Izglītība

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana

Aukļu pakalpojuma līdzfinansēšana Mārupes novada pašvaldībā deklarētajiem iedzīvotājiem

Mārupes novada pašvaldība lēmusi par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem (auklēm) 200 eiro apmērā no 2022.gada 1. janvāra saskaņā ar 2021. gada 22. decembra Mārupes novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 43 "Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem".

Uzmanību! Līdzfinansējums tiek piešķirts no bērna pusotra līdz piecu gadu vecumam.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek piešķirts saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem:

  • bērns ir sasniedzis pusotra gada vecumu;
  • bērna un viena no bērna likumiskajiem pārstāvjiem deklarētā dzīvesvietas adrese ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
  • bērns ir reģistrēts Mārupes novada pašvaldības vienotajā rindā uzņemšanai pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, bet nesaņem pakalpojumu ne pašvaldības dibinātā pirmsskolas izglītības iestādē, ne privātā pirmsskolas izglītības iestādē;
  • aukle ir reģistrēta Latvijas Republikas Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas apliecību (vairāk skatīt šeit).
  • auklei- bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam jābūt reģistrētam Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā nodokļu maksātājam - saimnieciskās darbības veicējam vai patentmaksas maksātājam. Bērnu uzraudzības (aukles) pakalpojuma sniegšana ir saimnieciskās darbības veids. 

Līdzfinansējuma saņemšanai starp Mārupes novada pašvaldību, bērna vecāku vai likumisko pārstāvi un aukli tiek noslēgts trīspusējs līgums par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās ne mazāk kā astoņas stundas dienā.

Līdzfinansējums paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam no pusotra gada vecuma līdz obligātās bērna sagatavošanas pamatizglītības uzsākšanai, ja bērns reģistrēts uzņemšanai pašvaldības izglītības iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

Piešķirtais līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja bērns saņēmis uzaicinājumu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē.

Informāciju par līdzfinansējumu var saņemt Mārupes novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (e-pasta adrese izglitibas.parvalde@marupe.lv). 

Lai pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, bērna likumiskais pārstāvis iesniedz:

Dokumentus līdzfinansējuma saņemšanai iesniedz Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē (Mārupē, Konrādu ielā 5), Klientu apkalpošanas centrā Piņķos, Centra ielā 4, nosūta pa pastu Izglītības, kultūras un sporta pārvaldei vai elektroniski uz e-pasta adresi izglitibas.parvalde@marupe.lv atbilstoši normatīvo aktu prasībām par elektronisko dokumentu noformēšanu.

 

2023. gada 11. augustā spēkā stājās Mārupes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 29 "Grozījumi Mārupes novada pašvaldības domes 2023. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2023 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja". Grozījumu izdošanas mērķis ir veikt redakcionālus precizējumus spēkā esošajos saistošajos noteikumos, piemēram, precizēts Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes jaunais nosaukums un privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojumu izmaksu tāmes veidlapa.

Būtiskākās izmaiņas veiktas saistošo noteikumu 19. punktā par līdzfinansējuma pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pārtraukšanas kārtību. 19.2. punkts jaunajā redakcijā nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums tiek pārtraukts, ja bērnam ir piedāvāta vieta Mārupes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē un vecāki no piedāvātās vietas atsakās, vai bērns uzņemts privātajā izglītības iestādē, vai citas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

Līdz šim līdzfinansējums tika pārtraukts, ja bērns tika uzņemts pašvaldības izglītības iestādē, privātajā izglītības iestādē vai citas pašvaldības izglītības iestādē.

Mārupes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4/2023 "Par kārtību, kādā Mārupes novada pašvaldība piešķir un izmaksā pašvaldības atbalstu bērnam, kurš saņem pakalpojumu privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, vai līdzfinansējumu pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja"

 

Informācija sadaļā atjaunota 15.05.2024.