Lokālplānojumi


Lokālplānojumi (Mārupes pagasts) :

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - SPĒKĀ 

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot.Nr.2) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.8/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (17.05.2022.).

 • VARAM vēstule (šeit)
 • Lēmums (šeit
 • Saistošie noteikumi 8/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.21 

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23024 )

Publikācija "Latvijas vēstnesī" Nr.: 2022/45.21

Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 24.11.2021. lēmumu Nr.11 “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030317) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.14) publiskajai apspriešanai tika nodots lokālplānojuma projekts.

Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021.gada 15.decembra līdz 2022.gada 14.janvārim.

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2022.gada 6.janvārī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana (pieejams šeit)


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 24.02.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot. Nr.2) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”), Mārupē, Mārupes novadā, kadastra Nr.80760030317, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma Lambertu iela 3 (“Grundmaņi”) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus esošas un jaunas savrupmāju dzīvojamās apbūves veidošanai.

Darba uzdevums

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu - SPĒKĀ

Lokālplānojums īpašumam "Valteri", Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 23.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.15 (prot.Nr.2) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.7/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu - pēc tam, kad Dome ir pieņēmusi lēmumu par apbūves noteikumu 19.punkta atcelšanu un lēmums ir publicēts sistēmā (07.06.2022.).

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 25.maijā pieņēmusi lēmumu Nr.39 (prot.Nr.10) "Par saistošo noteikumu Nr.34/2022 “Par Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 23.februāra saistošo noteikumu Nr.7/2022 „Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā,  Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363), teritorijā, Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem daļā” apstiprināšanu"

 • Lēmums par atcelšanu daļā (šeit) un Saistošie noteikumi Nr.34/2022 (šeit)
 • SN Publikācija "Latvijas vēstnesī" Nr.: 2022/112.18

Lokālplānojuma spēkā esošā redakcija (1.2 redakcija) pieejama www.geolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit ( https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23844)

 

 • Lēmums (šeit) un Saistošie noteikumi 7/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju: https://www.vestnesis.lv/op/2022/45.20 

(Lokālplānojuma sākotnēji apstiprinātā redakcija (1.1.red.), saite uz dokumentu www.geolatvija.lv pieejama šeithttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_23030)


Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.15 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai nodots nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2021.gada 9.decembrī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana (pieejams šeit)


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.26 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri”, Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760030363) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Valteri” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760030363) teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus loģistikas centra ar noliktavām un vieglās ražošanas objektu apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM), uz zonējumu, kas pieļautu minēto apbūvi.

Darba uzdevums

 

Lokālplānojums, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā - Izstrāde izbeigta

Lokālplānojuma izstrāde izbeigta

 

Mārupes novada pašvaldības dome 2022. gada 26. janvārī ir pieņēmusi lēmumu Nr.9 (prot. Nr.1) “Par nekustamā īpašuma Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes pagastā, Mārupes novadā, lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu, izstrādes izbeigšanu”.

 

Lēmums pieejams šeit

 

Mārupes novada Dome 27.01.2021. ir pieņēmusi lēmumu Nr.27 (prot. Nr.1) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35 (kadastra Nr.80760031148), Lambertu ielā 37 (kadastra Nr.80760031147) un Kantora iela 107 (kadastra Nr.8076 003 0372), Mārupē, Mārupes novadā, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamo īpašumu Lambertu ielā 35, Lambertu ielā 37 un Kantora iela 107 teritorijā, lai radītu priekšnosacījumus jaunas dzīvojamās apbūves, tai skaitā mazstāvu daudzdzīvokļu ēku un komercēku apbūvei, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no savrupmāju apbūves teritorijas uz zonējumu, kas pieļauj šādu atļauto izmantošanu. Ierosinājums atbilst pie teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes iepriekš jau pašvaldības atbalstīto pieeju veidot jauktas izmantošanas teritorijas zonā gar Kantora ielu, vienlaikus, izstrādājot lokālplānojuma risinājumus, ir jāņem vērā blakus teritorijās noteiktais savrupmāju zonējums un jāparedz atbilstoši pasākumi atļautās izmantošanas iespējamo ietekmju mazināšanai.

