Sabiedrība

IVN paziņojumi

Piemērots - Ietekmes uz vidi novērtējums derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā "Lagūnas" Mārupes novadā

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Pieejami paredzētās darbības  - dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” -  ietekmes uz vidi  novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu protokoli:

 • 20.04.2021. -26.04.2021. atkārtotās sākotnējās sabiedriskās apspriešanas protokols
 • 29.03.2021.-6.04.2021. sākotnējās sabiediriskās apspriešanas protokols

 


Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi  novērtējuma atkārtotu sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

 

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā.

Datums, kad pieņemts birojalēmumspar paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram, ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  

 • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
  LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien 9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) un tīmekļa vietnē marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi;
 • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.  

Atkārtotas sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norise:

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants).

Videoprezentācija pieejama šeit

Neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks no 2021. gada 20. aprīļa līdz 26. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 20. aprīlī plkst. 17.30 neklātienes formā platformā “ZOOM” saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu. Pieejas saite šeit

Meeting ID: 837 1101 9083
Passcode: Lagunas

Ja neizdodas pievienoties sanāksmei vai rodas tehniskas neskaidrības par platformu “ZOOM”, lūdzu, zvaniet 29127125 un centīsimies palīdzēt! 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: pasts@vpvb.gov.lvlīdz 2021. gada 30. aprīlim

Informējam, ka paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana pirmo reizi norisinājās laikā no 16. marta līdz 8. aprīlim, tai skaitā 2021. gada 31. martā plkst. 18.00 notika tiešsaistes videokonference, taču ņemot vērā, ka paziņojums par šiem apspriedes pasākumiem iepriekš netika publicēts Mārupes pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”, sākotnējā sabiedriskā apspriešana tiek izsludināta atkārtoti.

DOKUMENTĀCIJA 

 

Publicēts laikrakstā “Mārupes Vēstis” 2021. gada 9. aprīļa izdevumā.


Uzaicinājums piedalīties tiešsaistes videosanāksmē par ietekmes uz vidi novērtējumu īpašumā “Lagūnas”

Atsaucoties uz iepriekš publicētajiem paziņojumiem par SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā, sākotnējo sabiedrisko apspriešanu, atgādinām, ka šodien, 2021.gada 31.martā plkst. 18.00 notiks Tiešsaistes videokonference, kurā interesentiem būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātājam. Sanāksmē piedalīsies arī pašvaldības pārstāvji.

Saite uz konferenci publicēta mājaslapā www.videseksperti.lv , kā arī šeit: https://us02web.zoom.us/j/83068887944?pwd=dTR2UGEzbUt0elQrbzR3VC9tOWZ2dz09

Meeting ID: 830 6888 7944
Passcode: Laguunas

 

Papildus informējam, ka SIA “Sabiedrība Mārupe” plāno rīkot vēl vienu sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aprīļa mēnesī, lai nodrošinātu novada iedzīvotājiem pēc iespējas plašākas līdzdalības iespējas un pilnvērtīgu informāciju, jo sākotnēji paziņojums par paredzētās darbības sākotnējās apspriešanas termiņiem un pasākumiem nav ticis publicēts novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Mārupes vēstis”. Paziņojums par nākamo sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiks publicēts novada domes izdevumā “Mārupes Vēstis” aprīļa izdevumā, kā arī tīmekļa vietnēs www.marupe.lv  , www.videseksperti.lv un www.vpvb.gov.lv.


Precizēti sākotnējās sabiedriskās apspriešanas termiņi!!!

 

Papildinājums Paziņojumam par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

19.03.2021.

Iepriekš publicētais Paziņojums par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā (ierosinātājs – SIA „Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas numurs 40103045371) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu tiek labots ar sekojošu informāciju par neklātienes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laika un priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu:

Neklātienes sabiedriskā apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 6. aprīlim (darba dienās).

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2021. gada 8. aprīlim. 

 

Papildinājums publicēts arī laikrakstā " Rīgas apriņķa avīze " 2021.gada 19. martā, precizējot 16.03.2021. laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” izdevumā Nr. 21 publicēto Paziņojumu par paredzētās darbības - Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā sākotnējo sabiedrisko apspriešanu


Sākotnējais Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 

18.03.2021.

