Sabiedriskās apspriedes

Paziņojums par nekustamā īpašuma Dravnieku ielā 20 Mārupē detālplānojuma apstiprināšanu 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
18.07.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 36 (prot. Nr. 12) “Par nekustamā īpašuma Dravnieku iela 20 (kadastra Nr.80760070017) Mārupē, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas. Detālplānojumu var pārsūdzēt mēneša laikā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 2024. gada 5. jūlijā (publikācija Nr. 2024/129.15). Domes lēmums un detālplānojuma redakcija pieejama: Latvijas ģeotelpiskās...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kas sniedz iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - par Par Mārupes novada pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kas sniedz iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē
12.07.2024.
Līdz 26. jūlijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības stipendiju studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā, kas sniedz iespēju veikt pedagoģisko darbu izglītības iestādē". Saistošo noteikumu projekts ir izstrādāts jaunā redakcijā. Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Pļavmalas” Spilvē detālplānojuma apstiprināšanu 

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
09.07.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 35 (prot. Nr. 12) “Par nekustamā īpašuma “Pļavmalas” (kadastra numurs 80480041650) zemes vienības (kadastra apzīmējums 80480041617) Spilvē, Babītes pagastā, Mārupes novadā detālplānojuma apstiprināšanu”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas. Detālplānojumu var pārsūdzēt mēneša laikā pēc tam, kad paziņojums par detālplānojuma apstiprināšanu ir publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Paziņojums publicēts 2024. gada 3. jūlijā (publikācija Nr. 2024/127.15). Domes lēmums un...

SIA "Rīgas Meži" aicina iedzīvotājus līdz 15. jūlijam paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

Meža skats no drona
08.07.2024.
SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu ielu). Viedokļi tiek gaidīti līdz 15. jūlijam, sūtot tos uz e-pasta adresi pr@rigasmezi.lv (temats “Mežāru mežs”). Tāpat iedzīvotāji aicināti iesniegt savus priekšlikumus par galvenajām Mežāru meža takām, kuras iedzīvotāji izmanto visbiežāk un kurās pēc mežizstrādes “Rīgas meži” izvedos šķembu – grants segumu, lai pa tām varētu ērtāk pārvietoties riteņbraucēji, māmiņas ar ratiņiem...

Aicinām piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību

Aicinām piedalīties aptaujā par pieaugušo izglītību
08.07.2024.
Lai Mārupes novadā pilnveidotu piedāvājumu pieaugušo izglītībā, tās pieejamību, kā arī attīstītu vidi jaunu ideju iedzīvināšanai, pašvaldībā uzsākts darbs pie Mārupes novada izglītības nozares stratēģijas un stratēģisko virzienu izstrādes. Vēlamies noskaidrot sabiedrības viedokli par pieaugušo izglītības piedāvājumu novadā, tādēļ lūdzam veltīt pāris minūtes laika aptaujai, kas palīdzēs stratēģijas tapšanas procesā. Aptaujas anketa ŠEIT. Iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā stratēģijas izstrādei. Gaidīsim viedokļus līdz 2024. gada 1. augustam.

Paziņojums par īpašuma Rožu ielā 49 Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
08.07.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 26. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 34 (prot. Nr. 12) “Par nekustamā īpašuma Rožu iela 49, Mārupē, Mārupes novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8076 007 0591, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 15. jūlija līdz 14. augustam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 1. augustā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29, Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē 1. stāvā. Papildus tiek...

Līdzdalības budžeta aktualitātes 

Grafisks vizuālis par līdzdalības budžetu - zaķis zaļā uzvalkā sēž brūnā ādas krēslā
04.07.2024.
Informējam, ka pabeigti darbi pie divām 2023. gada līdzdalības budžeta konkursa idejām, kas guva lielāko atbalstu sabiedrības balsojumā. Mazcenas bibliotēka papildināta ar 14 jaunām un populārām galda spēlēm, lai novada iedzīvotāji varētu tās paņemt bibliotēkā tāpat kā grāmatas, savukārt Babītes Sporta kompleksā izveidota iekštelpu kāpšanas siena. Pieteikties kāpšanas sienas izmēģināšanai var, rakstot uz e-pasta adresi bsk@marupe.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 67914670, savukārt iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem var tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Sports” – “Babītes Sporta...

