2015.gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes
2015. gada 28. janvāra
sēdes Nr. 1 lēmumu Nr.27

Grozīti ar 2015. gada 25. marta
sēdes Nr. 4 lēmumu Nr.30
saistošiem noteikumiem Nr.6/2015

2015. gada 17. jūnija
sēdes Nr. 9 lēmumu Nr.29
saistošiem noteikumiem Nr.13/2015

2015. gada 30. septembra
sēdes Nr. 16 lēmumu Nr.29
saistošiem noteikumiem Nr.19/2015

2015. gada 22. decembra
sēdes Nr. 21 lēmumu Nr.34
saistošiem noteikumiem Nr.20/2015

 

 

 SAISTOŠIE NOTEIKUMI

MĀRUPĒ

 

2015.gada 28.janvārī

Nr. 1/2015

 Par Mārupes novada pašvaldības 2015.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

1. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 23 548 816 EUR (Pielikums Nr.1).

(Grozīts ar MND 30.09.2015. saistošiem noteikumiem Nr.19/2015;
Grozīts ar MND 22.12.2015. saistošiem noteikumiem Nr.20/2015)

2. Mārupes novada Domes pamatbudžeta 2014.gada atlikums uz 2015.gada 1.janvāri 7 356 751  EUR.

3. Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 37 276 406 EUR (Pielikums Nr.2).

(Grozīts ar MND 17.06.2015. saistošiem noteikumiem Nr.13/2015;
Grozīts ar MND 30.09.2015. saistošiem noteikumiem Nr.19/2015;
Grozīts ar MND 22.12.2015. saistošiem noteikumiem Nr.20/2015)

4. Mārupes novada uzņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 2015.gadā ir 944 327 EUR.

5. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 257 018 EUR (Pielikums Nr.3).

6. Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums uz 2015.gada 1.janvāri 118 766 EUR, kas kopā ar 2014.gada ieņēmumiem ir 375 784 EUR.

7. Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 375 784 EUR  (Pielikums Nr.3).

8. Mārupes novada budžeta finansēšanas daļa ietver saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksu 787 397 EUR, naudas līdzekļu atlikumu uz gada sākumu pamatbudžetā 9 339 930 EUR, speciālā budžetā 118 766  EUR, kā arī 2015.gadā Valsts kases piešķirto ilgtermiņa aizdevumu daļu 4 423 631 EUR un plānoto ilgtermiņa aizņēmumu 2 800 000 EUR izglītības iestāžu rekonstrukcijai. Pašvaldības plānotais ieguldījums pamatkapitālā ūdenssaimniecības projekta īstenošanā ir 3 168 123 EUR (Pielikums Nr.4).

(Grozīts ar MND 25.03.2015. saistošiem noteikumiem Nr.6/2015
Grozīts ar MND 17.06.2015. saistošiem noteikumiem Nr.13/2015)

9. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.

10. Mārupes novada pašvaldības investīciju plāns 2015.gadam noteikts šo noteikumu 5.pielikumā.

11. Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 2015.gada 1.janvāri ir 96 481 EUR (īstermiņa) un 11 108 479  EUR (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 787 397 EUR, saistības par galvojumu izsniegts galvojums par 1 354 102 EUR, (Pielikums Nr.6).

(Grozīts ar MND 17.06.2015. saistošiem noteikumiem Nr.13/2015)

11. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

 

Domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Bojārs

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.