Paziņojums par dīķu ierīkošanu un derīgo izrakteņu ieguvi nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. 

Ierosinātājs: SIA „ Sabiedrība Mārupe”, reģ. Nr. 40103045371. 

Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kad. Nr. 8076 014 0004).  

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 8. marta Lēmums Nr. 5-02/6.  

DOKUMENTĀCIJA

Paredzētās darbības apraksts: Dīķu izbūve plānota zemes īpašumā “Lagūnas” aptuveni 50 ha kopplatībā, veidojot vairākus dīķus. Plānotās darbības ietvaros tiks iegūts derīgais materiāls, izmantojot  ekskavatoru un zemessūcēju. Dīķu rakšanas procesā nav paredzēta un netiks veikta iegūtā materiāla apstrāde un tas tiks realizēts neapstrādātā veidā. Ieguves laikā netiek plānota ūdens atsūknēšana. Dīķus paredzēts izveidot tā, lai tie ainaviski iekļautos teritorijā, izlīdzināt un apzaļumot ieguves laikā izmainīto zemes virskārtu. Pēc dīķu ierīkošanas teritoriju paredzēts izmantot rekreācijas un aktīvās atpūtas mērķiem, galvenokārt saistot to ar komercmakšķerēšanas attīstīšanu.  

Plānotā darbība neatrodas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī nav sagaidāma pārrobežu ietekme. 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas laikā sabiedrība tiek informēta par paredzēto darbību. Paredzētās darbības novērtējums, piemēram ietekme uz dabas vērtībām, ietekme uz ainavu, prognozētās trokšņa līmeņa izmaiņas u.c., tiks sagatavots pēc sākotnējās sabiedriskās apspriešanas saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja izsniegto programmu. Pēc novērtējuma sagatavošanas tiks organizēta vēl viena sabiedriskā apspriešana, kuras laikā sabiedrība tiks iepazīstināta ar novērtējuma rezultātiem.    

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:  

 • Mārupes novada Mazcenas bibliotēkā (Mazcenu alejā 33/3, Jaunmārupe, Mārupes novads,
  LV-2167) darba laikā pirmdien 10.00 – 15.00, trešdien  9.00 – 15.00 un ceturtdien 15.00 – 19.00 (materiāli pieejami priekštelpā uz galdiņa) un tīmekļa vietnē marupe.lv  sadaļā Sabiedrība/Vide un Infrastruktūra/IVN paziņojumi; 
 • SIA “Vides eksperti” tīmekļa vietnē videseksperti.lv.  

Sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks neklātienes formā (attālināti), saskaņā ar
Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu (20. pants). Videoprezentācija būs pieejama tīmekļa vietnēs marupe.lv un videseksperti.lv/pazinojumi sākot ar 2021. gada 29. marta plkst. 10.00.

Neklātienes apspriešana notiks no 2021. gada 29. marta līdz 2. aprīlim, kuras laikā ieinteresētās puses var sūtīt jautājumus uz paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādātāja e-pasta adresi: birojs@videseksperti.lv. E-pastā saņemtie jautājumi un sniegtās atbildes tiks apkopoti sanāksmes protokolā, kas tiks publicēts videseksperti.lv. Ja nepieciešams, videoprezentāciju būs iespējams saņemt e-pastā, rakstot uz birojs@videseksperti.lv vai zvanot 27507017. 

Tiešsaistes videokonference notiks 31. martā plkst. 18.00, pieejas saite tiks publicēta mājaslapā videseksperti.lv 30. martā. 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV–1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv) līdz 2021. gada 5. aprīlim. 

(Publicēts laikrakstā “Rīgas apriņķa avīze” 2021. gada 16. marta izdevumā Nr. 21 (9135).)

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas”, Mārupes novadā

15.03.2021.

Lēmums

Informējam, ka Vides pārraudzības valsts birojs (turpmāk – Birojs) 2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6 “Par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu”, ar kuru piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra SIA “Sabiedrība Mārupe” (reģistrācijas numurs  40103045371) paredzētajai darbībai - dīķu ierīkošanai un derīgo izrakteņu ieguvei nekustamajā īpašumā “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004), Mārupes novadā.

Paredzētās darbības iespējamā norises vieta: Nekustamais īpašums „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā, kopējā platība 180,5 ha.

