2013.gads

Apstiprināti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 06. februāra sēdes Nr. 2 lēmumu Nr.1
Grozīti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 29. maija sēdes Nr. 10 lēmumu Nr.20
Grozīti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 30. oktobrī sēdes Nr. 8 lēmumu Nr.25
Grozīti ar Mārupes novada Domes 2013. gada 18. decembra sēdes Nr. 10 lēmumu Nr.19

Saistošie noteikumi Nr.2/2013
Mārupē, 2013.gada 6.februārī   

Par Mārupes novada pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 • Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības budžetu 2013.gadam.
 • Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta ieņēmumus 13 019 575 LVL (Pielikums Nr.1);
  (Grozīts ar MND 29.05.2013. saistošiem noteikumiem Nr.9; Grozīts ar MND 30.10.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47; Grozīts ar MND 18.12.2013. saistošiem noteikumiem Nr.64)
 • Mārupes novada Domes pamatbudžeta atlikums 2013.gada sākumā 2 166 663  LVL, kas kopā ar 2013.gada ieņēmumiem ir 15 186 238 LVL;
  (Grozīts ar MND 29.05.2013. saistošiem noteikumiem Nr.9; Grozīts ar MND 30.10.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47; Grozīts ar MND 18.12.2013. saistošiem noteikumiem Nr.64)
 • Noteikt Mārupes novada Domes pamatbudžeta izdevumus 15 186 238 LVL (Pielikums Nr.2 un Nr.3);
  (Grozīts ar MND 29.05.2013. saistošiem noteikumiem Nr.9; Grozīts ar MND 30.10.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47; Grozīts ar MND 18.12.2013. saistošiem noteikumiem Nr.64)
 • Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta ieņēmumus 123 757 LVL.
  (Grozīts ar MND 29.05.2013. saistošiem noteikumiem Nr.9; Grozīts ar MND 30.10.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47)
 • Mārupes novada Domes speciālā budžeta atlikums 2013.gada sākumā 8 898  LVL, kas kopā ar 2013.gada ieņēmumiem ir 132 655 LVL (Pielikums Nr.4);
  (Grozīts ar MND 29.05.2013. saistošiem noteikumiem Nr.9; Grozīts ar MND 30.10.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47
 • Noteikt Mārupes novada Domes speciālā budžeta izdevumus 132 655 LVL (Pielikums Nr.4);
  (Grozīts ar MND 29.05.2013. saistošiem noteikumiem Nr.9; Grozīts ar MND 30.10.2013. saistošiem noteikumiem Nr.47)
 • Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 50 000 LVL;
 • Noteikt, ka iestāžu un struktūrvienību vadītājiem nepieciešamības gadījumos ir tiesības apstiprināto attiecīgo ekonomiskās klasifikācijas kodu ietvaros pirkt pakalpojumu un preces nepārsniedzot 25% no summas, kas apstiprināta apakškodos norādītajiem mērķiem, ņemot vērā normatīvos aktus par publiskiem iepirkumiem;
 • Apstiprināt 5.pielikumu „Mārupes novada darbības mērķi, darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji saskaņā ar apstiprināto Mārupes novada attīstības programmu 2013. – 2019.gadam un Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2013. – 2026.gadam”
 • Pieņemt zināšanai, ka kreditoru saistības uz 2013.gada 1.janvāri  ir 178 398 LVL (īstermiņa) un 3 856 562  LVL (ilgtermiņa), ilgtermiņa saistību īstermiņa daļa 409 100,- LVL (Pielikums Nr.6).
 • Pieņemt zināšanai 2013.gadā Mārupes novada attīstībai plānoto pasākumu sarakstu un to īstenošanai paredzēto pašvaldības budžetu 3 976 060 LVL apmērā (Pielikums Nr.7).
 • Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Domes priekšsēdētājs                                                                                      M.Bojārs

 

Informācija sadaļā atjaunota 18.09.2017.