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtībā

icinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu -  decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtībā
01.07.2024.
Līdz 15. jūlijam aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”. Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Atkārtoti izsludināta mutiskā izsole par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Tīrainē, Vecozolu ielā 32

Zemes gabals ar zaļu zāli un tālumā redzamiem kokiem
01.07.2024.
Ar Mārupes novada pašvaldības dome 2024. gada 26. jūnija lēmumu Nr.43, prot.Nr.12 ir nolemts atkārtoti izsludināt izsoli par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Vecozolu iela 32, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 008 0233 sastāvā esošu neapbūvētu zemesgabalu 4,22 ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 008 0233) dabīgo zālāju uzturēšanai, tostarp zirgu ganībām, bez apbūves tiesībām. Izsoles sākuma nomas maksa - 3400,00 EUR gadā un papildus pievienotās vērtības nodoklis 21%. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nomas līguma termiņš - pieci gadi. Izsole notiks 2024. gada 16. jūlijā...

Atkārtoti izsludināta mutiskā izsole par tiesībām nomāt nekustamo īpašumu Tīrainē, Cidoniju ielā 2

Zemesgabals ar zaļu zāli un kokiem
01.07.2024.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2024. gada 26. jūnija lēmumu Nr.41, prot.Nr.12 ir nolemts atkārtoti izsludināt izsoli par tiesībām nomāt nekustamā īpašuma Cidoniju iela 2, Tīraine, Mārupes pagasts, Mārupes novads, kadastra Nr.8076 008 0396 sastāvā esošu neapbūvētu zemesgabalu 1,04 ha platībā (kadastra apzīmējums 8076 008 0396) dabīgo zālāju uzturēšanai, tostarp zirgu ganībām bez apbūves tiesībām. Izsoles sākuma nomas maksa - 800,00 EUR gadā un papildus pievienotās vērtības nodoklis 21%. Izsoles solis – EUR 50,00. Nomas līguma termiņš - pieci gadi. Izsole notiks 2024. gada 16. jūlijā plkst...

Paziņojums par īpašuma “Kakari” Mežārēs detālplānojuma izstrādes izbeigšanu

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
27.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 42 (prot. Nr. 10) “Par nekustamā īpašuma “Kakari”, kadastra Nr. 8048 001 0030, Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes izbeigšanu”. Ņemot vērā detālplānojuma izstrādes ierosinātājas lūgumu šo procesu izbeigt, ar šo lēmumu tiek noslēgta 2024. gadā uzsāktā detālplānojuma izveide. Ar domes pieņemto lēmumu var iepazīties Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi” – “Spēkā esoši detālplānojumi”; Latvijas...

Aicinām izteikt viedokli par pašvaldības nozīmes statusa piešķiršanu koplietošanas meliorācijas ūdens notekām

Dzeltena būvdarbu tehnika blakus grāvim
25.06.2024.
Atgādinām, ka Mārupes novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) atbilstoši Meliorācijas likuma 22.2 pantam plāno piešķirt pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas ūdens noteku statusu koplietošanas ūdens notekām 381222:K:1 Neriņa 12,716 km (piketi 00/00-127/16) un 41312:K:70 Mārupīte 3,68 km (piketi 00/00-36/80). Pašvaldības statusa piešķiršanas plāna mērķis ir Pašvaldībai iegūt tiesības finanšu iespēju robežās efektīvi iesaistīties pašvaldības teritorijā nozīmīgas meliorācijas infrastruktūras ūdens režīma regulēšanā, ekspluatācijā un uzturēšanā. Pašvaldības nozīmes statuss koplietošanas...

Par īpašuma "Meža Zvani" Babītes pagastā detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanu un pagarināšanu

Detālplānojuma karte
25.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 38 (prot. Nr. 10) “Par nekustamā īpašuma “Meža Zvani” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 007 0997), detālplānojuma darba uzdevuma termiņa atjaunošanu un pagarināšanu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2026. gada 30. martam. Ar domes pieņemto lēmumu var iepazīties: Pašvaldības tīmekļvietnes www.marupe.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Attīstība un plānošana” – “Detālplānojumi” – “Detālplānojumi izstrādes stadijā”; Latvijas ģeotelpiskās...

