Sabiedriskās apspriedes

Noslēgusies publiskā apspriede par koku ciršanu autoceļa V20 Imanta – Babīte būvprojekta īstenošanai

Plakāts
12.05.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī pieņēma lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”. Koku ciršana paredzēta nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte, kadastra Nr. 8048 004 0255. VSIA “Latvijas Valsts ceļi” pārbūves projekta "Valsts galvenā autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils - Babīte) abas brauktuves posma km 38.200 - 40.850 pārbūve” īstenošanā paredzēta deviņu koku ciršana vietējas nozīmes autoceļā V20 Imanta – Babīte. Koku ciršanas pamatojums: ceļa zemes nodalījuma joslas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Zīlītes” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma apstiprināšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 15 (prot. Nr. 5) “ Par nekustamā īpašuma “Zīlītes”, kadastra Nr.8088 005 0476, Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma apstiprināšanu ”. Detālplānojums stājas spēkā pēc tā paziņošanas oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”. Informāciju par paziņošanas datumu, oficiālās publikācijas numuru un saiti uz publikāciju aicinām meklēt pašvaldības mājaslapā. Ar lēmumu var iepazīties pašvaldības tīmekļa vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana/ Detālplānojumi. Detālplānojuma redakcija un lēmumi...

Paziņojums par Babītes novada domes 2009. gada 23. septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldība paziņo, ka ar 30.03.2022. Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr.14 (prot. Nr. 5) ir pieņemti saistošie noteikumi Nr. 14/2022 „Par Babītes novada domes 2009.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr.132 „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Zīlītes”, kad. Nr. 8088 005 0476, apstiprināšanu” atcelšanu”. Saistošie noteikumi ir publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” 07.04.2022. Oficiālās publikācijas Nr.: 2022/69.51. Ar lēmumu un saistošiem noteikumiem var iepazīties arī Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv, saite uz...

Par nekustamā īpašuma “Zīles” Mežārēs, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.13 (prot. Nr. 5) ”Par nekustamā īpašuma “Zīles” Mežārēs, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 8048 001 0009) detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma termiņa pagarinājumu”. Detālplānojuma izstrādes darba uzdevuma derīguma termiņš pagarināts līdz 2024. gada 30. martam. Ar pieņemto lēmumu var iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība/ Attīstība un plānošana / Detālplānojumi/Detālplānojumi izstrādes stadijā un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Bulduri-1” Mārupē, Mārupes pagastā, detālplānojuma realizāciju pa daļām

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.12 (prot. Nr.5) “ Par nekustamā īpašuma “Bulduri-1” (kadastra Nr. 8076 003 0255), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma realizāciju pa daļām”. Ar pieņemto lēmumu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošiem detālplānojumiem, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana pie detālplānojuma “Bulduri-1” dokumentācijas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Klintis-1” Brīvkalnos, Babītes pagastā, detālplānojuma realizāciju pa daļām

dome
12.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 30.03.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.11 (prot. Nr.5) “Par grozījumiem nekustamā īpašuma “Klintis-1” (kadastra Nr. 8048 009 0078) detālplānojuma realizācijas kārtībā”. Ar pieņemto lēmumu varēs iepazīties Mārupes novada pašvaldības interneta vietnes www.marupe.lv sadaļā Pašvaldība / Attīstība un plānošana / Detālplānojumi, meklējot atzīmi pie spēkā esošiem detālplānojumiem, kā arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana pie detālplānojuma “Klintis-1” dokumentācijas (saite uz dokumentu ŠEIT).

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Meža Zvani” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

meža zvani
11.04.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 30. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr. 5) “Par nekustamā īpašuma „Meža Zvani” Dzilnuciemā, Babītes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.8048 007 0997) detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Meža Zvani”, kura kopēja platība ir 12,1976 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2020. gada 22. janvārī apstiprināto Babītes novada (patlaban Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums „Meža Zvani” atrodas Dzilnuciema teritorijā un tajā noteikts funkcionālais zonējums - Savrupmāju...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējo sabiedrisko apspriešanu autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu

A5
04.04.2022.
Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2020. gada 12. decembra lēmumu Nr.5-02/21 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra autoceļa A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils – Babīte) posma no km 11,6 (Ķekavas apvedceļš) līdz km 38,2 (A 10) pārbūvei par ātrgaitas autoceļu. Paredzētās darbības ierosinātāja ir VSIA “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), reģ.Nr.40003344207, adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV – 1050; elektroniskā pasta adrese: lvceli@lvceli.lv. Paredzētās darbības vieta: Ķekavas, Olaines un Mārupes novads. Plānots esošo divjoslu Rīgas apvedceļu (valsts galvenais autoceļš A5) pārbūvēt par ātrgaitas...