Darba uzdevums

 

Lokālplānojuma teritorija: 

 

Vecumnieki

Mežciems

 

Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā - SPĒKĀ 

Lokālplānojums īpašumam “Vecumnieki”, Mārupes pagastā

Mārupes novada pašvaldības dome 2022.gada 26.janvārī pieņēmusi lēmumu Nr.16 (prot.Nr.1) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006), teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.1/2022 izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (12.04.2022.).

 • VARAM vēstule (šeit)
 • Lēmums (šeit
 • Saistošie noteikumi 1/2022 (šeit)
 • SN publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis" (šeit), saite uz publikāciju pieejama šeit 

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_22707 )


Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 27.10.2021. lēmumu Nr.16 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”, Mārupes pagastā, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (prot. Nr.13) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes pagastā, lokālplānojuma projekts.

 

Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), Publicētais paziņojums ( šeit )

Publiskā apspriešana notika no 2021. gada 15.novembra līdz 2021. gada 15.decembrim.

Ziņojums par publiskās apspriešanas norisi un priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā2021.gada 2.decembrī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

Lokālplānojuma projekts, par ko notikusi publiskā apspriešana pieejams www.geolatvija.lv saite uz apspriēsanai nodoto redakciju šeit

 

Rakstiskus priekšlikumus varēja iesniegt līdz 2021.gada 15.decembrim Mārupes novada pašvaldībai Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, nosūtot tos pa pastu vai sūtot uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv. , pastkastē pie pašvaldības Centrālās administrācijas durvīm Mārupē, Daugavas ielā 29 vai administrācijas ēkā Babītes pagastā - Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, Mārupes novadā, kā arī ievadīt valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv apspriešanas sadaļā “Iesniegt priekšlikumu”. 

 


Uzsākšana:

Mārupes novada Dome 22.12.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 (prot. Nr.22) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki” Mārupes novadā (kadastra Nr.80760060006) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Vecumnieki”), lai veicinātu apkārtējās teritorijas attīstības tendencēm atbilstošas apbūves iespējas, veicot funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas apakšzonas Mazsaimniecību apbūve ārpus ciemiem (DzSM) uz Rūpnieciskās apbūves teritoriju (R).

Darba uzdevums

 

Lokālplānojums, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā - SPĒKĀ

Lokālplānojums īpašumam “Mežciems”, Mārupē, Mārupes novadā

Mārupes novada pašvaldības dome 2023.gada 28.februārī pieņēmusi lēmumu Nr.55 (prot.Nr.4) "Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, apstiprināšanu un Saistošo noteikumu Nr.6/2023  izdošanu"

Saistošie noteikumi ir piemērojami no dienas, kad VARAM ar vēstuli  izdevusi atļauju uzsākt lokālplānojuma piemērošanu (12.05.2023.)

VARAM vēstule (šeit)

Lokālplānojuma apstiprinātā redakcija pieejama www.geiolatvija.lv , saite uz dokumentu pieejama šeit (https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26665 )


Publiskās apspriešanas informācija:

Ar Mārupes novada pašvaldības domes 26.10.2022. lēmumu Nr.10 “Par Lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē,  Mārupes novadā (kadastra Nr. 80760120122) teritorijā, redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.21) publiskajai apspriešanai tika nodots nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, lokālplānojuma projekts.

Lēmums ( šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit)

 

Publiskā apspriešana notika no 2022. gada 16.novembra līdz 2022. gada 16.decembrim.

Publiskās apspriešanas sanāksme tika organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku Zoom platformā 2022.gada 28,novembrī plkst. 17.00.