Par īpašumu “Olīvas” un “Liesmas A” Tīrainē detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
20.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 41 (prot. Nr. 10) “Par nekustamo īpašumu “Olīvas”, kadastra Nr. 8076 008 0075, un “Liesmas A”, kadastra Nr. 8076 008 0158, Tīrainē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 4. jūlijā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē 1...

Par īpašumu “Meža putni”, “Meža ogas” un “Meža Vēji” Dzilnuciemā Babītes pagastā darba uzdevuma termiņa pagarinājumu, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
19.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 39 (prot. Nr. 10) “Par nekustamo īpašumu “Meža putni” (kadastra Nr. 8048 007 0998), “Meža ogas” (kadastra Nr. 8048 007 0994) un “Meža Vēji” (kadastra Nr. 8048 007 0996), Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā, darba uzdevuma termiņa pagarinājumu un detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2026. gada 25. maijam. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19...

Par īpašuma “Staltbrieži” Straupciemā detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
14.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 40 (prot. Nr. 10) “Par nekustamā īpašuma “Staltbrieži” (kadastra Nr. 8088 004 0398) Straupciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Publiskās apspriešanas termiņš: no 2024. gada 17. jūnija līdz 19. jūlijam. Publiskās apspriešanas sanāksme: 2024. gada 27. jūnijā plkst. 17.00 Pašvaldības administrācijas ēkā Mārupē, Daugavas ielā 29 – Attīstības un plānošanas pārvaldes sanāksmju zālē 1. stāvā. Papildus tiek nodrošināta...

Līdzdalības budžetam pieteikts rekordliels ideju skaits

Līdzdalības budžeta grafiskais vizuālis
13.06.2024.
Jau trešo gadu aicinājām iedzīvotājus iesniegt savas idejas līdzdalības budžeta konkursā. Šogad tika saņemtas 79 idejas, kas ir vislielākais skaits, kāds līdz šim ir saņemts. Idejas šogad saņemtas no Mārupes pilsētas, Jaunmārupes, Babītes, Spilves, Piņķu, Dzilnuciema, Salas, Tīraines un Tēriņu apkaimes iedzīvotājiem. Atbilstoši nolikumam idejas izskatīs konkursa vērtēšanas komisija. Tās, kas atbildīs kritērijiem, tiks vērtētas divās kategorijās: lielo projektu kategorijā – finansējums līdz 100 000 eiro par vienu projekta ideju, paredzot šiem projektiem kopējo budžetu līdz 300 000 eiro, – un...

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu īpašuma “Kamoliņi” zemes vienības teritorijai

Mārupes novada dabas ainava ar līdzenumiem un mežiem.
13.06.2024.
Mārupes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) dome 2024. gada 29. maijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 36 (sēdes prot. Nr. 10) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamā īpašuma “Kamoliņi” (kadastra Nr. 8088 005 0155) zemes vienības ar adresi “Medulejas”, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, teritorijai”. Detālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts Detālplānojuma teritorija: īpašuma “Kamoliņi” zemes vienība ar adresi “Medulejas”, Spuņciems, Salas pagasts, Mārupes novads (kadastra apzīmējums 8088 005 0155), ar kopplatību 2,9100 ha, atrodas Salas pagasta teritorijā...

Aicinām izteikt viedokli par pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri iegūst pedagoga kvalifikāciju

Aicinām izteikt viedokli par pašvaldības stipendiju studējošajiem, kuri iegūst pedagoga kvalifikāciju
12.06.2024.
Līdz 26. jūnijam aicinām iepazīties un izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu "Par Mārupes novada pašvaldības stipendiju studējošiem, kuri studē valsts akreditētā augstākās izglītības studiju programmā un iegūst pedagogiem nepieciešamo profesionālo kvalifikāciju". Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti

Aicinām izteikt viedokli par saistošo noteikumu projektu - grozījumiem noteikumos par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību

Saistošo noteikumu projekts
04.06.2024.
Līdz 18. jūnijam aicinām izteikt viedokli par sagatavoto saistošo noteikumu projektu Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 26.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.13/2023 “Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaites, uzraudzības un decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas kārtību Mārupes novadā”. Priekšlikumus un viedokļus aicinām sūtīt uz pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. Saistošo noteikumu projekti