Sabiedrība

Īpašumu numerācijas plāksnes

Māju nosaukumu un māju numerāciju plākšņu izvietošanu pie īpašumiem Mārupes novadā regulē Mārupes novada Domes saistošie noteikumi Nr 11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā “

 

Tie nosaka:Mājas numerāciju plāksne

Nekustamā īpašuma īpašniekam vai, ja tāda nav tiesiskajam valdītājam ir jānodrošina uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavošana un uzstādīšana savā īpašumā, ievērojot šādus nosacījumus:

  1. uzrakstu un māju numerācijas plāksnes izgatavojamas tumši zaļā krāsā (numurs 5050-G NCS sistēmā);
  2. uzrakstu šrifts balt helvetica bold CE baltā krāsā;
  3. ēku numerācijas plāksnes (320 x 220 mm), ielu un lauku mājas nosaukuma plāksnes (160 x 560 mm) ēkas numura plāksnes apakšējā daļā jānorāda īpašuma piederība – „privātīpašums” vai īpašnieka uzvārds, vai juridiskās personas nosaukums.
  4. ēkas numerācijas plāksne ir uzstādāma 2,5 m augstumā no zemes (skaitot līdz plāksnes augšējai malai), to izvietojot redzamā vietā.

 

Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu pārkāpējam uzliek naudas sodu līdz EUR 28,00.
Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu līdz EUR 70,00.

Informācija sadaļā atjaunota 23.03.2022.