Sanāksmes protokols (šeit), Sanāksmē sniegtā prezentācija (šeit)

Papildus sabiedrības līdzdalības pasākums 2022.gada 12.decembrī (protokols)

 

Ziņojums par publiskās apspriešanas laikā saņemto privātpersonu priekšlikumu un iebildumi vērā ņemšanu vai noraidīšanu (šeit).

 

Lokālplānojuma projekts, par kuru notikusi publiskā apspriešana (pieejams šeit)

Rakstiskus ierosinājumus varēja iesniegt līdz 16.12.2022., pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv  , pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā, vai reģistrējoties ģeoportāla www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

 

Uzsākšana:

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 25.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.25 (prot. Nr.21) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Mežciems” Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760120122) teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Retinātas savrupmāju apbūve ciemos (DzS1) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz mazstāvu daudzīvokļu, kā arī publiskās apbūves (labiekārtotas ārtelpa, pakalpojumu un darījumu objektu) attīstības iespējas. Ņemot vērā ka līdz šim Vētras ciema tuvumā nav attīstījusies centra apbūve, ir pamatoti uzsākt Lokālplānojuma izstrādi, kas nodrošina arī pakalpojumu un darījumu apbūves iespējas.

Darba uzdevums

 

Kontaktinformācija: MNP Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja vietniece Dace Žīgure,  tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv , speciālistu konsultāciju laikā – pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.


Lokālplānojuma teritorija:

Mežciems

Mežciems

 

Lokālplānojums nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā - IZSTRĀDĒ

 

Mārupes novada Dome 2020.gada 30.septembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.17 (prot. Nr.19) “Par lokālplānojuma, ar kuru  groza teritorijas plānojumu nekustamā īpašuma “Lakstīgalu pļavas” Mārupes novadā, kadastra Nr.80760110835, teritorijā, izstrādes uzsākšanu”.

Mārupes novada Domes lēmums par izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Mazsaimniecību apbūves teritorijām ārpus ciema (DzSM) uz tādu zonējumu, kas pieļautu darījumu un ražošanas objektu apbūvi. Grozījumu priekšlikums atbilst Mārupes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijā paredzētajai teritorijas telpiskai perspektīvai, īpašums atrodas paaugstināta lidostas un valsts autoceļa radītā trokšņa zonā, un teritorija piekļaujas funkcionālajam zonējumam Darījumu un vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūves teritorijas (RD).

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs ir juridiska  persona, nekustamā īpašuma īpašnieks.

Darba uzdevums

 

 

 Lokālplānojuma teritorija

Vismani_Lidoni_1

Vismani_Lidoni_2

 

 

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Plieņciema iela 41 (kadastra Nr.80760031280), Mārupē, Mārupes novadā - notiek PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

Mārupes novada pašvaldības dome 30.08.2023. pieņēmusi lēmumu Nr.49 (prot.Nr. 16) “Par lokālplānojuma, ar kuru groza teritorijas plānojumu nekustamā  īpašuma Plieņciema iela 41, Mārupē, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760031280) teritorijā, projekta nodošanu publiskai apspriešanai”.

- Lēmums (šeit ), Izstrādes vadītāja ziņojums par LP redakciju (šeit), 

 

Publiskās apspriešanas periods: 20.09.2023. – 20.10.2023.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiks organizēta izmantojot tiešsaistes videokonferences sarunu rīku MS Teams platformā 2023.gada 9.oktobrī, plkst. 17.00.

Saite uz sanāksmi:https://ej.uz/apspriesana-Plienciema41

 

Lokālplānojuma projekts, kas nodots publiskai apspriešanai (1.0 redakcija) pieejams www.geolatvija.lv:  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18263

 

Lokālplānojuma 1.0 redakcija:

 

Paskaidrojuma raksts        

PR

Apbūves noteikumiTIAN
Grafiskā daļa:

Funkcionālais zonējums

Izpētes:

Paskaidrojuma raksta pielikumi (ceļu pievienojuma izvērtējums, meliorācijas atzinums, ceļa pievienojuma audits)

Pārskats par izstrādiPārskats

 

Ar Lokālplānojuma projektu klātienē izdrukas formātā iespējams iepazīties MNP Attīstības un plānošanas pārvaldē, Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, apspriešamas periodā, pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.