Pārskats par peldbaseina būvniecības ieceres Mārupē publiskās apspriešanas rezultātiem

Baseins
04.04.2022.
16.11.2021. izskatot SIA “DAX Indastries“ 2021.gada 25.augusta būvniecības iesniegumu būvniecības iecerei Peldbaseina būvniecība nekustamā īpašumā Smiltnieku iela 17 (kadastra Nr. 8076-003-1202, kadastra apzīmējuma Nr.8076-003-1202), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (Būvniecības lietas BIS reģ. Nr. BIS-BL-416168- 4652) Mārupes novada būvvalde pieņēma lēmumu nr. Nr.BIS-BV-5.2-2021-22 par Peldbaseina būvniecības ieceres publiskās apspriešanas nepieciešamību. Apspriešanas periods ilga: 21.02.2022. - 23.03.2022. Apspriešanas sanāksme notika 2022. gada 9.martā, plkst. 17.00 (tiešsaistē)...

Līdz 5. aprīlim turpinās atsauksmju iesniegšana par koku ciršanas ieceri

Plakāts
01.04.2022.
22.martā notika koku ciršanas ieceres prezentācijas pasākums saistībā ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr. 24 (prot. Nr. 1) “Par koku ciršanu nekustamajā īpašumā autoceļš V20 Imanta – Babīte nodošanu publiskai apspriedei”. Viedokļu apkopojums informatīvā ziņojumā (kopsavilkumā) būs pieejams pēc domes lēmuma (aprīļa domes sēdē) pieņemšanas. Atgādinām, ka vēl līdz 5.aprīlim turpinās rakstisku atsauksmju pieņemšana. Plašāka informācija pieejama pievienotajā ziņā zemāk. Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanas iecerei Mārupes novada pašvaldības dome 2022...

Iedzīvotāji aicināti uz tikšanos par kultūras un garīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē!

kairos
23.03.2022.
Mārupes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos par kultūras un garīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē! Mārupes novada Attīstības programmas 2022.-2028.gadam izstrādes ietvaros š.g. februāra pirmajā pusē organizētajā diskusiju forumā, kurā piedalījās Jaunmārupes, Vētras un Skultes ciemu iedzīvotāji, tika pausta liela iedzīvotāju interese par plānoto kultūras un garīguma centra “Kairos” būvniecību Jaunmārupē un tā ietekmi uz blakus esošajām teritorijām. Lai sniegtu iespēju projekta attīstītājiem pastāstīt plašāk par projekta ieceri un atbildēt uz iedzīvotājus interesējošiem...

Paziņojums par nekustamā īpašuma „Aizezeri” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par  nekustamā īpašuma „Aizezeri” Spuņciemā, Salas pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
14.03.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 23.februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 11 (prot. Nr. 2) “Par nekustamā īpašuma „Aizezeri” (kadastra Nr. 80880050470) Spuņciemā, Salas pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamais īpašums „Aizezeri”, kura kopēja platība ir 1,47 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2020. gada 22. janvārī apstiprināto Babītes novada (patlaban Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumu, nekustamais īpašums „Aizezeri” atrodas Spuņciema teritorijā un tajā noteikts funkcionālais zonējums - Savrupmāju apbūves...

Paziņojums par nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela Piņķos, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par  nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela Piņķos, Babītes pagastā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
14.03.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 23. februārī ir pieņēmusi lēmumu Nr. 12 (prot. Nr. 2) “Par nekustamo īpašumu „Graudi” (kadastra Nr. 80480030359) un Turaidas iela (kadastra Nr. 80480031166) Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, detālplānojuma izstrādes uzsākšanu”. Detālplānojuma teritorija ir nekustamo īpašumu „Graudi” un Turaidas iela teritorijas, kuru kopēja platība ir 13,439 ha. Saskaņā ar spēkā esošo 2020. gada 22. janvārī apstiprināto Babītes novada (patlaban Babītes pagasta un Salas pagasta) teritorijas plānojumu, zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80480031722 atrodas...

Paziņojums par nekustamā īpašuma “Boteri” Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Paziņojums par  nekustamā īpašuma “Boteri” Mārupē detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai
14.03.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 23. februāra lēmumu Nr. 13 “Par nekustamā īpašuma “Boteri” Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030092), detālplānojuma projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr. 2) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Boteri” detālplānojuma projekts. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 17. marta līdz 2022. gada 17. aprīlim. Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta, izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku ZOOM platformā, 2022. gada 31. martā plkst. 17.00. Saite uz sanāksmi: ej.uz...

