2020.gads

Apstiprināti ar
Mārupes novada Domes
2019. gada 18. decembra sēdes Nr. 18 lēmumu Nr.38

Grozīti ar 2020. gada 29. aprīļa
sēdes Nr. 8 lēmumu Nr.31
saistošiem noteikumiem Nr.9/2020

Grozīti ar 2020. gada 30. jūnija
sēdes Nr. 12 lēmumu Nr.27
saistošiem noteikumiem Nr.12/2020

Grozīti ar 2020. gada 30. septembrī
sēdes Nr. 19 lēmumu Nr.46
saistošiem noteikumiem Nr.20/2020

Grozīti ar 2020. gada 22. decembra
sēdes Nr. 22 lēmumu Nr.33
saistošiem noteikumiem Nr.26/2020

 

 

SAISTOŠIE NOTEIKUMI

MĀRUPĒ

 

2019.gada 18.decembrī                                                                                                   Nr. 41/2019

 

Par Mārupes novada pašvaldības 2020.gada budžeta apstiprināšanu

 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 2.punktu daļu, 21.panta pirmās daļas 2.punktu, 46.pantu,
Likuma „Par pašvaldības budžetiem” 16.pantu, 17.pantu

 

 1. Saistošie noteikumi nosaka Mārupes novada pašvaldības 2020. gada pamatbudžeta ieņēmumu, izdevumu, saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados, kā arī budžeta izpildītāju pienākumus un atbildību.
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības pamatbudžetu 2020. gadam šādā apmērā:

2.1. kārtējā gada ieņēmumi – 37 995 250 EUR (1.pielikums),

2.2. kārtējā gada izdevumi -  57 557 400 EUR (2.pielikums),

2.3. naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 9 957 867 EUR;

2.4. Aizdevumu atmaksa 1 913 821 EUR;

2.5. Aizdevumu ieņēmumi 11 518 104 EUR (finansēšana).

(Grozīts ar MND 29.04.2020. saistošiem noteikumiem Nr.9/2020

Grozīts ar MND 30.06.2020. saistošiem noteikumiem Nr.12/2020

Grozīts ar MND 30.09.2020. saistošiem noteikumiem Nr.20/2020

Grozīts ar MND 22.12.2020. saistošiem noteikumiem Nr.26/2020)

 

 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības finansēšanas daļu 2020.gadam (3.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības 2020.gada  investīciju plānu, ielu un ceļu pārbūves programmu un ielu apgaismojuma izbūvi (4.pielikums).
 1. Apstiprināt Mārupes novada pašvaldības saistību apmēru saimnieciskajā gadā un turpmākajos gados (aizņēmumus, galvojumus) 2020. gadam šādā apmērā – 1 913 821 EUR  (5.pielikums).
 1. Mārupes novada pašvaldība 2020.gadā nodrošina pašvaldības aizņēmumu pamatsummas atmaksu un kredītu procentu samaksu, saskaņā ar noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem un budžetā šim mērķim plānotajiem līdzekļiem.
 1. Noteikt kases apgrozāmos līdzekļus 70 000 EUR.
 1. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu un, lai izdevumi pēc naudas plūsmas nepārsniedz attiecīgajam mērķim tāmē plānotos pašvaldības budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
 1. Mārupes novada Dome ir pašvaldība, kura konsolidē budžetu un tā izpildi ar pašvaldību iestādi “Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde”. Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes 2020.gada ieņēmumi plānoti 181 775 EUR, izdevumi plānoti 181 775 EUR (6.pielikums).
 1.  Mārupes novada pašvaldības konsolidētais pamatbudžets 2020.gadam informatīviem mērķiem ir: ieņēmumi 38 177 025 EUR, izdevumi 57 739 175 EUR.

(Grozīts ar MND 29.04.2020. saistošiem noteikumiem Nr.9/2020

Grozīts ar MND 30.06.2020. saistošiem noteikumiem Nr.12/2020

Grozīts ar MND 30.09.2020. saistošiem noteikumiem Nr.20/2020

Grozīts ar MND 22.12.2020. saistošiem noteikumiem Nr.26/2020)

 

 1. Saistošie noteikumi par pašvaldības budžeta apstiprināšanu un budžeta grozījumiem stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās laiks, tie ir brīvi pieejami pašvaldības domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā internetā.

 

Domes priekšsēdētājs                                                         M.Bojārs

 

Paskaidrojuma raksts un domes priekšsēdētāja ziņojums

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi 2020.gadā (pielikums Nr.1)

Mārupes pašvaldības pamatbudžeta izdevumi 2020.gadā (pielikums Nr.2)

Mārupes pašvaldības budžeta finansēšanas daļa 2020.gadā (pielikums Nr.3)

Mārupes pašvaldības investīciju plāns 2020.gadam (pielikums Nr.4 1.tabula)

Mārupes pašvaldības ielu un ceļu pārbūve 2020.gadam (pielikums Nr.4 2.tabula)

Mārupes pašvaldības ielu apgaismojumu izbūve (pielikums Nr.4 3.tabula)

Mārupes novada pašvaldības ilgtermiņa saistības 2020. gadā (pielikums Nr.5)

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvaldes budžeta projekts 2020.gadam (pielikums Nr.6)

Mārupes pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžets (pielikums Nr.7)

Informācija sadaļā atjaunota 29.12.2020.