Paredzētās darbības ierosinātājs:

 • SIA “Sabiedrība Mārupe”, Reģ.Nr.40103045371, adrese: Mazcenu aleja 37, Jaunmārupe, Mārupes novads, LV-2166; elektroniskā adrese: info@sabiedribamarupe.lv (turpmāk – Ierosinātāja).
 • Ierosinātājas pilnvarotā persona: SIA “Vides eksperti” , Reģ.Nr.40003820612, adrese Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005; elektroniskā adrese: birojs@videseksperti.lv (turpmāk – Pilnvarotā persona).

Vēršam uzmanību, ka lēmums par ietekmes uz vidi novērtējumu derīgo izrakteņu ieguvei  dīķa izbūves rezultātā (tobrīd tika plānota dīķa izveide 3,18 ha platībā) nekustamajā īpašumā “Lagūnas” ir ticis pieņemts jau 2020.gada 10.septembrī, balstoties uz Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes veikto ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr. RI20SI0073. 2021. gada 6. janvārī Pilnvarotā persona (SIA “Vides eksperti”) informēja Vides pārraudzības valsts biroju par izmaiņām savas darbības plānos, norādot, ka īpašumā plānotā dīķa/dīķu kopējā platība būs 30 - 50 ha. Balstoties uz šo papildinājumu, Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 8. martā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/6  SIA „Sabiedrība Mārupe” paredzētajai darbībai.

Īss paredzētās darbības raksturojums: Īpašumā plānota viena vai vairāku dīķu izveide līdz 50 ha kopplatībā, kā rezultātā tiks veikta arī derīgo izrakteņu (smilts) ieguve. Dīķu rakšanu un derīgā materiāla (smilts) ieguvi plānots veikt bez ūdens atsūknēšanas. Pēc dīķa (dīķu) izbūves paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanu (apzaļumošanu). Darbības Ierosinātāja ir informēta par Eiropas standarta platuma dzelzceļa līnijas “Rail Baltica” būvniecību un tās trases iespējamo novietojumu Īpašuma teritorijā, kā arī par autoceļa A5 “Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte)” paplašināšanas ieceri, kas tiks ņemts vērā un vērtēts IVN procesa gaitā.

Lēmuma pieņemšanas pamatojums: Novērtējuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts, 7. pants, 14. viens prim panta viens prim pirmā un piektā daļa, 1. pielikuma “Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams” 25. punkts.

Birojs saskaņā ar likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 15. panta otro daļu Ierosinātājai ir pieprasījis organizēt sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti, kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN .

 

Nekustamā īpašuma "Lagūnas" atrašānās vieta:

īpašuma atrašanās vieta

 

Paredzētās darbības teritorija īpašuma robežās:

novietojums_Lagūnas

 

 


Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējumu nekustamajā īpašumā „Lagūnas”, Mārupes novadā 

15.09.2020.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde 2020.gada 10.septembrī ir pieņēmusi  lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Sabiedrība Mārupe” Ierosinātajai derīgo izrakteņu ieguvei dīķa izbūves rezultātā nekustamajā īpašumā „Lagūnas” (kadastra Nr.8076 014 0004), Mārupes novadā. 

Paredzētās darbība ir dīķa ar aptuveno platību 3,18 ha ierīkošana, kuras laikā tiks iegūti derīgie izrakteņi (smilts). Plānotais izrokamā materiāla ieguves apjoms 220 281 m3. Diennaktī plānots iegūt 200 – 350 m3 smilts, bet gadā plānots iegūt 50 000 m3 smilts.

Lēmums pieņemts sākotnējā izvērtējuma Nr.RI20SI0073 rezultātā (pieejams šeit). 

Informācija par paredzēto darbību, pieņemto lēmumu, kā arī turpmāko ietekmes uz vidi novērtējuma procesu tiek publicēta Vides pārraudzības valsts biroja tīmekļa vietnē http://www.vpvb.gov.lv sadaļā  IVN/Projekti (saite: http://www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/projekti/?status=1&id=3397 ), kā arī pašvaldības tīmekļa vietnē www.marupe.lv sadaļā Sabiedrība/Vide un infrastruktūra/IVN ( https://www.marupe.lv/index.php/lv/sabiedriba/vide-un-infrastruktura/ietekmes-uz-vidi-novertejumi-ivn ) .

Informācija sadaļā atjaunota 08.05.2021.