski represētajām personām
  Tiesības saņemt šo pabalstu ir politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu ir deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
   
 • Pabalsts astoņdesmit, astoņdesmit pieci, deviņdesmit un vairāk gadu sasniegušām personām
  Pabalsts tiek piešķirts neņemot vērā klienta sociālo statusu personām, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamatdzīvesvietu Mārupes novadā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
   
 • Pabalsts jaundzimušo aprūpei
  Pabalsts paredzēts jaundzimušā bērna uzturēšanai, higiēnas priekšmetu, kā arī mīkstā inventāra, mēbeļu un citu priekšmetu iegādei. Lai saņemtu pabalstu vienam no vecākiem jābūt deklarētam Mārupes novadā vismaz vienu gadu līdz bērna dzimšanai.
   
 • Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu apmaksai
  Pabalsts vakcīnas pret cilvēka papilomas vīrusu (Human papilloma virus-HPV) apmaksai 13-21 gadus vecām personām, kuras pēc vecuma neatbilst valsts noteiktai programmai valsts apmaksātas vakcīnas saņemšanai. Pabalsts tiek izmaksāts, uzrādot čeku par saņemtu pirmo un otro vakcīnas devu. Vakcīnas pirmās devas saņemšanas brīdī personai jābūt deklarētai Mārupes novadā vismaz 1 gadu. Līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai personai pienākošos pabalstu par vakcīnu saņem viens no vecākiem.
   
 • Pabalsts aizbildnim par aizbilstamā aprūpi
  Pabalstu saņem uzrādot Mārupes novada Bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu pār aizbilstamo.
   
 • Pabalsts transporta pakalpojumiem
  Pabalstu piešķir personai, kura izmanto sabiedriskā transporta pakalpojumus, ir vecāka par 70 gadiem. Pabalsts tiek izmaksāts vienreiz gadā.
   
 • Pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem
  Pabalsts paredzēts veselības aprūpei Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, un Afganistānas kara dalībniekiem.
   
 • Pabalsts hroniskas nieru mazspējas slimniekiem
  Ikmēneša pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze. Pabalstu var saņemt, saskaņā ar ārstējošā ārsta izsniegtu izziņu par hemodialīzes saņemšanu.
   
 • Pabalsts tuberkulozes slimniekiem
  Ikmēneša pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem, saskaņā ar ārstējošā ārsta izziņu par ārstēšanas nepieciešamību, ilgumu, ik mēnesi par ambulatoro apmeklējumu.
   
 • Pabalsts vasaras nometnei personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ar celiakiju slimiem bērniem, aizbildnībā esošiem un audžuģimenē ievietotajiem bērniem.
  Pabalsts tiek piešķirts tikai bērniem, kuru ārpusģimenes aprūpi nodrošinājusi un lēmumu pieņēmusi Mārupes novada bāriņtiesa un tiek pārskaitīts nometnes rīkotājam par bērna dalību nometnē.

 

Minētos pabalstus var saņemt personas, kuras vismaz vienu gadu deklarējušas pamata dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un pastāvīgi dzīvo deklarētajā dzīvesvietā (kritērijs neattiecas tikai uz apbedīšanas pabalstu). Pabalsti tiek piešķirti, neizvērtējot personas materiālos resursus.

Informācija sadaļā atjaunota 02.08.2019.