 

Rakstiskus ierosinājumus var iesniegt līdz 20.10.2023:

 • pa pastu:  Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
 • ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: marupe@marupe.lv.
 • pastkastē pie pašvaldības administrācijas ēkām: Daugavas ielā 29, Mārupē un Centra ielā 4, Piņķos, Babītes pagastā.
 • reģistrējoties ģeoportāla www.geolatvija.lv, ievadot priekšlikumu sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana” (ievadot meklētāja logā plānošanas dokumenta nosaukumu un izvēloties “Iesniegt priekšlikumu”).

Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds un adrese, juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese.

 

Kontaktinformācija: Pašvaldības Attīstības un plānošanas pārvaldes vadītāja vietniece Dace Žīgure,  tālr. 67149862, e-pasts dace.zigure@marupe.lv , speciālistu konsultāciju laikā – pirmd., ceturtd. plkst. 9.00-18.00.

 

Lokālplānojuma izstrādes pamatojums un īss risinājuma apraksts:

 

Lokālplanojuma mērķis - veikt funkcionālā zonējuma maiņu no Savrupmāju apbūves teritorijas (DzS) uz funkcionālo zonējumu, kas paredz biroju apbūvi un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūvi, veidotu jaunu pievienojumu valsts autoceļam (Plienciema ielai).

LP risinājums paredz noteikt 2 funkcionālā zonējuma veidus:

 • Publiskās apbūves teritorija P11 ar atļauto izmantošanu - Biroju ēku apbūve; Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (tikai - sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, restorāni, bāri, kafejnīcas); Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (tikai - apbūve, ko veido ārstu prakses); Kultūras iestāžu apbūve (ierobežots izmantošanas veidu klāsts); Sporta būvju apbūve: apbūve, ko veido telpas sporta nodarbībām (piemēram, sporta zāles); Labiekārtota ārtelpa.  Apbūves blīvums: 50%, min.brīvā teritorija 20%, apbūves augstums – 4 stāvi (50m zonā no savrupmājas 3 stāvi).
 • Transporta infrastruktūras teritorija TR5, kas ietver valsts autoceļa V-16 (Plieņciema iela) nodalījuma joslu, būvlaide – 9 m.

 

 

Lokālplanojuma teritorijas attīstības priekšlikums - Lokālplānojuma teritorijā (1,6152 ha) plānots izveidot jaunu biroju ēku kompleksu, ko veidos divas atsevišķas biroju ēkas.  Starp ēkām plānots ierīkot jaunu publisko ārtelpu ne mazāk kā 20% no teritorijas - skvēru (apstādījumi, gājēju ceļi, atpūtas soli, labiekārtotu ēku priekšlaukumi, risinājumi lietus ūdeņu infiltrācijas iespējai), kas būs brīvi pieejams gan biroju darbiniekiem, gan apmeklētājiem. Transporta risinājumi paredz jaunu I kategorijas ceļa pievienojuma izveidi pie autoceļa V16 (pretī iebrauktuvei uz zemesgabalu Plieņciema iela 30), likvidējot esošo pievienojumu bij. zemesgabalam Plieņciema iela 39. Papildus gar lokālplānojuma teritorijas dienvidu daļu plānots saglabāt esošo ceļa servitūtu.

Izstrādājot lokālplānojuma ietvaros veikto Izvērtējumu, tika pieņemts, ka teritorijā tiks īstenota 2 biroju ēku apbūve ar kopējo platību 5600 m2 un 245 autostāvvietām. Plānoti stādījumi gar Lokālplānojuma teritorijas dienvidu un rietumu robežām, tādējādi mazinot iespējamo ietekmi uz esošo vai plānoto dzīvojamo apbūvi.

 

Attīstības priekšlikuma vizualizācija (informatīva, nav saistoša):