Šodien plkst. 17.00 aicinām uz peldbaseina būvniecības ieceres prezentāciju

peldbaseins
09.03.2022.
Šodien, 9.martā plkst. 17.00 Zoom platformā aicinām uz peldbaseina būvniecības ieceres prezentāciju. Atgādinām, ka līdz 23.martam norisinās publiskā apspriešana būvniecības iecerei, kurā paredzēta peldbaseina būvniecība Smiltnieku ielā 17, Mārupē, Mārupes pagastā. Projektā paredzēta jaunas peldbaseina ēkas būvniecība. Ēkā papildus peldbaseinam un tam nepieciešamajām palīgtelpām paredzēta SPA zona, fizioterapijas centrs, trenažieru zāle un biroji. Adrese: Smiltnieku iela 17, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads (kadastra. Nr. 8076 003 1202) Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības...

Turpinās publiskā apspriešana peldbaseina būvniecībai

Turpinās publiskā apspriešana peldbaseina būvniecībai
04.03.2022.
Atgādinām, ka līdz 23.martam norisinās publiskā apspriešana būvniecības iecerei, kurā paredzēta peldbaseina būvniecība Smiltnieku ielā 17, Mārupē, Mārupes pagastā. Būvniecības ieceres prezentācija plānota 9.martā Zoom platformā. Projektā paredzēta jaunas peldbaseina ēkas būvniecība. Ēkā papildus peldbaseinam un tam nepieciešamajām palīgtelpām paredzēta SPA zona, fizioterapijas centrs, trenažieru zāle un biroji. Adrese: Smiltnieku iela 17, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads (kadastra. Nr. 8076 003 1202) Vieta un laiks, kad var iepazīties ar būvniecības ieceres dokumentāciju: • no 21.02...

Paziņojums par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojuma sabiedrisko apspriešanu

karjers
01.03.2022.
Paredzētās darbības nosaukums: Dīķu ierīkošana un derīgo izrakteņu ieguve nekustamajā īpašumā “Lagūnas” Mārupes novadā. Ierosinātājs: SIA “Sabiedrība Mārupe”, reģistrācijas nr. 40103045371. Iespējamās paredzētās darbības vieta: Nekustamais īpašums “Lagūnas” (kadastra Nr. 8076 014 0004, zemes vienības kadastra apzīmējums 8076 014 0007), Mārupes novadā. Paredzētās darbības apraksts: Paredzētās darbības ietvaros plānota dīķsaimniecības izveide. Dīķsaimniecība plānota kā ekstensīvs/i zivju ganību dīķis/i ne vairāk kā 50 ha platībā. Dīķu izbūve paredz ar hidropneimatisko iekārtu izcelt (izsūkt)...

Noslēgušies iedzīvotāju diskusiju forumi par Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādi

Noslēgušies iedzīvotāju diskusiju forumi par Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādi
22.02.2022.
Jaunās Mārupes novada Attīstības programmas 2022. - 2028. gadam izstrādes ietvaros februāra pirmajā pusē tika organizēti trīs iedzīvotāju diskusiju forumi ar tematisku ievirzi diskutēt par jautājumiem šādās teritorijās: Mārupes un Tīraines ciemi un apkārtne; Jaunmārupes, Vētras un Skultes ciemi; Babītes un Salas pagasti. Visos diskusiju forumos vislielākā interese, viedokļi un priekšlikumi bija par ceļu un ielu, inženiertehniskās infrastruktūras attīstību, sabiedriskā transporta pieejamību, vidusskolas izglītības pieejamības nodrošināšanu, jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējām, publiskās...

Apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. -2034. gadam

Apstiprināta Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. -2034. gadam
22.02.2022.
Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.23 (sēdes prot. Nr. 1) “Par Mārupes novada Ilgtspējīgas attīstības 2022. - 2034. gadam apstiprināšanu”. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikts ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2022. - 2034. gadam ir pamats citu attīstības plānošanas dokumentu izstrādei, tai skaitā patlaban izstrādes procesā esošajai Attīstības programmai 2022. - 2028. gadam. Ar apstiprināto Mārupes novada...

Paziņojums par lokālplānojuma projekta nodošanu publiskajai apspriešanai, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” un Zeltiņu iela 112 Mārupē, Mārupes pagastā, teritorijā

Lamberti 1
17.02.2022.
Ar Mārupes novada pašvaldības domes 2022. gada 26. janvāra lēmumu Nr.15 “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu “Lamberti-1” (kadastra Nr. 80760030440) un Zeltiņu iela 112 (kadastra Nr.80760030604) Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr. 1) lokālplānojuma redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai. Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2022. gada 21. februāra līdz 2022. gada 22.martam. Ievērojot Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. panta 2. daļas otrā apakšpunkta un 3...