Izglītība

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana Mārupes novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem

Mārupes novada pašvaldība lēmusi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) EUR 200 apmērā no 2022.gada 1.janvāra saskaņā ar 2021. gada 22.decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 43 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem".

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 22/2015 “Par datu bāzes „Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji” izveidošanas un uzturēšanas kārtību”.

 

Lai saņemtu pašvaldības līdzfinansējumu par sniegtajiem bērnu uzraudzības pakalpojumiem:

  • vismaz vienam no vecākiem kopā ar bērnu jābūt deklarētam Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pakalpojumu ne pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, ne privātā pirmsskolas izglītības iestādē;
  • aukle ir reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību (vairāk skatīt šeit)

 

Informāciju par līdzfinansējumu var saņemt Mārupes novada Izglītības pārvaldē, sazinoties ar Izglītības pārvaldes speciālistiem pa tālruni 29169314 vai e-pastu anda.ozolina@marupe.lv.

Informācija par auklēm pieejama aukļu datu bāzē Mārupes novada privātie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēji

Lai saņemtu līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojumam, jāiesniedz:

Līdzfinansējuma saņemšanai starp Mārupes novada pašvaldību, bērna vecāku vai likumisko pārstāvi un aukli tiek noslēgts trīspusējs līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas.

Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 13/2021 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē".

Informācija sadaļā atjaunota 31.01.2022.